1. ročník - Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Report
ERASMUS+
25.11.2014
Erasmus+
• 1. Co je Erasmus+
• 2. Obecná pravidla - studijní pobyt
- pracovní stáž
• 3. Výběr studentů
• 4. Další kroky
• 5. Dotazy
Erasmus+ | 27.11.2013
Co je ERASMUS+
• Erasmus+ je nový vzdělávací program
Evropské unie na období 2014–2020,
který podporuje spolupráci a mobilitu ve
všech sférách vzdělávání, v odborné
přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je
nástupcem Programu celoživotního učení,
programu Mládež v akci a dalších.
Erasmus+
• Program zahrnující mobilitu studentů a akademických pracovníků
• Mobilita studentů: studijní pobyty
pracovní stáže
• Týká se členských zemí EU, států ESVO, EHP a kandidátských zemí
• Ekonomická fakulta spolupracuje v rámci programu s univerzitami ze
18 zemí
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy –
projekt Erasmus+ jiné projekty
www.naep.cz
www.dzs.cz
http://www.tul.cz/studenti/erasmus/
Novinky v programu Erasmus+
• Student může absolvovat studijní pobyt či
praktickou stáž v zahraničí v součtu v
celkové délce maximálně 12 měsíců za
studijní cyklus (bakalářský, magisterský,
doktorský). Může tedy absolvovat např. 6
měsíců studijního pobytu a 6 měsíců
praktické stáže, či např. celých 12 měsíců
praktické stáže. Vždy však platí limit 12
měsíců v jednom studijním cyklu.
Obecná pravidla – studijní pobyt
•
•
Existence bilaterální smlouvy mezi partnerskými univerzitami
Délka pobytu 3-10 měsíců (obvykle 4,5)
•
(Na EF TUL doporučujeme studijní pobyt na 1 semestr vzhledem k
omezeným finančním prostředkům na stipendia a k možnosti mobilitu
opakovat. Prodloužení mobility je možné jen ve vyjímečných případech v
závislosti na přiděleném grantu v daném ak. roce; student má možnost
prodloužit mobilitu jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který
má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však
od vysílající instituce stipendium)
Student neplatí školné
•
Vyjíždějí studenti po ukončeném 1.ročníku bakalářského studia VŠ
(na EF TUL musí studenti získat minimálně 40 kreditů za první rok
bakalářského studia)
Studenti prvního ročníku navazujícího studia výjezd až v letním semestru.
Obecná pravidla – pracovní stáž
• Uzavření trojstranné dohody mezi univerzitou,
zahraniční firmou a studentem. (Zahraniční firma
musí být ze členské země EU a nesmí být
financována z evropských fondů)
• Délka pracovní stáže 2-12 měsíců – opět na EF
TUL doporučujeme maximálně 1 semestr (spíše
méně)
Přehled spolupracujících univerzit v programu Erasmus+ s EF TUL
Výše stipendií do jednotlivých zemí na studijní pobyty a pracovní stáže pro
rok 2014/2015
Kdo se může zúčastnit programu
Erasmus + a kdy
Studijní mobilita
Typ
studia
Pracovní stáž
bakalářský
2. ročník
3. ročník
2. ročník
3. ročník
3+1
spojeno s
bakalářskou
prací
navazující
1. ročník –
pouze LS
2. ročník
1. ročník
– pouze
LS
2. ročník
2+1
spojeno s
diplomovou
prací
doktorský
2. ročník
3. ročník
2. ročník
3. ročník
Dohoda se
školitelem
Studijní povinnosti před výjezdem
Student se
hlásí na výjezd
Student je v
Musí mít splněny v
okamžiku výběru
Hodnotí se výsledek
(prospěch)
Splněné
st.povinnosti před
zahraniční
mobilitou
Erasmus+ v
ZS nebo LS 2.
ročníku BS
1. ročníku BS
Povinné a povinně
volitelné předměty ZS 1.
ročníku BS
Přijímací zkoušky na
BS EF TUL
1. ročník BS splněny
předměty dle
studijního plánu
Erasmus+ v
ZS nebo LS 3.
ročníku BS
2. ročníku BS
Povinné a povinně
volitelné předměty ZS 2.
ročníku bak.st.
1. ročníku BS na EF
TUL
2. ročník BS splněny
všechny povinné
předměty 1.a 2.
ročníku
dtto
dtto
2. ročník BS,
min.120 kreditů
Na 3. ročník BS
na University
of Huddersfield
Erasmus+ v
LS 1. ročníku
NS
3. ročníku BS
Povinné a povinně
volitelné předměty ZS 3.
ročníku BS
1. a 2. ročníku BS
Přijímací zkoušky na
NS EF TUL, ZS 1.
ročníku mag.studia
Splněny předměty dle
st.plánu!
