Prezentacja-Informator Gimnazjalisty 2013

Report
Typ szkoły
Technikum
Zawód
ZSR im.
W.Witosa
w
Ostródzie
technik agrobiznesu
technik ochrony środowiska
technik architektury krajobrazu
technik rolnik
technik rybactwa śródlądowego
technik ogrodnik
technik technologii żywności
x
technik żywienia i usług gastronomicznych
x
technik obsługi turystycznej
technik turystyki wiejskiej
kelner
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik energetyk
technik geodeta
technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
technik żeglugi śródlądowej
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
technik technologii odzieży
technik logistyk
technik usług fryzjerskich
technik organizacji reklamy
technik ekonomista
ZSZ im.
ZSZ im. Zespół Szkół
S.Petofi
ZSZiO
S.Staszica Licealnych
w Morągu
w
w Ostródzie w Morągu
Ostródzie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Typ szkoły
Zawód
ZSR im. W.Witosa
w Ostródzie
wielozawodowa
mechanik pojazdów samochodowych
x
ZSZ im.
S.Staszica
w Ostródzie
ZSZiO
w Morągu
x
x
x
elektromechanik pojazdów
samochodowych
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
ślusarz
x
operator obrabiarek skrawających
x
mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych
x
monter mechatronik
x
elektromechanik
x
x
kucharz
x
x
ogrodnik
x
rolnik
x
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
x
sprzedawca
x
stolarz
x
Typ szkoły
Rozszeżenie
ZSZ im.
S.Petofi
w Ostródzie
Zespół Szkół
Licealnych
w Morągu
matematyczno-fizyczny
x
humanistyczny
x
biologiczno-chemiczny
x
ZSZiO
w Morągu
x
ekonomiczna
x
społeczno-językowy
Liceum
Ogólnokształcące
LO im.
J.Bażyńskiego
w Ostródzie
x
politechniczna
x
medyczna
x
środowiskowa
x
lingwistyczna
x
j.polski /geografia/WOS
ukierunkowanie zawodowe policjant/strażak
x
x
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I
W OSTRÓDZIE
Szkoła z wieloletnią historia, funkcjonująca od 1945
roku.

100% zdawalności egzaminu maturalnego,

Programy pozwalające na rozwijanie swoich uzdolnień
i zainteresowań np.: „Praca z uczniem zdolnym”,
„Archipelag matematyki”, „E- fizyka”,

wymiany młodzieży z uczniami partnerskiej szkoły,

co roku odbywa się wymiana młodzieży z uczniami
partnerskiej szkoły w Osterode am Harz,

szkoła posiada kompleks sportowy „Orlik”,

bogato wyposażona Biblioteka Szkolna,

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,

bardzo dobre warunki nauki – budynek po generalnym
remoncie,

tradycją szkoły są liczne i różnorodne
wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów
i oper.
Większość abiturientów dostaje się na
dzienne studia bezpłatne !!!
Zespół Szkół Zawodowych im.
St. Staszica w Ostródzie
Szkoła proponuje nowatorskie rozwiązania w praktycznym
kształceniu zawodów.
Dla najlepszych stypendia !
Dla sprawdzonych absolwentów praca!

Stypendia od II klasy w zawodzie
ślusarz i operator obrabiarek
skrawających,

zagwarantowana praca po ukończeniu
szkoły w zawodach technik rybactwa
śródlądowego, ślusarz i operator
obrabiarek skrawających,

udział w projektach COMENIUS –
wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Słowenii,
Belgii, Hiszpanii,
udział w programie Leonardo – wyjazd
na staże – Malta, Grenada w Hiszpanii,
Litwa, Bułgaria,


najlepsze wyniki w Polsce na
egzaminie zawodowym w zawodzie
technik architektury krajobrazu w
roku szkolnym 2012,

w szkole działa Inkubator
Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

nauka jazdy kat B za darmo w
zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych i kat. T
w zawodach technik architektury
krajobrazu, technik rybactwa
Zespół Szkół Zawodowych
im. S. Petöfi w Ostródzie
Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego.
Szkoła ma 3 miejsce w Polsce w zawodzie technik hotelarstwa
w konkursie Ministra Edukacji Narodowej.



Młodzież realizuje staże zagraniczne w ramach
projektu Leonardo da Vinci w następujących
krajach: Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania,
Włochy, Cypr,
Zarząd Condohotels Management Sp. z o. o.
objął szkołę swoim patronatem. Podłożem tej
inicjatywy jest chęć wsparcia kształcenia
zawodowego w naszym powiecie w zawodach:
technik hotelarstwa, kucharz, technik żywienia
i usług gastronomicznych, kelner oraz technik
obsługi turystycznej. Ze szkołą współpracuje
również Europejskie Stowarzyszenie Kucharzy.
W szkole działają pozaszkolne koła
zainteresowań:
-KLUB EUROPEJSKI
-KLUB MŁODEGO OBYWATELA
-INFORMATYCZNE
-SPORTOWE( piłka siatkowa , aerobik ,
lekkoatletyka , kulturystyka )
-MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
-RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
-KULINARNE
-SZACHOWE
-WOLONTARIAT
 Stypendia naukowe dla najzdolniejszych
uczniów.
Zespół Szkół Rolniczych im.
W. Witosa w Ostródzie
wyznacza nowe kierunki łącząc tradycje
i nowoczesność

