Wspieranie kluczowych inwestycji takich, jak budowa

Report
WSPIERANIE KLUCZOWYCH
INWESTYCJI TAKICH JAK
BUDOWA KOMPLEKSU WYDOBYWCZO ENERGETYCZNEGO GUBIN -BRODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ - SZANSĄ NA ROZWÓJ
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 115 600, www.lubuskie.uw.gov.pl
Strategia rozwoju województwa lubuskiego
 „Strategia rozwoju województwa lubuskiego
2020” (SRWL 2020) podkreśla, że istotnym
czynnikiem, który może mieć znaczący wpływ na rozwój
regionu są złoża surowców. Szanse dla rozwoju
gospodarki regionu wiążą się z eksploatacją kopalin
energetycznych, w szczególności węgla brunatnego, m.in.
w okolicach Gubina.
 Wydobycie surowca będzie łączyło się z budową kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Gubin i
Brody oraz wybudowaniem elektrowni wykorzystującej
wydobywany węgiel.
Strategia rozwoju województwa lubuskiego
 Sejmik Województwa Lubuskiego przyjmując
„Strategię rozwoju województwa lubuskiego
2020” (SRWL 2020) i umieszczając na tzw. Liście
kluczowych inwestycji dla regionu „Budowę
kompleksu wydobywczo-energetycznego GubinBrody wraz z otaczającą infrastrukturą” zrobił duży
krok w przyszłość dla rozwoju naszego regionu.
Strategia rozwoju województwa lubuskiego
 Planowana budowa kompleksu wydobywczo
energetycznego to jedna z najważniejszych
inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo
energetyczne regionu.
Uwarunkowania formalno - prawne
 Budowa kompleksu wymagać będzie podjęcia szeregu
działań zarówno formalno-prawnych jak i planistycznych.
 „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030” (KPZK 2030) zakłada przede wszystkim
ochronę złoża węgla brunatnego Gubin, co potwierdzone
jest zarówno w części tekstowej jak i graficznej.
Przedstawienie na rysunkach (str.65 i str. 152 rys. 35) w
formie kropki elektrowni cieplnej pow. 800 MW na złożach
węgla brunatnego w okolicach Gubina, przy braku
potwierdzenia tego faktu w tekście KPZK nie może być
niestety uznane za obowiązujące ustalenie planistyczne,
które zgodnie z hierarchicznością planowania byłoby
przeniesione do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030
Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030 (wejście w życie 27.04.2012)
Kierunki działań na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego
złoża
„Gubin”
i
elektrownia
Uwarunkowania formalno - prawne
 Podobnie jest z ustaleniami „Zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego” (ZPZPWL), które gwarantują wyłącznie
ochronę złóż. Pomimo zapisów o budowie kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego oraz elektrowni opalanej
tym węglem w dziale obszary problemowe, nie może to
wywołać określonych skutków prawnych, gdyż nie spełniają
one wymagań przypisanych inwestycjom celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym wprowadzonym do
wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt. 4b ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 W „Polityce energetycznej Polski do 2030
roku” (PEP 2030) jednym z sześciu podstawowych
kierunków polskiej polityki energetycznej jest:
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 Aby zapewnić dostęp do zasobów strategicznych węgla,
przewiduje się m.in.:
 chronić obszary, w których występują zasoby węgla
przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z
energetyką,
 uwzględnić te zasoby w koncepcji zagospodarowania
przestrzennego kraju w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i w
długookresowych lokalnych strategiach rozwoju.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
 Przywoływany dokument zakłada jedynie ochronę złóż
węgla brunatnego, w tym złoża Gubin. Dokument ten nie
ma charakteru normatywnego i nie może stanowić
podstawy do wprowadzania przez Wojewodę tzw. zadań
rządowych określonych ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Program zawierający
zadania rządowe powinien być przyjęty przez Radę
Ministrów w drodze rozporządzenia a nie uchwały.
Możliwe działania wojewody
 Wprowadzenie działań zmierzających do ochrony złóż w
gminnych dokumentach planistycznych stwarza
obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”
(PGiG) (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), która
wprowadziła obowiązek ujawniania przez gminy w
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych
złóż kopalin i wód podziemnych.
