Pytania Uczestników Rynku dotyczące nowej IRiESP - Gaz

Report
IRiESP
Pytania Uczestników Rynku
Warszawa, 16 października 2012r.
system, który łączy
1
ZASADY OGÓLNE
2
system, który łączy
Czy system Jamał będzie traktowany jako integralna część systemu?
Jak wygląda w tym przypadku punkt wirtualny, bilansowanie, itp.?
System gazociągów tranzytowych nie jest traktowany jako integralna część
krajowego systemu przesyłowego. Objęty jest inną instrukcją ruchu i nie
przewidujemy w najbliższym czasie zmiany tych zasad. Punkt wirtualny
jest punktem w krajowym systemie przesyłowym, w SGT na razie nie
zostanie wprowadzone takie rozwiązanie. Zasady bilansowania opisane są
szczegółowo we IRiESP właściwej dla polskiego odcinka gazociągu
tranzytowego Jamał – Europa.
3
system, który łączy
Czy gaz zaazotowany będzie przedmiotem "handlu" w punkcie wirtualnym oraz
bilansowania handlowego: kiedy, na jakich zasadach?
Ze względu na brak możliwości bilansowych oraz specyfikę systemu gazu
zaazotowanego nie przewidujemy wprowadzenia możliwości handlu tymże
gazem w punkcie wirtualnym.
4
system, który łączy
Czy punkt wejścia na granicy z Białorusią, Ukrainą są również punktami wyjścia? Jak
wyglądają harmonogram, warunki dla takiego projektu itp.?
Punkt wyjścia na połączeniu z Ukrainą został już uruchomiony – jest to punkt
Hermanowice kier. Ukraina ID 402402 o przepustowości 200 000 m3/h.
Nie odnotowaliśmy zainteresowania świadczeniem takich usług na punktach
połączenia z Białorusią .
5
system, który łączy
Jak wyglądają zasady kalkulacji, odniesienie do ceny rynkowej Ceny Referencyjnej
Gazu?
Szczegółowy sposób kalkulacji CRG opisany jest w IRiESP w punkcie
19.3.6.1. Jest ona obliczana na podstawie kosztów zakupu paliwa gazowego
przez OSP. Operator w przyszłości planuje zakup paliwa gazowego na
innych zasadach niż obecnie i w związku z tym przewiduje się, że CRG
będzie bezpośrednio zależna od rynkowych cen gazu. CRG może ulegać
zmianom w każdej dobie gazowej.
6
system, który łączy
NOWY MODEL KONTRAKTOWY
7
system, który łączy
Jak dokładnie będzie przebiegała procedura zmiany sprzedawcy? Jak kształtują się
dokładne zasady zmiany w zakresie sposobu "przenoszenia" przepustowości / mocy
umownych, własność przepustowości / mocy umownych: sprzedawca czy odbiorca,
umowa kompleksowa vs umowy rozdzielone, częściowa zmiana sprzedawcy?
Procedura zmiany sprzedawcy szczegółowo opisana jest w punkcie 11.
IRiESP. Dopuszczamy częściową zmianę sprzedawcy.
8
system, który łączy
Jakie są zasady "kontraktowania" zdolności przez sprzedawców / użytkowników sieci
w punktach połączenia międzysystemowego OSP / OSD?
Na połączeniu systemów moce umowne, przepustowość kupuje OSD lub
OSM. Natomiast zlecający usługę przesyłania do sieci dystrybucyjnej
„kontraktuje” zdolność w Wirtualnym Punkcie Wyjścia do obszaru
dystrybucyjnego (WPWYOSD). Zdolność w WPWYOSD jest nieodpłatna. Każdy
wnioskujący będzie mógł otrzymać zdolność równą wysokości
przepustowości zamówionej przez danego operatora sieci dystrybucyjnej.
Wartość ta będzie publikowana na stronie internetowej OSP.
9
system, który łączy
Czy i jakie opłaty obowiązują za korzystanie w punkcie wirtualnym?
Dla punktu wirtualnego nie przewidziano żadnych specyficznych opłat.
