E-usługi administracji publicznej. Czy stanowią wartość w oczach

Report
Konferencja, 27.11.2014, Opole
© SMWI, 2011
Nazwa wydarzenia, miejsce, data
O czym miałam mówić?
E-usługi administracji publicznej
o diagnoza stanu obecnego
o bariery rozwoju
o warunki konieczne dla upowszechnienia
e-usług
jednostek
samorządu
terytorialnego oraz innych podmiotów
publicznych
2
Wydarzenie, data, miejsce
e-usługi administracji publicznej - PO CO TO KOMU?
Wdrożenie narzędzi
informatycznych w
urzędach powoduje:
Prawie nikt
nie korzysta
z tych
e-usług
obciążenie
dodatkową
pracą
wzrost kosztów
3
w y d ł u ż e n i e czasu realizacji
Wydarzenie, data, miejsce
www.jestpozytywnie.pl
Cyfryzacja a spójny system zarządzania
 Informatyzacja/cyfryzacja nie jest (a raczej nie powinna być!) bytem żyjącym życiem
niezależnym od systemu zarządzania urzędem.
 Jak podejmujemy decyzje o inwestycjach w systemy informatyczne? DECYDUJEMY
O WDROŻENIU OKREŚLONEGO ROZWIĄZANIA, BO ONO POZWOLI WPROWADZIĆ
NAJWIĘCEJ USPRAWNIEŃ?
 Dlaczego decydujemy się na udostępnienie akurat takich, a nie innych e-usług i w taki,
a nie inny sposób? BO WIEMY, ŻE NASI KLIENCI AKUART TYCH OCZEKUJĄ / Z TYCH
BĘDĄ KORZYSTALI? BO WIEMY, ŻE TAKIMI KANAŁAMI I W TAKI SPOSÓB CHCĄ/BĘDĄ
Z NICH KORZYSTALI?
 Dostarczanie wartości dla klienta
(wewnętrznego i zewnętrznego) –
to powinien być nasz cel. Czy jest?
4
Wydarzenie, data, miejsce
www.tzskokska.pl
Jak przebiegają wdrożenia?
5
Wydarzenie, data, miejsce
Dlaczego sektor prywatny dostarcza wartość w oczach
klienta, a administracja ma z tym problem?
 Prowadzenie
przez
proces ( -> porzucanie
realizacji usługi)
 Formularze
elektroniczne
vs. e-usługi sektora
prywatnego
 Wielokanałowość
i
zapewnienie
wsparcia w razie
problemów
 Powtarzalność
i
masowość vs. usługi,
z których korzystamy
raz
w
życiu
(przyzwyczaić klienta,
zbudować zaufanie)
 Informacja zwrotna
na każdym etapie
realizacji (możliwość
śledzenia procesu)
Projektowanie user
experience
Wydarzenie, data, miejsce
todaymade.com
Zarządzanie procesowe
 Co chcemy dostarczyć? (wartość w oczach klienta)
 Wartość tworzona jest w procesach, istotna jest zatem sprawność
(skuteczność i efektywność) procesów, gdyż ona warunkuje osiąganie
celów organizacji
 Które z działań, które podejmujemy temu sprzyjają (tworzą wartość), a
które nie?
Wydarzenie, data, miejsce
www.pinterest.com i www.quentas.net
Zarządzanie procesowe
 Podejście procesowe służy do optymalizacji działania
całej organizacji!
 Ciągła
optymalizacja
procesów
(nie
opisanie
i „zabetonowanie” procesów)
 Aby doskonalić trzeba: określać cele, mierzyć (również
koszty; RKD) -> zarządzanie operacyjne
 Jasna ODPOWIEDZIALNOŚĆ (właściciel procesu
zainteresowany jego usprawnianiem; ale także
wyraźna odpowiedzialność komórek organizacyjnych
za poszczególne etapy procesu)
 Sensowne
wykorzystanie
narzędzi
informatycznych i możliwość oceny
efektów ich (za)stosowania
Wydarzenie, data, miejsce
consult-cobblestone.com
W czym problem?
 BRAK MOTYWACJI DO ZMIAN, bo brak naturalnych, silnych
bodźców wynikających z konkurencji!
Wydarzenie,www.techbyte.pl
data, miejsce
Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów
Badanie „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej
w Polsce” przeprowadzone w październiku 2013 r. zostało zrealizowane
już po raz czwarty.
Głównym celem badania było zdiagnozowanie stanu informatyzacji
i określenie jej wpływu na usprawnienie działania urzędów w Polsce
w 2013 roku.
Zebrane informacje pomogą ustalić, jaki jest obecny stan zarządzania
procesami informatyzacji, kompetencji cyfrowych w urzędach,
wykorzystania nowoczesnych technologii do świadczenia usług
i komunikacji z obywatelami w Polsce.
Dla większości urzędów barierą związaną z cyfryzacją był zbyt mały
budżet na zadania związane z cyfryzacją działań i usług. Oznacza
to, że przy większych nakładach, można by osiągnąć lepsze efekty.
