Temamøde sygedagpenge

Report
Sygedagpengereformen
2. september 2014
Jannie Dyring
Mobil: 23 42 82 49
E-mail: [email protected]
Program
•
Grundlag for reformen
•
Formål med reformen
•
Forventninger til reformen
•
Revurderingstidspunkt
•
Genoptjening af retten til sygedagpenge
•
Vurdering ved ophør af sygedagpenge
•
Forlængelse af sygedagpenge
•
Jobafklaringsforløb
•
Visitation og opfølgning
•
Fast-track-forløb
•
Ret til at sige nej til lægebehandling
•
Forlængelse ved livstruende alvorlig sygdom
•
Digitalisering
•
Beskæftigelseskrav
•
Refusion
•
Overgangsregler
Grundlag for reformen
•
Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg, 2013
•
Politisk aftale om en reform af sygedagpengesystemet af 18. december 2013
•
Lovforslag L 194 af 7. maj 2014 – blev vedtaget i Folketinget den 11. juni 2014
•
Bekendtgørelser, vejledninger, pjecer m.v. (STAR)
•
Følgende dele af reformen træder i kraft den 1. juli 2014
•
–
Revurderingstidspunkt efter 22 uger
–
Indførelse af jobafklaringsforløb
–
Forlængelse på grund af livstruende alvorlig sygdom
–
Forsøgsordning med ret til at afvise lægebehandling
De øvrige dele af lovforslaget træder i kraft den 1. eller 5. januar 2015
Grundlag for reformen
• 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge
• 8.000 personer får ikke forlænget deres sygedagpenge
• 1.400 mister deres forsørgelsesgrundlag
Formål med reformen
•
At sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb
•
At sikre sygemeldte en tidligere indsats og opfølgning
•
At målrette kommunernes ressourcer til sygemeldte, der er i risiko for en
længevarende sygemelding dvs. til sygemeldte med størst behov
•
At styrke den virksomhedsrettede indsats
•
At forenkle sagsgange i sygedagpengesager
•
At sygemeldte får mulighed for at sige nej til uønsket lægelig behandling
•
At understrege at sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
er midlertidige ydelser
Forventninger til reformen
• En økonomisk besparelse på 385 mio. kr. pr. år i 2020
• En forøgelse af arbejdsudbuddet på 1700 fuldtidspersoner i 2020
• Årlige statusredegørelser fra 2016 og frem
• Hvis de økonomiske forudsætninger i den politiske aftale ikke holder,
skal aftalepartierne finder løsninger herpå indenfor
sygedagpengeområdet
• Efter 2 år skal der ske en evaluering af revurderingstidspunktets samspil
med sundhedsvæsenet, herunder udredningstider
Revurderingstidspunkt
• Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en
kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder
nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i
de 9 forudgående kalendermåneder (§ 24 stk. 1)
– I de 22 uger medregnes arbejdsgiverperioden på 30 dage ikke (§ 24
stk. 3)
• Forinden ophør af sygedagpenge skal kommunen foretage en
revurdering af sygemeldtes situation, herunder om sygemeldte er
omfattet af en af forlængelsesreglerne i § 27 (§ 24 stk. 1-2)
• Er sygemeldte ved revurderingen ikke omfattet af en af
forlængelsesmulighederne i § 27 – og er sygemeldte fortsat
uarbejdsdygtig på grund af sygdom – har sygemeldte ret til et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (§ 24 stk. 2)
Revurderingstidspunkt
Pensionister – de hidtidige regler om ophør af
sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når
der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte
sygedagpenge eller løn under sygdom, for mere end 26
uger i de 12 forudgående kalendermåneder, bevares (§
25)
Genoptjening af retten til sygedagpenge
• Den tidligere bestemmelse i § 26 om genoptjening af retten
til sygedagpenge ophæves, hvilket indebærer:
– At alle sygemeldte skal opfylde beskæftigelseskravet, uanset om
de tidligere har nået revurderingstidspunktet efter en
sammenhængende sygedagpengeperiode eller efter flere
sygedagpengeperioder
– At den sygemeldte ikke ved fornyet sygdom vil være berettiget
til sygedagpenge, hvis der er udbetalt sygedagpenge i mere end
22 uger i de forudgående 9 måneder
Vurdering ved ophør af sygedagpenge
• Bestemmelsen i § 28 om vurdering ved ophør af
sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen
ophæves og erstattes af en vurdering efter RTL § 7a:
§ 7 a. Senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning hører op,
skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der er behov for
yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til
arbejdsmarkedet. Ved vurderingen skal borgeren, egen læge, den
faglige organisation, virksomheder m.fl. inddrages.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om yderligere
foranstaltninger, skal disse sættes i værk i umiddelbar tilknytning til
ophøret af den nuværende foranstaltning.