Zrezygnowano również z opłat za przydzieloną zdolność.
10
system, który łączy
Jakie będą bonifikaty vs odpowiedzialność za straty wynikające z przesłania gazu
niespełniającego standardów ,a wprowadzanego do systemu przesyłowego oraz
przekazywanego przez OSP w fizycznym punkcie wyjścia?
W IRiESP w punkcie 20.26 są szczegółowo opisane bonifikaty
przysługujące Użytkownikom Sieci w przypadku przekazania przez OSP do
fizycznego punktu wyjścia paliwa gazowego niespełniającego wymogów
jakościowych opisanych w IRiESP. Za wprowadzone paliwo gazowe w
FPWE do systemu przesyłowego OSP pobiera opłaty od Użytkowników
Sieci (ZUP). Natomiast w FPWY do obszaru dystrybucyjnego rozliczenie tj.
bonifikaty będzie udzielał OSD. Natomiast w FPWY do odbiorców
końcowych w sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej odpowiednio OSP lub
OSD udzieli bonifikat Użytkownikom Sieci / ZUP / ZUD.
11
system, który łączy
Czy obszar dystrybucyjny ma tożsame znaczenie ze strefą dystrybucyjną?
Obszar dystrybucyjny oznacza obszar działania OSD dystrybuującego
paliwo gazowe dla więcej niż 500 000 odbiorców, obejmujący wszystkie
MFPWYOSD i MFPWEOSD danego OSD w podziale na gaz E i Lw.
Natomiast strefa dystrybucyjna zdefiniowana w IRiESD grupy kapitałowej
PGNiG oznacza połączone hydraulicznie sieci dystrybucyjne.
12
system, który łączy
Jakie są zasady nominacji / alokacji w punktach WE/WY z Giełdą Gazu i OTC, także w
odniesieniu do zasad w poszczególnych IRiESD?
Nominacje na punkt OTC składane będą wg takich samych zasad jak dla
pozostałych punktów. Dla punktów WPWEgg i WPWYgg nominacje w
imieniu i na rzecz klientów będzie składać Giełda Gazu. Jeżeli chodzi o
alokacje to dla obu punktów to ponieważ są to punkty wirtualne to alokacja
będzie dla nich równa nominacji.
13
system, który łączy
Jak będzie prowadzona procedura włączania nowych punktów (na ponad roczne
okresy) w trakcie trwania roku gazowego? IRiESP nie przewidziano wprost takiej
procedury:
a) czy to oznacza, że nie będzie takiej możliwości tj. umowy kompleksowe z
odbiorcami, uruchamianie kopalń powinno sie rozpoczynać 1 października, jeżeli
taka możliwość istnieje ( lecz nie w ramach "rocznych okien czasowych"),
b) czy będzie możliwe rozliczanie tego nowego punktu na zasadach usługi
długoterminowej?
Na podstawie punktu 7.5.3 – wnioski złożone w terminie późniejszym niż
określony dla procedury będą rozpatrywane po rozpatrzeniu wniosków
złożonych w terminie określonym w instrukcji. Uruchamianie kopalń czy
umowy kompleksowe z odbiorcami nie będą musiały rozpoczynać się 1
października.
Nowy punkt wprowadzony do PP/PZ w trakcie trwania roku gazowego
będzie rozliczany na zasadach usługi długoterminowej jeżeli zamówienie
będzie obejmowało okres roczny lub dłuższy.
14
system, który łączy
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy składany przez Użytkownika Systemu wniosek o przydział przepustowości (PP)
lub zdolności (PZ), o którym mowa w pkt. 9.3 IRiESP, służy wyłącznie do wyliczenia
zabezpieczenia finansowego, czy też określa górne limity (PP i PZ) w których
powinna się mieścić nominacja Użytkownika Systemu na konkretne doby?
Tak, ta wartość służy jedynie
zabezpieczenia finansowego.
wyliczeniu
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy PP lub PZ przyznane odbiorcy na jego wniosek są wiążące dla OSP i Użytkownika
Systemu (pkt. 9.3) ?
