Sprawy nauki w nowych regulacjach

Report
Sprawy nauki w znowelizowanej ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym
z 11 lipca 2014 r.
dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
1
Podstawy prawne funkcjonowania nauki określają:
1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 3 października 2014 r.
2. Ustawa o zmianie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym [oraz niektórych innych ustaw
w tym ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym […] z 11 lipca 2014 r.
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora z 22 września 2011 r.
4. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r.
2
DOKTORAT – zmiany
1. Warunkiem otwarcia przewodu jest złożenie
wniosku o wszczęcie przewodu do kierownika
jednostki wraz z:
-oryginałem/poświadczoną kopią dokumentu stwierdzającego
posiadanie tytułu magistra,
-proponowanym tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej,
-wykazem prac naukowych, wraz z zapisem i dokumentacją ich
publicznej prezentacji oraz informacją o działalności popularyzującej
naukę,
-informacją o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat
ubiegał wcześniej się o nadanie stopnia doktora.
3
2. W szczególnych przypadkach stopień doktora
może być nadany osobie, która jest :
– absolwentem studiów I stopnia posiadającym tytuł zawodowy licencjata,
inżyniera lub równorzędny,
– studentem, który ukończył III r. jednolitych studiów magisterskich
i jest jednocześnie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
Do wniosku o wszczęcie przewodu należy dołączyć poświadczoną kopię
dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub
zaświadczenie o ukończeniu III r. studiów jednolitych magisterskich,
poświadczoną przez jednostkę kopię dokumentu potwierdzającego
uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz opinię opiekuna naukowego
potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez
kandydata i wysoki stopień zaawansowania tych prac.
[zm. art. 13a ust. 1]
4
3. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu
doktorskiego
może
przedstawić
certyfikat
potwierdzający znajomość nowożytnego języka
obcego.
[art. 3 rozporządzenia ]
[Wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 22 września
2011 r.]
5
4. Wykaz prac naukowych stanowiących
warunek otwarcia przewodu może mieć postać:
-wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki,
lub
-co najmniej jednej publikacji w recenzowanym
czasopiśmie naukowym [z wykazu Ministerstwa],
lub
-co najmniej jednej publikacji w recenzowanych
materiałach z międzynarodowej konferencji
naukowej.
[zm. brzmienia art. 11 ust. 2 ustawy]
6
5. W przewodach doktorskich powołuje się co
najmniej dwóch recenzentów spośród osób
zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce
organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora
i niebędących członkami rady jednostki
organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
7
6.
Streszczenia
rozpraw
doktorskich
i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie
internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich
złożeniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
w celu opublikowania w Biuletynie Informacji
Publicznej.
[zm. brzmienia art. 13 ust. 8]
8
7. Przewody doktorskie mogą być przygotowane:
-w ramach jednej dyscypliny naukowej,
- w ramach więcej niż jednej dyscypliny naukowej
(interdyscyplinarne).
[art.14a ust.1i 2 ]
9
7. Art.14a ust.1 i 2 składający się z 9 punktów
określa:
-rodzaje rozpraw doktorskich [jednodyscyplinowe i
interdyscyplinarne],
-sposób ich prowadzenia [porozumienia] przez
jedną uczelnię lub wspólnie z inną uczelnią [w tym
zagraniczną].
10
Habilitacja-zmiany
1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać
dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz
osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje
się istotną aktywnością naukową.
Osiągnięcie może stanowić:
- dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej
części
albo
-cykl publikacji powiązanych tematycznie.
• [Art. 16 ust. 2 pkt 1]
11
Habilitacja-zmiany
Centralna Komisja dokonuje oceny formalnej
wniosku w terminie 14 dni [zamiast 7 dni] od
dnia jego otrzymania.
[art. 18a ust. 4]
12
Habilitacja-zmiany
Decyzja rektora w sprawie nabycia przez doktora
uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym
z posiadania stopnia doktora habilitowanego wchodzi
w życie po upływie 4 miesięcy [a nie 3] od dnia jej
otrzymania przez CK, jeżeli w tym okresie CK, w drodze
decyzji administracyjnej , nie wyrazi sprzeciwu i nie
uchyli tej decyzji.
[art.21a ust. 3]
13
Profesura - zmiany
Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora
habilitowanego oraz :
1) Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w
postepowaniu habilitacyjnym;
2) Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty
finansowane w drodze konkursów krajowych lub [zamiast i] zagranicznych lub
[zamiast i] odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub
[zamiast i] prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym
zagranicznych;
3) Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
[a] raz w charakterze promotora w przewodzie dr zakończonym nadaniem stopnia oraz
[b] raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie dr zakończonym
nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie
doktorskim oraz
[c] dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub przewodzie
habilitacyjnym lub postępowaniu habilitacyjnym; [zmiana z trzech na jeden raz w
charakterze promotora lub promotora pomocniczego]
[art. 26 ust. 1]
14
W przypadku informacji o możliwości naruszenia
przez kandydata praw autorskich Prezydent RP
może zwrócić się do CKdsSiT o dołączenie do
wniosku opinii komisji ds. etyki w nauce przy PAN.
Wydanie negatywnej opinii przez komisje etyki PAN
powoduje, ze CKdsSiT wznawia postępowanie
o nadanie tytułu prof. lub wszczyna postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności postepowania
o nadanie tytułu prof.
[art.28 ust. 3a i 3b]
15
W przypadku stwierdzenia nieważności
postępowania o nadanie tytułu profesora albo
uchylenia,
w
wyniku
wznowienia
postepowania,
uchwały o przedstawieniu
kandydata do tytułu profesora, osoba , której
nadano tytuł profesora, traci prawo do
posługiwania się tym tytułem.
[art. 29b]
16
Regulacje ministerialne i CKdsSiT
Mówią o tym art. 31 i 36.
[Art. 31] Ministerstwo ma za pomocą rozporządzeń uregulować
czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich
[składane dokumenty, wzór ankiety osiągnięć dla osób starających się
o tytuł prof., skład i tryb pracy komisji dr i prof. powoływanych przez
RW; warunki i tryb powtarzania egzaminów dr, certyfikaty językowe,
sposób przedstawiania i oceniania rozpraw dr o charakterze zbiorowym
(dot. tzw. wkładu), niezbędne elementy dyplomu dr i hab., wysokość
opłat za dyplom, sposób ogłaszania przez ministra informacji o nadanych
stopniach naukowych [dr i hab. oraz prof.]; stworzenia ogólnopolskiej
bazy wykazu osób posiadających stopień dr i hab. oraz prof., zasady
dostępu do tych wykazów [Ministrowi, Przewodniczącemu CK,
RGNiSW, PKA, Prezesowi PAN oraz rektorom i dyrektorom
samodzielnych Instytutów Naukowo-Badawczych].
17
Dziękuję za uwagę
18

similar documents