EKONOMICKÉ INFORMACE

Report
EKONOMICKÉ
INFORMACE
pro jednání
Sněmu RVŠ
20.11. 2014
OBSAH
Výsledky jednání Repre komise
23.10.2014
I. Rozpočet 2015
II. Úprava Pravidel pro poskytování
příspěvku a dotací VVŠ
I. ROZPOČET 2015 – předložený PS
 Vysoké
školy
21 491 733 tis. Kč
- 1,28% = 279 mil. Kč
při srovnatelném započtení spolufinancování
OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38 mil.Kč
= - 0,17%
bez výdajů na programy EU
Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči
odhadovanému HDP 2015 = 0,51 %
(v roce 2014 0,54%, nejvíce v roce 2009 0,66%)
Změny
 Usnesení
vlády z 22.9.2014 – zvýšení výdajového
okruhu Vysoké školy oproti rozpočtu
předloženému PS o 400 mil. Kč
 Změna podílu provozních výdajů na činnost a
prostředků programového financování z
91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení
prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení
programového financování o 400 mil. Kč
Návrh MŠMT
Návrh rozpočtu 2015
Schválený
rozpočet 2014
Varianta A - stávající
rozpis
Rozpis
Výchozí hodnota -ukazatel
rozpočtu VŠ
21 770 802
21 491 734
Meziroční
změna
(2015-2014)
-279 068
Varianta B
(rozpis+400)
Rozpis
21 491 734
Meziroční
změna
(2015-2014)
-279 068
Vlivy na částku k rozpisu
výdajů na činnost
Navýšení o spolufinancování
VaVpI (převedeno na sk. IV)
241 068
241 068
Navýšení o 400 mil. Kč ve
variantě B
-snížení o EDS/SMVS
400 000
-1 863 530
snížení o převod na sk. VI
(mezinár. spolupráce vč.
-činnosti)
K rozpisu na činnost
19 907 272
-2 263 530
-2 263 530
-36 223
-36 223
19 433 049
-474 223
19 833 049
-74 223
Návrh rozpočtu 2015
Schválený
rozpočet
2014
Varianta A - stávající
rozpis
Meziroční
změna
Rozpis
(20152014)
19 907 272
19 433 049 -474 223
19 833 049
-74 223
15 993 006
16 013 006
20 000
16 263 006
270 000
Rozpočtový okruh II,
Sociální záležitosti studentů
2 171 507
2 133 507
-38 000
2 133 507
-38 000
Rozpočtový okruh III,
Rozvoj vysokých škol
1 152 000
902 000 -250 000
1 052 000 -100 000
590 759
384 536 -206 223
384 536 -206 223
Rozpis rozpočtu na činnnost celkem
Rozpočtový okruh I,
Institucionální část
Rozpočtový okruh IV,
Mezinárodní spolupráce
Varianta B
(rozpis+400)
Meziroční
změna
Rozpis
(20152014)
Závěr Repre komise - Nesnižovat rozpočtový okruh III.
Rozvoj VŠ
II. Úprava Pravidel …..
1. Podklady pro jednání Repre komise - navržena
změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze
současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do
rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí
-2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol)
P RVŠ - neschválilo návrh na změnu poměru
těchto ukazatelů.
Závěr Repre komise – změna poměru A:K na
76:24
2. Podklady pro jednání - v rámci ukazatele K
a) zrušení indikátoru Mezinárodní granty , jeho
váhu 5% vrátit ke stavu 2013 – RIV+3 a
Účelové NIV +2% - projekce do dat 2014 -1,05
až +1,12 (pokles u 7 škol)
P RVŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru
Závěr Repre komise – Mezinárodní granty zrušit
b) snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na
16% - projekce do dat 2014 -3,3 až +2,78 (nárůst
u 9 škol)
P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko
Závěr Repre komise – Nezaměstnanost snížit na 16%
c) navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5% - naprosto
otevřený přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13
zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (resp. 21) pro
rozpočet roku 2015.
Body RUV po certifikaci 2014