Tak pod względem zabezpieczenia finansowego, nie pod względem
przyznawania PP/PZ w procesie zatwierdzania nominacji.
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy przyznane PP dla usługi jednodniowej ciągłej oznacza , że ta "część" PP nie może
być udostępniona innemu użytkownikowi systemu w ramach umowy
długoterminowej?
Nie, usługa jednodniowa nie ma pierwszeństwa przed umową
długoterminową.
15
system, który łączy
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy przyznawana zdolność w usłudze jednodniowej będzie ograniczona
wartością maksymalną (jaką)?
Na etapie przyznawania nie będzie. Będzie na etapie sprawdzania
nominacji – każdorazowo zależnie od sytuacji – ilości
zanominowanych na dany punkt przez pozostałych klientów.
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy kwalifikacja usługi jednodniowej jako usługi ciągłej lub przerywanej następuje w
momencie akceptacji przez OSP wniosku o przydział PP i PZ czy w momencie
zatwierdzenia nominacji na konkretną dobę?
Kwalifikacja usługi jednodniowej następuje na etapie zatwierdzania
nominacji na konkretną dobę gazową.
16
system, który łączy
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy istnieje możliwość, że dla tego samego punktu w ramach tej samej umowy
ramowej dla różnych dób może być świadczona usługa jednej doby na zasadach
ciągłych lub odpowiednio przerywanych?
Tak, może zaistnieć taka sytuacja. Zależy to od umów pozostałych
klientów korzystających z danego punktu.
USŁUGA JEDNODNIOWA
Czy wielkość przyznanej zdolności ciągłej + zdolności przerywanej +
zdolności jednodniowej może przekroczyć zdolność techniczną?
Tak, może zaistnieć taka sytuacja. Zależy to od umów i nominacji
pozostałych klientów korzystających z danego punktu.
17
system, który łączy
Jaka będzie procedura zamawiania przez ZUP (Użytkownika Systemu ( ZUP, OSM,
Inwestora ?) zdolności (PZ) oraz PP na magazynach, które są w trakcie rozbudowy,
czy też nowo budowanych magazynach gazu?
Pytanie to powinno zostać skierowane do OSM. Od strony OSP
zostanie udostępnione PP lub PZ obejmujące całą instalację
magazynową.
18
system, który łączy
IRIESP reguluje kwestie "hierarchii" wniosków przydział przepustowości na usługę ciągła wg kryterium okresu
zamawianej usługi , np pkt 7.4.10 ( 7.4.10 Przydział przepustowości na zasadach ciągłych w fizycznych punktach
innych aniżeli określonych w pkt. 7.4.7.2 następuje w kolejności: przepustowość na okresy roczne, półroczne,
kwartalne, miesięczne i na okres jednej doby gazowej".
1.
2.
3.
Jaka zasada/kryterium działa w przypadku realizacji umów:
na zasadach ciągłych (np. kwestia kolejności wprowadzania ograniczeń z powodu prac w systemie czy też
innych );
na zasadach przerywanych.
Czy jest to kryterium "okresu usługi " (rok - pół roku - kwartał - miesiąc - okres jednej doby) , daty zawarcia
umowy czy tez inna?
W jakiej kolejności będą „uruchamiane” zdolności w ramach jednego ZUP - ciągła, przerywana, dobowa ciągła,
dobowa przerywana czy też ciągła, dobowa ciągła, przerywana, dobowa przerywana?
1. Usługi ciągłe analogicznie do kolejności opisanej w punkcie 7.4.10;usługi
przerywane redukowane są zgodnie z poziomem pewności dostaw począwszy
od poziomu 4.
2. Wszystkie umowy przerywane na tym samym poziomie są przerywane
proporcjonalnie niezależnie od czasu trwania umowy.
3. Usługi będą uruchamiane w następującej kolejności: ciągła; przerywana;
dobowa (jeśli na punkcie są niezarezerwowane zdolności przesyłowe to
zostanie ona zakwalifikowana jako usługa jednodniowa ciągła – innym wypadku
jako przerywana).
