Skuteczne otoczenie biznesu

Report
2012
Robert Barski
Wzmocnienie potencjału i kompetencji
ośrodków innowacji
2
BIOS to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Po raz pierwszy i w tak dużej skali udzieliła wsparcia ośrodków innowacji:
 parki technologiczne,
 centra transferu technologii,
 inkubatory technologiczne,
 akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
Głównym celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków
innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych
dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki
3
Wsparcie Inicjatywy PARP:
 Dobre praktyki na Portalu Innowacji,
 Broszury, poradniki, prezentacje multimedialne, audycje
audio i video,
 Spotkania informacyjne i wyjazdy studyjne,
 Indywidualne wsparcie– pomoc w samoocenie instytucji,
opracowanie raportów dedykowanych i seminaria
wdrożeniowe między innymi dla: AIP UMK Toruń, AIP PWSZ
Elbląg, CTT Częstochowa, Dział Nauki i Transferu technologii
Politechniki Opolskiej, Ośrodek Transferu Technologii
BioTech-IP.
4
Zdiagnozowane problemy w
funkcjonowaniu Ośrodków Innowacji
 mała orientacja Ośrodków w rzeczywistych
potrzebach firm,
 Ich oferta jest zależna od realizowanych
projektów a nie oczekiwań firm,
 oferta nie jest przedstawiana w atrakcyjny
sposób, brak konkretów oczekiwanych przez
firmy,
 niska świadomość przedsiębiorców o potrzebie
korzystania z usług proinnowacyjnych,
 przeświadczenie przedsiębiorców o niskiej jakości
usług oferowanych przez Ośrodki Innowacji.
5
Rezultaty realizacji Inicjatywy
 20 broszur, 5 poradników, 25 audycji audio, 5 audycji video i 10 prezentacji




multimedialnych,
400 osób uczestniczących w 20 spotkaniach informacyjnych z udziałem
ekspertów krajowych i zagranicznych,
Wyjazdy studyjne
 10 krajowych dla 100 osób
 6 zagranicznych dla 90 osób
Opracowanych 45 krajowych i 20 zagranicznych dobrych praktyk,
Wzmocnienie potencjału instytucji
 Pomoc w rozwoju 10 Ośrodków Innowacji,
 Opracowanie raportów dedykowanych i 30 seminariów wdrożeniowych.
6
Spotkania informacyjne
Podczas
20
spotkań
omawiano
zagadnienia
rozwiązywania
problemów
instytucji
otoczenia
innowacyjnego biznesu oraz zagadnienia związane z
prowadzeniem i rozwijaniem oferty poszczególnych
typów instytucji tego rodzaju. Omawiano możliwe
sposoby przełamywania barier i wspierania sił
motorycznych dyfuzji wyników badań naukowych do
gospodarki oraz rozwoju firm technologicznych.
7
Wnioski ze spotkań informacyjnych
 Ośrodki innowacji słabo znają się nawzajem, nie

współpracują ze sobą na poziomie lokalnym.
Jednocześnie jest zapotrzebowanie na działania
integrujące środowisko.
W Ośrodkach brak kompleksowej obsługi klientów, ale
też nie współpracują one ze sobą aby tworzyć
kompleksową ofertę dla klientów na poziomie lokalnym
lub regionalnym.
8
Wnioski ze spotkań informacyjnych
 Usługi Ośrodków są ukierunkowane na głównie


powstające a nie działające firmy.
W projektach finansowanych z funduszy UE kontroluje
się procesy a nie rezultaty, nie ma współpracy miedzy
instytucjami finansującymi a realizatorami. Takie
zjawisko jest wszechobecne w naszej praktyce.
Procedury administracyjne na wszystkich szczeblach
finansowania Ośrodków są istotną barierą w ich działaniu.
9
Wnioski ze spotkań informacyjnych
 Polska jest słabym rynkiem dla nowych produktów.

Ośrodki nie umieją pomóc firmom znaleźć rynków
zagranicznych.
Ośrodki nie mają dostatecznych kompetencji w zakresie
oceny potencjału rynkowego produktów, nie umieją
korzystać z potencjału organizacji sieciowych.
10
Prezentacje multimedialne
W wyniku prowadzonych prac powstało 10
prezentacji mulitmedialnych omawiających
różne tematy związane ze sposobami
zarządzania oraz zwiększanie efektywności
instytucji otoczenia biznesu. Ich celem jest
podniesienie kompetencji kadry OI.
11
Prezentacje multimedialne cd.





Audyt technologiczny (1) - przygotowanie
Audyt technologiczny (2) - zbieranie danych
Audyt technologiczny (3) - zakończenie
Kształtowanie oferty ośrodka innowacji
Jednostki uczelni w procesie komercjalizacji
12
Prezentacje multimedialne cd.
 Finansowanie działalności inkubatora
 Budowanie pakietu usług
 Organizacja sprzedaży technologii
 Internacjonalizacja parków technologicznych
 Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej
13
Wsparcie ekspertów
Inicjatywa
„Skuteczne
Otoczenie
Innowacyjnego
Biznesu” oferuje 10 wybranym ośrodkom innowacji
indywidualną pomoc ekspercką w diagnozie sposobu
funkcjonowania
danego
ośrodka,
przedstawienie
rekomendacji oraz przygotowanie do wdrożenia i/lub
wdrożenie rozwiązań wypracowanych w poprzednich
działaniach Inicjatywy i identyfikacja potrzeb danego
ośrodka na wprowadzenie nowych rozwiązań.
14
Wsparcie ekspertów – oferta obejmuje:
 Część diagnostyczną:
 praca dwóch ekspertów, zebranie danych o
ośrodku, wywiady indywidualne, wywiady
grupowe, interaktywne prace warsztatowe z
uczestnikami oraz prezentacja raportu).
 Część wdrożeniowa:
 Wyniki prac diagnostycznych oraz ustalenia z
ośrodkiem zaowocowały serią 3 seminariów
wdrożeniowych.
15
Publikacje
16
Na 25 publikacji przygotowanych w ramach Inicjatywy
aż 20 skierowanych jest bezpośrednio do AIP i CTT
1. Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka
innowacji
2. Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych MSP
3. Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm
4. Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów
biznesowych
5. Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach
6. Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji
7. Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii
8. Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy
9. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP
10. Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji
11. Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną
17
12. Metody inkubacji projektów biznesowych
13. Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach
14. Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i
komercjalizacji wiedzy
15. Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP
16. Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje
otoczenia biznesu
17. Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych
opartych na wiedzy
18. Edukacja innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim
19. Budowa pakietu usług pro innowacyjnych w centrach transferu technologii
20. Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji technologii i
wiedzy
18
Dziękuję za uwagę!
Więcej informacji:
www.pi.gov.pl/bios
[email protected]

similar documents