Forlængelse af sygedagpenge
Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden på
revurderingstidspunktet (§ 27 stk. 1)
1.
Revalidering er overvejende sandsynlig
2.
Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller
andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den
sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges
op til 69 uger
3.
Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den
pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne
genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra
revurderingstidspunktet
Forlængelse af sygedagpenge
4.
Kommunen har vurderet, at sagen skal behandles af
rehabiliterings-teamet med henblik på, at kommunen hurtigst
muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension
5.
En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende
alvorlig sygdom
6.
At en arbejdsskadesag er rejst
7.
At kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension
på det foreliggende grundlag efter LSP § 17 stk. 2
Jobafklaringsforløb
•
Er sygemeldte ikke – længere – omfattet af en af forlængelsesmulighederne i
§ 27 – og er sygemeldte fortsat uarbejdsdygtig på grund af sygdom – har
sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (§ 24 stk.
2 og § 27 stk. 3 samt LAB § 68d stk. 1)
•
Ny målgruppe i LAB § 2 nr. 14: ”personer, der som led i et jobafklaringsforløb
efter LAB kap. 12b modtager ressourceforløbsydelse efter AKL kap. 6b”
– Målgruppen i LAB § 2 nr. 14 forventes at være en ”lettere” målgruppe end til
ressourceforløb
– Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed af 2 år (LAB § 68d stk. 5)
• Det gennemsnitlige jobafklaringsforløb forventes at have en varighed af 6 mdr.
– Pågældende kan tilbydes et eller flere jobafklaringsforløb ved fortsat
uarbejdsdygtighed (LAB § 68d stk. 4)
Jobafklaringsforløb
Personer i jobafklaringsforløb skal have en koordinerende
sagsbehandler (LAB § 68g)
• Funktionen som koordinerende sagsbehandler kan overdrages til
en anden kommunal enhed end jobcentret i sager om: (LASAB § 15
stk. 5)
– Ressourceforløb
– Jobafklaringsforløb
– Sygemeldte kategori 3 sager
Jobafklaringsforløb
– Visitation til et jobafklaringsforløb sker efter forelæggelse af sagen for
kommunens rehabiliteringsteam – senest 4 uger efter ophør af
sygedagpenge (LAB § 68d stk. 2)
•
Dette omfatter ikke sygemeldte, som har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
efter SDP efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet – kategori 3 – i disse tilfælde
videreføres den tværfaglige indsats som et jobafklaringsforløb (LAB § 68d stk. 3 jf. SDP §
13d)
•
Ved forlæggelse for teamet skal sygemeldte samt den koordinerende sagsbehandler
deltage i mødet
– Inden ophør af et jobafklaringsforløb skal kommunen vurdere personens
arbejdsevne og mulighed for at vende tilbage til beskæftigelse, herunder:
(LAB § 68e stk. 1)
•
Om personen kan vende tilbage til arbejde
•
Om personen fortsat er uarbejdsdygtig og i målgruppen for et nyt jobafklaringsforløb
•
Om personen er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
Jobafklaringsforløb
– Vurderer kommunen, at pågældende er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat er i
målgruppen for jobafklaringsforløb, eller at pågældende er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob
eller førtidspension skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet (LAB § 68e stk. 2)
» Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og praktiserende læge
samt lægeattester fra praktiserende læge og regionens kliniske funktion (LASAB § 25c stk. 2)
– Vurderer kommunen, at en person i jobafklaringsforløb er i risiko for fortsat uarbejdsdygtighed på grund
af sygdom 4 år efter ophør af sygedagpenge, skal der senest 3 ½ år efter ophør af sygedagpenge, udover
jobafklaringsforløbet, iværksættes: (LAB § 68e stk. 3-4)
» En samtale med regionens sundhedskoordinator om personens mulighed for at udvikle arbejdsevnen
» Et intensiveret kontaktforløb med individuelle samtaler mindst 6 gange indenfor 6 kalendermåneder
» Evt. forelæggelse for regionens kliniske funktion forud for forelæggelse for rehabiliteringsteamet
– Jobafklaring svarer til ressourceforløb i forhold til en ansøgning om førtidspension (LSP §§ 18-19)
Jobafklaringsforløb
• Indsatsen i et jobafklaringsforløb skal indeholde en
individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret
indsats (LAB § 68f stk. 1)
• Indsatsen kan bestå af tilbud efter LAB kap. 9b-12 samt
indsats efter anden lovgivning, herunder social- og