19
system, który łączy
Na jakich zasadach przeprowadzana jest procedura przydziału przepustowości w punkcie na połączeniu
międzysystemowym?
Jak będzie przebiegać udostępnienie przepustowości na zasadach powiązanych, zarówno co do trybu
postępowania (terminy; na jakim etapie procedury występuje użytkownik Systemu; czy i ewentualnie jakie prawa
i obowiązki powstają po stronie Użytkownika Systemu i operatora systemu współpracującego ...).
1. Przydział przepustowości
następuje w drodze aukcji.
na
połączeniach
międzysystemowych
2. Na punkcie Lasów zostanie udostępniona powiązana przepustowość w
trybie wspólnej aukcji operatorów ONTRAS i GAZ-SYSTEM.
20
system, który łączy
Czy intencją OSP było rozróżnienie pojęć "odmowa przyjęcia wniosku o przydział
przepustowości" (pkt. 7.6.9) oraz "odrzucenie wniosku o przydział przepustowości (PP) lub
odmowy przydziału przepustowości (PP)" (pkt. 7.6.11);
Jeżeli rozróżnienie pojęć jest celowe, to jaki jest termin na poinformowanie Wnioskodawcy o
odmowie przyjęcia wniosku o przydział przepustowości?
Z jakiej przyczyny OSP nie informuje Prezesa URE o "odmowie przyjęcia wniosku o przydział
przepustowości"?
-
Tak, rozróżnienie było celowe.
•
Odrzucenie wniosku o przydział przepustowości – pkt 7.1.6
•
Odmowa przyjęcia wniosku – pkt 7.6.9
•
Odmowa przydziału przepustowości – pkt 7.6.8
Zgodnie z pkt 7.6.11 w przypadku odrzucenia wniosku o przydział przepustowości
(PP) lub odmowy przydziału przepustowości (PP), OSP niezwłocznie powiadamia
pisemnie zainteresowany podmiot oraz Prezesa URE, podając uzasadnienie odmowy.
W tym kontekście odmowę przyjęcia wniosku należy potraktować po prostu jako
odmowę w szerokim znaczeniu, zatem OSP poinformuje wnioskodawcę niezwłocznie
o odmowie przyjęcia wniosku.
21
system, który łączy
Czy intencją OSP było rozróżnienie pojęć ciśnień? w pkt. 3.7.4.2 jest mowa
o "zakresie ciśnień określonych zgodnie z pkt. 3.4.14", natomiast pkt 3.4.14 mówi o
"ciśnieniu".
Nie, zostanie to ujednolicone podczas procesu aktualizacji instrukcji.
22
system, który łączy
W którym momencie uzyskuje się status ZUP?
IRiESP zakłada niezrozumiałe istnienie różnych przesłanek uzyskania statusu ZUP:
- Zgodnie z pkt. 8.1.1 IRiESP "... z chwilą uzyskania przydziału
zdolności Użytkownik Systemu uzyskuje status ZUP ...
- jednocześnie zgodnie z pkt. 8.1.11 "Użytkownik Sieci, któremu została
przydzielona przepustowość (PP) w fizycznych punktach wejścia lub wyjścia (FPWE i
FPWY), z wyłączeniem OSD i OSM, uzyskuje status ZUP".
Status ZUP uzyskuje każdy w momencie otrzymania PZ lub PP/PZ.
23
system, który łączy
Czy wniosek o przydział zdolności PZ można złożyć w dowolnym czasie?
Tak, wynika to z zasad opisanych w punkcie 8.2 IRiESP.
24
system, który łączy
Jakie są przesłanki odrzucenia wniosku o przydział zdolności (PZ) ?
Punkt 8.2. nie zawiera enumeratywnie wyliczonych przesłanek odrzucenia wniosku.
Prosimy o wskazanie wszystkich punktów IRiESP, zawierających przyczyny
uzasadniające odrzucenie wniosku przez OSP.
