Prezentacja Barbary Tworzydło

Report
„Efektywne i nieefektywne
strategie w dysortografii i
dysleksji”
Mgr Barbara Tworzydło
Nauczyciel Dyplomowany
Coach w Edukacji
Studium przypadku
• Historia 11- letniego chłopca, który
przyszedł na sesję do R. Diltsa
PHENOMENON
Definicje
• Dysleksja rozwojowa
• Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci
o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są
zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych
i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym
funkcjonowaniem układu nerwowego.
DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu
DYSORTOGRAFIA
- specyficzne trudności z opanowaniem
poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
/wg Polskiego Towarzystwa Dysleksji/
Nieefektywna strategia
czytania ze zrozumieniem
DYSLEKSJA
Styl myślenia słuchowo-kinestetyczny, czyli
odtwarzanie dźwięku słów pisanych,
a następnie odczuwanie sensu treści.
Efektywna strategia czytania
ze zrozumieniem
Ruch oczu w efektywnym czytaniu ze zrozumieniem,
styl myślenia wzrokowo-słuchowy, czyli
wyobrażenie sobie słów, tworzenie obrazów
związanych z czytanym tekstem, a następnie
usłyszenie wewnątrz swojej głowy.
Nieefektywna strategia
poprawnej pisowni
DYSORTOGRAFIA
Styl myślenia słuchowo-kinestetyczny, osoba zapisuje
słowa tak, jak je słyszy.
Efektywna strategia
poprawnej ortografii
Ruch oczu w poprawnej ortografii, styl
myślenia wzrokowo-czuciowy, osoba
najpierw przywołuje obraz wyrazu, pisze go
na kartce, a następnie sprawdza odczucia,
czy jest dobrze napisany.
Efektywne i nieefektywne
strategie
Einstein powiedział:
„Wyobraźnia jest ważniejsza niż
wiedza.”
• Zaburzona wizualizacja – w grupie
uczniów wprowadzić wizualizację na
lekcajach, na jakikolwiek temat, nauczyć
oczy (nerwy wzrokowe) podnosić się do
góry.
• Sprawdzanie jak lepiej wygląda napisany
wyraz poprawnie ortograficznie
i niepoprawnie.
R. Dilts (1995) cytuje badania, które
potwierdzają skuteczność strategii
ortograficznej. Thomas Malloy z Instytutu
Psychologii Uniwersytetu w Utah
przeprowadzał badania z grupami osób
piszących z przeciętną poprawnością.
Pierwsza grupa uczyła się strategii pisania
NLP (patrzenie na grupę i w lewo), druga
zajmowała się brzmieniem, fonetyką
i zasadami pisowni, a trzecia grupa była
grupą kontrolną, nie testowano na niej
żadnej nowej strategii.
Dilts R., Epstein T., Dynamic Learning, Meta,
Capitola, California 1995.
Za najlepszą strategię uznaje się wizualne
przypominanie – ortografia poprawiła się nawet
o 25%, przy czym tydzień później nadal utrzymywała
się dwudziestopięcioprocentowa poprawa. W drugiej
grupie, w której stosowano zasady ortografii,
nastąpiła piętnastoprocentowa poprawa (jednakże
ten wynik spadł o 5% w następnym tygodniu).
W grupie kontrolnej nie było żadnej poprawy. Kolejne
badania z 1985 roku na Uniwersytecie Moncton w
New Brunswick w Kanadzie dały podobne wyniki,
które sugerowały, że patrzenie w górę i w lewo
poprawia pisownię dwa razy bardziej efektywnie niż
wyobrażanie sobie słów. Co więcej, okazuje się, że
patrzenie na dół i w prawo przeszkadza w uczeniu
się ortografii.
GŻEGŻÓŁKA
Ćwiczenie
Wykorzystanie strategii ortograficznej NLP
1. Napisz na kartce słowo, którego chcesz nauczyć
dzieci (najlepiej na kartce papieru A4 lub na tablicy
używając kolorowego flamastra lub kolorowej kredy).
2. Pozwól dzieciom doświadczyć przyjemnego uczucia.
Niech poczują się bezpieczne i szczęśliwe, aby miały
pozytywne nastawienie. To nie jest trudne. Powiedz
po prostu: „Przypomnijcie sobie, kiedy ostatni raz
odniosłyście sukces lub kiedy ostatni raz czułyście się
szczęśliwe”.
3. Kiedy dzieci doświadczają tego uczucia, trzymaj
kartkę wysoko po swojej prawej stronie, tak żeby
widziały w lewym górnym rogu swojego pola
widzenia i aby ich oczy podążały w kierunku kartki
(niektórzy nauczyciele często pisali poprawną
pisownię w lewym górnym rogu tablicy, ponieważ
uważali tę strategię za skuteczną).
4. Powiedz dzieciom, aby sfotografowały to słowo
w wyobraźni, tak jakby robiły aparatem „klik”. Niech
stworzą mentalny obraz tego słowa z kartki w umyśle,
dodając wyróżniające szczegóły (np. kolor, określoną
czcionkę czy styl itd.), i niech nadal widzą to słowo oczami
wyobraźni aż do momentu, gdy obraz stanie się naprawdę
wyraźny.
5. Odwróć kartkę, tak żeby słowo nie było widoczne.
Następnie poproś dzieci, aby przeliterowały słowo z
pamięci wewnętrznie, patrząc w tym samym kierunku
i wyobrażając sobie, że słowo nadal się tam znajduje.
6. Każ dzieciom zrobić zdjęcie tyle razy, ile trzeba.
7. Poproś, aby dzieci spojrzały znowu tam, gdzie rysunek
jest przechowywany, i zapisały, co widzą. Niech sprawdzą
raz jeszcze, czy jest to poprawny zapis.
DZIĘKUJĘ BARDZO
Barbara Tworzydło

similar documents