Eglė Mečinskaitė

Report
Numatoma Europos ekonominės
erdvės (EEE) parama Lietuvos
kultūros sektoriui
2012 m. sausio 27 d.
Eglė Mečinskaitė, LR Kultūros ministerija
Turinys
1)
2)
3)
Pagrindiniai faktai apie EEE paramą
EEE parama Lietuvai
EEE paramai Lietuvos kultūros sektoriui: svarbiausios datos
ir administravimas
4) Kultūros sektoriaus paramos programos:
4.1 Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
programa
4.2 Programa remianti kūrybinės koprodukcijos ir kultūrinio
bendradarbiavimo projektus
Faktai apie EEE paramą 20092014 metams
• Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija skiria 1.79 milijardus eurų
vystymosi ir bendradarbiavimo paramos programoms Centrinėje
ir Rytų Europoje.
• Parama bus teikiama iki 2014 metų, o projektai gali būti
įgyvendinami iki 2016 metų.
• 135 paramos programos, 15 šalių – paramos gavėjų.
• 32 programinės sritys, apie 10 programų kiekvienoje šalyje paramos gavėjoje.
• Svarbiausios paramos sritys: aplinkos apsauga ir klimato kaita,
tyrimai ir stipendijos, pilietinė visuomenė, sveikata ir vaikai, lyčių
lygybė, teisinės sistemos stiprinimas, kultūros paveldas.
2009-2014 metų EEE parama
Lietuvai
•
•
•
35.5 milijono eurų, 7 paramos sritys
Paramą administruoja Finansų ministerija, Aplinkos
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija
Kultūros ministerijos administruojamos paramos sritys:
1) LT06 “Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas” (EEE parama 9 mln. eurų)
2) LT07 “Europos kultūros paveldo kultūros ir menų
įvairovės skatinimas” (EEE parama 1 mln. eurų)
Parama kultūros sektoriui:
svarbiausios datos
•
•
•
•
•
•
2011 m. gegužės 18 d. pasirašytas susitarimo
Memorandumas tarp Lietuvos ir Islandijos, Lichtenšteino
bei Norvegijos.
2012 m. sausio 18 d. Lietuvai aktualių programinių sričių
programų paraiškos pateiktos vertinti EEE Finansinio
mechanizmo komitetui (FMO) Briuselyje
2012 m. antrajame ketvirtyje numatomas programų
sutarčių pasirašymas tarp Lietuvos ir FMO
2012 m. ketvirtajame ketvirtyje numatomi pirmieji kvietimai
projektų paraiškoms
2013 m. pirmajame – antrajame ketvirtyje numatoma
projektų įgyvendinimo pradžia
Iki 2016 m. balandžio 30 d. – visų projektų pabaiga
Parama kultūros sektoriui:
paramos administravimas
•
•
Kultūros ministerija rengia paramos programas ir
gaires paraiškų teikėjams, skelbs programų
kvietimus, vykdys informacinę kampaniją apie
programų galimybes ir rezultatus, priims galutinį
sprendimą dėl finansuotinų projektų, tenkins
paramos gavėjų mokėjimo prašymus.
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) priims
projektų paraiškas, organizuos ekspertinį projektų
vertinimą, vykdys atrinktų projektų stebėseną ir
auditą.
Lietuvos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos programa
Trys paramos kryptys
1) Medinių kultūros paveldo statinių tvarkybos
darbai su meistrų ir bendruomenių mokymais
2) Nemedinių kultūros paveldo statinių
restauravimo darbų užbaigimas su edukacine
veikla
3) Kompleksinių kultūros paveldo tyrimų centrų
įsteigimas arba vystymas paveldo objektuose
regionuose
Lietuvos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos programa
•
•
•
•
•
Programos kvietimas planuojamas 2012 m. spalio
mėnesį
Visa programos suma: 9.317.647 mln. eurų (85%
EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
Projektui gali būti skirta nuo 200.000 eurų iki
700.000 eurų
Paramos intensyvumas: 90%
Projekto trukmė iki 36 mėnesių
Lietuvos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos programa
Pagrindiniai reikalavimai paraiškų teikėjams:
–
–
–
Paraišką gali teikti tik juridinis asmuo;
Paraiškos teikėjas turi būti registruotas Lietuvoje;
Paveldo objektas, dėl kurio teikiama paraiška, privalo
būti įrašytas Kultūros vertybių registre.
Paramos skyrimo prioritetas:
–
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) iš
Islandijos, Lichtenšteino ir / arba Norvegijos.
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
Dvi paramos kryptys
1) Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos projektai
2) Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektai
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos projektai:
• Programos krypties kvietimas planuojamas 2012 m.
spalio mėnesį
• Visa programos krypčiai skirta suma: 800.000 eurų
(85% EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
• Projektui gali būti skirta nuo 25.000 eurų iki
150.000 eurų
• Paramos intensyvumas: 85%
• Projekto trukmė iki 30 mėnesių
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
Reikalavimai Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos
projektams:
•
•
•
•
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys
Projektas turi turėti bent vieną partnerį iš Islandijos, Lichtenšteino ir /
arba Norvegijos
Projekto metu privalo būti sukurtas aukštos meninės vertės kūrybinis
produktas
Galutinis projekto produktas turi būti pristatytas bent dviejuose
Lietuvos regionuose ir bent vieną kartą būti pristatytas šalyje –
partnerėje
Prioritetas: Projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos regionų
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektai:
• Programos krypties kvietimai planuojami 2012 m.
spalio mėnesį ir 2013 m. spalio mėnesį
• Visa programos krypčiai skirta suma: 117.647 eurų
(85% EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
• Projektui gali būti skirta nuo 6.000 eurų iki 25.000
eurų
• Paramos intensyvumas: 85%
• Projekto trukmė iki 12 mėnesių
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
Reikalavimai Tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo projektams:
•
•
•
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys
Projektas turi turėti bent vieną partnerį iš Islandijos,
Lichtenšteino ir / arba Norvegijos
Bent viena projekto veikla suorganizuota kiekvienoje
projekte dalyvaujančioje šalyje
Prioritetas: Projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos regionų
Fondai dvišaliams santykiams
•
•
•
•
Abiejose finansavimo programose 1.5% lėšų numatyta
dvišaliams santykiams tarp Lietuvos ir EEE valstybių-donorių
plėtoti
Lėšos partnerių paieškai ir ryšių su jais plėtojimui, taip pat
Lietuvos kultūros paveldo specialistų tobulinimuisi šalysedonorėse
Galima gauti papildomų lėšų susitikimų su būsimais /
esamais partneriais išlaidoms padengti
Galima parama stažuotėms, studijų vizitams

similar documents