1) Procedura oceny ofert w GMS

Report
PROCEDURA WYBORU OFERT
W GMINIE MIASTA SOPOTU
SPOTKANIE KONSULTACYJNE
16 LUTY 2015 R.
KROK 1.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(i inne uprawnione ustawowo podmioty)
SKŁADAJĄ OFERTY REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTEGO
KONKURSU OFERT
ogłoszenie konkursów zasadniczo w terminach:
jesiennym i wiosennym
KROK 2. SPRAWDZENIE OFERT POD
WZGLĘDEM FORMALNYM
• Dokonuje przedstawiciel właściwej ze względu na
zadanie konkursowe komórki lub miejskiej
jednostki organizacyjnej
• SKALA OCENY: TAK (SPEŁNIA) – NIE (NIE SPEŁNIA)
• 9 kryteriów formalnych, w tym 5 kryteriów
niepodlegających uzupełnieniu, 1 kryterium
podlegające częściowemu uzupełnieniu i 3
kryteria podlegające uzupełnieniu
5 KRYTERIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH
UZUPEŁNIENIU:
1. Oferta zgodna z rodzajem i zakresem zadania
publicznego wskazanymi w ogłoszeniu
konkursowym.
2. Oferta została złożona w terminie i miejscu
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Oferta została przygotowana na odpowiednim
formularzu.
4. Oferta zgodna z działalnością statutową
oferenta.
5. Procentowy wkład własny spełnia kryterium
określone w ogłoszeniu konkursowym.
KRYTERIUM PODLEGAJĄCE
CZĘŚCIOWEMU UZUPEŁNIENIU:
• Oferta posiada wypełnione wszystkie pola
formularza.
Braki w częściach III (Szczegółowy zakres rzeczowy
zadania publicznego proponowanego do realizacji),
w części IV (Kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego)
oraz w części V (Inne wybrane informacje dotyczące
zadania publicznego)
NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU
3 KRYTERIA PODLEGAJĄCE UZUPEŁNIENIU
W PRZYPADKU ICH NIE SPEŁNIENIA:
1. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza
ofertowego zostały dokonane skreślenia umożliwiające
jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta.
2. Oferta została podpisana przez osoby do tego
upoważnione (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego
rejestru/ewidencji lub z dołączonym upoważnieniem
/pełnomocnictwem).
3. Do oferty załączone zostały:
• aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji albo
inny równorzędny dokument wraz ze statutem.
• inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako
obowiązkowe.
REZULTAT OCENY FORMALNEJ
3 OPCJE:
1. Oferta spełnia wymogi formalne i podlega
ocenie merytorycznej.
2. Oferta nie spełnia wymogów formalnych,
podlega uzupełnieniu, po uzupełnieniu
podlega ocenie merytorycznej
(na uzupełnienie braków formalnych
organizacja ma 3 dni robocze).
3. Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie
podlega ocenie merytorycznej.
KROK 3 POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH
(ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA)
DO OPINIOWANIA OFERT
W SKŁAD KOMISJI WCHODZĄ:
1. Przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki lub
miejskiej jednostki organizacyjnej właściwy ze
względu na zadanie konkursowe
2. Przedstawiciele właściwej ze względu na zadania
konkursowe komórki lub miejskiej jednostki
organizacyjnej, przedstawiciel wydziału finansowego
oraz główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
3. Przedstawiciel organizacji pozarządowej wskazany
przez Sopocką Radę Organizacji Pozarządowych
spośród sopockich organizacji pozarządowych.
