Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności

Report
Szkolna pracownia informatyczna
jest otwarta dla uczniów
w czasie zajęć pozalekcyjnych
oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej
Podczas spotkań młodzieży i nauczycieli odbywających się
w ramach zajęć pozalekcyjnych komputer jest narzędziem pracy i źródłem
wiedzy. Wykorzystywane są portale edukacyjne, pakiety multimedialne
oraz oprogramowanie dostępne w pracowni komputerowej i centrum
multimedialnym.
Zajęcia pozalekcyjne, w których technologia
informacyjna i komunikacyjna jest narzędziem
i źródłem poszukiwań i które umożliwiają
wszechstronny rozwoju uczniów wykazujących
zainteresowania w danej dziedzinie oraz pomoc
uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi.
Inicjatywy dla społeczności lokalnej, których celem jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom podniesienia
swoich
kompetencji
informacyjnych
i komunikacyjnych koniecznych obecnie i niezbędnych
w przyszłości zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu
społecznym.
Koła zainteresowań:
1. Interdyscyplinarny szkolny program edukacji przyrodniczej
2. Koło informatyczne
3. Koło historyczne
4. Konsultacje dla maturzystów
5. Koło młodego ekonomisty
6. Koło dziennikarskie
7. Koło elektroniczne
8. Matematyka inaczej
9. Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo
10.Koło młodego przedsiębiorcy IMPULS
11.Zarządzenie firmą
12.Szkolny Klub Przedsiębiorczości
13.Elektronika dla wszystkich
14.Obsługa komputerowych programów użytkowych
15.Inwestycja w przyszłość
16.Matematyka i komputer na drodze do sukcesu
17. Inicjatywy dla społeczności lokalnej
Interdyscyplinarny szkolny program
edukacji przyrodniczej
Można spokojnie przeżyć całe życie nie
posiadając większości wiadomości, które
biologowie czy geografowie uważają za
fundamentalne. Z drugiej strony, posiadanie
szerokiego zasobu wiedzy przyrodniczej
otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy
i zdecydowanie ułatwia mu funkcjonowanie
w świecie. Po prostu - czyni życie
pełniejszym.
Celem programu jest zwiększenie
świadomości ekologicznej młodzieży,
wykorzystanie narzędzi komputerowych
do dokonywania analiz i porównań
wyników obserwacji.
Powrót
Treści kształcenia koła informatycznego
podzielone zostały na działy i tematy, które
nauczyciel w toku zajęć może poszerzać lub
skracać w zależności od warunków i oczekiwań
zarówno
samego
nauczyciela
jak
i wychowanków.
Koło informatyczne
Celem jest umożliwienie uczniom wykorzystania
gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji
w zakresie:
- samodzielnego pogłębiania wiedzy informatycznej
- korzystania ze źródeł informacji dostępnej
na stronach internetowych lub innych dostępnych
za pomocą komputera
- samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy
z programami użytkowymi
- świadomego wyboru i zastosowania komputera
w praktyce
- redagowania dokumentów tekstowych
- opracowywanie dokumentów graficznych
- wykorzystania komputera jako źródła informacji,
pracy i zabawy
- zadowolenia z dobrze wykonanej pracy lub
pokonania trudności
- samokontroli i samooceny
- konieczności wypracowania wspólnych rozwiązań
i ponoszenia odpowiedzialności za grupę
Powrót
Celem programu jest rozszerzenie wiedzy
historycznej w aspekcie regionalnym
na temat kultury i tradycji, zapoznanie
z różnorodnością źródeł informacji
naukowej w tym portali tematycznych
Koło historyczne
•PWN. Encyklopedia multimedialna – cykl
lekcji multimedialnych
•Wołoszański encyklopedia wojskowa 1939 r.
