TUR*ZM HUKUKU

Report
TURİZM HUKUKU
• Bir hizmet endüstrisi olan turizm olayını
düzenleyen turizm kurallarının toplamından
ibaret bir hukuk dalıdır
• Bir başka tanımda ise Turizm Hukuku; turisti ve
turizm endüstrisi kuruluşlarını etkileyen
kurallar topluluğudur.
TURİZM HUKUKU’ NUN NİTELİKLERİ
• Turizm Hukuku uluslararası nitelikli bir hukuk
dalıdır. Bu hukuk dalı ülkeye gelen yabancılar
ile ülke dışına giden yabancıların tümüne
uygulanan kurallar olduğu için evrensel
nitelikli kurallar topluluğudur. Örneğin; birçok
ülkenin turizme ilişkin tanımları, uluslararası
turizm örgütleri ile yapılan çalışmalar esas
alınarak düzenlenmiştir
• Turizm hukuku; kamu ve özel hukuk
kurallarının içiçe uygulandığı bir hukuk dalıdır.
Borçlar Hukuku’ nun temel ilkesi olan
sözleşme serbestisi Turizm Hukuku’ nda da
geçerlidir. Ancak; özellikle sözleşmenin
ekonomik yönden zayıf tarafı olan turistin
korunması amacıyla emredici nitelikte kurallar
konularak sözleşme serbestisi kısıtlanabilir.
• Örneğin; seyahat acentalarının kuruluş
aşamasında Turizm Bakanlığı’ na yatırdıkları
kuruluş teminatı, zarar gören turistin
başvurusu halinde acentanında görüşü
alınarak turistin zararının ödenmesi için
kullanılmaktadır
• Turizm Hukuku; turizm sektöründeki
gelişmelere paralel olarak piyasa ekonomisi
kuralları içinde yönlenen bir hukuk dalıdır.
TURİZM HUKUKU’ NUN KAYNAKLARI
TURİZM HUKUKU’ NUN ULUSAL
KAYNAKLARI
• A) YAZILI KAYNAKLAR: Anayasa
Yasalar (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları
Birliği Kanunu), (2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu)
Yasa hükmünde kararnameler (Turizm Bakanlığı’ nın
teşkilat ve
görevleri hakkında kanun hükmünde kararname)
Tüzükler (Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü)
Yönetmelikler (Profesyonel Turist Rehberliği
yönetmeliği, Av
Turizmi Yönetmeliği, Yat Turizmi Yönetmeliği)
• B) YAZISIZ KAYNAKLAR: Örf, adet ve gelenek
hukuk kuralları
TURİZM HUKUKU’ NUN
ULUSLARARASI KAYNAKLARI
• İKİ TARAFLI ANLAŞMA: Bunlar turizm ilişkileri
ile ilgili konuları çözmek için iki ülkenin
aralarında yaptığı anlaşmalarıdır. Ülkemizin dış
politikası gereği 43 ülke ile ikili turizm işbirliği
anlaşması bulunmaktadır
• ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR: İkiden fazla
devletin imza koymasıyla yapılan
anlaşmalardır.
ULUSAL TURİZM ÖRGÜTLERİ
• TURİZM BAKANLIĞI: Ülkemizde turizme
yönelik ilk kural koyma çalışmaları 1890 yılında
başlamıştır. 1923 yılında kurulan Seyyahin
Cemiyeti öncü sayılacak bir kuruluştur. Kuruluş
aynı zamanda Turing Kulübü adını almış
günümüzde de Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu olarak faaliyetlerini göstermektedir.
• 1963 yılında turizm konusunda özgür
politikalar oluşturmak ve uygulanmak üzere
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur. 1982
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı adını almış;
1989 yılında Turizm Bakanlığı adıyla
çalışmalarına devam etmiştir.
Turizm Bakanlığı’ nın ana hizmet
birimi beş bölümden oluşmaktadır
• 1) Yatırımlar Genel Müdürlüğü
2) İşletmeler Genel Müdürlüğü
3) Tanıtmalar Genel Müdürlüğü
4) Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü
5) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
• Özellikle yatırımların finansmanında DDT’ nin
teşvik primlerinin uygulayıcısı durumundadır.
