Wnioski - Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Report
1.hasło Konkursu „Nauka nie musi być nudna”,
Hasło Konkursu „Nauka nie musi być nudna”,
1.hasło Konkursu „Nauka nie musi być nudna”,
Prezentacja przygotowana w ramach projektu „Kompetencje kluczowe
drogą do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami Projektu,
WSP TWP, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Autorami pracy konkursowej są uczniowie zespołu z3c:
Edyta Makar
Helena Frankowska
Marta Wyszowska
Aleksandra Zamora
Barbara Olejniczak
Joanna Konop
Martyna Węsek
Marcin Zaryczański
Lokalizacja prowadzonych badań
Lokalizacja prowadzonych badań
Gryfice: woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki,
gmina Gryfice.
Miejsca poboru próbek wody naturalnej do analiz
chemicznych
Legenda:
Próbka I – z parku
( staw miejski)
Próbka II – z
kąpieliska
miejskiego
Próbka III – z
oczka wodnego w
parku
Próbka IV – z
rzeki Regi (odc.
Gryfice)
Próbka V – z rzeki
Regi ( odc. Płoty)
III
I
II
V
IV
Dokumentacja fotograficzna pobierania próbek wody
Zajęcia w laboratorium – chemiczna
analiza wody
Analiza i opracowywanie wyników badań próbek wody
Badane parametry jakości wód naturalnych
 twardość całkowita
 twardość węglanowa
 zawartość soli kwasu fosforowego V (fosforanów)
 zawartość jonów amonowych, azotanowych
 zawartość jonów żelaza
 pH wody
Badanie twardości całkowitej wody w próbkach –
metodyka badań

Naczynie wielokrotnie przepłukano
wodą przeznaczoną do badania.

Naczynie napełniono wodą w ilości
5ml.

Wkroplono odczynnik licząc krople,
po każdej kropli mieszano
przechylając naczynie aż gama
kolorów przeszła od koloru
czerwonego do zielonego.
Wyniki analizy twardości całkowitej wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Twardość całkowita
wody
miękka
twarda
miękka
miękka
Twarda
Wnioski:
 Woda twarda występuje w kąpielisku miejskim w Gryficach i w rzece Redze na
terenie Płotów, a woda miękka w stawku miejskim, oczku wodnym i Redze w
Gryficach.
 Kontrola twardości ogólnej daje orientację co do ogólnej zawartości soli w
wodzie.
 Solami decydującymi o twardości są sole potasowe i magnezowe. Zawartość
ww. soli ma istotny wpływ na fizjologię ryb (pracę komórek i poziom magnezu
we krwi).
Badanie twardości węglanowej wody w próbkach –
metodyka badań
 Naczynie wielokrotnie
przepłukano wodą przeznaczoną
do badania.
 Naczynie napełniono wodą w
ilości 5ml.
 Wkroplono odczynnik licząc
krople, po każdej kropli mieszano
przechylając naczynie aż gama
kolorów przeszła od koloru
niebieskiego do żółtego lub od
koloru żółtego do
pomarańczowego.
Wyniki analizy twardości węglanowej wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Twardość
węglanowej wody
miękka
średnia
średnia
miękka
średnia
Wnioski:
Woda miękka występuje w stawku miejskim w Gryficach i w rzece
Redze na terenie Gryfic, a woda średnia w kąpielisku miejskim, oczku
wodnym i rzece Redze w Płotach.
 Twardość węglanowa podlega okresowym wahaniom i rzutuje na
podstawową równowagę kwasową względnie na zdolność wody do
wiązania kwasów.
 Zbyt niska wartość może powodować gwałtowny spadek pH
i wymieranie ryb, zbyt wysoka lub zbyt niska wartość wpływa
niekorzystnie na wzrost roślin.
Badanie pH w próbkach wody –
metodyka badań
 Naczynie wielokrotnie
przepłukano wodą
przeznaczoną do badania.
 Naczynie napełniono
wodą w ilości 5ml.
 Następnie dodano 4
krople odczynnika,
zamieszano i odstawiono
na 3 minuty.
Wyniki analizy pH wody
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
pH wody
7,6
7,4
7,4
7,4
7,6
Wnioski:
 Zarówno w próbce pochodzącej ze stawku miejskiego, oczka wodnego,
kąpieliska miejskiego, rzece Redze na terenach Gryfic, jak i Płot, woda
wykazuje lekko zasadowy odczyn.
 Wyniki badań pH wody naturalnej wskazują na pierwszą klasę
czystości wody. Dopuszczalne wartości pH w wodach powierzchniowych
w naszym kraju dla wód I klasy czystości wynoszą - od 6,5 do 8.
Badanie zawartości jonów amonowych w wodzie
– metodyka badań
 Dwa naczynia miernicze płuczemy wodą
przeznaczoną do badania, następnie napełniamy
wodą w ilości 5ml.