•II wojna światowa (1939- 1943) program
multimedialny
Powrót
Konsultacje dla maturzystów
Celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu
maturalnego poprzez:
przyswojenie i usystematyzowanie treści nauczania
zgodnych z obowiązującą podstawą programową
oraz standardami wymagań egzaminacyjnych,
rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych,
przyzwyczajenie do typowych elementów
rozumowań, kształtowanie i rozwijanie takich
umiejętności jak:
• dokładna analiza treści zadania,
• prawidłowa interpretacja tekstu
• budowanie modeli matematycznych
dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz
ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań
problemowych,
• jasne oraz precyzyjne formułowanie wypowiedzi,
• krytyczna ocena przeprowadzonego rozumowania
i otrzymanego wyniku.
www.wsip.com.pl
www.un.org
Powrót
Koło działa od lat w naszej szkole pod kątem
przygotowania uczniów do Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej i innych tematycznych konkursów.
W poszukiwaniu najnowszych danych o ekonomii,
gospodarce, statystyce wykorzystuje Internet.
Prowadzi gablotę informacyjną na temat pracy
swojego kółka. Wybrane prace uczniów publikuje
na szkolnej stronie internetowej.
Koło młodego ekonomisty
www.abc.com.pl
www.sejm.gov.pl
www.prawo.lex.pl
www.mf.gov.pl
www.infor.pl
www.wcip.pl
www.twoja-firma.pl
www.money.pl
www.1praca.gov.pl
portalfk.pl
Powrót
Cele:
Koło dziennikarskie
• sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia,
• przygotowanie do krytycznego odbioru mediów
oraz segregowania informacji i ich pozyskiwania
z różnych źródeł,
• kształtowanie postaw sprzyjających
zainteresowaniu literaturą,
• poznanie i nabycie umiejętności stosowania
różnorodnych stylów wypowiadania się dostosowanych do sytuacji, zgodnych z zasadami
etyki dziennikarskiej,
• wpajanie szacunku dla polskiego i europejskiego
dziedzictwa kulturowego,
• pobudzanie do refleksji nad otaczającą
rzeczywistością i naturą człowieka oraz tworzenie
własnego światopoglądu opartego na wartościach
etycznych i moralnych oraz nabywanie umiejętności
bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń,
• rozwijanie postawy szacunku dla pracy drugiego
człowieka, odpowiedzialności za własną pracę oraz
umiejętności współpracy w zespole, przyswojenie
postaw rzetelności i uczciwości w pracy
dziennikarza.
Powrót
Cele:
• rozwijanie zainteresowań,
• nauka projektowania,
• nauka prezentacji własnej pracy
• przygotowanie do egzaminu z przygotowania
zawodowego,
• motywowanie do podejmowania ambitnych
projektów.
Koło elektroniczne
Ponadto kółko umożliwia:
• nawiązanie kontaktu z osobami pracującymi
w zawodzie elektronik,
• zaprezentowanie swojej pracy na forum
uczestników kółka i wymianę doświadczeń,
• możliwość publikacji swojej pracy w Internecie.
Powrót
Cele:
zainteresowanie
młodzieży
matematyką.
W
trakcie
realizacji
kształtowane
są umiejętności: twórczego rozwiązywania
problemów, poszukiwania rozwiązań różnymi
metodami, korzystania z komputera i Internetu
oraz obsługi kalkulatora graficznego.
Matematyka inaczej
Powrót
Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo
Cele:
przygotowanie
uczniów
do
prowadzenia
przedsiębiorstwa w realiach rynkowych. Uczniowie
zakładając własną działalność gromadzą kapitał,
wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe,
organizują proces produkcji oraz sprzedaży.
Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak
w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu. W tym
celu wybierają dyrektorów poszczególnych sekcji:
naczelnego, finansowego, marketingu, administracji,
produkcji, którzy analizują swoją działalność
i podejmują stosowne decyzje. Uczniowie nabywają
umiejętności:
· pracy w zespole
· skutecznej komunikacji
· prezentowania swoich osiągnięć
· samodzielnego podejmowania decyzji
· planowania swoich działań
· podjecie działań koniecznych do rozpoczęcia
działalności gospodarczej w formie małego
przedsiębiorstwa
· rejestrowania operacji gospodarczych
w dokumentacji finansowej firmy
· wypełniania deklaracji podatkowych
i ubezpieczeniowych
Powrót
Koło młodego przedsiębiorcy IMPULS
Cele:
· poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw
przedsiębiorczości,
· promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną
wiedzę i zdolności,
· rozwijanie wśród uczniów motywacji
do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
· kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego
oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych
w praktyce,
· skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Powrót
Dla każdego przedsiębiorcy punktem wyjścia
powinno być określenie misji firmy. Wyraża ona
tożsamość firmy i określa, do czego ona zmierza,
czemu służy, jakie jest jej miejsce w branży i w całej
gospodarce. Misja może przybierać różne formy -od
krótkiego stwierdzenia czy wręcz sloganu po
wielozadaniowy opis.