Odrzucenie wniosku o Przydział Zdolności może nastąpić z następujących
przyczyn:
- niezgodność z punktem 8.1.15 - nieprzedstawienie umowy z OSD
- przekroczenie wartości zdolności określonej w punktach 8.1.5; 8.1.6; 8.1.8;
8.1.9 – zdolności na połączeniach z OSD i OSM publikowane na stronie
internetowej operatora
- niezgodność z punktem 8.1.20 – przekroczenie okresu 4 lat
- niezgodność z punktem 8.1.19 – brak potwierdzenia od OSM
25
system, który łączy
Czy na podstawie umowy przesyłowej, Użytkownik Systemu może
wnioskować tylko łącznie o przydział przepustowości i przydział zdolności
(pkt 6.4.5 IRiESP)? Dlaczego?
Punkt 6.4.5 IRiESP stanowi, iż umowa (ramowa) przesyłowa bez PP lub
PZ nie daje żadnego prawa do korzystania z systemu. Aby korzystać z
systemu przesyłowego, prowadzić obrót na giełdzie, składać nominacje,
niezbędne jest uzyskanie PP lub PZ.
Użytkownik Systemu może wnioskować o:
- PP (OSD; OSM)
- PZ (OSD; OSM; ZUP)
- PP/PZ (ZUP).
26
system, który łączy
Czy ZUP będzie mógł skierować do OSP polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego do punktu wyjścia, w którym Odbiorca ZUP odbiera paliwo gazowe ,
wyłącznie w przypadku powstania zaległości Odbiorcy ZUP wobec ZUP w zapłacie
należności z tytułu sprzedaży paliwa gazowego (punkt 10.3 IRiESP)?
Czy będzie to również możliwe w przypadku powstania zaległości za świadczone
usługi przesyłowe? ( co było by zgodnie z art. 6 ust. 3a prawa energetycznego).
Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co najmniej
miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty
zaległych i bieżących należności, to zgodnie z art. 6 ust. 3a Prawa
energetycznego będzie możliwe wstrzymanie dostarczania paliw.
Jednakże, jeśli z danego fizycznego punktu wyjścia do Odbiorcy,
korzysta kilku ZUP, to wniosek w wstrzymanie przesyłu do danego
Odbiorcy – punktu wyjścia, musi być złożony przez wszystkich ZUP (pkt
10.4 IRiESP).
27
system, który łączy
Przydział zdolności (PZ). Czy suma PZ odbiorcy przydzielonych jego dostawcom (ZUP)
może przekroczyć PP odbiorcy?
Odbiorca, który ma kilku dostawców nie ma przydzielonej przepustowości
na cały punkt, w którym odbiera paliwo gazowe. Każdy z jego dostawców
ma PP/PZ, jeśli on sam jest dla siebie dostawcą, to również ma
przydzielone PP/PZ.
Decyzję o podziale PP/PZ w danym punkcie wyjścia do odbiorcy
końcowego podejmuje odbiorca końcowy.
28
system, który łączy
Jakie są zasady rozliczeń (bonifikat) pomiędzy ZUP a OSP w przypadku gdy OSP
dostarczy do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe o parametrach jakościowych
niespełniających wymagań zawartych w IRiESP?
(prosimy o wskazanie pkt. IRiESP)
W takim przypadku bonifikata będzie udzielana Użytkownikowi Sieci
(OSD), nie przewiduje się rozliczeń z tego tytułu pomiędzy OSP a ZUP.
Natomiast w punkcie fizycznego poboru paliwa gazowego w sieci OSD,
ZUD otrzyma bonifikaty od OSD.
29
system, który łączy
Z jaką częstotliwością i w jaki sposób będzie weryfikowana poprawność wyznaczania
obszarów rozliczeniowych (dot. ciepła spalania)?
Prosimy o wskazanie pkt. IRiESP
Każdy ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do poprawności wyznaczania
obszarów oraz poprawności wyników i wówczas można wykonać pomiary
kontrolne, z wykorzystaniem akredytowanego w tym zakresie laboratorium.
