Ko*ický samosprávny kraj

Report
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
3.A, 2013/2014
Repíková, Ruríková, Spustová, Šeligová
Charakteristika

Nachádza sa na juhovýchodnom okraji Slovenska

Rozloha: 6 753 km2

Počet obyvateľov (2012): 794 025

Hustota osídlenia: 117 obyvateľov/km2

Počet okresov: 11

Počet obcí: 461 (z toho 11 miest)

Sídlom sú Košice
Prírodné podmienky





Povrch je rôznorodý
•Najvyšší bod
- vrch Stolica (1 476 m.n.m)
Východná časť
•Najnižší bod
- nížinatá
- Východoslovenská nížina (Zemplínske - výtok Bodrogu územia Slovenska
(94 m.n.m.)
vrchy)
Západná časť
- hornatá
- Slovenské rudohorie (Stolické vrchy,
Slovenský raj, Slovenský kras)
Centrálna časť
- Košická kotlina
Severná časť
- Hornádska kotlina, Branisko, Vihorlat
•Lesy: lužné lesy (Košická kotlina),
dubové lesy, smrečiny
Klimatické podmienky a Vodstvo




Teplá klimatická oblasť
- leto: 18°C až 20°C
- zima: -1°C až -3°C
- zrážky: 550 až 600 mm
Mierna teplá klimatická oblasť
- leto: 18°C
- zima: -2°C
- zrážky: 600 až 700 mm
Rieky:
Bodrog, Hornád s prítokom Torysa, Bodva
s prítokom Ida, Slaná
Vodné nádrže:
Zemplínska Šírava, Ružín, Palcmanská
Maša
Ochrana prírody




NP Slovenský raj
- členitý terén – rokliny, potoky s vodopádmi
- jaskyne (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa)
NP Slovenský kras
- známy pre svoje skalnaté útvary
- jaskyne (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jaskyňa
Domica)
CHKO Vihorlat
- najstaršia CHKO na Slovensku
- zahŕňa NPR Morské oko
CHKO Latorica
- hustá sieť mŕtvych ramien, kanálov a mokradí
- vodná a močiarna vegetácia s mnoho vzácnymi a
ohrozenými druhmi
Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 794 025

Hustota obyvateľstva: 117,2 obyv./km²

Urbanizácia: 55,8%
Počet okresov: 11

Počet miest: 17



Počet obcí: 461
Počet sídel: 440
•Okresy:
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie Sobrance
Gelnica
Spišská Nová Ves
Michalovce
Trebišov
Rožňava
Národnosti







Slovenská: 73,3%
Maďarská: 9,4%
Rómska: 4,6%
Česká: 1,2%
Rusínska: 0,5%
Ukrajinská: 0,5%
Nemecká: 0,2%
•Podiel žien: 51,2%
•Predproduktívny vek: 17,5%
•Produktívny vek: 71%
•Poproduktívny vek: 11,5%
Náboženstvá





Rímskokatolíci: 51,4%
Gréckokatolíci: 9,5%
Refermovaní kresťania: 5,5%
Evanjelici: 3,7%
Bez vyznania: 19,4%
Vysoké školy




Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v
Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Priemysel



Košice
- potravinársky, výroba alkoholických a
nealkoholických nápojov, mäsové výrobky,
strojárenstvo, tlačiarenska výroba – U.S.
Steel Košice
Michalovce
- ťažobný priemysel, výroba elektrickej
energie (EVO), elektrotechnický priemysel,
chemický priemysel, potravinársky priemysel,
výroba keramiky
Rožňava
- tradičná banská činnosť, textilný priemysel,
hygienické výrobky, papierenská výroba



Sobrance
- kožiarska výroba,
strojársky priemysel, textilný
priemysel
Spišská Nová Ves
- ťažobný priemysel,
elektrotechnický priemysel,
výroba nábytku, mlynský a
pekárenský priemysel
Trebišov
- výroba odevnej konfekcie,
výroba kontajnerov,
potravinársky priemysel
Nerastné suroviny




Energetické, rudné a nerudné suroviny
Zemný plyn, ropa, hnedé uhlie – Michalovce, Sobrance, Trebišov
Rudné suroviny – Slovenské Rudohorie, Spišská Nová Ves,
Rožňava, Gelnica
Siderit, medené rudy, strieborné rudy, železné rudy, kobaltovoniklové rudy, pyrit, olovo, zinok, ortuť, mastenec
Doprava
Cestovný ruch




Klimatické kúpele Štós
Zemplínska Šírava
- ‚Východoslovenské more‘
Slovenský raj
- najväčšia koncentrácia
vodopádov
- Dobšinská ľadová
jaskyňa
Mnoho lyžiarských stredísk
Dóm sv. Alžbety
Immaculata
Budova Košického divadla
Kostol sv. Ducha
Máraiho socha
Spievajúca fontána
Puškinova Synagóga
Zdroje

http://www.eplato.eu/sk/infocenter/0002/0040/

http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/47995/?page=1

http://www.infoweby.sk/slovensko/480-kosicky-kraj

http://slovakia.travel/kosicky-kraj

http://www.uzemneplany.sk/upn/vuc-kosicky-kraj/?popis

http://www.visitkosice.eu/sk/o-kosiciach/najkrajsie-pamiatky

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=history_remembrances_index.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Ko%C5%A1ice/Pamiatky


http://www.infoglobe.sk/regiony/europa/slovenska-republika/kosickykraj/
http://www.poznajslovensko.sk/kosicky-kraj
Ďakujeme za pozornosť!

similar documents