 Do jednej z próbek dodajemy odczynniki w
następującej kolejności:
a. 4 krople odczynnika 1 i dobrze mieszamy
b. 4 krople odczynnika 2 i dobrze mieszamy
c. 5 kropli odczynnika, dobrze mieszamy
i odstawiamy na 15 minut.
 Obie próbki umieszczamy w bloku komparatora,
próbkę z dodatkiem odczynników umieszczamy na
gładkim końcu a próbkę bez odczynników na
naciętym końcu bloku komparatora.
 Blok komparatora z próbkami przesuwamy na skali
komparatora i odczytujemy zawartość amonu.
Wyniki analizy obecności jonów amonowych –
metodyka badan
Numer
próbki
Obecność
jonów
amonowych
I
II
III
IV
V
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
Wnioski:
 Zawartość jonów amonowych w próbkach I-IV jest stosunkowo niewielka,
największe stężenie tych jonów stwierdzono w próbce V pobranej z rzeki
Regi na terenie miejscowości Płoty. Dopuszczanie stężenie jonów
amonowych w wodach naturalnych wynosi 0,5 mg/l .
Amon jest rozkładany przez bakterie nitryfikacyjne. Jego wysoka zawartość
oznacza złą filtrację wody.
 Przy pH 7 i powyżej większa część amonu jest przekształcana w amoniak,
który jest śmiertelnym zagrożeniem dla organizmów wodnych.
Badanie obecności jonów żelaza w próbkach wody –
metodyka badań




Do dwóch wypłukanych wodą przeznaczoną
do badania naczyń mierniczych wlewamy
po 5 ml wody.
Do jednej z próbek dodajemy 5 kropli
odczynnika Fe, mieszamy i odstawiamy na 5
minut.
Próbkę z dodatkiem odczynników
umieszczamy w komparatorze, a próbkę
bez dodatku odczynników na naciętym
końcu komparatora.
Blok komparatora z obiema próbkami
przesuwamy na skali aż kolor próbki z
odczynnikiem odpowiadać będzie kolorowi
pod próbką bez dodatku odczynników.
Zawartość żelaza odczytujemy na nacięciu
bloku.
Wyniki analizy obecności żelaza w wodzie
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Obecność jonów
żelaza (mg/l)
<0,02
<0,02
0,05
0,4
1,0
Wnioski:
 Zawartość żelaza w badanych próbkach bardzo się różni i waha od <0,02 do 1,0.
Największe stężenie jonów żelaza występuje w wodzie z rzeki Regi pobranej w
miejscowości Płoty. Najmniejsze stężenie występuje w wodzie kąpieliska miejskiego i
stawku w parku w Gryficach.
 Dopuszczone stężenie jonów żelaza w wodzie wynosi 0,5 mg/l, w próbce nr V
zostało ono przekroczona i wynosi 1,0 mg/l.
 Woda w Redze w Płotach ma największe stężenie jonów żelaza. Jony te sprawiają, że
woda ta ma nieprzyjemny smak i zapach. Duże stężenie jonów żelaza wywołuje zmiany
w układzie krążenia kręgowców i bezkręgowców wodnych.
Badanie zawartości fosforanów w pobranych
próbkach wody
 Probówkę oznaczoną symbolem PO4
napełniliśmy pobraną próbką wody do wysokości
oznaczonej na probówce paskiem.
 Dodaliśmy 10 kropli reagentu 1 z butelki
oznaczonej symbolem PO4, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Dodaliśmy 1 kroplę reagentu 2 z butelki
oznaczonej symbolem PO4, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Odczekaliśmy 5 minut i stawiając probówkę na
odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami
kolorymetrycznymi, odczytaliśmy wartość
badanego parametru.
Wyniki analizy zawartości fosforanów w pobranych
próbkach wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Zawartość
fosforanów
<0,02
0,05
0,1
0,05
0,2
Wnioski:
 Zawartość fosforanów w badanych próbkach wody jest niska i wskazuje na I klasę
czystości wody. Stężenie fosforanów w I klasie czystości wody zawiera się w przedziale
0 – 0,2mg/l
 Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i rozwoju roślin i zwierząt – jego brak
w wodzie ogranicza wzrost roślin; aby nie dopuścić do eutrofizacji zbiorników
przyjmuje się, że stężenie fosforu nie powinno przekraczać 1 mg/l.
 Poziom fosforanów rośnie przy dużej ilości ryb, podawaniu nawozów, lub pokarmów
bogatych w fosfor.
Badanie zawartości azotanów w pobranych próbkach
wody
 Probówkę oznaczoną symbolem NO3
napełniliśmy pobraną próbką wody do wysokości
oznaczonej na probówce paskiem.
