9_EM_atbalsts_uznemejdarbibai_13112014

Report
Plānotais atbalsts uzņēmējdarbībai
2014-2020.gadā
LATVIJAS REPUBLIKAS
EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS
OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Saturs
2014.-2020.gada plānošanas perioda mērķi
ES fondu atbalsta sadalījums
EM 2007-2013 un 2014-2020 salīdzinājums
EM plānotās aktivitātes 2014.-2020.gadam
aktivitāšu indikatīvais laika grafiks
 Izaicinājumi aktivitāšu izstrādei




un
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
2
Mērķi 2014.-2020.g. plānošanas periodā
 Produktivitātes pieauguma
inovāciju kapacitāti
 Finanšu pieejamības
projektiem
veicināšana,
nodrošināšana
stiprinot
ilgtspējīgiem
 Plašāks atbalsts energoefektivitātes veicināšanai
Pievienotā vērtība uz vienu strādājošo (tūkst. EUR)
Izaugsmes mērķa scenārijs (IKP salīdzināmās cenās,
2000.gads=100)
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
3
Programmu izstrādes pamatprincipi
 Finansējums novirzīts primāri ilgtermiņa programmu
īstenošanai (344 milj. EUR jeb73% no kopējā atbalsta
apjoma)
 Uz rezultātu orientēts atbalsts, kas balstīts
2013.gada perioda rezultātiem un pieredzi
uz
2007.-
 Nepārtraukta un detāla diskusija ar nozaru ekspertiem par
atbalsta kritērijiem/nosacījumiem un sasniedzamajiem
mērķiem/rezultātiem programmās, t.i. lai izvairītos no rent
seeking, kā arī tirgus kropļošanas
 Sasaiste ar IZM, VARAM, KM uz ZM atbalsta aktivitātēm,
veidojot papildinātību
 Profesionālu partneru (starpniekinstitūciju) atlase ilgtermiņa
programmu ieviešanā, nevis atsevišķu projektu atlase
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
4
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo programmu ES
fondu finansējums, milj. EUR
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
EM 2007-2013 un 2014-2020 salīdzinājums
300
247.9
250
milj. EUR
209.0
200
162.7
150
158.8
126.4
84.8
100
50
69.4
58.0
33.7
29.9
24.4 31.0 30.0
0.0
114.0
53.2
17.2
0.0
54.2
9.4
0
Kopā:
2007-2013: 761.5 milj.;
2014-2020: 764.3 milj.
2007-2013
2014-2020
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
6.7 4.8
Laika grafiks 2014.-2020.gada perioda aktivitāšu
ieviešanai (ceturkšņos)
Izvērtējumi
Kritēriji uz
UK/MK
noteikumu
apstiprināšana
Projektu
atlase
Finanšu instrumenti
IV (2014)
I (2015)
II (2015)
Klasteru programma
IV (2014)
/ I (2015)
III (2015)
IV (2015)
I-II (2016)
Biznesa inkubatoru atbalsta programma
IV (2014)
I (2015)
II (2015)
III (2015)
Industriālo zonu un telpu attīstība
I (2015)
II (2015)
III (2015)
I (2016)
Ārējo tirgu apguve un starptautiskā konkurētspēja
IV (2014)
I (2015)
II (2015)
IV (2015)
Tūrisma mārketings un pasākumu piesaistes
veicināšana
IV (2014)
I (2015)
II (2015)
IV (2015)
Līguma slēgšana
ar finansējuma
saņēmēju
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
7
Laika grafiks 2014.-2020.gada perioda aktivitāšu
ieviešanai (ceturkšņos)
Izvērtējumi
Kritēriji uz
UK/MK
noteikumu
apstiprināšana
Projektu
atlase
Līguma slēgšana
ar finansējuma
saņēmēju
Kompetences centri
IV (2014)
I-II (2015)
III (2015)
I (2016)
Inovāciju vaučeri
II (2015)
III (2015)
IV (2015)
I - II (2016)
Tehnoloģiju pārneses sistēma
I (2015)
II (2015)
III (2015)
I (2016)
Inovācijas motivācijas programma
I (2015)
II (2015)
III (2015)
I (2016)
Partnerībā organizētas nodarbināto
apmācības
I (2015)
II (2015)
III (2015)
I (2016)
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
8
Laika grafiks 2014.-2020.gada perioda aktivitāšu
ieviešanai (ceturkšņos)
Izvērtējumi
Kritēriji uz
UK/MK
noteikumu
apstiprināšana
Projektu
atlase
Līguma slēgšana
ar finansējuma
saņēmēju
Industriālo ēku energoefektivitāte
I (2015)
I (2015)
II (2015)
IV (2015)
Valsts ēkās
II (2015)
III (2015)
IV (2015)
I – II (2016)
Dzīvojamās ēkās
IV (2014)
I-II (2015)
II (2015)
II (2015)
Atjaunojamo energoresursu izmantošana
centralizētajā siltumapgādē un siltumtrašu
energoefektivitāte
I (2015)
II (2015)
III (2015)
I (2016)
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
9
Programmu nepārtrauktības nodrošināšana
Programmas, kuras pagarinātas līdz 2015.gada beigām:
 Kompetenču centri
 Ārējo tirgu apgūšana
 Biznesa inkubatori
 Finanšu instrumenti
 Centralizētā
siltumapgāde
(septembrī
pēdējais
«uzsaukums»)
Programmas, kuras vēl tiks pagarinātas:
 Nodarbināto apmācības
 Klasteri
 Motivācijas programma
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
10
Izaicinājumi aktivitāšu izstrādei


Nav izstrādāti horizontālie noteikumi:

Vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi, lai samazinātu
administratīvo slogu

Skaidri horizontālie nosacījumi finanšu instrumentu aktivitātēm
Atbildīgajām iestādēm jāiegulda ievērojami vairāk resursi, jo
pieaudzis pienākumu apjoms:

Jāstrādā kopā ar CFLA, lai saprastu par termiņiem/kārtību, kādā CFLA
pārņem līdzšinējos ar fondu ieviešanu saistītos cilvēkresursus

Apjoms, kādā piemēro iepirkuma procedūru, kā arī iespējas to
vienkāršot

Nav izveidojusies prakse kritēriju izstrādē

Kādā detalizācijas pakāpē kritēriji jāizstrādā atlasot finansējuma
saņēmēju (nosaka ES SF likums) un gala labuma saņēmēju

Kritēriju piemērošanas metodikas UK iesniegšanas, saskaņošanas,
grozījumu saskaņošanas nosacījumi
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
11
Paldies par uzmanību!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA

similar documents