sundhedslovgivningen (LAB § 68f stk. 2)
– Er personen i ansættelsesforhold skal indsatsen have fokus
på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse
af arbejdsgiver – arbejdsfastholdelse (LAB § 68f stk. 3)
Jobafklaringsforløb
• Kontaktforløbet forudsætter som udgangspunkt individuelle
samtaler med personligt fremmøde mindst 6 gange indenfor
6 måneder med henblik på en vurdering af: (LAB § 16 stk. 8
og § 18 stk. 2)
– Personens mulighed for at komme tilbage i beskæftigelse
– Personens fortsatte uarbejdsdygtighed på grund af sygdom
– Personens mulighed for at fortsætte i jobafklaringsforløbet
– Personens deltagelse i tilbud m.v. i henhold til
rehabiliteringsplanens indsatsdel (RP2)
– Om personens vej tilbage til arbejdsmarkedet fremmes
Jobafklaringsforløb
– En person i jobafklaringsforløb modtager
ressourceforløbsydelse, som er uafhængig af formue samt
ægtefælle- og samleverindtægt (AKL kap. 6b)
• Ydelsesniveau – ikke forsørger/forsørger er kr. 10.689/14.203 (AKL §
69j)
• Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse samt sanktioner
(AKL §§ 69k-69q og 69s)
• Adgang til at indhente oplysninger om sanktioner fra tidligere
opholdskommuner uden samtykke (AKL § 69r)
• Indtægter modregnes som udgangspunkt (AKL § 69j stk. 5-14)
• Erhvervsevnetabserstatning (EAL, ASK, VOE) – enkeltstående
(formue)/løbende (indtægt) – (AKL § 68a)
• Samspil med udlændingelovgivningen m.v.
Jobafklaringsforløb
Det forventes, at 25 % vil overgå til jobafklaringsforløb (14.700)
Det forventes, at 75 % vil få forlænget deres sygedagpenge
(43.000)
Det forventes, at yderligere 6.600 vil overgå til anden forsørgelse
på revurderingstidspunktet f.eks. a-dagpenge, fleksjob eller
førtidspension
Visitation og opfølgning (§ 12 stk. 1)
Kategori 1: Forventet fuld raskmelding inden for 8 uger efter første
fraværsdag
Kategori 2: Forventet fuld raskmelding senere end 8 uger efter
første fraværsdag
Kategori 3: Forventet fuld raskmelding senere end 8 uger efter
første fraværsdag, hvor der udover de helbredsmæssige forhold er
andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes mulighed for at
vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor det
vurderes, at der er behov for en tværfaglig indsats efter § 13d
– Ministerens præcisering:
”omfatter også borgere, som på grund af deres alvorlige sygdom
eller invaliditet ikke er i stand til at vende tilbage til deres hidtidige
arbejdsområde, men som ikke har andre problemer end sygdom og
problemer afledt af sygdom”
Visitation og opfølgning
Kategori 1: Anslås at omfatte 88 % af alle sygdomsforløb
(589.000)
• Skal have en minimal indsats
Kategori 2: Ansås at omfatte 7 % af alle sygdomsforløb (43.200)
• Skal have en arbejdspladsbaseret indsats
Kategori 3: Anslås at omfatte 5 % af alle sygdomsforløb (35.000)
• Skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
Visitation og opfølgning
• Kommunen skal visitere til kategori 1 ved modtagelse af
sygemeldtes oplysningsskema (§ 12 stk. 1)
• Visiterer kommunen ikke ved modtagelse af sygemeldtes
oplysningsskema – skal kommunen visitere til kategori 2
eller 3 i forbindelse med den første opfølgningssamtale (§ 12
stk. 1)
• Kommunen skal revisitere ved hver opfølgning (§ 12 stk. 3)
• Kommunen fastlægger opfølgning, herunder form og
hyppighed ved visitation og revisitation (§ 13 og § 13a stk. 2)
Visitation og opfølgning
•
Kommunen skal holde opfølgningssamtaler og revisitere kategori 1 sager til
kategori 2 eller 3, hvis sygemeldingen varer ud over 8 uger (§ 13a stk. 1)
– Kommunen skal rekvirere lægeattest fra den praktiserende læge (§§ 11a-b)
– Kommunen skal foretage en samlet vurdering af sygemeldtes situation,
herunder behovet for revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension (§ 15 stk. 1)
•
Kommunen kan tilbyde kategori 1 sager aktive tilbud efter LAB kap. 10-11 –
det er frivilligt for sygemeldte at deltage (§ 13a stk. 3)
•
Forsikrede ledige kategori 1 sager skal deltage i kontaktforløb og tilbud efter
LAB i henhold til LAB kap. 7 og 9b-12 – der skal tages hensyn til sygemeldtes
helbredssituation (§ 13a stk. 4)
•
Kommunen kan placere opfølgning i kategori 1 sager i jobcentret eller
ydelsescentret (LASAB § 15 stk. 4)
Visitation og opfølgning
• Opfølgning i kategori 2 og 3 sager skal ske første gang
inden udgangen af 8 uge fra første fraværsdag og dernæst
mindst hver 4 uge (§ 13b stk. 1)
• Opfølgning skal ske ved individuel samtale – kan ske
telefonisk, digitalt eller skriftligt, hvis sygemeldte har
