Bezpłatne szkolenia

Report
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Warszawie
będzie prowadził w roku szkolnym 2014/15 na terenie całego kraju
bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli gimnazjów pt.:
Doradztwo zawodowe
Od diagnozy do ewaluacji
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych
w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy”.
Cel szkolenia
Zadania doradcze są obowiązkiem szkoły wynikającym
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz.532).
Celem szkolenia jest
wsparcie dyrektorów szkół gimnazjalnych
oraz doradców zawodowych
i nauczycieli-wychowawców
w profesjonalnym realizowaniu zadań
z zakresu doradztwa zawodowego
Zalety uczestnictwa
Udział w szkoleniu może zgłosić trzyosobowa reprezentacja szkoły:
o Dyrektor lub wicedyrektor,
o Doradca zawodowy lub osoba realizująca zadania doradcy w gimnazjum,
o Nauczyciel-wychowawca.
Dyrektorzy:
 poznają korzyści z dobrze prowadzonego doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 wspólnie z kadrą wypracują elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego;
 dokonają oceny mocnych stron szkoły;
 pogłębią wiedzę nt. ewaluacji autonomicznej i zintegrowanej oraz nietypowych
technik ewaluacyjnych.
Zalety uczestnictwa
Doradcy i nauczyciele:
 dowiedzą się, jak badać potrzeby uczniów i rodziców w obszarze doradztwa;
 wspólnie z dyrektorem wypracują elementy WSDZ;
 poznają narzędzia do pracy z uczniami i rodzicami;
 przećwiczą pracę ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem materiałów
z „Informatora o zawodach”;
 dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji, materiałów, darmowych testów oraz
możliwości dalszego poszerzania swoich kompetencji.
Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:
publikacje, scenariusze, prezentacje.
Program szkolenia
Szkolenie trwać będzie 2 dni (16 godzin dydaktycznych) i obejmie:
Dzień I
Część wspólna
Wprowadzenie
Dzień II
Część dla Dyrektorów
Analiza SWOT
w obszarze doradztwa
edukacyjnozawodowego
Podstawy teoretyczne
doradztwa edukacyjnozawodowego
Doradztwo edukacyjnozawodowe w świetle krajowych
i unijnych przepisów prawnych
Planowanie działań w zakresie
doradztwa edukacyjnozawodowego w gimnazjum
Ewaluacja wewnętrzna
doradztwa edukacyjno zawodowego
Część dla Nauczycieli
Jak pomóc uczniom gimnazjum
w planowaniu kariery
Jak wspierać nauczycieli
w prowadzeniu zadań z zakresu
doradztwa edukacyjnozawodowego
Wykorzystanie informacji
edukacyjno-zawodowej w realizacji
doradztwa zawodowego
Prezentacja dostępnych zasobów dotyczących doradztwa
edukacyjno-zawodowego i podsumowanie szkolenia
Organizacja i terminy szkoleń
Tegoroczny etap szkoleń realizowany będzie
 od września do listopada,
 w miastach wojewódzkich i w miastach będących
siedzibą władz powiatowych,
 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Rekrutacja
Rekrutacja on-line na szkolenia rozpocznie się we wrześniu.
Formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie na stronie www.koweziu.edu.pl.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność wszystkich trzech
przedstawicieli gimnazjum (dyrektor lub wicedyrektor, doradca zawodowy
lub osoba realizująca zadania doradcy oraz nauczyciel-wychowawca).
Szczegółowe informacje znaleźć można w aktualnościach na stronie
www.koweziu.edu.pl.
Zapraszamy

similar documents