Własny Ośrodek Szkolenia
Kierowców – bezpłatne
przygotowanie uczniów do egzaminu
państwowego na prawo jazdy kat. B i
T,


nowoczesne pracownie,

wysoka zdawalność matury i
egzaminów zawodowych,
Bezpłatne praktyki zagraniczne –
program Leonardo da Vinci w
Hiszpanii, Litwie, Anglii, Włochy,
Cypr, Bułgaria, Malta,

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne –
spawacz metoda Mag – ECDL –
uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. C
– Autodesk Inventor, - Cisco IT
Essentials,

współpraca z firmami, zakładami,
przedsiębiorstwami, hotelami,
pensjonatami, uczelniami wyższymi
w zakresie realizacji zajęć i praktyk
zawodowych uczniów,

Ogólnopolskie, Wojewódzkie sukcesy
w konkursach, olimpiadach,
turniejach wiedzy ogólnej,
Zespół Szkół Licealnych
w Morągu
Szkoła dba o jakość i poziom procesu dydaktycznowychowawczego. Stara się łączyć tradycję z
nowoczesnością..
To miejsce bezpieczne i przyjazne młodemu pokoleniu.

Wysokie wyniki egzaminów
zewnętrznych. Matura LO: 90,1 %

100% zdawalności egzaminu zawodowego
w Technikum Nr 2, sklasyfikowanego
przez ranking „Perspektyw” na 4
miejscu w Województwie.

Szkoła organizuje wiele kół
zainteresowań, np. teatralne,
informatyczne, sportowe,

wymiana międzynarodowa ze szkołami
we Francji i w Niemczech, nawiązano
również kontakty z Rosją i Ukraina,

szkoła współpracuje z uczelniami
wyższymi w Polsce (UW-M w Olsztynie,
Politechniką Koszalińską, UG, UMK w
Toruniu, WAT w Warszawie).

budynek szkoły jest wyposażony w sale z
nowoczesnym sprzętem multimedialnym,
sale komputerowe ze stałym łączem do
Internetu, nowo wyremontowaną salę
gimnastyczną.

wysoki poziom nauki języka
angielskiego.
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Morągu
Gwarancja nauki w przyjemnej atmosferze z nauczycielem mistrzem w dobrze
wyposażonych gabinetach i pracowniach przedmiotowych.

Realizacja Projektów podnoszących atrakcyjność
kształcenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
poprawy warunków i wyników w nauce oraz zwiększenia
zdolności do przyszłego zatrudnienia absolwentów
szkoły, dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe wiadomości
i umiejętności na kursach m.in. barmana, kelnera,
menagera restauracji, baristy, kosmetologii i wizażu oraz
prawa jazdy kat. B,

wymiana międzynarodowa z Filią Akademii Gospodarki
Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie
Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie,

dodatkowe bezpłatne zajęcia dla zdolnych i mniej
zdolnych uczniów ze wszystkich przedmiotów,

realizowanie pasji w działających na terenie szkoły
kołach zainteresowań m.in. wolontariat, koła sportowe,
koło ekologiczne, klub asystentów biblioteki, koło języka
niemieckiego „Freunde”, koło gitarowe i inne,

wyjazdy zagraniczne na staże i praktyki zawodowe
(Grecja, Cypr, Litwa, Anglia, Hiszpania, Włochy)


nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych,

wielokrotne mistrzostwo Polski w unihokeju.
wieloletnia współpraca z największą organizacją
studencką na świecie AIESEC, której główna działalność
opiera się na umożliwieniu młodym ludziom rozwoju
5 kompetencji: przedsiębiorczości, odpowiedzialności
społecznej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności pracy
w globalnym środowisku oraz aktywnego uczenia się –
zajęcia ze studentami z wielu krajów w formie
tygodniowych warsztatów,
Ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych








ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu
dorosłych,
możliwość jednoczesnej nauki i pracy – nauka po
południu lub w soboty i niedzielę podczas
zjazdów, możliwość dokończenia kształcenia
nauki z formy dziennej,
atrakcyjne kierunki kształcenia, dostosowane do
potrzeb rynku pracy,
zostaniesz doskonale przygotowany do zdania
matury
i
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe,
jako jedyni w powiecie kształcimy w zawodach
medycznych i opiekuńczych,
profesjonalnie
wyposażone
pracownie
przedmiotowe z dostępem do Internetu,
ogromne zasoby biblioteki w podręczniki szkolne i
specjalistyczne oraz literaturę powszechną,
uzyskasz porady szkolnego doradcy
zawodowego oraz pełnomocnika ds. osób
niepełnosprawnych.

similar documents