Erasmus+ ZS v
2. ročníku NS
1. ročníku NS
Povinné a povinně
volitelné předměty ZS 1.
ročníku NS
Přijímací zkoušky na
NS EF TUL
Splněny povinné
předměty 1.ročníku
NS
Erasmus+
Doktorském
studiu
doporučení
školitele; studijní výsledky
Výběr a uznávání absolvovaných
předmětů
•
•
•
•
•
Otázku uznávání předmětů ze zahraničí obecně řeší Příkaz děkana EF TUL č. 12/2014
Student si vybere z nabídky předmětů partnerské univerzity předměty dle názvu,
zaměření, studijního plánu a počtu potřebných kreditů. Předměty by měly být v co
největším souladu se studijním oborem a daným obdobím studia na mateřské
univerzitě, zejména pak co se týče povinných a povinně volitelných předmětů.
Výběr předmětů podléhá schválení garantem oboru a potvrzení fakultním
koordinátorem Erasmus+.
Student získá na zahraniční univerzitě počet kreditů, odpovídající povinnosti na
domácí univerzitě v totožném období 30ECTS kreditů/semestr). Neměl by získat
výrazně více, možnost tyto nadpočetné kredity uznat či neuznat do studia studenta je
v kompetenci garanta stanoveného oboru. Pro uznání předmětů v rámci Erasmus +
musí podle pravidel univerzitního koordinátora získat minimálně 18 kreditů.
Pokud student nezíská požadovaný počet kreditů, garant příslušného oboru rozhodne,
které předměty na domácí univerzitě si student musí dodatečně zapsat a jejich
absolvováním doplnit chybějící kreditní povinnost.
Základní pravidla pro uznávání
zahraničních předmětů
Předměty zvolené pro studium na zahraniční univerzitě by měly pokud
možno co nejvíce odpovídat názvem, zaměřením, obsahově i počtem
kreditů studiu na domácí univerzitě a tím ho srovnatelně nahrazovat. To platí
i pro případ nutných změn předmětů po příjezdu studenta na zahraniční
univerzitu (formulář Changes).
Skladba studia v zahraničí je studentovi schválena před výjezdem garantem
studijního oboru nejprve podpisem příslušného protokolu o schválení
předmětů ke studiu na zahraniční univerzitě a následně podpisem vlastní
studijní smlouvy Erasmus + (Learning Agreement), kam student může
doplnit pouze předměty ze schváleného protokolu.
Garanti studijních oborů
•
•
•
•
•
•
•
•
Podniková ekonomika – doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
Ekonomika a management mezinárodního obchodu - prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
(koordinací oboru pověřen Ing. Jaroslav Demel)
Cestovní ruch – doc. Ing. Jozefína Simová,PhD.
Manažerská informatika – doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
Pojišťovnictví – doc. Ing. Arnošt Böhm,CSc.,
Ekonomika a management služeb – doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Podnikatelská informatika - doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
Regionální studia – doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
….schvalují studentovi :
skladbu studia před výjezdem do zahraničí
(protokol o schválení předmětů připravený OVV EF a podepsaný
koordinátorem)
Přístup k nahrazování předmětů podle jejich
statutu
Povinné předměty
Maximální shoda předmětu nahrazujícího s nahrazeným! (shoda předmětová)
Maximální shodou se rozumí, že se předměty shodují v názvu,
v rozhodující části celého sylabu předmětu nebo v některých jeho bodech
v celkovém zaměření předmětu či v jeho výstupech.
Kreditní ohodnocení předmětů by nemělo být výrazně odlišné až na případy,
kdy to je způsobeno odlišnými systémy studia v zemích srovnávaných univerzit.
Rozhodující osobou pro uznání navrhované skladby předmětů je garant
příslušného oboru!
Podmínky absolvování těchto předmětů jsou záležitostí dohody studenta s
garantem oboru a následně s garantem příslušného předmětu.
Povinné předměty
U povinných státnicových předmětů se předpokládá další samostudium
studenta ve vazbě na SZZ, čili lze výjimečně tolerovat i náhradu zahraničním
předmětem, který vykazuje menší než maximální shodu.
Povinné předměty EF TUL, ke kterým z různých důvodů nebyla nalezena
zahraniční náhrada, je student povinnen absolvovat na EF TUL. Způsob,
forma a termín absolvování předmětu je věcí dohody studenta s garantem
předmětu.
Nutno dodat, že zahraniční studium v rámci Erasmus + by nemělo
prodlužovat standartní dobu studia.
Povinně volitelné předměty
Zde se jedná o oborovou příbuznost předmětů nahrazujících a
nahrazovaných.
