Szkoła Promująca Zdrowie

Report
Co to jest Szkoła Promująca
Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko,
w którym członkowie społeczności szkolnej pracownicy i uczniowie :
podejmują starania, aby poprawić swoje
samopoczucie i zdrowie,
uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe
środowisko,
zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia
podobnych starań.
Jakie są główne cechy Szkoły
Promującej Zdrowie?
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element
programu nauczania szkoły.
2.Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością
lokalną.
Jakie są cele Szkoły Promującej
Zdrowie?:
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia
społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać
się m.in.:
 kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej
osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania
zdrowych wyborów,
 umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego,
psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie
własnej wartości,
 zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do
pracy i nauki,
 włączyć edukację zdrowotną uczniów do
programu nauczania szkoły z wykorzystaniem
aktywizujących metod nauczania,
 wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności
niezbędne do podejmowania wyborów dla
poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia
zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 włączyć do działań szkoły służbę zdrowia,
zwłaszcza do edukacji zdrowotnej
Szkołę promującą zdrowie tworzą lub
współuczestniczą w jej tworzeniu:
- uczniowie;
-nauczyciele;
-rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.
O PROMOCJI ZDROWIA
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie
w połowie lat 80 dwudziestego wieku.
W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce,
Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca
zdrowie”.
W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących
Zdrowie.
Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona
była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących
zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów
stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja
Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.
Standardy szkoły promującej
zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów
i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia
ogólnego i innych obowiązujących aktach
prawnych i ponadto:
Standard pierwszy
Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
Określenie: pomagać społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły
promującej zdrowie oznacza podejmowane w szkole działania, które umożliwią
członkom społeczności szkolnej:
Lepiej poznać i zrozumieć:
 pojęcie „zdrowie”(w holistycznym ujęciu),
 czynniki warunkujące zdrowie,
 koncepcję promocji zdrowia,
 koncepcję szkoły promującej zdrowie,
 korzyści z tworzenia takiej szkoły dla siebie i innych ludzi.
Zaakceptować:
 własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi i tworzenie środowiska
 sprzyjającego zdrowiu,
 aktywne uczestnictwo w tworzeniu SzPZ.
Standard drugi
Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej
(w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
− skuteczności i długofalowości działań.
Zarządzanie projektami promocji zdrowia -określenie to jest rozumiane tu
jako:
 tworzenie struktury ułatwiającej organizację i koordynację działań,
 powiązanie projektów promocji zdrowia z polityką szkoły, jej programem
 wychowawczym i programem profilaktyki,
 tworzenie warunków do uczestnictwa i współdziałania jak największej liczby
członków społeczności szkolnej, rodziców i przedstawicieli społeczności
lokalnej na zasadach partnerstwa,
 dążenie do skuteczności działań i ich kontynuacji w dłuższym okresie czasu.
Uczestnictwo, partnerstwo, współdziałanie
Są to podstawowe elementy koncepcji SzPZ, przyjęte w Europejskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie, a także w Polsce.
Standard trzeci
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów
i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej
jakości i skuteczności.
Standard czwarty
Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
− satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu
sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników,
− zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
członków społeczności szkolnej, rodziców i osób
ze społeczności lokalnej.
Standard piąty
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu
uczniów i pracowników.
Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie
promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie
funkcje:
Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ.
Opisują one jej model oraz specyfikę
wyróżniającą te szkoły od innych, które nie
podjęły się tworzenia SzPZ. Przy tym szerszym
pojęciu niektóre standardy „zazębiają się”.
Stanowią punkt wyjścia do programowania
ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim
stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który
można by uznać za „idealny”.
Jak zostać Szkołą Promującą
Zdrowie..
KRYTERIA OGÓLNE:
Placówki należące do Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie powinno cechować:
 aktywne działanie na rzecz promocji zdrowia
w placówce i środowisku lokalnym, co znajdzie
odzwierciedlenie w dokumentacji placówki.
 przekonanie dyrektora placówki i większości
członków środowiska ( Radę Pedagogiczną, Radę
Rodziców, Samorząd Uczniowski, pracowników
administracyjnych), o słuszności idei SzPZ.
 aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżek
edukacyjnych – edukacja prozdrowotna i ekologiczna.
W Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
przyjęto, że szkoła promująca zdrowie jest
inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji
 Zbudowana jest na zasadach demokracji.
 Przestrzega równości w dostępie do edukacji, jest
wolna od represji, lęku i ośmieszania.
 Wzmacnia kompetencje do działania i dokonywania
zmian.
 Dostosowuje program nauczania do obecnych
i przyszłych potrzeb młodych ludzi, stymuluje ich
kreatywność, zachęca do wysiłku.
 Inspiruje nauczycieli, stymuluje ich rozwój osobisty
i zawodowy
Charakterystycznymi cechami szkoły promującej
zdrowie jest:
 współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną,
 otwartość i partnerstwo we wspólnym
rozwiązywaniu problemów danej społeczności
lokalnej.
Dzięki temu to, czego dziecko uczy się w klasie może
być wspierane przez rodzinę i społeczność lokalną.
Struktura SzPZ
Prace nad tworzeniem SzPZ organizowane są
przez szkolnego koordynatora i zespół ds.
promocji zdrowia.
W skład szkolnego zespołu promocji zdrowia wchodzą
przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej:
 - nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
 -uczniowie,
 -pielęgniarka szkolna,
 - rodzice,
 - osoby z samorządu lokalnego lub innej organizacji
SZKOLNY KOORDYNATOR SZKOŁY
PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie
zmian oraz stwarza warunki do pracy przynoszącej
sukcesy.
Zadania koordynatora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników
wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych
zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.
Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją
zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań).
Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej.
Współdziałanie z zespołem (wojewódzkim lub terenowym) wspierającym
pracę szkół.
Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia,
współdziałania z innymi ludźmi i kierowanie ich pracą.
Koordynator ściśle współpracuje z zespołem ds. promocji zdrowia w zakresie
planowania, monitorowania i sporządzania raportów z realizacji podjętych
działań.
SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI
ZDROWIA
Zadania i organizacja pracy:
1.Organizacja spotkań zespołu:
 spotkania przy planowaniu pracy na bieżący rok szkolny i przy
sporządzaniu sprawozdań z realizacji planu pracy,
 spotkania podsumowujące różne etapy pracy,
 spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
 praca metodą warsztatową – wspólne poszukiwanie rozwiązań.
2.Podejmowanie decyzji.
3.Podział pracy:
 ustalenie zakresu obowiązków,
 równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków
zespołu.
Dokumentacja pracy zespołu




Dokumentacją pracy zespołu są:
programy 3 letnie Szkoły Promującej Zdrowie,
plany pracy na dany rok szkolny,
sprawozdania z realizacji planu pracy,
raporty podsumowujące kolejne etapy przynależności
do Szkół Promujących Zdrowie.
Dziękuje za uwagę
Eugenia Zarzyńska
Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
Wioletta Konieczna
Dyrektor Szkoły

similar documents