Upoważnienia ustawowe a materia ustawowa i treść rozporządzeń

Report
UPOWAŻNIENIE USTAWOWE A MATERIA
USTAWOWA I TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ
W PRAKTYCE LEGISLACYJNEJ
10 października 2013 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
PRZEPISY MATERIALNE
UPOWAŻNIENIE
ROZPORZĄDZENIE
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ ROZPORZĄDZENIE, JAKO AKT
WYKONAWCZY DO USTAWY:
musi być wydane przez organ wskazany w Konstytucji
i w upoważnieniu do jego wydania organ musi być precyzyjnie
określony
musi być wydane na podstawie i
szczegółowego upoważnienia ustawowego
w
celu
wykonania
musi regulować tylko i wyłącznie sprawy z zakresu spraw
przekazanych w upoważnieniu do uregulowania
musi regulować te sprawy zgodnie z wytycznymi ustawowymi
zawartymi w upoważnieniu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
PODSTAWOWE DYREKTYWY KONSTRUKCJI UPOWAŻNIENIA*
*na podstawie G. Wierczyński Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych Warszawa 2010 s.405
Ustawodawca musi tak budować ustawowe upoważnienie,
by na jego podstawie możliwa była odpowiedź na trzy pytania:
„kto?” (ma prawo do wydania aktu), „co?” (w tym akcie ma być
uregulowane) i „jak?” (mają być uregulowane dane kwestie).
Upoważnienie musi być wyraźne i nie może opierać się na
domniemaniu.
Zakres upoważnienia ustalany jest w drodze wykładni językowej
i nie może być rozszerzany w drodze wykładni funkcjonalnej.
Brak stanowiska ustawodawcy musi być interpretowany, jako
nieudzielenie kompetencji normodawczej.
Rozporządzenie ma konkretyzować regulację ustawową i nie może
regulować zagadnień całkowicie pominiętych przez ustawodawcę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego
„… do wyłączności ustawy należą sprawy o istotnym znaczeniu
z punktu widzenia realizacji konstytucyjnych wolności i praw
człowieka i obywatela (zob. wyrok z 5 grudnia 2007 r., sygn.
K 36/06, OTK ZU nr 11/A/2007, poz. 154). Akty wykonawcze
regulować powinny natomiast zasadniczo kwestie o charakterze
technicznym, funkcjonalnie uzupełniając ustawę. Przekazane mogą
być do unormowania w drodze rozporządzania wyłącznie sprawy
niemające istotnego znaczenia ani z punktu widzenia realizacji tych
praw, ani z punktu widzenia założeń ustawy udzielającej
upoważnienia (sygn. K 36/06).”
Wyrok TK z dnia 19 maja 2009 r. K 47/07
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego (cd.)
„W przypadku gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczający albo
w ogóle nie reguluje danej materii, przekazanie jej do uregulowania
w akcie wykonawczym prowadzi do niedopuszczalnego uzupełnienia
ustawy aktem niższej rangi. Pozostawienie władzy wykonawczej
możliwości samodzielnego kształtowania zasadniczych elementów
regulacji prawnej prowadzi w ten sposób do naruszenia standardów
demokratycznego państwa prawnego zakazujących ustawodawcy
przekazywania funkcji prawodawczych organom władzy wykonawczej.”
Wyrok TK z dnia 19 listopada 2009 r. K 62/07
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Zasada wyłączności ustawy w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego (cd.)
„Przepisy podustawowe (wydane z upoważnienia ustawy i w celu jej
wykonania) mogą stanowić jedynie dopełnienie tych podstaw,
zawierając szczegółowe, niezasadnicze elementy regulacji prawnej.
(…) Nie ma więc obecnie potrzeby stawiania pytania, czy dana materia
musi być regulowana ustawowo (bo jest to zawsze konieczne w
obrębie źródeł powszechnie obowiązującego prawa), natomiast
pojawia się pytanie, jaka ma być szczegółowość (głębokość) regulacji
ustawowej, a jakie materie wykonawcze można pozostawić
rozporządzeniu.”
Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału; Warszawa 2012 r., str. 77
i 78 (www.trybunal.gov.pl)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
§ 63. W przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia
wskazuje się:
1) organ właściwy do wydania rozporządzenia;
2) rodzaj aktu;
3) zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu;
4) wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.
§ 65. Zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu
określa się w sposób precyzyjny. Określenie tych spraw nie może być
ogólnikowe, w szczególności przez posłużenie się zwrotem:
„ ..... określi szczegółowe zasady ....”.
§ 70. Nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw
niewyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowywaniu
ustawy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
§ 115. W rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy
przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu
ustawowym).
§ 119. 1. Na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się
jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane
do unormowania w tym upoważnieniu.
2. Jeżeli jedno upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania różne sprawy,
które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich zakresy są rozłączne, można
wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej niż jedno rozporządzenie.