Zarządzanie firmą
- ułatwia określenie celów strategicznych i wybór
sposobu działania firmy,
- daje pewność co do trwałych zasad funkcjonowania
firmy i uznawanych przez nią wartości;
- prowadzi do ukształtowania pozytywnego
wizerunku firmy, gdy rozpowszechnianie jej treści
wśród pracowników i otoczenia firmy jest
potwierdzane na co dzień konkretnymi działaniami,
- integruje zespoły pracownicze wokół strategicznych
celów firmy, gdy odwołuje się do takich wartości
i potrzeb, które mogą być źródłem identyfikacji
pracowników z przedsiębiorstwem,
- mobilizuje do doskonalenia funkcji firmy
we wszystkich ważnych obszarach jej działania
Powrót
Szkolny klub przedsiębiorczości
Cele:
Klub ma charakter otwarty. Celem działalności SKP
jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekonomii,
szeroko rozumianej gospodarki oraz rozwijanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także
udział w projektach i konkursach organizowanych
przez takie instytucje jak: Narodowy Bank Polski,
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Gazeta
Wyborcza, Biuro Karier UMCS, Bank BPH.
Wykorzystywane są portale o tematyce
ekonomicznej, NBPortal - kursy e-learningowe
o tematyce ekonomicznej,
• zamieszczanie własnych publikacji – scenariuszy,
artykułów o tematyce ekonomicznej
Powrót
Żyjemy w dobie wysokiej techniki, elektroniki, bez
której dzisiejszy świat już nie mógłby istnieć. Jest
w życiu codziennym każdego obywatela, także
w poszczególnych segmentach każdego kraju. Już
małe dziecko od momentu urodzenia styka się
z najnowsza elektronika, które pozwala pierwsze dni
swojego życia w szpitalu. Dzisiejsze życie nie mogło
by istnieć bez zdobyczy elektroniki i informatyki,
czego na każdym kroku mamy dobitne dowody.
Elektronika dla wszystkich
Powrót
Cele:
Kształcenie
umiejętności
sprawnego
wykorzystanie ogólnodostępnego oprogramowania
użytkowego w życiu codziennym.
Obsługa komputerowych
programów użytkowych
Powrót
Szkolny klub przedsiębiorczości
Cele:
Klub ma charakter otwarty. Celem działalności SKP
jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekonomii,
szeroko rozumianej gospodarki oraz rozwijanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także
udział w projektach i konkursach organizowanych
przez takie instytucje jak: Narodowy Bank Polski,
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Gazeta
Wyborcza, Biuro Karier UMCS, Bank BPH. SKP
korzysta z NBPortal - kursy e-learning
o tematyce ekonomicznej, publikuje scenariusze
i artykuły o tematyce ekonomicznej.
Powrót
Cele:
Zapoznanie
uczniów
z
potrzebą
inwestowania w siebie, w swoją przyszłość.
Wykorzystywanie
Internetu,
narzędzi
komunikacyjnych
i
komputerowych
do pozyskiwania informacji o kursach,
miejscach pracy, konkursach.
Inwestycja w przyszłość
Powrót
Matematyka i komputer na drodze
do sukcesu
Cele:
Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, a przede
wszystkim rozwijanie zdolności poznawczych
i samodzielnego logicznego myślenia, oraz
kształtowanie
odpowiednich
umiejętności
i sprawności (na przykład rachunkowych).
