ZM GOAP regulamin utrzymania czystosci i porządku.ppt

Report
Regulamin utrzymania czystości i porządku
w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała Nr VI/302013 Zgromadzenie Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie:
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na
obszarze gmin wchodzących w skład Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”
• Regulamin precyzuje zasady w części zadań
przekazanych przez gminy Związkowi
• Regulamin jest wspólny dla wszystkich
członków Związku Międzygminnego GOAP
Regulamin określa:
• wymagania w zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości
• rodzaj i minimalną pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Regulamin określa:
• częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości
• inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
•
selektywna zbiórka dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy
w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
papier i tektura
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
tworzywa sztuczne
opakowania wielomateriałowe
metale
odpady zielone
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
przeterminowane leki i chemikalia
odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady budowlane i rozbiórkowe
• odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny, gromadzimy w
pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, opróżnianych w
miejscach gromadzenia, opatrzonych
chipem i naklejką z kodem kreskowym
identyfikującym właściciela
nieruchomości
PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI
• w miejscach w których występują trudności z
postawieniem stałego pojemnika na selektywną zbiórkę
dopuszcza się stosowanie worków lub
• ustawienie jednego pojemnika do selektywnej zbiórki
szkła bez podziału na szkło białe i kolorowe
• na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk,
hal targowych i giełd w zależności od potrzeb i ilości
odpadów w kontenerach i presokontenerach o poj.
większej niż 3,5 m3
Odpady zielone
• należy zagospodarowywać w przydomowych
kompostownikach
• gromadzić w sposób uzgodniony z podmiotem
odbierającym odpady komunalne
• przekazywać do PSZOK punktów selektywnego
zbierania odpadów
Prowadzenie kompostownika wymaga zgłoszenia przez właściciela
nieruchomości do Biura ZM GOAP zmiana sposobu zagospodarowania
odpadów zielonych również wymaga zgłoszenia
Załącznik nr 1
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
……………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
……………………………………………………...
(adres zamieszkania)
Biuro Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
OŚWIADCZENIE*
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w ………………….. przy:
ul. ………………………………………………..nr odpady zielone zagospodarowywane są w
przydomowym kompostowniku – zgodnie z § 1 ust.6-8 Regulaminu utrzymania czystości i
porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej.
Powierzchnia terenów zielonych ww. nieruchomości wynosi ……..m².
2. Oświadczam że rezygnuję z przydomowego kompostownika, położonego na terenie
nieruchomości przy:
ul. ………………………………………………..nr
……………………………..
(czytelny podpis)
*Oświadczenie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej „ul. Św. Michała 43, 61119 Poznań
Podmiot uprawniony w ramach zryczałtowanej
opłaty odbiera wyłącznie odpady zielone
pochodzące z nieruchomości o powierzchni
terenów zielonych nie większej niż 1000 m2;
odpady niespełniające tego kryterium odbierane
są za dodatkową opłatą, określoną w wyniku
wygranego przez niego przetargu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy przekazywać do:
•
•
•
•
podmiotu uprawnionego (ZM GOAP zapewnia raz w
roku odbiór z terenu nieruchomości zsee oraz odpady
wielkogabarytowe zgodnie z ustalonym przez odbiorcę
i zaakceptowany przez ZM GOAP harmonogramem)
stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
punktów sprzedaży detalicznej
punktów serwisowych
Zużyte baterie i akumulatory
• przekazywać do stacjonarnych punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• gromadzić w specjalnych pojemnikach w
placówkach oświatowych (w ramach realizowanego
programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych
obiektach użyteczności publicznej;
• przekazywać do punktów handlowych prowadzących
sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów
Przeterminowane leki:
• przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
• gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w
aptekach
Odpady wielkogabarytowe w tym meble,
zużyte opony pochodzące z pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
należy przekazywać podmiotowi
uprawnionemu bądź dostarczać do
stacjonarnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
Odpady budowlane i rozbiórkowe :
należy gromadzić w kontenerach lub specjalnych
workach, "big bagach", i przekazywać:
• do podmiotu uprawnionego lub posiadającego
zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową
opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez
właściciela nieruchomości do Biura Związku;
• do stacjonarnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych - tylko
niezanieczyszczone frakcje gruzu.
wykaz podmiotów na www.goap.org.pl
Jeśli na terenie gminy nie został
uruchomiony PSZOK dopuszcza się
przekazywanie odpadów do mobilnych
PSZOK
POJEMNIKI?
Jakie wybrać dla nieruchomości niezamieszkałych?
Właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są dostosować
do swych indywidualnych potrzeb pojemność
pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych
pojemniki
0,11 m³ - 5,0 m³
kontenery
4,0 m³ - 10,0 m³
p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³
Określono normatywy wyboru pojemnika dostosowane
do 2 tygodniowego odbioru dla:
• budynków użyteczności publicznej,
• dla szkół, żłobków, przedszkoli i klubów malucha
• lokali handlowych, punktów handlowych, lokali
gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej
konsumpcji, dla zakładów rzemieślniczych,
usługowych i produkcyjnych
• domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali
• ogródków działkowych i wielu innych……………
POJEMNIKI?
Jakie wybrać dla nieruchomości zamieszkałych?
• wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o
pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3 na
mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 0,11 m3 na każdą nieruchomość
• również uwzględniając normatywy wyboru
pojemnika dostosowane do 2 tygodniowego odbioru
• pojemniki 0,11 m³ - 5,0 m³
• p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³
• Pojemniki winny być opatrzone układem scalonym
(chip), umożliwiającym identyfikację rodzaju
odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości;
zapewnia je Związek Międzygminny
• Rodzaj i typ chipa oraz kodu kreskowego, a także
termin ich zamieszczenia i rozpoczęcia
wykorzystywania określa Związek Międzygminny.
Selektywna zbiórka w:
pojemnikach 0,11 m³ - 3,5m³
p. podziemnych 0,3 m³ – 5,0 m³
workach
PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI
PROJEKTY NADRUKÓW NA WORKI
Dopuszcza się gromadzenie odpadów
zbieranych w sposób selektywny w
kontenerach i presokontenerach o poj. większej
niż 3,5 m3 na potrzeby obiektów użyteczności
publicznej, targowisk, hal targowych i giełd –
w zależności od potrzeb i ilości odpadów
• Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników
podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
• Związek Międzygminny zapewnia utrzymanie pojemników i
kontenerów w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie
ich kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji raz w roku.
• Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.
• Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do
gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w
stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
• Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do
gromadzenia odpadów komunalnych powinny być
utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone
i zamknięte.
• Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla
podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów
poprzez usunięcie zalegającego śniegu.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
korzystania z usług podmiotu uprawnionego
wybranego w drodze przetargu przez Związek
Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" na świadczenie usług w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru
działalności regulowanej.
Częstotliwość odbioru odpadów
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z
terenu nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości
powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do
przepełniania worków, pojemników i kontenerów
Częstotliwość odbioru odpadów
Szczegółowy opis minimalnej częstotliwości określa
rozdział 3 regulaminu.
Zapraszamy do zapoznania się
Cele Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:
• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania;
• przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu
materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło;
• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia
odpadów komunalnych;
• wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia
odpadów komunalnych;
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych.
Gospodarowanie odpadami
odbywa się na podstawie
regionalnych i zastępczych
instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych
ULOTKA INFORMACYJNA
ULOTKA INFORMACYJNA
PLAKAT INFORMACYJNY
facebook.com/zmgoap
nasz kanał ZM GOAP
Zapisz kontakt

similar documents