§ 149. W akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia
ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń
ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się
definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie
upoważniającej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY I NARUSZENIA ZASAD PRAWIDŁOWEJ
LEGISLACJI W PROJEKTACH ROZPORZĄDZEŃ
Uzupełnianie luk treściowych ustawy materią wykraczającą poza
zakres danego upoważnienia
Regulowanie w rozporządzeniu spraw z zakresu materii
ustawowej
Nadanie innego znaczenia zdefiniowanym w ustawie pojęciom
Powtarzanie przepisów ustawowych
Nadużywanie wzorów dokumentów bez dostatecznej podstawy
w upoważnieniu
Wprowadzanie do załączników treści materialnych
„modyfikujących” regulacje ustawowe
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ W PROJEKTACH USTAW
ZAWIERAJĄCYCH UPOWAŻNIENIA USTAWOWE
Brak przepisów materialnych odnoszących się do regulacji mających
stanowić przedmiot upoważnienia
Przenoszenie
na
poziom
podustawowy
rozstrzygnięć
o charakterze materii ustawowej
Użycie
w
upoważnieniu
sformułowań
nieadekwatnych
do rzeczywistych potrzeb regulacyjnych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Rządowy projekt ustawy o sporcie w wersji z dnia 5 marca 2009 r. przekazany
do uzgodnień międzyresortowych
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo:
1) żądać przekazania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień
dotyczących działalności polskiego związku sportowego;
2) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego.
3. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest objęte badanie działalności
polskiego związku sportowego pod względem zgodności z prawem powszechnie
obowiązującym oraz postanowieniami statutu.
4. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje
dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych władz polskich związków sportowych
związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego.
5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb i sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej kontroli, mając na względzie rzetelność i prawidłowość jej
przeprowadzenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty przekazany do uzgodnień międzyresortowych (2011 r.)
„3) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w
szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego, mając na względzie
wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
2. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego przez uzyskiwanie
odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach
rozliczeniowych.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia,
formy doskonalenia zawodowego, minimalną liczbę punktów edukacyjnych
wymaganych w ustalonych okresach rozliczeniowych, szczegółowe kryteria ustalania
odpowiedniej liczby tych punktów w zależności od formy doskonalenia zawodowego,
sposób
rejestrowania
uzyskanych
punktów
oraz
wzory
dokumentów
potwierdzających uzyskane punkty, kierując się potrzebą podnoszenia jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych.”;”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2011 r.
– po Komisji Prawniczej)
3) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. (…)
3. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego przez:
1) realizowanie programu specjalizacji lub szkolenia z zakresu umiejętności;
2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub
szkolenia z zakresu umiejętności;
3) odbycie praktyki klinicznej;
4) udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu
oddziału kolegium specjalistów lub specjalistycznego lekarskiego towarzystwa
naukowego, udział w szkoleniu wewnętrznym jednostki medycznej;
5) udział w akredytowanym programie edukacyjnym;
6) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego w zakresie nauk medycznych;
(…) w sumie 11 punktów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (uzgodnienia
międzyresortowe 2009 r.)
„Art. 72. 1. Uzyskanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia do
prowadzenia studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo następuje po
przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę obejmującego
w szczególności ocenę spełniania przez szkołę wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5.
3. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.
4. Uzyskanie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji
administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
(…).”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (cd.)
„Art. 66. 5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe
wymagania dotyczące:
1) sposobu realizacji programu kształcenia,
2) kadry prowadzącej kształcenie,
3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego,
4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia
- mając na względzie zakres treści programowych poszczególnych kierunków
studiów, a także zapewnienie właściwej jakości kształcenia.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.)
Art. 59. 1. Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie
studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest zapewnienie:
1) sposobu realizacji programu kształcenia;
2) kadry prowadzącej kształcenie;
3) bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego;
4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)
Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą
być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i
nadzorowania.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (2013 r.)
„Art. 92a. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia:
1) warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz warunki i sposób i tryb prowadzenia ewidencji organizatorów
wypoczynku;
2) warunki organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) warunki i tryb nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) warunki jakie muszą spełniać wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci i
młodzieży;
5) warunki i tryb prowadzenia kursów na wychowawców i kierowników
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wzory zaświadczeń o ukończeniu tych
kursów;
6) warunki gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych w związku z
nadzorowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży
- uwzględniając konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.”
