รายละเอียดเพิ่มเติม

Report
ศูนย์ ฝึกทักษะอาชีพ
(ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)
“เป็ นกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาทักษะชีวติ
โดยผ่ านกระบวนการเรียนรู้ ทางด้ านทักษะอาชีพ”
มี 9 กิจกรรม สำหรับนักเรี ยน ป.1-ม.3
หลักสูตรกำรเรี ยนรู้ 15 ครั้ง / ภำคเรี ยน
เรี ยนฟรี
เริ่มเปิ ดให้ บริการกับนักเรียน.... 16 มิถุนายน 2557
ศูนย์ ฝึกทักษะอาชีพ
(ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)
Shop 1
Shop 2
Shop 3
Shop 4
ป.1 การปลูกพืชผักสวนครัว
ป.2 การปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับ
ป.3 การสร้ างสรรค์งานประดิษฐ์
ป.4 การเย็บปักถักร้ อย
ม.1-3 ตัดเย็บเสื้อผ้ า
ป.5 งานไม้
ม.1-3 ไฟฟ้าน่ ารู้
ม.1-3 การเขียนแบบเบือ้ งต้ น
ป.6 การถนอมและแปรรู ป
อาหาร
กราฟแสดงจานวนนักเรียนเข้ าเรียนศูนย์ ฝึกทักษะอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2557
100.00
93.91
97.73
100.00
90.00
67.37
58.43
80.00
79.78
90.58
76.73
70.00
79.14
54.60
60.00
50.00
40.00
30.00
6.09 0.00
20.00
10.00
27.37
24.72 16.85
0.00
0.00
ป.1
0.00
ป.2
0.00
ป.3
0.00
0.00
0.00
ป.4
ไม่ เคยเข้ าเลย
5.26
1.14
1.14
10.11
10.11
0.00
ป.5
0.00
ป.6
เข้ าเรียน 1-7 ครั้ง
(ทฤษฎี)
12.58
4.19
4.19
1.05
7.55
23.31
19.63
3.14
2.45
7.64
9.50
3.72
ม.1
ม.2
ม.3
เข้ าเรียน 8-14 ครั้ง
(ปฏิบตั ิ)
รวม
เข้ าเรียนครบ 15 ครั้ง
(นำชิ้นงำนกลับบ้ำน)
กราฟแสดงความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ทีม่ ีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ ฝึกทักษะอาชีพ
ภาคเรีร้ยอนที
่ 1/2557
ยละ
85.11
85.98
84.16
82.97
81.10
***ข้อมูลจำกกำรสุ่ มแจกแบบสอบถำม
นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 700 คน

similar documents