Szymon Stasiak, Luke Mudolo

Report
w automatyzacji procesów przemysłowych w
środowisku zagrożonym wybuchem
26.11.2013 r.
Autorzy:
Szymon Stasiak
Luke Mudolo







Wstępne informacje
Urządzenie iskrobezpieczne
Norma ATEX
Sieć iskrobezpieczna
Bariery Zenera
Kopalnia doświadczalna „Barbara”
Katastrofy górnicze

Iskrobezpieczeństwo - sposób budowy
przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość
energii rozpraszanej lub magazynowanej
wewnątrz urządzenia elektrycznego i w jego
okablowaniu do poziomu niższego niż ten,
przy którym w atmosferze wybuchowej
mogłoby
dojść do zapłonu wywołanego przez iskrę lub
ogrzanie jego powierzchni.

Obwód iskrobezpieczny - to obwód, w którym
dowolna iskra lub dowolny efekt cieplny
wywołany w obwodzie w określonych warunkach
nie jest zdolny do wywołania zapłonu w
gazowej atmosferze wybuchowej. Obwód
iskrobezpieczny zachowuje cechę
iskrobezpieczeństwa zarówno w warunkach
nominalnych jego pracy jak również w
warunkach z określonymi uszkodzeniami
obwodu.
Potencjalne źródła wybuchu:
 Iskry elektryczne
 Łuki elektryczne
 Zapłon
 Reakcje chemiczne
 Gorące powierzchnie
 Tarcie mechaniczne
Czym
jest
urządzenie
iskrobezpieczne?



Projektowanie urządzeń i realizacja zadań
automatyzacji w obszarach o zwiększonym
zagrożeniu wybuchu wymaga:
Spełnienie specjalnych wymagań
formułowanych w odpowiednich
uregulowaniach normatywnych(ATEX),
Stosowanie wymagań nie wyklucza możliwości
powstania wybuchu, istnieje bardzo nikłe, ale
jednak skończone prawdopodobieństwo
wybuchu,
Standardy iskrobezpieczeństwa dotyczą
wszystkich urządzeń, które mogą wytwarzać
jedno lub więcej potencjalnych źródeł zapłonu.

Iskrobezpieczeństwo „i” to sposób budowy
przeciwwybuchowej, który ogranicza ilość energii
rozpraszanej lub magazynowanej wewnątrz
urządzenia elektrycznego i w jego okablowaniu do
poziomu niższego niż ten, przy którym w
atmosferze wybuchowej mogłoby dojść do zapłonu
wywołanego przez iskrę lub ogrzanie jego
powierzchni.



Poziom iskrobezpieczeństwa „ia” posiadają te urządzenia
elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do
zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z
niżej wymienionych okoliczności:
w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z
uwzględnieniem
wszystkich
najbardziej
niekorzystnych
uszkodzeń niezliczanych,
w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z
uwzględnieniem
jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich
możliwych najbardziej
niekorzystnych
uszkodzeń
niezliczanych,
w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z
uwzględnieniem dwóch
uszkodzeń zliczanych i wszystkich
możliwych najbardziej niekorzystnych uszkodzeń niezliczanych.


Poziom iskrobezpieczeństwa „ib” posiadają te urządzenia
elektryczne, które po zasileniu napięciami Ui i Um, nie są zdolne do
zapłonu atmosfery wybuchowej w przypadku zaistnienia każdej z
niżej wymienionych okoliczności:
w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z
uwzględnieniem
wszystkich
najbardziej
niekorzystnych
uszkodzeń niezliczanych,
w warunkach pracy normalnej i w warunkach pracy z
uwzględnieniem
jednego uszkodzenia zliczanego i wszystkich
możliwych najbardziej
niekorzystnych
uszkodzeń
niezliczanych.

Akt prawny Unii Europejskiej definiujący
wymagania jakie musi spełniać każdy produkt
przeznaczony do stosowania w strefach
zagrożonych wybuchem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oznaczenia
Oznaczenie CE
Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
Symbol wykonania przeciwwybuchowego
Grupa urządzenia/wybuchowości
Kategoria urządzenia
Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
Podgrupa wybuchowości
Klasa temperatur
Pepperl+Fuchs wprowadza technologię DART
(Dynamic Arc Recognition and Termination)
do popularnej rodziny FieldConnex.
Technologia DART to dynamicznie działający
system, pozwalający na wielokrotne
zwiększenie mocy w obwodach
iskrobezpiecznych.
Zasilacz Fieldbus oraz ochronnik
segmentu wyposażone w technologię
DART tworzą iskrobezpieczny HighPower Trunk. Cała sieć Fieldbus jest
iskrobezpieczna w stopniu Ex ib IIC
Zespół ochronny złożony z równolegle
połączonych diod Zenera zabezpieczony
przez szeregowo dołączone bezpieczniki i
rezystory
Bariera Zenera MTL 728

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca
się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią
doświadczalną i jedyną w Europie placówką
naukowo-badawczą, która posiada
podziemny poligon doświadczalny Kopalnia
jest placówką naukowo-badawczą – zajmuje
się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń
gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń
dopuszczanych do pracy w kopalniach.

Do pomiaru prędkości detonacji służy
urządzenie z dwoma czujnikami zdolnymi do
pomiaru prędkości fali detonacji z błędem nie
większym niż 100 m/s. W specjalnie
przygotowanej rurze o odpowiednim φ
umieszcza się nabój MW z zapalnikiem. W
rurze są przygotowane dwa otwory, w które
wkłada się czujniki. Następnie tak
przygotowana próbę odpala się.
Pan Adam z rurą
Blok Trauzla
Orzeczenie KDB
Przyczyny:
 Tąpniecie-wyrzucenie materiału skalnego do
wyrobiska lub zniszczenie jego obudowy
wywołane gwałtownym rozładowaniem
energii potencjalnej sprężystości skał.
 Wybuch Metanu


Katastrofa górnicza w kopalni „Wujek” – „Ruch
Śląsk” (2009)
Katastrofa górnicza w kopalni „Halemba”
(2006)
Dziękujemy za uwagę 

similar documents