Dodaliśmy 2 miarki reagentu z 1 butelki
oznaczonej symbolem NO3, potrząsając lekko
wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Dodaliśmy 1 miarkę reagentu 2 z butelki
oznaczonej symbolem NO3, potrząsając przez 1
minutę wymieszaliśmy zawartość probówki.
 Odczekaliśmy 10 minut i stawiając probówkę
na odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami
kolorymetrycznymi, odczytaliśmy i oznaczyliśmy
wartość badanego parametru.
Wyniki analizy zawartości azotanów w pobranych
próbkach wody
Numer próbki
I
II
III
IV
V
Zawartość
fosforanów
0,025
0,1
0,5
0,5
0,4
Wnioski:
 Zawartość azotanów we wszystkich badanych próbkach wody jest niska
i wskazuje na I klasę czystości wód. Stężenie NO3 w I klasie czystości wody
zawiera się w przedziale 0 – 5,0 mg/l.
 Zwiększanie zawartości azotanów w wodach naturalnych może być wywołane
ich spływem z pól nawożonych nawozami azotowymi, źródłem azotanów mogą
byś również ścieki komunalne lub przemysłowe.
Jakość wody pitnej – badania w Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gryficach.
Badania wybranych parametrów wody pitnej przeprowadziliśmy w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników stacji poznaliśmy metodykę
badań chemicznych oraz przeprowadziliśmy analizę wybranych
parametrów wody pitnej.
Analizowaliśmy:
 mętność wody
 przewodność elektryczną
 stężenie jonów amonowych
 stężenie jonów żelaza
 pH wody
Analiza zawartości żelaza w wodzie pitnej
Zakres stosowania metody:
metoda dla próbek laboratoryjnych spełniających warunki:
 zawartość żelaza mieści się w granicach 0,02 – 10,0 mg/l
 oznaczenie wykonane w dniu pobrania próbki
Zasady metody:
 redukcja żelaza trójwartościowego do dwuwartościowego
 po redukcji wywołuje się reakcję barwną z 1,10 fenantroliną
 intensywność pomarańczowego zabarwienia jest proporcjonalna do
zawartości żelaza w próbce
 pomiar przeprowadzamy fotometrycznie
Analiza zawartości żelaza w wodzie pitnej
Metodyka badań
 100ml próby wody
 3 ml roztworu HCL
 2,5 ml roztworu chlorowodorku
 hydroksyloaminy
 10 ml buforu octanowego
 2 ml fenantroliny
 odstawić na 10 minut
 przeprowadzić pomiary
Aparatura i przyrządy:
 cylindry Nesslera
 spekrtofotomert
 kuwety fotometryczne
Zajęcia w laboratorium – analiza zawartości żelaza
Wyniki analizy obecności żelaza w wodzie
Numer próbki
Absorbancja
C Fe(mg/l)
I
0,006
0,035mg/l
II
0,014
0,085mg/l
III
0,006
0,036mg/l
IV
0,006
0,038mg/l
Wnioski:
 Stężenie żelaza w badanych próbkach wody pitnej jest bardzo niskie.
 Dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie do picia wynosi 0,2 mg/dm3.
Duża zawartość żelaza w wodzie wywołuje jej mętność, brunatną barwę
i pogarsza walory smakowe. Wprowadzone ograniczenia uwzględniają
właściwości organoleptyczne i kosmetyczne wody .
Oznaczanie pH w wodzie pitnej
Zakres stosowania metody
 Procedurę pomiaru stosujemy dla oznaczania pH w wodzie w
zakresie 1-14.
Aparatura i przyrządy:
 pehametr laboratoryjny o dokładności nie mniejszej niż 0,1 pH
z aktualnym świadectwem wzorowania
 elektroda zespolona z aktualnym świadectwem wzorowania
 termometr szklany 0-50 stopni C z aktualnym świadectwem
wzorowania
Oznaczanie pH w wodzie pitnej
Zasady metody
Oznacznie pH polega na pomiarze potencjału elektrycznego na elektrodzie
zespolonej zanurzonej w badanym roztworze ( próbce wody).
Odczynniki i roztwory
 wzorce do kalibracji w zakresie od 1 d0 12 z aktualnym świadectwem
materiału odniesienia
 roztwór KCL
Przygotowanie próbki do badań
 Oznacznie pH wykonujemy po pobraniu próbki.
 Wynik pH zależy od temperatury, wpływ ten jest niwelowany przez
kompensator wbudowany w pehametr.
Zajęcia w laboratorium – oznaczanie pH
Wyniki analizy pH wody
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
pH wody
7, 45
7, 59
7, 69
7, 76
7,65
Wnioski:
 Wartość pH w próbkach wody pitnej wahała się od 7,45 do 7,76.
 Zalecana wartość pH dla wody pitnej płynącej z naszych kranów
zawiera się w przedziale od 6,5 do 9,5, więc badana przez nas woda
mieści się w ww. przedziale.