Wdrażanie ucznia do rzetelnej i sumiennej pracy
własnej oraz wyrobienie pożądanych cech
i postaw, takich jak umiejętność koncentracji,
wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, staranność
pracy, umiejętność krytycznej oceny samego siebie.
Pogłębianie znajomości zarządzania finansami.
Edukacja i promocja wiedzy na temat roli giełdy
na rynku kapitałowym.
Powrót
1. Szkoła nowych szans - Oddolne inicjatywy
edukacyjne na terenach wiejskich
2. Kształcenie w zawodach nowej gospodarki
osób zagrożonych utratą zatrudnienia
3. Atywność młodych szansą powiatu
4. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
5. Szkolenie OCM
6. Dzień przedsiębiorczości
7. Laboratorium ECDL
Inicjatywy dla społeczności lokalnej
Szkoła nowych szans
Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów
wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia
lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój
edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia
mieszkańców obszarów wiejskich.
Powrót
Kształcenie w zawodach nowej
gospodarki osób zagrożonych
utratą zatrudnienia
Szkoła realizowała projekt dla osób
bezrobotnych lub zagrożonych utratą
pracy: "Kształcenie w zawodach nowej
gospodarki osób zagrożonych utratą
zatrudnienia".
Program
obejmował
szkolenia z różnych dziedzin związanych
z technologią informacyjną.
Powrót
Aktywność młodych szansą powiatu
Celami było rozwijanie zainteresowań i rozwój
osobowości, zagospodarowanie czasu wolnego,
wyrównywanie
szans
edukacyjnych,
przygotowanie do uczestnictwa w konkursach
przedmiotowych, przygotowanie do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i społecznym. Wszystkie działania podejmowane
podczas realizacji zajęć obejmowały swym
zakresem wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży, które były zgodne z oczekiwaniami
uczniów i dostosowane do ich potrzeb.
Zróżnicowany stopień trudności poruszanych
zagadnień
i
treści
sprzyjał
rozbudzaniu
zainteresowań uczniów zdolniejszych, a mniej
zdolnym pozwalał na przyswojenie wielu
zagadnień. Do projektu została włączona młodzież
zarówno wiejska, jak i miejska.
Powrót
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Szkoła współpracuje z Wydziałem Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie oraz Biurem
Rozwoju, Promocji i Informacji Europejskiej
przesyłając w wersji elektronicznej materiały
informacyjne o szkole, jednocześnie
współtworząc “najnowsze wiadomości”
na stronie internetowej starostwa powiatu
czarnkowsko - trzcianeckiego i miasta
Czarnków.
Powrót
Szkolenie OCM
Szkoła przeprowadziła szkolenia: „Opiekun
szkolnego
centrum
multimedialnego
i
informacyjnego
dla
nauczycieli
bibliotekarzy”.
Celem
szkoleń
było
przygotowanie
nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna
szkolnego
centrum
multimedialnego
i informacyjnego.
Powrót
Dzień Przedsiębiorczości
Szkoła aktywnie uczestniczy w programie
„Dzień przedsiębiorczości”, który skierowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
organizowany za pośrednictwem Internetu.
„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem
sprzyjającym podejmowaniu przez młodych
ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej
drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział
w programie uczniowie mają możliwość:
odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym
miejscu pracy, zweryfikowania swoich
wyobrażeń
o
wymarzonym
zawodzie,
pozyskania informacji o wykształceniu,
umiejętnościach
czy
predyspozycjach
niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
uczestniczenia w konkursie na „Najlepszy
Fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości”.
Powrót
Laboratorium ECDL
Nadrzędnym celem certyfikacji ECDL w Polsce jest
wspomaganie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest
ona realizowana poprzez stałe podnoszenie świadomości,
wiedzy i umiejętności społeczeństwa polskiego w zakresie
wykorzystania technologii informacyjnej w życiu
codziennym, zarówno osobistym jak i zawodowym.
Dwa laboratoria ECDL w ZSP w Czarnkowie służą
społeczności lokalnej do przeprowadzania kursów
i egzaminów ECDL.
Powrót
Poznańskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe
Wycieczki dydaktyczne
Volkswagen Poznań
Kreisel
Powrót

similar documents