BANKANIN FİNANSMAN FAALİYETLERİ
• Kredi tahsis edecek kuruluşlarda aranan
koşullar: Bankaca herhangi bir yatırım
projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi
için öncelikle: Yatırımcının a.ş.
olması Yatırımını teşvik mevzuatı çerçevesinde
kredilendirilebilir olması Firma hakkında
yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ilgili
ekonomik, mali ve teknik değerlendirme
sonuçlarının olumlu olması gerekir.
BANKANIN SAĞLADIĞI KREDİ TÜRLERİ
• KUR GARANTİSİZ DÖVİZ KREDİLERİ: Sözleşme
tarihleri itibariyle ilgili ülkelerde geçerli olan
faiz oranlarına tabii olup kaynak faizine banka
komisyonu eklenmek suretiyle uygulanır.
Kaynağına göre kur garantisiz döviz kredileri
çeşitlere ayrılır:
• A) KFV KAYNAKLI KREDİ: Türk yatırımcılarının
Almanya’ daki bir ihracatçıdan yapacakları Alman
orjinli makine, teçhizat ve montaj hizmetlerinin
tamamında kullanılır.
B) SWİSS BANK CORPARATİON KAYNAKLI KREDİ:
Yukarıdaki işlemin İsviçre’ de gerçekleşmiş halidir.
C) İSLAM KALKINMA BANKASINDAN KİRALAMA
VE TAKSİTLİ SATIŞ KREDİSİ
İÇ KREDİLER
• A) ORTA VADELİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ:
Yatırımların finansmanında işletme sermayesinin
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
B) KREDİ ÖZEL FONU II. : Türk işçi şirketlerinin
yapacakları yatırımlarda kullandırılır.
C) KAMU ORTAKLIĞI FONU KAYNAKLI KREDİLER:
Sadece a.ş. statüsündeki şirketlere kullandırılır.
D) TEŞVİK FONU KAYNAKLI KREDİ
• FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG): Yatırımcının
ihtiyaç duyduğu yatırım malının bir finansal
kiralama kuruluşu tarafından satın alınarak
yatırımcıya belli bir süre ve ücretle
kiralanmasıdır
• TİCARİ KREDİLER: Kısa vadeli finansman
gereksinmelerinin karşılanması için kullanılır.
İki çeşittir: nakit krediler, gayri nakit krediler
ULUSLARARASI TURİZM ÖRGÜTLERİ
• 1) WTO (DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ): 1970’ de
Madrid’ te kurulmuştur. Ülkemiz 1973
yılında katılmıştır.
Örgütün faaliyetleri: a) Kalkınma için işbirliği
b) Eğitim ve öğretim
c) Çevre ve planlama
d) Turizm hizmetlerinin kalitesi
e) İstatistikler ve pazar araştırması
• 2) IATA (ULUSLARARASI HAVA ULAŞIM
BİRLİĞİ): 1945’ de Küba’ da kurulmuştur.
• 3) AH&MA (AMERİKAN HOTEL VE MOTEL
BİRLİĞİ)
• 4) WATA (DÜNYA SEYAHAT ACENTALARI
DERNEĞİ)
ULUSAL TURİZM ÖRGÜTLERİ
• 1) TURSAB
2) PROFOSYONEL TURİZM REHBERLERİ ODA
VE DERNEKLERİ
3) TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM
İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ (TURTOB)
YAT TURİZMİ HUKUKU
• Yat turizmi ile ilgili kurulan hukuki model
konuyu 3 bölümde düzenlemiştir:
• 1) Yat limanları ve çekek yerleri yatırım ve
işletmeciliği
2) Yerli ve yabancı yat işletmeciliği (yacht
chartering) yatırım ve işletmeciliği
3) Yerli ve yabancı bayraklı özel yatların giriş
çıkış, seyir koşulları ve işlemleri
• Yat turizminin geliştirilmesi hakkında
yönetmelik yat limanlarını büyüklükleri ve
verdikleri hizmetin kapsamına göre 4
kategoriye ayrılmıştır:
• 1) Ana Yat Limanı: En geniş bağlama
kapasitesinin yanı sıra yatlara en kapsamlı
hizmet verecek şekilde yapılır ve işletilir.