Możliwe działania wojewody
 Wojewoda może wykorzystać zapisy art. 95 ust. 1 i 2 i art. 96 ust. 2
oraz art. 208 ust., 1-3 ww. ustawy, które określają sposoby
ujawniania w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy udokumentowanych złóż
kopalin i wód podziemnych. W terminie do 2 lat od dnia
zatwierdzenia dokumentacji geologicznej lub 2 lat od dnia wejścia w
życie ww. ustawy, tj. od dnia 01.01.2012 roku organy gminy mają
obowiązek wprowadzić obszary udokumentowanych złóż kopalin do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin. Po upływie tego terminu (01.01.2014)
obszary te wprowadza do studium gminy Wojewoda wydając w tej
sprawie zarządzenie zastępcze a sporządzone w tym trybie studium
wywołuje skutki prawne takie jak uchwalone przez radę gminy zaś
koszty jego sporządzenia w całości ponosi gmina.
Możliwe działania wojewody
 Zauważyć przy tym należy, że Wojewoda może podjąć
swoje działania nawet wtedy, gdy gmina przystąpiła do
zmiany studium lub jest w trakcie procedury zmiany
studium ale nie zdążyła do dnia 01.01.2014 r. tej zmiany
uchwalić.
 Tylko skuteczne wprowadzenie obszarów złóż
węgla brunatnego do studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin pozwoli na uzyskanie przez inwestora
koncesji na wydobywanie tych złóż.
Oczekiwane działania …
 W celu realizacji ustaleń „Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030”(KPZK 2030)
Ministerstwo Gospodarki zostało zobowiązane do
przygotowania projektu odpowiednich zmian ustawowych
wprowadzających delegację dla ministra gospodarki do
wydania, w uzgodnieniu z ministrem środowiska,
rozporządzenia w sprawie wykazu złóż węgla kamiennego i
brunatnego podlegających ochronie. W opracowanym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekcie planu działań
służących realizacji KPZK 2030 wraz z harmonogramem jego
realizacji przyjęto, że sporządzenie wykazu złóż o znaczeniu
strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego
zasięgu ich zalegania nastąpi do końca 2013 r.
Oczekiwane działania …
 Po zakończeniu prac nad wykazem złóż węgla kamiennego
i brunatnego o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
niezbędne będzie ustalenie, które inwestycje odnoszące się
do tych złóż będą traktowane jako inwestycje celu
publicznego. Obecnie za inwestycje celu publicznego
uznaje się tylko: poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą,
natomiast budowa elektrowni nie jest celem publicznym.
Dokumenty wspierające inwestycje (samorządy, samorządy
gospodarcze, stowarzyszenia mieszkańców)
1) Deklaracja Gubińska, w sprawie poparcia inwestycji
2) List otwarty do premiera Donalda Tuska, w sprawie
3)
4)
5)
6)
KPZK.
List otwarty do Wicepremiera Janusza Piechocińskiego
w sprawie zaangażowania ministerstwa gospodarki w
przyspieszenie prac przy inwestycji.
Uchwała Rady Gminy w Maszewie w sprawie poparcia
dla inwestycji.
Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie poparcia dla
inwestycji.
Uchwała Rady Powiatu Żarskiego w sprawie poparcia
dla inwestycji.
Wnioski
 Ujednolicenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubuskiego ze Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie kompleksu
wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody.
 Podjęcie działań legislacyjnych prowadzących do ujęcia
budowy elektrowni, będącej elementem kompleksu
wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody, jako
inwestycji celu publicznego.
 Podjęcie starań w celu wprowadzenia kompleksu
wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody na listę zadań
rządowych wynikających np. z wykazu złóż węgla
kamiennego i brunatnego o strategicznym znaczeniu
dla gospodarki, przyjętych rozporządzeniem Rady
Ministrów.
Dziękuję za uwagę
Jerzy Ostrouch
Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 115 600, www.lubuskie.uw.gov.pl

similar documents