Może to być np. laboratorium GAZ-SYSTEM z Pogórskiej Woli lub CLPB
PGNiG. Wyniki (ciepło spalania) podawane przez OSP dla poszczególnych
obszarów, nie powinny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z
dnia 2 lipca 2010, różnić się o więcej niż +- 3% od wyników sprawdzenia
kontrolnego. Jeśli będą mieścić się w 3%, to koszt badania kontrolnego
ponosi ten, kto wnosił zastrzeżenia. Jeśli różnica będzie większa niż 3% to
na koszt OSP zostanie przeprowadzonych więcej pomiarów kontrolnych i
obszar zostanie odpowiednio zmieniony.
30
system, który łączy
ZASADY BILANSOWANIA
31
system, który łączy
m3 vs kWh/MWh: dlaczego tak skomplikowany system stosowania kWh/MWh jako
ilości gazu? Kiedy s jest spodziewane rzeczywiste wprowadzenie jednostek
kWh/MWh bez żadnych algorytmów?
Zastosowany algorytm przeliczeń jest spowodowany brakiem zgody URE
na zatwierdzenie taryf przesyłowych w jednostkach energii.
Przewidujemy, że ukazanie się nowego Rozporządzenia Taryfowego
pozwoli nam znacznie uprościć mechanizm rozliczania w zakresie
jednostek energii.
32
system, który łączy
Dlaczego postawiono ograniczenia na poziomie 5% dla remoninacji
dobowej?
Ograniczenie dotyczy renominacji godzinowej a nie dobowej, więc nie jest
ono tak restrykcyjne. Wprowadzono je ze względów technicznych.
Dotyczy ono tylko wybranych punktów.
33
system, który łączy
Bilansowanie handlowe: jakie są zasady rozliczeń, strony rozliczeń, bilansowanie na
poziomie OSP vs bilansowanie na poziomie OSD?
Zasady bilansowania są szczegółowo opisane w 19. punkcie IRiESP. Na
poziomie OSP stronami bilansowania są ZUP oraz OSP. Zgodnie z
zasadami opisanymi w projekcie IRiESD nie przewiduje się bilansowania
w obszarach dystrybucyjnych gazu E, na poziomie OSD.
34
system, który łączy
Jakie będą terminy dostarczania protokołów i Handlowych Raportów Przesyłu?
Dane rozliczeniowe zgodnie z punktem 21.4.6 będą udostępniane ZUP
do 28 dnia następnego miesiąca.
35
system, który łączy
Jakie będą zasady korekty wartości rozliczeniowych (energii) w przypadku gdy w
którymkolwiek fizycznym punkcie obszaru rozliczeniowego ciepło spalania będzie się
różniło o więcej niż +/- 3%? (prosimy o wskazanie pkt. IRiESP)
Nie spodziewamy się wystąpienia takich rozbieżności. Niemniej jednak
jeśli taki przypadek wystąpi stosowany będzie tryb reklamacyjny opisany
w 3.4.12..
36
system, który łączy
Jaki będzie tryb nominowania usługi jednodniowej?:
a) Czy w przypadku zanominowania ilości przekraczających PZ przydzielony na zasadach ciągłych, OSP będzie
potwierdzał chęć skorzystania z usługi jednodniowej?
b) W jaki sposób OSP będzie informował ZUP o braku zgody na skorzystanie z usługi jednodniowej?
Stosowanie trybu odrzucenia nominacji /renominacji w całości będzie miało negatywne skutki dla innych
odbiorców ZUP w ramach ciągłych PZ.
c) W jaki sposób usługa zostanie ujęta w HRP?
d) Czy złożoną z dobowym wyprzedzeniem i zatwierdzoną nominację na usługę jednodniową, można
renominować w bieżącej dobie?
a) Do korzystania z usługi jednodniowej ZUP musi mieć zgłoszoną w PZ chęć do
korzystania z takich usług na danym punkcie. Wówczas w przypadku złożenia
nominacji w ilościach większych a niżeli PZ dla usług długoterminowych,
półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, przyjmuje się, iż złożono nominacje w
celu uzyskania usługi dobowej. Nominacja zostanie przyjęta do realizacji z:
• mocą umowną ciągłą w zakresie wolnych przepustowości technicznych tego
punktu lub
• mocą umowną przesyłową ponad dostępną zdolność techniczną.
b) W takim przypadku nominacja zostanie zredukowana lub odrzucona.
c) W HRP nie planuje się wyszczególniania usług jednodniowych – sumaryczna
nominacja i realizacja dla danej doby.
d) Usługi jednodniowe można renominować w trakcie doby.
