PREZENTĀCIJA_šķeldas_malka v_LPS

Report
Veidojam plaukstošu Latviju!
Enerģētisko meža šķeldu un
mazkvalitatīvās koksnes pārdošanas
principi un vadlīnijas
Saturs
1.
2.
3.
4.
5.
LVM
Koksnes produkti un klienti
LVM produktu ražošanas apjomi un tirgus
Situācijas analīze
Piedāvājums
5.1. Pārdošanas principi (pielikumā)
5.2. Pārdošanas programmas (pielikumā)
6. Tālākie soļi
LVM
Apsaimniekojam ½ no mežiem Latvijā (1.63 milj. ha)
3
Koksnes produkti un klienti
Primārā pārstrāde
CIRSMA
-EGLE
-PRIEDE
-BĒRZS
-APSE
-MELNALKSNIS
Saplākšņa
rūpnīca
Resnas dimensijas
kvalitatīvi sortimenti
mehāniskai
pārstrādei
Sekundārā pārstrāde
Mēbeļu
ražotne
Līmēto brusu
ražotne
Zāģētava
Logu
ražotne
Papīrmalka / malka /
tehnoloģiskā koksne
OSB un skaidu
plākšņu rūpnīca
Enerģijas
ražotne
Ciršanas atliekas
Celulozes
rūpnīca
LVM koksnes pamatprodukti
Lapu koku
zāģbaļķi
Finierkluči
Skujkoku
zāģbaļķi
LVM koksnes
pamatprodukti
RAŽOŠANS
PLĀNOŠANAS
PRIORITĀTE
LVM pārējie koksnes produkti
MAZKVALIT
ATĪVĀ
KOKSNE
ENERĢĒTSI
KĀS
ŠĶELDAS
TIEVĀS
DIMENSIJAS
KOKSNE
LVM pārējie koksnes
produkti
LVM koksnes produktu vērtība
20%
NO
MEŽA ŠĶELDAS
MAZKVALITATĪVĀ KOKSNE
TIEVĀS DIMENSIJAS KOKSNE
IEŅĒMUMIEM
80%
NO
IEŅĒMUMIEM
LAPU KOKU ZĀĢBAĻĶI
FINIERKLUČI
SKUJU KOKU ZĀĢBAĻĶI
LVM ciršanas apjoms
,8.00
Galvenās izmantošanas
cirtes – 5 gadu apjomu
nosaka MK noteikumi
,7.00
,0.18
,6.00
,1.35
,5.00
,1.15
,4.00
Ilgtermiņa
mežizstrādes līgumu
partneriem KKC
Ilgtermiņa
mežizstrādes līgumu
partneriem GC
,0.20
,0.73
,0.20
,0.74
,0.20
,0.74
,0.20
,0.74
,0.93
Apaļkoksnes
sortimentu ražošanai
starpcirtē
,0.93
,0.93
,0.93
Apaļkoksnes
sortimentu ražošanai
GC
,3.45
,3.28
,3.22
,3.24
2012
2013
2014
2015
,3.00
,2.00
,4.29
,1.00
,0.00
2011
3.5 milj. m3 x 8%-10% = 360 – 490 tūkst. berm3/gadā
LVM mazkvalitatīvās koksnes pircēju raksturojums pa
saražoto produktu/gatavo izstrādājumu kategorijām
Pircēju raksturojums pa saražoto produktu/gatavo
izstrādājumu kategorijām, vērtējot pēc 2010.gadā
nopirktajiem apjomiem:
6
3
11
Eksports
Tālāktirdzniecība
2
Šķeldu piegāžu ārpus
Latvijas nodrošināšanai
24
5
Cita veida pārstrāde
Tālāktirdzniecī
ba
18%
Šķeldu piegāžu
ārpus Latvijas
Eksportsnodrošināšanai
3%
10%
179
Plātņu ražošana
Apkure
7%
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Granulu ražošana
Cita veida
pārstrāde
6%
Pircēju skaits
Apkure
Plātņu
ražošana
24%
Granulu
ražošana
32%
Pircēju skaits pa saražoto
produktu/gatavo izstrādājumu
kategorijām, vērtējot 2010.gada līgumus:
LVM mazkvalitatīvās koksnes piedāvājuma īpatsvars no
plānotā pārstrādes apjoma Latvijā 2011.gadā
80%
20%
LVM
Citi piegādātāji
Ciršanas atliekas
1.milj.ber m3
Apaļkoksne 11.milj.cieš.m3
Pārstrādes atlikumi + šķeldota
malka 5.milj.ber m3
Enerģētiskās
šķeldas
6.milj.ber m3
LVM šķeldu ražošanas un pārdošanas apjomi
600 tūkst.m3ber/gadā [potenciāli]
Izejvielu transportēšanas
attālums
Vides prasības (izejvielas jāatstāj
mežā)
400 000 m3ber/gadā [fakts]
LVM Enerģētiskās koksnes ražošanas principi
Ražošanas
apjoms
tūkst.m3ber
Pārdošanas cena
Ls/m3ber Ls/m3cieš
12.00
33.30
11.00
30.50 Cena Skandināvijas katlumājās
9.00
25.00
Tehnoloģiskā koksne 1700
Celmi
1400
1200
8.00
7.00
6.00
22.20 Cena Latvijas katlumājās
Tievās dimensijas koki kopšanas c.
