Strzelec Opolskich

Report
PARTNERSTWO
STRZELCE OPOLSKIE
w ramach projektu
„Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”
STRZELCE OPOLSKIE
Położenie
Morze Bałtyckie
ROSJA
GDAŃSK
SZCZECIN
POLSKA
POZNAŃ
BERLIN
WARSZAWA
BIAŁORUŚ
ŁÓDŹ
NIEMCY
WROCŁAW
OPOLE
•
100 km
STRZELCE OPOLSKIE
KATOWICE
UKRAINA
PRAGA
OSTRAWA
KRAKÓW
CZECHY
SŁOWACJA
MIASTO i GMINA
Obszar gminy - 202 km2
w tym miasto - 60 km2
Kadłub
Ludność - 32 897
w tym miasto - 19 000
Kadłub Piec
Grodzisko
Osiek
Ilość sołectw - 27
Jędrynie
Rozmierz
Sucha
Rozmierka
Szymiszów Osiedle
Szczepanek
STRZELCE
Szymiszów Wieś
OPOLSKIE Dziewkowice
Kalinowice
Niwki
Roźniątów
Kalinów
Ligota Górna
Ligota Dolna
Warmątowice
Brzeziny
Błotnica
Strzelecka
Płużnica
Wielka
MIASTO i GMINA
BEZDOMNOŚĆ
 Projekt skierowany jest do grupy 85 bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością z terenu Gminy Strzelce Opolskie - 35 osób
zamieszkuje domy Barki, 50 to osoby bezdomne przebywające
w miejscach niemieszkalnych.
 W większości są to osoby uzależnione od alkoholu, rzadziej
od narkotyków lub innych środków odurzających.
 Przeważnie to ludzie o niskim poczuciu własnej wartości, braku wiary
w siebie i swoje możliwości oraz zniechęceni do zmiany własnego
życia i podejmowania jakichkolwiek prób poprawy swojej egzystencji
PARTNERSTWO LOKALNE
STRZELCE OPOLSKIE
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” pomaga osobom
bezdomnym i daje im nadzieje na lepsze życie. Zapewnia
schronienie, posiłki, wspiera potrzebujących i tworzy programy
pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca
w społeczeństwie.
Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna
nastawiona jest na pomoc potrzebującym w każdym zakresie.
Partnerstwo zostało zawarte celem działalności na rzecz
bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sposób
kompleksowy.
DZIAŁANIA PARTNERSTWA
 Zdrowie
 Zatrudnienie i edukacja
 Standard Praca Socjalna
 Standard Mieszkalnictwo i Pomoc Doraźna
 Streetworking
 Standard Partnerstwo Lokalne
STANDARD ZDROWIE
W ramach standardu zaadoptowano pomieszczenie na izolatkę,
w której obecnie trwają już końcowe prace nad wyposażeniem
pomieszczenia. Usługę opieki przedmedycznej będą świadczyć
osoby zamieszkujące dom „BARKA” i w związku z powyższym
dwie osoby - mieszkańcy domu wspólnotowego – ukończyły
kurs I pomocy przedlekarskiej.
W ramach standardu odbywają się regularne spotkania
z terapeutą ds. uzależnień oraz z psychologiem, wszystkie
zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony
uczestników projektu.
STANDARD
ZATRUDNIENIE I EDUKACJA
Beneficjenci mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego,
każdy jest objęty kompleksowym wsparciem:
• Warsztaty umiejętności społecznych
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Część zajęć z psychologiem i doradcą
się w trakcie warsztatów wyjazdowych.
zawodowym
odbędzie
Następnym krokiem jest podniesienie kompetencji i umiejętności
zawodowych uczestników projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem
na lokalnym rynku pracy.
W związku z tym realizowane są następujące kursy:
kursy uprawnień, operatora wózków widłowych, obsługi komputera,
pilarza, spawacza metodą MAG, pracownika ochrony, magazyniera oraz
kurs przyuczający do zawodu pomocy kuchennej.
STANDARD
ZATRUDNIENIE I EDUKACJA
W dniach 26 – 28 październik 2012 miały miejsce pierwsze warsztaty
wyjazdowe w Jarnołtówku. Grupa beneficjentów uczestniczyła
w zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem.
STANDARD PRACA SOCJALNA
Celem tego działania
jest zwiększenie motywacji
beneficjentów do zmiany swojej
aktualnej sytuacji,
usamodzielnienie
oraz uniezależnienie od pomocy
społecznej.
Standard ten realizowany jest
przez 4 pracowników socjalnych,
którzy swoim działaniem
obejmą 85 osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością.
STANDARD PRACA SOCJALNA
Realizacja tego standardu pozwala pracownikowi socjalnemu
na kompleksowe i długotrwałą pracę z beneficjentem na rzecz
wychodzenia z bezdomności. Praca socjalna to długotrwałe
działanie, które działa kompleksowo na beneficjenta.