37
system, który łączy
Jaka będzie kolejność redukowania w przypadku wystąpienia ograniczeń zdolności
oraz zanominowania przez ZUP ilości obejmujących zdolności ciągłe, przerywane i
usługę jednodniową?
Przy redukcji nie ma znaczenia czas trwania umowy, ani rodzaj usługi
długoterminowej, krótkoterminowej czy dobowej. Ograniczeniu podlegają
w pierwszej kolejności usługi przerywane począwszy od 4 poziomu do 1
poziomu. W dalszej kolejności redukowane są usługi ciągłe
proporcjonalnie do nominacji.
38
system, który łączy
Czy OSP będzie odrzucał pojedyncze punkty nieprawidłowo zanominowane czy całą
nominację złożoną przez ZUP?
Błędna nominacja /renominacja jednego z odbiorców ZUP może powodować
negatywne konsekwencje dla innych odbiorców, innych ZUP (wpływ na
udostępniane moce przerywane), bilansu ZUP (przyjęcie wartości zerowych dla
nominacji), a w konsekwencji dla bilansu systemu przesyłowego.
Zgodnie ze standardami [email protected] cała nominacja zostanie odrzucona.
39
system, który łączy
Zgodnie z IRIESP ZUP jest zobowiązany uwzględniać ograniczenia ustawowe w
składanych nominacjach. W jaki sposób OSP zamierza kontrolować dostosowanie
się odbiorców do wprowadzonych poziomów ograniczeń, i proces nominacji w tym
zakresie, jeśli:
-odbiorca posiadający kliku dostawców będzie mógł złożyć do nich nominacje
łącznie przekraczające poziom ograniczenia ustawowego ;
-indywidualnie w nominacjach ZUP poziomy ograniczeń nie zostaną przekroczone?
Sprawa składania nominacji przez odbiorcę do jego dostawców nie
jest regulowana w IRiESP. Opisana sytuacja nie powinna mieć
miejsca ponieważ PP = PZ a w okresie ograniczeń wielkości te są
zmniejszane zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń.
40
system, który łączy
Nominacje na punkt wirtualny – czy będzie wymagane wskazywanie
kontrahentów ZUP? Jeżeli tak kiedy będą nadawane kody kontrahentów?
Kody kontrahentów będą nadawane na bieżąco jeśli pojawi się taka
potrzeba. Poza kodem dla Giełdy Gazu (dla punktów WPWEgg i
WPWYgg) nie przewiduje się nadawania specjalnych kodów do
funkcjonowania pozostałych punktów wirtualnych.
W ramach rynku OTC, każdy ZUP składa nominację podając kod
swojego kontrahenta (drugiego ZUP). W przypadku sprzeczności,
zgodnie z pkt. 15.2.11 IRiESP, stosuje się zasadę „mniejszego
strumienia”.
41
system, który łączy
Zgodnie z IRIESP istnieje możliwość składania renominacji w bieżącej dobie w
każdym czasie, przy czym rozpatrywanie renominacji następuje o każdej pełnej
godzinie. W związku z tym:
a) po złożeniu renominacji w bieżącej dobie np. o godz. 13.50, kiedy będzie
możliwe złożenie kolejnej renominacji, biorąc pod uwagę czas rozpatrywania
renominacji wynoszący 2 godz.?
b) Czy możliwe będzie złożenie kolejnej renominacji o godz. 14.30 (rozpatrywanej
o 15.00) ?
c) w jaki sposób należy uwzględnić (zanominować) ilości zanominowane w
poprzedniej renominacji, tj. tej która jest w trakcie rozpatrywania?
a) Nie ma ograniczeń co do ilości i częstotliwości składania renominacji.