OBRADY KOMISJI KONKURSOWEJ
•INDYWIDUALNA OCENA
ETAP 1 MERYTORYCZNA
•POSIEDZENIE KOMISJI
ETAP 2 KONKURSOWEJ
ETAP 1 INDYWIDUALNA OCENA
MERYTORYCZNA
• dokonywana indywidualnie przed posiedzeniem komisji
przez 2 ekspertów (po jednym z sektora publicznego
i pozarządowego)
• dokonywana na formularzu oceny merytorycznej
w skali punktów od 0 do 2, gdzie: 0 – nie spełnia,
1 – częściowo spełnia, 2 – spełnia w całości
• ekspert na formularzu oceny merytorycznej proponuje
kwotę dofinansowania zadania
• 8 kryteriów oceny, maksymalnie: 16 punktów od 1
eksperta;
• preferowane będą oferty, które uzyskają co najmniej
6,5 pkt (40%) z uśrednionej oceny 2 ekspertów
KRYTERIA MERYTORYCZNE
1. Opis i uzasadnienie potrzeb oraz celów zadania
(oferta: część III, pkt. 2 oraz pkt. 6)
(czy cele odpowiadają na opisane potrzeby)
2. Adresaci zadania oraz rekrutacja (oferta: część III,
pkt. 3 oraz pkt. 8)
(liczba bezpośrednich odbiorców, ich opis i sposób
rekrutacji)
3. Opis realizacji zadania (oferta: część III, pkt. 8 oraz
pkt. 7) (spójność elementów oferty, czytelność i
dokładność opisu)
4. Zakładane rezultaty zadania (oferta: część III, pkt.
10) (bezpośrednie powiązanie rezultatów z
zaplanowanymi działaniami)
KRYTERIA MERYTORYCZNE - CD
5. Kalkulacja kosztów realizacji zadania (oferta: część IV, pkt. 1)
(adekwatność wnioskowanej kwoty do zakresu
zaplanowanych działań i liczby beneficjentów, realność
przypisanych kwot do zaplanowanych wydatków)
6. Planowany udział środków finansowych własnych oraz
środków finansowych pochodzących z innych źródeł (oferta:
część IV pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3) (2 pkt mogą być przyznane w
przypadku wniesienia do zadania przez organizację minimum
15% środków finansowych własnych lub środków
finansowych pochodzących z innych źródeł)
7. Planowany wkład osobowy (w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków) (oferta: część IV
pkt 1 oraz pkt 2) (2 pkt mogą być przyznane w przypadku
wniesienia do zadania przez organizację minimum 15%
wkładu osobowego)
8. Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących
zadanie (oferta: część V pkt 1)
ETAP 2 POSIEDZENIE KOMISJI
KONKURSOWEJ
• Do członków komisji konkursowej biorących udział w
opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku – kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
• Przewodniczący oraz członkowie komisji składają
oświadczenia o pozostawaniu w takim stosunku
prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi
udział w konkursie, który nie budzi uzasadnionej
wątpliwości, co do bezstronności podczas oceniania
ofert
ETAP 2 POSIEDZENIE KOMISJI
KONKURSOWEJ
• Komisja konkursowa zapoznaje się z propozycjami
ekspertów
• Komisja konkursowa rozstrzyga w zakresie ofert
spornych
• Komisja konkursowa dokonuje uśrednienia liczby
punktów ekspertów merytorycznie oceniających ofertę
• Komisja konkursowa proponuje wysokość dotacji
• Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się
protokół oraz propozycję dla Prezydenta o udzieleniu
bądź nie udzieleniu dotacji oraz jej wysokości
KROK 5
PRZEDSTAWIENIE PREZYDENTOWI MIASTA
SOPOTU PROPOZYCJI W ZAKRESIE ZADAŃ
I WYSOKOŚCI DOTACJI
KROK 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
PRZEZ PREZYDENTA I OGŁOSZENIE
WYNIKÓW KONKURSU
• Dodatkowe punkty, które mogą być przyznane ze
względu na szczególnie ważny charakter zadania,
związany z rozwojem kapitału społecznego,
zaspokajaniem aktualnych potrzeb miasta oraz
wynikające z dotychczasowych doświadczeń
gminy ze współpracy z organizacją pozarządową
(rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych środków) – skala punktów od 0 do 8
• Wynik konkursu zawiera informacje o wszystkich
złożonych ofertach oraz o zdobytej ilości punktów
• na żądanie każdy oferent ma prawo wglądu do
karty oceny oferty
TERMIN KONSULTACJI
29 STYCZNIA – 23 LUTY 2015 R.
Uwagi można zgłaszać:
• w kontakcie osobistym w SCOP (Anna Horak,
Jakub Nowak) lub w UMS (Marzena Piotrowicz)
• drogą elektroniczną ([email protected] lub
[email protected])

similar documents