Malka
19.40
Kokaugi no MIO
16.70 Ciršanas atliekas
Pārrēķina koeficients 0.36
Izejvielu ieguves ierobežojumi: vides prasības, infrastruktūra
900
400
300
Šķeldu ražošana LVM plānošanas vienībās (2012)
Pārdošanas apjomi un tirgus daļa
Šķeldu pārdošanas apjomi
ber.m3
2011
2012
2013
2014*
2015*
420 000
380 000
380 000
490 000
490 000
*LVM mērķis (AS „Latvijas valsts meži” vidēja termiņa stratēģija, 2010).
Enerģētisko šķeldu tirgus
daļa
8%
Meža šķeldu tirgus daļa
45%
55%
92%
LVM
Pārējie tirgus dalībnieki
LVM
Pārējie tirgus dalībnieki
LVM meža šķeldu pircēju raksturojums pēc saražoto
produktu/gatavo izstrādājumu kategorijām
Pircēju raksturojums pa saražoto produktu/gatavo
izstrādājumu kategorijām, vērtējot pēc 2010.gadā
nopirktajiem apjomiem:
Pircēju skaits pa saražoto produktu/gatavo
izstrādājumu kategorijām, vērtējot 2010.gada
līgumus:
2%
Pircēju skaits
35%
Pārstrāde Latvijā
63%
Pārstrāde ārpus
Latvijas
Tālāktirdzniecība
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
8
2
Pārstrāde Latvijā
Pārstrāde ārpus
Latvijas
Tālāktirdzniecība
Meža šķeldu pieprasījums un piedāvājums
•
25% no 2011.gada LVM
ražošanas apjoma ir iespēja
pārdot Latvijā
•
Izaicinājumi
•
Latvijas katlumājās nav
atbilstošas tehnoloģijas meža
šķeldu patērēšanai
•
Pircēji izvirza nepamatoti
augstas kvalitātes prasības
•
Pieprasījums ir izteikti
nevienmērīgi izvietots
teritorijā un laikā
•
Mazkvalitatīvās koksnes
patēriņš un cena pieaug, meža
šķeldai nav patēriņa vasaras
periodā
Piemērs
A/S „Rīgas Siltums” ir izsludinājis konkursu par šķeldas piegādēm
siltumcentrālē (SC) „Daugavgrīva” (Bolderājā) un SC „Vecmīlgrāvis”.
Kopējie apjomi ir SC Daugavgrīva – 14400 ciešm3 (40 000 ber.m3) un SC
Vecmīlgrāvis – 37 000 cieš.m3 (102 000 ber.m3).
Kvalitāte: Frakciju izmēri un mitrums
20-50 mm
Rīgas Siltums
Bez ierobežojuma
LVM
Bez ierobežojuma
100 mm
< 5 mm
Max 1 %
Max 10 %
Max 5%
Max~ 30 %
mitrums
30 līdz 50 %
Max. 55 % vidēji 45 %
Secinājumi:
Šādu frakcionālo sastāvu šķeldām var iegūt tikai šķeldojot mazkvalitatīvo koksni
Enerģētiskās koksnes piespiedu eksports
•
LVM līdz 75% no meža šķeldu
apjoma ir spiesta piegādāt enerģijas
ražotājiem Skandināvijā
•
Vienīgais meža šķeldu piegādes
veids pircējam Skandināvijā ir
jūras transports
•
Jūras transporta specifika un
loģistikas izmaksas spiež meža
šķeldu transportēšanai ar kuģi
nodrošināt klāja kravas –
mazkvalitatīvo koksni
•
Mazkvalitatīvās koksnes klāja
kravu apjoms gadā sastāda 30 – 40
t.m3
ALTERNATĪVA
PĀRTRAUKT VAI BŪTISKI SAMAZINĀT
ENERĢĒTISKO ŠĶELDU RAŽOŠANU
Siltumenerģijas ražotāju šķeldu patēriņa izvietojums
Latvijā, 2013
LVM šķeldu Ražošanas un Patēriņa dinamika
Ražošanas un Patēriņa
apjoma novirzes, %
+54%
+63%
+68%
+68%
+63%
+23%
Šķeldu Patēriņš un Pieprasījums
Šķeldu Ražošana
-140% -144%
jan.
feb.
