Prawidłowość realizacji zadań przez poradnie psychologiczno

Report
Prawidłowość realizacji zadań
przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Warszawa, 17 marca 2014 r.
OPINIE/ORZECZENIA
WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA:
• Praktyka tzw. „przeklejania tekstów” z innych
opinii/orzeczeń, na co wskazują niespójne
z diagnozą zalecenia/wskazówki dla szkoły
(nauczycieli, specjalistów szkolnych).
• Wydawanie opinii psychologicznej w oparciu
o badanie i obserwację sprzed dwóch lat
(np. badanie było w 2011 r. a opinia na jego
podstawie była wydana w 2013 r.).
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA:
• Brak sprecyzowania zaleceń/wskazań wydawanych
szkole. Jako przykład może posłużyć następujący zapis
„niezbędne
jest
umożliwienie
korzystania
z dyktafonu, aby nagrywać treści lekcji”. Zbyt ogólnikowe
zalecenie, nie wskazuje, co należałoby nagrywać, tj. czy
cały tok lekcji albo zadawanie pracy domowej bądź nauki
własnej itp.
• Zalecenia do pracy z uczniem
formułowane są
niewystarczająco jasno, za mało rozbudowane, brak
przykładów np. w jaki sposób można dostosować metody
pracy, warunki pracy z uczniem, sposoby oceniania.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
ORZECZENIA
• W orzeczeniach brakuje wyraźnego wskazania
na konkretne formy rewalidacji i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
(mieszanie
form).
• Orzeczenia zawierają zalecenia, które nie
znajdują podstawy prawnej w przepisach
oświatowych, np. „opieka nauczyciela –
cienia”, „osobisty asystent”.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• „Stereotypy”
spotykane
w
niektórych
opiniach/orzeczeniach - odnosi się wrażenie, że to opinie
czy orzeczenia uniwersalne, a nie dotyczące różnych
dzieci, uczniów, zwłaszcza z tak potencjalnie różnymi
objawami.
• Zdarzają się zapisy objawów, czy zachowań, które jeszcze
nie występują jakby zapis na „zapas”, co jeszcze może
wystąpić. Sprawia to wrażenie przepisania książkowych
a nie indywidualnych objawów danego dziecka, czym się
nieterapeutycznie niepokoi rodziców i nauczycieli.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• Specyficzne trudności w uczeniu się: wieloznaczność
terminologii dla określenia dysleksji: używane są
terminy: dysleksja, dysleksja właściwa, błędy typu
dyslektycznego,
trudności
o
charakterze
dyslektycznym, syndrom dysleksji, specyficzne
trudności, błędy typu dysortograficznego, dysgrafia
z dysortografią, dysleksja ogólna, dysleksja
rozwojowa itp.
• Redagowanie opinii w różnorodny sposób może
rodzić wątpliwości, czy określenie „robi błędy typu
dyslektycznego” oznacza dysleksję rozwojową?
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• Potrzeba
ujednolicenia
zapisów
z
badań
psychologiczno-pedagogicznych.
• Podkreślając indywidualność i niepowtarzalność
każdego dziecka, zapisy powinny zawierać
jednoznaczne określenia pozwalające na ich
jednakową interpretację niezależnie od miejsca
diagnozowania, tak jak wyniki z egzaminów
zewnętrznych – jednakowo interpretowane i możliwe
do porównywania.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• Nieinformowanie rodziców o konsekwencjach
(możliwościach), skutkach otrzymania przez dziecko
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
w tym drożności kształcenia.
• Rekwalifikacja orzeczeń – zasadna czy wynikająca
z presji rodziców.
• Wskazywanie na zagrożenie niedostosowaniem
społecznym i w opisie diagnozy sformułowanie
„poziom funkcjonowania wskazuje na upośledzenie
umysłowe w stopniu lekkim”.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• Wskazywanie, w przypadku uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, na szkołę czy oddział
integracyjny, jako zalecane miejsce kształcenia.
• Wyznaczanie badań, konsultacji, których poradnia nie
może robić, na dodatek bez informowania o tym
rodziców dziecka.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA
• Stosowanie
katalogu
niepełnosprawności
z rozporządzeń w sprawie organizacji kształcenia
specjalnego przy wydawaniu opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju.
• Prowadzenie terapii jedynie z dziećmi np. powyżej
4 roku życia (a młodsze?).
• Brak uprawnień do orzekania dla dzieci niewidomych,
niesłyszących i autystycznych.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
ORZECZENIA
• Zalecanie w orzeczeniach „kształcenia programem
szkoły specjalnej” – nie ma takiego programu i takie
określenie nie powinno znaleźć się w orzeczeniu.
• Orzeczenie z uwagi na zespół Downa – nie wydaje
się orzeczenia z tego tytułu.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
OPINIE/ORZECZENIA:
• Język opinii/orzeczeń nie zawsze językiem
zrozumiałym dla odbiorcy.
• Nadmierna
fachowość
języka
używanego
w orzeczeniach, bez objaśnień dla odbiorcy - rodzica,
nauczyciela – co one oznaczają w praktyce powoduje,
że wydany dokument stanowi jedynie teoretyczne
wsparcie a nie rzeczywistą pomoc dziecku.
Jaki powinien być zatem język opinii/orzeczenia?
Warto:
 Doprecyzować specjalistyczne pojęcia w samym
dokumencie, dodać komentarz, jak dane określenie
przekładać się będzie np. na organizację lekcji i pracę
z konkretnym uczniem w odniesieniu do specyfiki
przedmiotu, jakie jest jego znaczenie.
 Budować atmosferę dialogu, porozumienia (takim
działaniem będą konsultacje nauczycieli ze
specjalistą, który diagnozował dziecko, np. podczas
wizyt psychologa w szkole etc.).
Jaki powinien być język komunikacji z klientem?
Warto:
 Patrzeć na rodzica jak na samego siebie.
 Poświecić tyle czasu, ile jest potrzebne.
 Cierpliwie
wyjaśnić,
wytłumaczyć,
mimo
niecierpliwości rodzica.
 Nie przyjmować apodyktycznej postawy i pozycji „my
wiemy lepiej”.
 Jeśli potrzeba, odbyć kilka rozmów.
 Zapraszać, nie wzywać.
Wnioski, uwagi i spostrzeżenia
• Niezgodność dokumentacji wewnętrznej poradni
Statut, regulaminy wewnętrzne, plany pracy)
z obowiązującym prawem.
• Nieprzedstawianie wniosków ze sprawowanego
nadzoru do 31 sierpnia danego roku, a planu nadzoru
na kolejny rok szkolny do 15 września.
• Wydawanie orzeczeń niezgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem w tym zakresie.
• Niedoręczanie opinii/orzeczenia w terminie 14 dni od
dnia posiedzenia zespołu.
Emilia Wojdyła – Dyrektor Wydziału Zwiększania
Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty
w Warszawie
[email protected]
Dziękuję za uwagę.

similar documents