genoptaget arbejdet delvist, deltager i tilbud efter LAB,
eller sygdommen er til hinder for individuel samtale
(stand-by-ordningen ved alvorlig livstruende sygdom) (§
13b stk. 1 og 4-5)
– Kommunen skal indhente lægeattest fra egen læge –
STAR (§§ 11a-b)
Visitation og opfølgning
• Sygemeldte i kategori 2 skal have en arbejdspladsbaseret indsats på
baggrund af aftale med kommunen – med henblik på gradvis
tilbagevenden til arbejde, tilbud efter LAB kap. 11-12 samt evt. tilbud
efter LAB kap. 10 med henblik på arbejdsfastholdelse (§ 13c)
• Kommunen skal foretage en samlet vurdering af sygemeldtes
situation, herunder behovet for revalidering, ressourceforløb,
fleksjob eller førtidspension (§ 15 stk. 1)
– Kommunen skal foretage en vurdering af , hvorvidt der skal
iværksættes en indsats og hvilken indsats (§ 15 stk. 2)
• Sygemeldte i kategori 2 har ret til kursus i mestring af følger af
sygdom i forhold til at fastholde et arbejde (§ 13c stk. 6)
Visitation og opfølgning
•
Sygemeldte i kategori 3 skal have en individuel tværfaglig og helhedsorienteret indsats
med henblik på at fastholde og vedligeholde sygemeldtes arbejdsevne og tilknytning til
arbejdsmarkedet (§ 13d stk. 1)
•
Kommunen skal foretage en samlet vurdering af sygemeldtes situation, herunder
behovet for revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension (§ 15 stk. 1)
•
For sygemeldte i kategori 3 forberedes sagen til forelæggelse for rehabiliteringsteamet (§
15 stk. 2)
•
Inden indsats iværksættes skal rehabiliteringsplanens forberedende del (RP 1)
udarbejdes og sagen behandles i rehabiliteringsteamet – senest 4 uger efter visitationen
(§ 13d stk. 3)
•
Indsatsen kan bestå af tilbud efter LAB kap. 9b-12 samt tilbud efter anden lovgivning (§
13d stk. 2)
•
Sygemeldte i kategori 3 skal have en koordinerende sagsbehandler, som sammen med
sygemeldte skal udarbejde rehabiliteringsdelens indsatsdel (RP2) samt varetage
opfølgning og koordinering – funktionen som koordinerende sagsbehandler kan
overdrages til en anden enhed end jobcentret (§ 13d stk. 4-6 og LAB § 68g stk. 3)
Fast-track (§§ 7c-7e)
•
Sygemeldte og arbejdsgiver kan anmode om tidlig opfølgning, hvis
sygemeldte ikke forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger fra første
fraværsdag – anmodningen skal fremsættes inden for de første 5 uger af
fraværet
– Arbejdsgiver fremsender anmodning via Nemrefusion, hvorefter sygemeldte
modtager underretning herom, herunder om de oplysninger som arbejdsgiver
har afgivet
• Sygemeldte kan modsætte sig tidlig opfølgning, hvorefter opfølgning skal ske senest inden
udgangen af 8 uge regnet fra første fraværsdag (§ 13b stk. 3)
• Er sygemeldte indforstået med tidlig opfølgning, skal sygemeldte oplyse kommunen om
sygdommens betydning for muligheden for at arbejde, hvis ikke arbejdsgiver har oplyst
herom – sygemeldte skal konsultere egen læge inden første opfølgningssamtale (digitalt
fra 1. januar 2016)
• Kommunen skal afholde den første opfølgningssamtale med sygemeldte inden 2 uger efter
sygemeldte eller arbejdsgiver har anmodet om tidlig opfølgning (§ 13b stk. 2)
– Retten til sygedagpenge bortfalder ikke, hvis lægeattesten ikke afleveres indenfor den af
kommunen fastsatte frist (§ 21 stk. 1)(indførelse af sanktion overvejes i forbindelse med
evaluering af reformen)
Ret til at sige nej til lægebehandling
•
Forsøgsperiode fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016
•
Omfatter sager om ophør af sygedagpenge samt afgørelser om ressourceforløbsydelse,
herunder i jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension (§ 21a, AKL § 110a, LAB §
70a, LSP § 18a og § 43B)
•
Hvis pågældende afviser lægebehandling, skal jobcentret indhente en vurdering fra
regionens kliniske funktion om anden behandling kan anbefales – kommunen må ikke
færdigbehandle sagen, før klinisk funktion har udtalt sig (LASAB §§ 25b-c)
•
Hvis der foreligger en vurdering fra regionens kliniske funktion, har det i
forsøgsperioden ikke betydning for forsørgelsesgrundlaget, at den pågældende afviser
at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling som regionens kliniske
funktion har anbefalet
•
Hvis pågældende ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske
funktion, træffer kommunen afgørelse efter de almindelige regler
Forlængelse ved livstruende alvorlig
sygdom
• Ændret forlængelsesregel for personer med livstruende og
alvorlig sygdom i § 24 stk. 1 nr. 5 – også før terminalfasen
(lægefaglig vurdering)
– ”begrundet tvivl om overlevelse” – sen fase?
