I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Walentego Roździeńskiego w

Report
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62
TEL./FAX 32 266 18 34
www.rozdzienski.pl
[email protected]
1. 09. 1948
OTWARCIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ
STOPNIA PODSTAWOWEGO I LICEALNEGO TPD
1. 09. 1955
POWOŁANIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
21. 02. 1957
ZMIANA NAZWY SZKOŁY
NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
20.06. 1964
NADANIE SZKOLE
IMIENIA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
01. 09. 1978
POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ ,W SKŁAD KTÓREGO
WCHODZI:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,
LICEUM MEDYCZNE
01. 09. 1988
POWOŁANIE DWÓCH ODRĘBNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,
LICEUM MEDYCZNEGO
01. 09. 2000
POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:
GIMNAZJUM NR 11,
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
Walenty Roździeński ( Brusiek vel Brusek ) 1560 – 1622.
Poeta - kuźnik z Roździenia (dzielnica Szopienic).
Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego historię
kuźnictwa i górnictwa śląskiego pt. Officina ferraria abo huta warstat
z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego wydanego w Krakowie w 1612 r.
Ustawicznie przy ogniu bez wytchu robimy
Tak we dnie jak i w nocy , aż i ustajemy
Od gorąca wielkiego! A toć nas tak nędzi,
Że i drugi ledwie żyw, gdy nań znój przychodzi.
W lichych domach mieszkamy. /.../ Mizerny jest żywot nasz.
Pragniemy Wam zaprezentować
bogate zaplecze dydaktyczne naszej placówki.
Doskonale wyposażone sale lekcyjne, siłownia, biblioteka z czytelnią
oraz świetlica, to tylko niektóre jej atuty.
A1
HUMANISTYCZNO — PRAWNY
Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym:
 wiedza o społeczeństwie
Ukończenie tego oddziału umożliwi Ci pracę w:
 administracji publicznej
 instytucjach pomocy socjalnej
 Public Relations
 sądzie i instytucjach pokrewnych
A2
DZIENNIKARSKO — MEDIALNY
Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym:
 język polski
Ukończenie tego oddziału otwiera Ci drogę do kariery w:
 dziennikarstwie
 marketingu medialnym
 prasie, radiu, telewizji
 Public Relations
 reklamie
 zarządzaniu wizerunkiem
B1
TURYSTYCZNO — PRZYRODNICZY
Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym:
 geografia
Ukończenie tego oddziału umożliwi Ci pracę w sektorach:
 biotechnologia
 dietetyka
 laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne
 ochrona środowiska
 turystyka
B2
INFORMATYCZNY
Realizuje od 2 do 4 wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym:
 informatyka
Ukończenie tego oddziału otwiera Ci drogę kariery w takich zawodach, jak:
 programista gier komputerowych i aplikacji mobilnych
 projektant grafiki rastrowej i wektorowej
 Webmaster
 bibliotekoznawcze
 dziennikarskie
 ekologiczne
 filozoficzne z elementami etyki
 fotograficzne
 krajoznawczo — turystyczne
 medialne z elementami analizy tekstów kultury
 muzyczno — wokalne
 teatralne
 prawne
 psychologiczne
 Public Relations i reklama
 sportowe
 informatyczne — programowanie aplikacji mobilnych, projektowanie:
gier komputerowych w Unity, grafiki oraz animacji 3D, grafiki
rastrowej i wektorowej dla potrzeb wzornictwa i reklamy, witryn
internetowych, zarządzenie środowiskiem Active Directory, techniki
wirtualizacji
W klasach realizowany jest
międzyoddziałowo
program nauczania języka angielskiego
w zakresie podstawowym
lub rozszerzonym
oraz nauka drugiego języka obcego
nowożytnego do wyboru:
języka francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.
 Od 12 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 — terminy składania wniosków
wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych.
 Od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. do godziny 15.00 — termin dostarczenia do
szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1).
 4 lipca 2014 r. godzina 10.00—ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów
zakwalifikowanych do liceum ogólnokształcącego z podziałem na oddziały.
 Do 8 lipca 2014 r. do godziny 10.00—termin potwierdzenia przez kandydatów woli
uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego. Uczeń, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza
jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od 1 września 2014 roku.
 9 lipca 2014 r. godzina 9.00—ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do
poszczególnych oddziałów liceum i podanie informacji o wolnych miejscach w szkole.
 W przypadku posiadania wolnych miejsc, uczniowie będą przyjmowani od 9 lipca do
31 sierpnia 2014 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do liceum.
Informacja o wolnych miejscach jest podawana w informatorach internetowych
elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
 nowoczesne metody nauczania wszystkich przedmiotów:
e-lekcje oraz wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle
 spotkania z ludźmi sukcesu: Kamilem Durczokiem, Kingą Rusin, Jarosławem Kuźniarem,
Małgorzatą Ohme, Bartoszem Węglarczykiem, Olgą Bończyk
 współpraca z krajami: Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia,
Rumunia, Słowenia, Turcja, Walia, Wielka Brytania
 wolontariat – uzyskanie pisemnych referencji
Xbox w edukacji:
 obniży stres
 rozwinie koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową
 pobudzi wyobraźnię
 poprawi refleks
 zwiększy aktywność uczniów w czasie przerw i podczas wybranych zajęć
edukacyjnych
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM . WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62
TEL./FAX 032 266 18 34
www.rozdzienski.pl
[email protected]
KLUCZEM
DO PRZYSZŁOŚCI

similar documents