2) Tabi Yat Limanı
3) Yat Danışma Yeri
4) Yat Çekek Yeri: Yatların kışlama olanaklarının
en kısa zamanda ve en pratik şekilde sağlayan
tesislerdir
AV TURİZMİ HUKUKU
• Av turizmi ile ilgili olarak iki yasa
bulunmaktadır.
1) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
2) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Bu kanunlardan yola çıkarak iki yönetmelik
düzenlenmiştir. Biri Av Turizmi Yönetmeliği
diğeri ise Su Ürünleri Yönetmeliği’ dir.
KARA AVCILIĞI KANUNU
• Avcılık yapabilmenin avcılık izni alınmasına
bağlı olduğunu, bunun da av tezkeresi ile
olduğunu, tezkereyi yörenin en büyük mülki
amirinin düzenleyeceğini, tezkerenin Türkiye’
nin her yerinde kullanabileceğini, yabancı
avcıların ise bu tezkereyi karşılıklılık ilkesi
çerçevesinde alabilecekleri yolunda hükümler
içermektedir
TERMAL TURİZM
• Türkiye’ de termal turizmine yönelik mevzuatın
Turizm, Sağlık, Bayındırlık, Çalışma, Enerji
Bakanlığı’ nın işbirliği halinde çalışmasıyla
mümkündür.
Turizm Bakanlığı 1. derecede önemli içme, kaplıca
ve kür merkezlerinin imar planlarının
hazırlanması ve ilgili bölgede tesislerin
gerçekleştirilmesi için belge, yardım, kredi
verilmesi, teşvikte bulunması ve kür birimlerinin
gerçekleştirilmesi için yardım, kredi ve teşvikte
bulunulması ile ilgili işletmelerin denetiminin
etkin kılınması, bu konularda ülke içi ve dışı
tanıtma faaliyetlerinde bulunması faaliyetlerini
yönetmektedir.
TERMAL TURİZME SAĞLANAN
TEŞVİKLER
• 1) Uzun süreli kamu arazisi tahsisi
2) Türkiye Kalkınma Bankası Kredileri
3) Turizm alan ve merkezlerinde yer alan
tesisler elektrik, gaz ve su ücretlerini en düşük
tarifeden öderler.
4) Telekomünikasyon konusunda tahsis
önceliği
TURİZM TEŞVİK YASASINI GEREKTİREN
NEDENLER
• 1) EŞGÜDÜM EKSİKLİĞİ: Turizm bakanlığını
ilgilendiren birçok konu diğer bakanlıkları da
ilgilendirebilir.
2) ARAZİ SORUNU: Hangi yerlerin, hangi
arazilerin turizme açılma konusu
3) ALT YAPI YETERSİZLİĞİ: Bu kanun aracılığıyla
bazı alt yapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır.
4) BÜROKRATİK ENGELLER: Turizm Bakanlığı
diğer bakanlıklarla aralarında çıkan sorunları
bu yasaya dayanarak düzeltmeye çalışır
YASAYLA GETİRİLEN TANIMLAMALAR
• TURİZM BÖLGELERİ: Turizm Bakanlığı’ nın
önerisi ve Bakanlar Kurulu’ nun kararı ile
saptanan, ilan edilen yerlere denir
• TURİZM ALANLARI: Turizm bölgeleri içinde
öncelikle geliştirilmesi öngörülen mevki ve
sınırları Turizm Bakanlığı’ nın önerisi ve
Bakanlar Kurulu’ yla saptanan ve ilan edilen
doğal ya da sosyo-kültürel değerlerin
yoğunlaştığı alanlar
• TURİZM MERKEZLERİ: Turizm bölgeleri içinde ya
da dışında yeri, mevki ve sınırları aynı usullerle
belirlenen ve ilan edilen turizm yönünden önemli
yer ya da bölümlere denir.
TURİZM YATIRIM BELGESİ: Turizm sektöründe
yatırım yapana belirlenen yatırım dönemi için
bakanlıkça verilen belge, işletme döneminde yine
turizm işletmelerine bakanlıkça verilen belgeye de
Turizm İşletme Belgesi denir.

similar documents