Systematyczna współpraca z psychologiem, doradcą
zawodowym, terapeutą ds. uzależnień, streetworkerami,
a także środowiskiem lokalnym pozwala na obszerną analizę
sytuacji własnej klienta i zindywidualizowanie pomocy wedle
jego potrzeb, mając na uwadze usamodzielnienie i wyjście
z bezdomności.
STANDARD MIESZKALNICTWO
I POMOC DORAŹNA
Na czas realizacji projektu Lider Partnerstwa czyli Ośrodek
Pomocy Społecznej zaadoptował i udostępnił osobie
bezdomnej mieszkanie wspierane z zasobów gminnych.
Celem tego działania jest usamodzielnienie oraz powrót
do społeczeństwa osoby bezdomnej.
Mieszkanie zostało gruntownie odremontowane i od miesiąca
września zamieszkuje tam osoba, która była bezdomna
i wykazała duże chęci i motywację do zmiany swojej
dotychczasowej sytuacji.
STANDARD MIESZKALNICTWO
I POMOC DORAŹNA
MIESZKANIE WSPIERANE PRZED REMONTEM
STANDARD MIESZKALNICTWO
I POMOC DORAŹNA
MIESZKANIE WSPIERANE PO REMONCIE
STANDARD STREETWORKING
W ramach standardu zaplanowano objąć wsparciem 50 osób
bezdomnych, które mieszkają w miejscach niemieszkalnych
i zatrudnić 3 streetworkerów.
Na czas realizacji projektu streetworkerzy dysponują
pomieszczeniem spełniającym funkcję biura streetworkerów.
STANDARD STREETWORKING
Działania w standardzie streetworking przebiegają bez zastrzeżeń
i dodatkowo wybiegają ponad standardy, gdyż realizowane
są zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Odpowiedzialność za realizację tego działania spoczywa
na Liderze Projektu.
Realizacja zadania polega na przygotowaniu i koordynowaniu
comiesięcznych spotkań, konferencji z lokalnymi instytucjami,
których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska
dotyczącego
problemu
bezdomności,
jego
łagodzenia
i rozwiązywania na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu, do tej pory
zrealizowanych zostało ich już 7.
Przedstawicieli poszczególnych instytucji biorących systematyczny
udział w spotkaniach jest ok. 13 z czego deklaracji przystąpienia
do Partnerstwa podpisało już 10 instytucji.
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Pierwsze spotkanie w ramach standardu odbyło się 29 maja
2012r. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Do chwili obecnej
spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim
poprawiła
się
w
ogromnym
stopniu
współpraca
międzyinstytucjonalna, co pozytywnie wpłynęło na realizację
projektu.
Pierwsze spotkania miały na celu zapoznania się z polityką
działalności każdej instytucji.
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Regularnie w spotkaniach udział biorą następujące instytucje:
• Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
• Zakład Opieki Zdrowotnej
• Komenda Powiatowa Policji
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Urząd Skarbowy
• Dom Pomocy Społecznej
• Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Zakłady Karne
• Prokuratura Rejonowa
• Komornicy Sądowi
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Dzięki spotkaniom wypracowano mapę problemów,
obecnie tworzona jest mapa celów.
MAPA PROBLEMÓW
BEZDOMNOŚĆ
BRAK
SPRECYZOWANIA
PRZEPISÓW DOT.
PACJENTA
BEZDOMNEGO
NIEUBEZPIECZONE
GO
EKSMISJA-BRAK
WSPÓŁPRACY
UMOŻLIWIAJĄCEJ
WCZEŚNIEJSZE
INFORMOWANIE
PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ
EKSMISJI CELEM
PODJĘCIA KROKÓW
MOTYWACYJNYCH
W STOSUNKU DO
OSOBY
ZAGROŻONEJ
BEZDOMNOŚCIĄ
MAŁA ILOŚĆ
MIESZKAŃ
SOCJALNYCH
BRAK KAMPANII
INFORMACYJNEJ
NA RZECZ
POMOCY
BEZDOMNYM
ZBYT MAŁA
LUB BRAK
POMOCY
W
INFORMOWANIU
DO UZYSKANIA
ŚWIADCZEŃ
ZMIANA
PRZEPISÓW
W ZATRUDNIENIU
SOCJALNYM
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
Spotkania zaowocowały również organizacją kampanii
informującej lokalne społeczeństwo o możliwościach pomocy
osobom bezdomnym.
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
STANDARD PARTNERSTWO LOKALNE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Maria Klimowicz – Koordynator Projektu z ramienia Lidera
Antoni Tercha – Koordynator Streetworkingu z ramienia Partnera
Przygotowała:
Iwona Królikowska

similar documents