Jeżeli od ostatniego sprawdzenia do pełnej godziny ZUP złoży więcej
niż jedną renominację, to sprawdzana będzie tylko odstatnia
otrzymana renominacja.
b) Będzie możliwe, renominacja złożona o 14:30 zacznie „działać” od
godziny 17:00.
c) Należy wpisać wartości z rozpatrywanej renominacji.
42
system, który łączy
Jakie okoliczności mogą wystąpić w systemie przesyłowym, powodując
odrzucenie nominacji/renominacji z powodu braku technicznych
możliwości realizacji nominacji?
Sytuacja awaryjna, ograniczenie w sąsiednich systemach (OSM, OSW, OSD).
43
system, który łączy
Czy odbiorca, który dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego może dokonać zmiany
zaalokowanych ilości operatywnych w raporcie rozliczeniowym?
Czy porozumienia zawierane z odbiorcami będą zawierały przesłanki określające
okoliczności, w których odbiorca może dokonać alokacji rozliczeniowej odmiennej
od operatywnej?
Czy do dnia rozpoczęcia obowiązywania całej IRiESP (v 18) zostaną podpisane i
rozpoczną obowiązywanie porozumienia ze wszystkimi odbiorcami?
Tak, odbiorca może w alokacji zmienić ilości operatywne. Ilości z alokacji
rozliczeniowej muszą być zgodne z pomiarem rozliczeniowym.
Nie, jest to decyzja odbiorcy.
Tam, gdzie jest to wymagane, OSP ma podpisane porozumienia z
odbiorcami. Gdy zaistnieje potrzeba OSP podpisze nowe porozumienia.
44
system, który łączy
Czy ZUP, OSD i OSM są również odbiorcami?
Jak należy traktować powyższe w kontekście np. obowiązku alokacji, której ma
dokonywać odbiorca (ZUP?) zgodnie z pkt. 16.2.1?
Tak, zgodnie z definicją „odbiorcy” ZUP, OSD oraz OSM są również
odbiorcami. W punkcie 16. IRiESP enumeratywnie wymieniono
podmioty, na które nałożony jest obowiązek wykonywania alokacji. W
przypadku odbiorcy końcowego dokonuje jej ten odbiorca.
45
system, który łączy
Czy OSP będzie informował ZUP o zmianie publikowanych na stronie internetowej
parametrów ciśnienia ustalonych dla punktów oraz HS wyznaczonego do
przeliczenia mocy umownej?
We wrześniu br. uległo zmianie HS określone do przeliczenia mocy umownej dla
punktów wejścia Cieszyn i punktu Cieszyn rewers, o czym nie poinformowano ZUP.
Prosimy o wyjaśnienie przyczyn.
Nie, OSP na publikuje ciepła spalania, są one na bieżąco dostępne na
stronie internetowej operatora i ZUP ma możliwość monitorowania tych
wartości.
46
system, który łączy
Rynek usług bilansujących - czy w przypadku złożenia oferty na dostarczenie gazu z
punktu wejścia z kierunku wschodniego, przyjęcia przez OSP oferty, złożenia
stosownych nominacji - zostanie naliczona opłata zgodnie z pkt. 18.3.3. (za
niezrealizowaną część usług systemowych) jeżeli na punkcie wejścia spadnie
ciśnienie, które uniemożliwi zrealizowanie w pełni deklarowanych ilości?
Wykonaniem oferty przyjętej przez Gaz-System w ramach Rynku usług
bilansujących jest złożenie i zatwierdzenie przez OSP nominacji. Przyjęta
przez Gaz-System nominacja stanowi wykonanie umowy sprzedaży gazu.
Zgodnie natomiast z pkt. 18.3.2 IRiESP, gdy z przyczyn leżących po stronie
ZUP np. braku gazu (nie złożenia nominacji) w systemie współpracującym
nominacja zostanie odrzucona, ZUP zapłaci kary za niezrealizowanie
swojej oferty.
47
system, który łączy
Dziękuję za uwagę
system, który łączy
48
system, który łączy

similar documents