Zajęcia w laboratorium – oznaczanie mętności wody
Oznaczanie mętności w wodzie pitnej
Zakres stosowania metody
 Procedurę pomiaru stosujemy dla ilościowego oznaczania
mętności w wodzie w zakresie od 1-10000 FNU.
Zasady metody
 Metoda wykorzystuje zjawisko rozpraszania światła przez
ośrodki mętne i pomiar natężenia światła rozproszonego przez
cząsteczki pod kontem 90 stopni w stosunku do kierunku
światła padającego.
Oznaczanie mętności w wodzie pitnej
Aparatura i przyrządy
 mętnościomierz optyczny
Odczynniki i roztwory
 wzorce do kalibracji w całym zakresie pomiarowym :
 0,02 NTU, 10 NTU, 100 NTU, 1750 NTU, 10000NTU,
 posiadane aktualne świadectwo wzorcowania
Przygotowanie próbki do badań
 Mętność oznaczamy jak najszybciej po pobraniu próbki.
Wyniki analizy mętności wody
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
pH wody
0,240 NTU
0,140 NTU
0,08 NTU
0,02 NTU
0,250 NTU
Wnioski:
 Mętność wody pitnej w badanych próbkach wody zawiera się w
przedziale od 0,02 do 0,250 NTU i jest zgodna z dyrektywą UE.
 Na podstawie dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej wartość
graniczna wynosi 1,0 NTU.
Oznaczanie jonów amonowych w wodzie pitnej
Zakres stosowania metody
Metodę stosujemy dla próbek, które spełniają warunki:
 stężenie jonów amonu wynosi od 0,04 do 2,0 mg/l
 mętność jest mniejsza niż 10 mg/l
 barwa jest mniejsza niż 20,0 mg/l
 oznaczenie próbki wykonać w dniu pobrania.
Zasady metody
 Jony amonowe reagują z dodanym do próbki odczynnikiem
Nesslera tworząc związek kompleksowy o zabarwieniu żółtobrunatnym.
 Intensywność zabarwienia określamy fotometrycznie.
 Pomiar absorbancji dokonuje się na spektrofotometrze przy długości fal
400nm.
Oznaczanie jonów amonowych w wodzie pitnej
Aparatura i przyrządy
 cylindry Nesslera o poj. 50 ml
 spektrofotometr o zakresie
obejmującym długość fali 400nm.
kuwety fotometryczna
Odczynniki i roztwory
Odczynnik Nesslera
Zajęcia w laboratorium – oznaczanie jonów amonu
Wyniki analizy stężenia jonów amonu
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
Absorbancja
0,003
0,002
0,oo1
0,007
0,006
Stężenie
0,01mg/l
0,01mg/l
0,01mg/l
0,01mg/l
0,03mg/l
Wnioski:
 Stężenie jonów amonowych w badanych próbkach wody jest bardzo
niskie i mieści się w zakresie normy.
 Woda pitna może maksymalnie zawierać 0,5 mgNH4+/l, przy czym
jeszcze do niedawna obowiązywała norma 1,5 mg NH4+/l dla wód
niechlorowanych.
Badanie przewodności elektrycznej w wodzie
Zakres stosowania metody
Metodę stosujemy do oznaczania przewodności
elektrycznej w wodzie w zakresie:
 0- 199,9µS/cm
 0,2-1999mS/cm
Zasady metody
 Metoda polega na badaniu bezpośredniej przewodności
elektrycznej roztworów wodnych za pomocą przyrządu
pomiarowego.
 Przewodność jest miarą prądu przewodzonego przez jony
obecne w wodzie i zależy od stężenia jonów, natury jonów,
temperatury roztworu i jego lepkości.
Badanie przewodności elektrycznej w wodzie
Aparatura i przyrządy
 przyrząd do pomiaru przewodność
i elektrycznej o dokładności nie
mniejszej niż 0,5%
 czujnik konduktometryczny
 termometr szklany 0d 0-50 stopni C
Odczynniki i roztwory
roztwór wzorcowy chlorku potasu A
roztwór wzorcowy chlorku potasu B
Zajęcia w laboratorium – badanie przewodności
elektrycznej w wodzie
Wyniki analizy przewodności elektrycznej w wodzie
Numer
próbki
I
II
III
IV
V
Przewodność
507 µS/cm
523 µS/cm
523 µS/cm
506 µS/cm
523 µS/cm
Wnioski:
 Przewodność elektryczna badanych próbek wody jest stosunkowo
niska i nie przekracza normy 2500µS/cm.
 Na podstawie pomiaru przewodności elektrycznej badanej wody
możemy wnioskować, że badana woda jest wodą bardzo czystą. Im
mniejsza wartość tego wskaźnika woda jest czystsza.

similar documents