– ”uklarhed om sygdommens forløb” – tidligere fase?
– Ministerens præcisering:
• ”forlængelsesmuligheden skal ikke kun være begrænset til personer med
en sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en
livstruende , alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser dvs. personer, hvor
man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få”
• ”skal ske på baggrund af en konkret individuel lægefaglig vurdering af, om
der foreligger en livstruende alvorlig sygdom, sædvanligvis i form af
statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge –
ikke fra en kommunal ansat lægekonsulent”
Digitalisering
• Administrative gevinster ved Nemrefusion
• Digital kontrol ved VAS (Validerer for Atypisk Sygefravær)
• Sygedagpengeområdet skal yderligere automatiseres og
digitaliseres:
– Et nyt beregningsgrundlag – skal opgøres via eindkomstregistret
– Et nyt beskæftigelseskrav – skal opgøres via e-indkomstregistret
– Forventet administrativ besparelse i kommunerne kr. 80 mio. pr.
år
Beskæftigelseskrav (§ 32)
• Ret til sygedagpenge fra kommunen forudsætter
– At sygemeldte er i beskæftigelse og har været beskæftiget i
mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede
kalendermåneder forud for første fraværsdag – og i mindst
5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40
timer pr. måned
– At sygemeldte har ret til a-dagpenge eller midlertidig
arbejdsmarkedsydelse i de første 14 dages sygefravær,
men hvor retten til ydelsen ophører, inden udløbet af de
14 dage
Refusion
•
Indenfor et rådighedsbeløb fastsat på finansloven er der 50 % statsrefusion af kommunens udgifter
til målgruppen i LAB § 2 nr. 5, hvis pågældende er visiteret til kategori nr. 2 eller 3, og udgiften
vedrører f.eks. tilbud efter LAB kap. 10 (LAB § 118a)
•
30 % statsrefusion af kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i
jobafklaringsforløb (AKL § 103b stk. 1)
•
50 % statsrefusion til kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i tilbud efter LAB §
32.1.1 eller kap. 11 (AKL § 103b stk. 2)
•
Statsrefusion til og med 52 uge fra første sygedag i det aktuelle sygefravær – herefter afholder
kommunen 100 % af udgiften til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb (AKL § 103b stk. 3)
•
Arbejdsgiverrefusion i forbindelse med jobafklaringsforløb (AKL § 69t)
–
En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær til en sygemeldt, der overgår fra sygedagpenge til
et jobafklaringsforløb, modtager refusion for det antal timer, som arbejdsgiver udbetaler løn for
–
Refusionen til arbejdsgiver beregnes ud fra den ressourceforløbsydelse, som pågældende modtager
dvs. med sondringen mellem forsørger/ikke-forsørger dvs. et fald i refusionen til arbejdsgiver på kr.
3.455/6.689 pr. mdr.
Overgangsregler
• Revurdering og forlængelse, herunder jobafklaringsforløb –
finder anvendelse på modtagere af sygedagpenge med
første fraværsdag den 1. juli 2014
– Omfatter også personer, som har modtaget sygedagpenge fra
kommunen i 22 uger eller derunder i de seneste 9 måneder før
den 1. juli 2014
– Omfatter også personer, som har modtaget sygedagpenge fra
kommunen i 22 uger eller derover i de seneste 9 måneder – dog
med en varighedsbegrænsning på 52 uger indenfor 18 måneder

similar documents