Název
2009
2010
2011
Celkem 20092012
2012
podíl
Celkem
2009-2013
2013
Rozdíl podílů
podíl
AMU
23 817
16 543
26 909
10 772
78 041
0,19065
14 503
92 544
0,18553
-0,0051
AVU
9 089
9 469
10 190
4 740
33 488
0,08181
5 634
39 122
0,07843
-0,0034
JAMU
19 200
21 811
28 571
8 664
78 246
0,19115
9 961
88 207
0,17684
-0,0143
VŠUP
9 858
12 590
16 329
15 500
54 277
0,13260
8 857
63 134
0,12657
-0,0060
ČVUT
1 904
1 948
6 301
4 735
14 888
0,03637
5 162
20 050
0,04020
0,0038
OU
6 069
5 971
10 902
3 814
26 756
0,06536
4 584
31 340
0,06283
-0,0025
7 832
4 467
12 299
0,03005
3 813
16 112
0,03230
0,0023
TUL
2 332
2 763
5 512
2 771
13 378
0,03268
2 491
15 869
0,03181
-0,0009
UJEP
4 383
4 460
7 123
5 965
21 931
0,05358
6 424
28 355
0,05685
0,0033
807
617
1 424
0,00348
508
1 932
0,00387
0,0004
0,0016
SU
Upa
UTB
3 178
4 821
3 794
4 093
15 886
0,03881
4 273
20 159
0,04041
VUT
4 265
8 788
11 591
5 705
30 349
0,07414
6 812
37 161
0,07450
0,0004
ZČU
5 532
5 338
11 629
5 880
28 379
0,06933
5 113
33 492
0,06715
-0,0022
UP
0
0,00000
1 977
1 977
0,00396
0,0040
JČU
0
0,00000
540
540
0,00108
0,0011
MENDELU
0
0,00000
643
643
0,00129
0,0013
MU
0
0,00000
806
806
0,00162
0,0016
UHK
0
0,00000
4 043
4 043
0,00811
0,0081
UK
0
0,00000
2 895
2 895
0,00580
0,0058
VŠB-TUO
0
0,00000
377
377
0,00076
0,0008
VŠE
0
0,00000
42
42
0,00008
0,0001
VŠCHT
0
0
0
0
0,00000
0,0000
409 342
1
89 458
498 800
1
Celkem
89 627
94 502
147 490
77 723
P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko
Závěr Repre komise – RUV zvýšit na 3,5% (navýšení
o 1,5% učinit ze sníženého indikátoru nezaměstnanosti )
3. Podklady pro jednání – uk. D Internacionalizace
nerozdělovat plošně, ale na základě 7 nových
indikátorů
P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko
Závěr Repre komise – změnu provést, upřesnit
způsob výpočtu výše příspěvku
4. Podklad pro jednání - uk. A – výpočet limitu financovaných
studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti
s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ
P RVŠ návrh odmítlo – jde o státní objednávku, která by
měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho
úkor.
Závěr Repre komise – navržená změna výpočtu limitu uk. A
bude provedena
5. Podklad pro jednání – uk. F – zvýšení pravomoci řešitelů
provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu
MŠMT
P RVŠ s návrhem souhlasilo
Závěr Repre komise – navržená změna bude provedena
6. Zbývající závěry jednání Repre komise
a) zahájit jednání o rozpočtu 2016 již v lednu 2015
jak na úrovni MŠMT (Pravidla….), tak s MF
b) na prosincovém jednání Repre komise
projednat modelové výpočty variantních
dopadů změn v Pravidlech na datech roku
2014 (přijaté úpravy jednotlivých indikátorů K včetně rozdělení
zbývajících % sníženého indikátoru nezaměstnanosti )a zahájit
jednání o limitech A pro rok 2016
c) školami požadované výjimky z limitů A
předkládat a projednávat v Repre komisi
d) byly schváleny KEN nově akreditovaných oborů
Návrh usnesení



Sněm RVŠ bere na vědomí informace z jednání
Repre komise 23.10.2014.
Sněm RVŠ obecně podporuje posílení finančních
nástrojů podporujících excelenci vysokých škol při
naplňování vize jejich činnosti. Sněm RVŠ nicméně
zdůrazňuje, že posilování těchto nástrojů musí být
spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků
na činnost vysokých škol.
Sněm RVŠ opětovně upozorňuje jak na dlouhodobé
podfinancování vysokých škol, tak na potřebnost
stability pravidel rozdělování finančních prostředků.

similar documents