Je třeba zohlednit kreditní povinnost pro povinně volitelné předměty
předepsanou studijním plánem.
Zahraniční předměty, kterými chce student nahradit povinně
volitelné předměty na EF TUL a tím je započítat do výše kreditní
povinnosti ze studijního plánu, musí mít „maximální shodu“ – viz.
povinné předměty.
Volitelné předměty
Nutnost shody předmětů je nejnižší, až na případy, kdy je na EF TUL
vyžadována návaznost předmětů.
Návaznost předmětů - cizí jazyky
V případě cizího jazyka si student vybírá na zahraniční univerzitě stejný
jazyk a zakončuje ho zkouškou v semestru, ve kterém by i na EF TUL
uzavíral tento jazyk zkouškou.
Pokud je v daném období na EF TUL zakončen cizí jazyk pouze zápočtem,
lze jej nahradit v rámci studia na zahraniční univerzitě jiným cizím jazykem,
případně jiným předmětem v daném cizím jazyce.
Změny v původním výběru zahraničních předmětů
S každou změnou studijní smlouvy je student povinnen aktualizovat
protokol schválení předmětů, který opět zasílá ke schválení na OVV
EF TUL, v závažných případech garantům oborů.
V případě, že k nutným změnám předmětů došlo až po příjezdu
studenta na zahraniční univerzitu, student udává ve stagu (ve
formuláři „CH-LA“) při zadávání změn i jejich důvod.
Výběr studentů na studijní pobyt
podrobně řeší Příkaz děkana EF TUL č. 12/2014
• Studenti 2. a 3. ročníku se studijním prospěchem
do 2,0 mají přednost před studenty se studijním
průměrem nad 2,0
• V případech, kdy kritérium studijního
prospěchu nedostačuje
• tj. u studentů:
• je dalším kritériem pro výběr výsledek
jazykového testu.
Jazykový test
Test se píše z AJ, NJ, ŠJ.
Skládá se ze dvou částí:
Sepsání eseje v jazyce, ve kterém jsou na vybrané
univerzitě vyučováni studenti studující v rámci
ERASMUS+ (rozsah max. 1 strana A4)
•
Ústní pohovor
•
Z každé části lze získat maximálně 15 bodů
POZOR NEPLÉST!
Již vybraní studenti jsou nyní nově povinni před
výjezdem absolvovat jazykové on-line hodnocení;
vyhodnocení testu výjezd neovlivňuje.
•
•
•
Výběr studentů na studijní pobyt
•
Informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových
stránkách EF TUL – Oddělení pro vnější vztahy.
•
Výše uvedený výběr stanovuje pořadí studentů pro mobility na jednotlivé
univerzity, jejich realizace se však ve výsledku vždy řídí aktuální situací finančních
prostředků, přidělovaných v rámci programu Erasmus+ RZS TUL.
•
S ohledem na zpravidla dvě smluvená místa je v kompetenci OVV EF buď obě
ponechat pouze pro bakalářské, resp. magisterské studium nebo je rovnoměrně
podělit pro obě studia.
•
U studentů doktorského studia rozhodují při výběru především výsledky jejich studia
a dále doporučení jejich školitele.
Důležité !
V případě odstoupení je úspěšně
vybraný student povinen neprodleně
informovat Oddělení pro vnější vztahy
EF, aby mohl být včas nahrazen dalším
kandidátem v pořadí.
Další kroky po informační schůzce
• Konkrétní postup při výjezdu vybraného
studenta na studijní pobyt Erasmus+ řeší
Příkaz děkana č.12/2014.
• Vybrat univerzitu
Tabulka univerzit a seznam partnerských institucí jsou na webových
stránkách EF TUL.
• Kontakty na absolventy studijních pobytů z minulých let lze získat na
Oddělení pro vnější vztahy EF TUL.
• Vyplnit formulář „Zájemce o studijní pobyt“ a odevzdat ho na
Oddělení pro vnější vztahy nejpozději do 31.12.2014.
Vybraní studenti budou mít povinnost zadávat údaje v daných termínech do
vznikajícího informačního systému mobilit. Spuštění registrace se plánuje
na konec akademického roku 2014/2015 (srpen / září).
Do tohoto systému bude mít student možnost po návratu z mobility vložit
fotografie, odkaz na blog, popsat své dojmy… a předat tak dalším budoucím
zájemcům své zkušenosti ze své zahraniční mobility.
Zájemce o studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+
Výjezd v akademickém roce 2015/2016
Jméno:
Osobní číslo:
e-mail:
Ročník:
Obor:
Mám zájem studovat na těchto univerzitách:
(vzhledem k velkému počtu zájemců uveďte 4 možnosti)
1)
2)
3)
4)
Dotazy?

similar documents