19
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
przeprowadzania
badań
lekarskich
pracowników
(podstawa: art. 229 § 8 Kodeksu pracy) [zał. nr 1]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
„§ 8. 1. Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w
§ 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego
ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek
o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania
profilaktyczne, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
rozporządzenia. Nie dotyczy to lekarzy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. Lekarz
wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie
wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią
o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza
zarejestrowanego, w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie, lekarz ten
jest zobowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we
właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym
pracodawcom.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21
DEFICYT MATERII USTAWOWEJ (PRZYKŁADY)
 projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii
Nauk (podstawa: art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk) [zał. nr 2]
„§ 13. Prezes Akademii wydaje decyzję o odmowie wpisu do
rejestru w następujących przypadkach:
1) niezgodności z prawem przedstawionych dokumentów mających
stanowić podstawę wpisu do rejestru;
2) zgłoszenia wniosku o wpis przez osobę nieuprawnioną;
3) w razie upływu terminu uzupełnienia dokumentów, wyznaczonego
przez Prezesa Akademii.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22
RÓŻNORODNOŚĆ FORMUŁ REDAKCYJNYCH DLA JEDNOLITEJ TREŚCIOWO
MATERII PODUSTAWOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE
PROWADZENIA DOKUMENTACJI
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r.
w
sprawie
sposobu
prowadzenia
dokumentacji
związanej
ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt [zał. nr 3]
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października
2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu
detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej
dokumentacji [zał. nr 4]
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby
funkcjonariusza celnego [zał. nr 5]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23
RÓŻNORODNOŚĆ FORMUŁ REDAKCYJNYCH DLA JEDNOLITEJ TREŚCIOWO
MATERII PODUSTAWOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE
DOTACJI
Minister właściwy do spraw … określi, w drodze rozporządzenia:
•
szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając
w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele
określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji. (ustawa o Polskiej Agencji Prasowej)
•
warunki udzielania oraz sposób przekazywania i wykorzystania
dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, mając na
względzie potrzebę zapewnienia edukacji w zakresie rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
oraz
wyrównywania
szans
edukacyjnych. (Prawo telekomunikacyjne)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24
RÓŻNORODNOŚĆ FORMUŁ REDAKCYJNYCH DLA JEDNOLITEJ TREŚCIOWO
MATERII PODUSTAWOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE
DOTACJI (CD.)
Minister właściwy do spraw … określi, w drodze rozporządzenia:
•
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w
ust. 1b, mając w szczególności na względzie konieczność zapewnienia
zgodności udzielanej pomocy z zasadami wydatkowania środków
publicznych. (ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej)
•
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na
zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając konieczność
efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki
samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków
budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych
środków w planowanych inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny
finansów publicznych. (ustawa o dochodach jst)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25
WYRAZY UŻYTE W TREŚCI UPOWAŻNIENIA - PRAKTYCZNE PROBLEMY
Rozporządzenie określa warunki …
brak podstawy lub wątpliwości, czy treść rozporządzenia może
określać terminy na wykonanie niektórych czynności
Rozporządzenie określa sposób postępowania …
powstają wątpliwości, czy można określić w szczególności formę
wykonywania czynności
Rozporządzenie określa sposób i tryb …
pojawiają się wątpliwości co ma być sposobem, a co trybem działania
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania …
dyskusyjny jest zakres możliwego doprecyzowania
nieokreślonych na poziomie ustawowym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wymagań
26
WNIOSKI
W obecnej praktyce legislacyjnej powtarzają się przypadki:
Formułowania upoważnień ustawowych bez odpowiednich
przepisów materialnych w ustawie
Przekazywania do uregulowania w akcie wykonawczym
kwestii stanowiących materię ustawową
Formułowania
zakresu
przedmiotowego
aktu
wykonawczego nieadekwatnie do rzeczywistych potrzeb
regulacyjnych
Używania różnych sformułowań, zwrotów i wyrazów dla
określenia identycznego lub bardzo zbliżonego zakresu
przedmiotowego upoważnienia
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27
DYREKTYWY PRAWIDŁOWEGO KONSTRUOWANIA UPOWAŻNIEŃ
W każdym przypadku należy sformułować przepisy
materialne ustawy, których dopełnieniem mają być przepisy
rozporządzenia
Sformułowanie upoważnienia powinno być poprzedzone
analizą, co w danym przypadku jest wyłączną materią
ustawową
Należy używać sformułowań adekwatnych do rzeczywistego
zakresu regulacji przeniesionej na poziom podustawowy
W przypadku rozporządzeń regulujących jednolity zakres
spraw konieczne jest dążenie do ujednolicania używanych w
upoważnieniach sformułowań zwrotów i wyrazów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29
KAZUS 1
Przedstawione do uregulowania sprawy
podziel na materię ustawową i
rozporządzeniową oraz opracuj adekwatne
do zakresu regulacji upoważnienie ustawowe
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
30
KAZUS 2
Na podstawie przedstawionego zakresu
przedmiotowego rozporządzenia opracuj
wzorcowe upoważnienie tak, aby jego treść
mogła służyć jako schemat do
opracowywania innych upoważnień
odnoszących do takiego samego lub
podobnego zakresu spraw
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31

similar documents