-115%
-84%
mar
apr
-16% -86%
mai
jūn
jūl
aug
sep
okt
nov
dec
Centralizētās siltumapgādes uzņēmumi Latvijā (piemērs: katlumāja Kurzemē)
Tirgus Pieprasījums un Cenas
m³ ber
5.00 – 5.50 (FCA) Ls/m³ ber
7.50
6.00 - 6.50
(FCA)
I ceturksnis
Vietējais patēriņš
Eksports
0.00
II ceturksnis
Ls/m³ ber
III ceturksnis
IV ceturksnis
Vietējais patērētājs (katlumājas) pērk 100% apkures sezonā
Eksportētāji (loģistikas operators) pērk 30% apkures sezonā,
70% vasarā
Šķeldu ražošanas tehnoloģiskais process
un cikla ilgums
Ciršanas atlieku
sagatavošana mežā
Ciršanas atlieku pievešana līdz augšgala
krautuvei, krautnēšana un kaudžu nosegšana
No 3 līdz 12 mēneši
1. etaps
2. etaps
1-6
mēneši
Ciršanas atliekām ir nepieciešami vismaz 3 siltie
mēneši lai nožūtu un nobirtu skujas un lapas
Enerģētisko meža šķeldu izejvielu ieguves avoti
Ciršanas atliekas
Kokaugi no meža infrastruktūras objektiem
Enerģētiskās meža šķeldas
LVM Produkts (specifikācija)
Nr.
Parametri
Mērvienība
Diapazons
1.
Zemākais sadegšanas siltums
MJ/kg
6.3 – 12
2.
Blīvums
kg/m3
250-400
3.
Mitruma saturs
w-%
30 – 60
4.
Pelnu saturs
%
1-6
5.
Vidējais daļiņu izmērs
mm
5-100
6.
Daļiņu izmēri lielāki par 150mm
% no tilpuma
līdz 5%
7.
Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri
mm
50x50x300
8.
Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs)
% no tilpuma
līdz 40%
Piedāvājums

LVM piedāvā trīs šķeldu un trīs mazkvalitatīvās koksnes
pārdošanas programmas,

LVM šķeldu un mazkvalitatīvās koksnes pārdošanas
piedāvājums ir vērsts uz vietējo patērētāju un tirgus
attīstību
Pārdošanas programmas
Kā nokļūt līdz līgumam???
Meža šķeldu
pārdošanas
pamatprincipi
Mazkvalitatīvās
koksnes
pārdošanas
pamatprincipi
Mazkvalitatīvās koksnes un enerģētisko meža šķeldu
pārdošanas kalendārais plāns
Gaidām atgriezenisko
Pārdošanas
saiti no LPS
izsludināšana IESPĒJAS
izpilddirektoru
ietvaros
asociācijas valdes
Līdz 14.10.2011
Pārdošana
IESPĒJAS ietvaros
Kritēriju un nosacījumu
izstrāde pārdošanas
programmām un to
dalībniekiem
Pārdošana STABILITĀTE
ietvaros
2011.g. IX
2011.g. X
Tikšanās ar ieinteresētajām
personām
2011.g. XI
Pārdošanas
izsludināšana
programmā
STABILITĀTE
Līgumu slēgšana
Piegādes līgumu
ietvaros
Līgumu slēgšana
2011.g. XII
2012.g.
Programmas STABILITĀTE piegādes līgumu
slēgšana, pagarināšanas principi
DALĪBNIEKA ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANA SADARBĪBAS LĪGUMA NOSACĪJUMIEM
2012.gads
2013.gads
Pārejas periods
SADARBĪBAS LĪGUMS AR TERMIŅU 3 GADI
Piegādes līgums ar
termiņu 1 gads
Piegādes līgums ar termiņu Piegādes līgums ar termiņu Piegādes līgums ar termiņu
1 gads
1 gads
1 gads
gads
gads
gads
Dalībnieks atbilst nosacījumiem
Dalībnieka atbilstības vērtēšana
klientu apkalpošanas programmas
STABILITĀTE kritērijiem/Sarunu
noteikumiem
Nepieciešamības gadījumā klientu apkalpošanas
programmas STABILITĀTE
kritēriju pārskatīšana
Dalībnieks neatbilst nosacījumiem
Piegādes līgums ar
termiņu
1 gads
Dalībnieks var piedalīties
programmu IESEPĒJAS ietvaros
PALDIES!!!

similar documents