Dobre praktyki Samorządu Województwa

Report
DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
RZESZÓW 21 LISTOPADA 2012 ROKU
Zgodnie z polskim prawem organy administracji
publicznej realizują zadania publiczne we współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
prowadzącymi,
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania
organów administracji publicznej, działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych
organów.
Organizacje pozarządowe traktują samorząd terytorialny
jako swego naturalnego partnera. Wg badań
Stowarzyszenia Klon/Jawor - 60% organizacji widzi w
nim jedną z najważniejszych dla siebie instytucji.
Zasady
współpracy
Samorządu
Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, przede
wszystkim ich zakres i formy, określa uchwalany
corocznie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
„Program
współpracy
Samorządu
Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi”.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron
- partnerstwa
- efektywności
- uczciwej konkurencji
- jawności
- legalności
Sposób opracowania i przyjęcia rocznego
programu współpracy wpływa na jego
podstawowe cechy:
- jakość
- trwałość
- przejrzystość
- powszechność
- efektywność i skuteczność
Elementy, które sprzyjają konstruowaniu
programu to:
1) pomysł na współpracę,
2) dobry klimat do współpracy,
3) liderzy współpracy,
4) zasoby umożliwiające realizację współpracy,
FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
Z ORGANIZACJAMI
Finansowe formy współpracy:
Zlecanie realizacji zadań;
Promocja projektów systemowych
i innowacyjnych w Województwie
Podkarpackim.


-
-
-
-
Niefinansowe formy współpracy:
konsultacja projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
podmiotów Programu;
wsparcie pozafinansowe dla podmiotów
Programu;
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i konsultacyjnym;
obejmowanie honorowym patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego lub Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
udzielanie rekomendacji podmiotom Programu;
zawieranie umów partnerskich;
promocja wolontariatu;
pomoc w poszukiwaniu partnerów.
O czym warto pamiętać dążąc do skutecznej współpracy:
1. Organizacja pozarządowa jest partnerem, a nie petentem.
2. Władze samorządowe i urzędnicy mają za zadanie wspierać organizacje, a
nie je wyręczać i finansować.
3. Konieczne jest przyzwolenie społeczności lokalnej i władzy lokalnej
na angażowanie organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych
problemów.
4. Dobrą praktyką w zakresie współpracy jednostek samorządu
regionalnego i lokalnego jest powoływanie w urzędach pełnomocników ds.
organizacji pozarządowych.
5. Niezbędna jest ciągła edukacja osób zaangażowanych w dialog między
samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Dziękuję za uwagę.

similar documents