6 latek w szkole - Poradnia Psychologiczno

Report
6-latek w szkole –
radość czy problem?
Dojrzałość szkolna
to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej
nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko. Pod tym
pojęciem kryje się dojrzałość fizyczna, umysłowa,
społeczna i emocjonalna.
Czynniki wpływające
na gotowość szkolną:
 Wiek dziecka
 Indywidualne tempo
rozwoju
 Przygotowanie dziecka
do podjęcia nauki
w szkole
Obszary dojrzałości szkolnej
 Fizyczna
 Umysłowa
 Emocjonalno –
społeczna
 Motywacyjna
 Zmysłowa
Sprawność fizyczna
 Jest sprawny pod względem







ruchowym i manualnym:
łapie piłkę
buduje z drobnych klocków
lepi z plasteliny
posługuje się nożyczkami
Chodzi po linii, dostawiając stopę do
stopy
Maszeruje w rytm muzyki
Naśladuje krok taneczny
Gotowość do nauki pisania
i czytania
 Potrafi prawidłowo





trzymać narzędzie
pisarskie ,
Określa kierunki i miejsca
na kartce papieru,
Odwzorowuje wzory
graficzne,
Układa krótkie zdania,
dzieli zdania na wyrazy,
dzieli wyrazy na sylaby;
Interesuje się czytaniem
i pisaniem,
Słucha i rozmawia
o przeczytanych tekstach,
Umiejętności samoobsługowe
 Umie poprawnie umyć się




i wytrzeć oraz umyć zęby,
Właściwie zachowuje się
przy stole podczas
posiłków,
Samodzielnie korzysta
z toalety,
Samodzielnie ubiera się
i rozbiera,
Utrzymuje porządek
w swoim otoczeniu,
Umiejętność dbania
o bezpieczeństwo i zdrowie
 Wie, gdzie i w jakiej sytuacji




zagrożenia otrzymać pomoc i
prosi o nią
Bezpiecznie porusza się
po drogach
Zna zagrożenia i umie ich
unikać – wie gdzie i jak
bawić się bezpiecznie
Dba o swoje zdrowie –
zaczyna orientować się
w zasadach zdrowego
żywienia
Dostrzega związek między
chorobą a leczeniem, wie ,że
samodzielnie nie może
stosować lekarstw
Umiejętności w zakresie mowy
 Zwraca się bezpośrednio
do rozmówcy, stara się
mówić poprawnie
 Uważnie słucha, pyta
o nieznane słowa
 Wypowiada się zdaniami ,
potrafi przedstawić
przebieg zdarzeń opisać
co się stało, co zdarzyło
się w przedszkolu itp..
 Prawidłowo wymawia
głoski, może jeszcze nie
realizować głosek
szumiących i głoski ,,r’’
Umiejętności matematyczne

Wyznacza wynik
dodawania i odejmowania,
pomagając sobie liczeniem,
np. na palcach
 Rozumie pojęcia: więcej,
mniej, ile( nie rozumie
pojęć: o tyle więcej, o tyle
mniej)
 Ma trudności z
przyswajaniem wiadomości
dotyczących przestrzeni i
czasu, ale rozróżnia już
pory roku
Umiejętności społeczne
 Bawi się w grupie, jest
zapraszany do wspólnej
zabawy
 Próbuje bawić się zgodnie z
innymi, bez ciągłych kłótni
 Grzecznie zwraca się
do innych
 Umie się przedstawić: podaje
swoje imię, nazwisko i adres
zamieszkania
Dojrzałość emocjonalna
 dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna,
 reaguje w sposób adekwatny do sytuacji
Dojrzałość motywacyjna
 dziecko w sposób dociekliwy poznaje świat,
 nie zniechęca się, gdy napotyka na trudności
Dojrzałość zmysłowa
 sprawnie funkcjonujące zmysły i trzy podstawowe
układy sensoryczne umożliwiają dziecku poznanie siebie
i własnych potrzeb
Rodzina
 Dom rodzinny to również
instytucja edukacyjna.
 Rodzice świadomie i aktywnie
powinni włączyć się w proces
przygotowania do nauki szkolnej.
 Osobiste zaangażowanie i czas
poświęcony dziecku mają duży
wpływ na jego rozwój: rozmowy,
wspólne gry i zabawy, czytanie,
rysowanie, spacery i wycieczki.
 Rodzic powinien chwalić
i doceniać wszystkie osiągnięcia
dziecka, jego wysiłek i wkład
pracy,
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:
JAK PRZYGOTOWAĆ
DZIECKO DO SZKOŁY.
nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą
i nauczycielami;
-
- dziecko powinno się cieszyć, że idzie do
szkoły;
- powinno uczestniczyć w zakupach
przyborów szkolnych, wybrać to, co mu
się podoba;
- wcześniej przygotujmy biurko, półkę na
książki i przybory szkolne, stałe miejsce
do pracy;
Należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka
potrzebne są odpowiednie warunki:
ład, spokój i pogodna atmosfera
w domu;
-
- utrzymanie kontaktu emocjonalnego
z dzieckiem;
- przestrzeganie stałego rozkładu dnia;
- wdrażanie do samodzielności,
obowiązkowości i punktualności;
- zapewnienie kontaktów z
rówieśnikami.
Gdy dziecko już zacznie chodzić
do szkoły:
- rozmawiajmy z
nim o tym, co się tam
działo, czego ciekawego się dowiedziało,
- przeglądajmy jego zeszyty;
- chwalmy, zachęcajmy do pracy;
- nie krzyczmy jeśli czegoś nie potrafi, ale
spróbujmy mu pomóc;
- współpracujmy z nauczycielami,
- nie wyręczajmy dziecka z obowiązków
szkolnych.
Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna,
społeczna, fizyczna, umysłowa dziecka
przekraczającego próg szkoły, tym większa
gwarancja jego powodzenia w nauce. Proszę
zastanowić się poważnie nad wszystkimi czynnikami
gwarantującymi sukces. Jeśli potrzebna będzie
pomoc specjalisty, proszę nie obawiać się po nią
sięgnąć.
Należy jednak pamiętać ,
iż „gotowość szkolna nie jest stanem, na który się czeka ,
ale należy ją wykształcać”.
Dlatego warto podjąć działania
wspomagające rozwój dziecka a ostateczną
decyzję w razie wątpliwości skonsultować z
pracownikami poradni.
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNA
PPPPP
W CHOJNIE
ul. Dworcowa 1
0914312829
Zadania
•Diagnozowanie dzieci i młodzieży
•Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom
bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
•Wydawanie opinii
•Wydawanie orzeczeń
• Porady i konsultacje
• Dyżury psychologów
Rozwój to wspólne
przedsięwzięcie dziecka
i dorosłego
Dziękujemy za uwagę.
Maria Kwatera
Anna Kwaśniak
Materiały do prezentacji przygotowały:
Aneta Kowal
Marta Grylewicz
Elżbieta Pokidańska
Katarzyna Prędkiewicz
BIBLOGRAFIA
Wykorzystano informacje oraz ilustracje z następujących pozycji;
- Google ,
MEN- KO Szczecin :
--Fakty o sześciolatkach w szkole
-- Materiały dla rodziców i nauczycieli
-- Sześciolatek w szkole

similar documents