10
Wydarzenie, data, miejsce
CC: www.computerworld.pl
Cele projektów i ocena rezultatów
 Zadowolenie z projektów –> wskaźniki produktu, a nie rezultatu?!
11
Wydarzenie, data, miejsce
Rezultaty zastosowania ICT
 Wzrost obciążenia pracą… w części przez „ostrożność”?
 „Nie wiem”!?
12
Wydarzenie, data, miejsce
A co obecnie zajmuje liderów?
42. Polska
(e-government
development
index)
eGOV2.0
65. Polska
(e-partycypacja)
UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY
2014, E-GOVERNMENT FOR THE FUTURE WE
WANT
Wydarzenie, data, miejsce
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce
 Regulacje prawne, które nie nadążały(ją) za zmieniającymi się
uwarunkowaniami
 Brak działań harmonizujących (interoperacyjność, koordynacja
informatyzacji, architektura korporacyjna,…)
 Trochę się nauczyliśmy przez ten czas…, sporo się zmieniło…
 Czas przestać szukać wymówek!
Wydarzenie, data, miejsce
Wracając do e-usług
 Projektowanie Usługi zorientowane na użytkownika - Potrzeby, wymagania i ograniczenia Użytkownika
są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego Usługi w celu zaspokojenia potrzeb Użytkownika.
 Dostępność Usługi - Usługa jest dostępna co najmniej na poziomie oczekiwanym przez Usługobiorców, przy
jednoczesnym uwzględnieniu możliwości realizacyjnych Usługodawcy, a także na poziomie dostępności nie
mniejszym niż określony w przepisach prawa
 Maksymalizacja Wartości publicznej - Usługa jest budowana i świadczona jedynie wtedy, gdy w mierzalny sposób
wykazano dostarczaną przez nią Wartość publiczną
 Procesowe podejście do świadczenia Usługi - Usługa jest realizowana na podstawie zoptymalizowanego modelu
procesów biznesowych.
 Komunikowanie i edukowanie Interesariuszy usługi - Komunikacja i edukacja Interesariuszy usługi realizowana
jest podczas całego Cyklu życia usługi.
 Standaryzacja zarządzania Usługą - Zarządzanie Usługą oparte jest o zdefiniowany Cykl życia usługi
z uwzględnieniem zasad prowadzenia projektów.
 Usługa ma właściciela - Usługa jako całość, jak i jej kluczowe elementy (procesy biznesowe, danych, systemu
teleinformatyczne i infrastruktura teleinformatyczna), posiadają właściciela, który za nie odpowiada.
 Usługa świadczona jest na podstawie obowiązującego prawa - Usługa świadczona jest na podstawie
obowiązujących przepisów prawa - w innym przypadku wprowadzane są odpowiednie zmiany prawne
umożliwiające jej świadczenie.
Źródło:
Definicje
pryncypiów
architektury
korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście
kwalifikacji
projektów
do dofinansowania
z
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Wersja:
0.54, 24.10.2014 r., Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji
Wydarzenie, data, miejsce
Wracając do e-usług
 Projektowanie Usługi bazujące na modelu efektywności - Dla Usługi określa się efektywność kosztową i
społeczną.
 Zasoby ludzkie niezbędne dla Usługi - Zapewniono zasoby ludzkie dysponujące niezbędnymi kompetencjami
w całym Cyklu życia usługi.
 Standaryzacja danych - Dane przetwarzane przez Usługę są zestandaryzowane.
 Ponowne wykorzystanie Danych przetwarzanych przez Usługę - Dane i związane z nimi Metadane Usługi
są udostępniane do powtórnego wykorzystania.
 Minimalizacja powielania Danych w Usłudze - Usługa wspiera automatyczną wymianę Danych z innymi Usługami
w celu minimalizacji powielania Danych.
 Otwarte standardy Danych - Dane Usługi udostępnia się co najmniej w Otwartych standardach.
 Interoperacyjność Usługi - Usługa ma zdolność do współdziałania z innymi Usługami (dostarczanymi przez tego
samego lub różnych Usługodawców), w celu efektywnego wsparcia realizacji procesów biznesowych.
 Mierzalność Usługi - Definiowane i stosowane są mierniki będące podstawą weryfikacji wartości publicznej
dostarczanej przez Usługę.
 Usługa zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych - Usługa zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych
przez nią danych za pomocą zbioru działań i środków technicznych oraz organizacyjnych. Działania i środki
te zapewniają ochronę danych przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, nieuprawnioną zmianą treści
lub ich ujawnieniem.
Źródło:
Definicje
pryncypiów
architektury
korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście
kwalifikacji
projektów
do dofinansowania
z
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Wersja:
0.54, 24.10.2014 r., Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji
Wydarzenie, data, miejsce
Dziękuję za uwagę
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Prądnicka 4/11
30-002 Kraków
Anna Siemek-Filuś
E-mail: [email protected]
Tel. 502 363 843
Wydarzenie, data, miejsce

similar documents