Projekt jako metoda pracy z m*odzie**

Report
Projekt jako metoda pracy
Opracowanie: Joanna Bienia-Fijas
Modyfikacja za zgodą autorki: Anna Szum, Katarzyna Bryłowska
DEFINICJA
„Projekt jest przede wszystkim narzędziem
zmiany społecznej, albo przynajmniej jest
to metoda pracy z młodzieżą i pracy
społecznej”.
„Projekt jest rzadko kiedy skończoną
całością sam w sobie, to po prostu
określony sposób planowania,
organizowania pracy, mobilizowania ludzi
i osiągania celów”.
TWÓRCA METODY PROJEKTU
Za twórcę metody projektu
- sposobu uczenia się
poprzez rozwiązywanie problemów
uznaje się Johna Deweya (1859–1952)
amerykańskiego filozofa, pedagoga,
psychologa.
PROJEKT – METODA NAUCZANIA
Oparta na:
samodzielnej pracy uczniów
starannym ustaleniu celów
określeniu ram czasowych
zaplanowaniu i zrealizowaniu
konkretnych zadań.
DLACZEGO WARTO?
 uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
 korelacja przedmiotowa
 wykazanie się uczniów w niestandardowych
zadaniach i nieschematycznych działaniach
 osiągnięcie sukcesu przez uczniów mających
problemy z nauką
 zerwanie nauczycieli z rutyną
PROJEKT – ZASTOSOWANIE
TEORII W PRAKTYCE
rozumienie zamiast zakuwania
wykorzystanie wiedzy szkolnej
w praktyce
naturalne podłoże uczenia się
– rozwiązywanie prawdziwych
problemów
poznanie najpierw zagadnienia
i problemów, a potem teorii
potrzebnych do ich rozwiązania
ETAPY PROJEKTU
 zainicjowanie
 planowanie
 realizowanie
 kontrolowanie
 zamykanie
ZAINICJOWANIE
Kiedy przy wyborze tematu projektu biorą
udział wszyscy, którzy będą go realizować,
czują się jego współautorami, będą
wówczas bardziej zmotywowani do dalszej
pracy.
Dobrze jest, kiedy projekt może pomóc
w rozwiązaniu jakiegoś problemu
nurtującego szkołę.
ZAINICJOWANIE
Odpowiedz na pytania:
Czego ma dotyczyć projekt?
Jakie są potrzeby uczniów, szkoły,
środowiska?
Jaką wiedzę, umiejętności i postawy ma
rozwijać?
Które osoby ze szkoły (i w jakim stopniu)
będą zaangażowane?
PLANOWANIE
ustalenie celu i określenie terminu jego
realizacji
zaplanowanie działań/zadań służących
realizacji celu i określenie terminu ich
realizacji
CELE - KLUCZ DO REALIZACJI
PROJEKTU
 Cele ogólne są raczej dalekosiężne, opisują stan końcowy
(nie środki do jego zrealizowania).
 Cel ma być jasno, zrozumiale i zwięźle sformułowany.
 Z celów powinny wynikać możliwe do zrealizowania zadania i rezultaty.
 Zadania, które mają być konkretne, dokładne i możliwe do zrealizowania
są przełożeniem celów na praktykę.
 Cele powinny motywować wszystkich uczestników projektu do działania.
 Cele długo- i krótkoterminowe (ogólne i szczegółowe) powinny być ze
sobą zbieżne.
PLANOWANIE DZIAŁAŃ
„Lekkomyślnie zaplanowany projekt
zabierze trzy razy więcej czasu,
niż się zakłada.
Starannie zaplanowany
dwa razy więcej.”
PLANOWANIE DZIAŁAŃ
Ważne, by pamiętać, że:
Każdy projekt ma swój początek i koniec –
pamiętaj o datach!
Pewne działania zależą od innych – ustal
priorytety, kolejność podejmowanych działań.
Uwzględnij „kamienie milowe” – znaczące
zdarzenia lub krytyczne punkty (terminy).
 Czasem zdarzają się nieprzewidziane przypadki
– musisz mieć alternatywę.
Każdy uczeń i współpracujący przy projekcie
nauczyciel muszą wiedzieć co robić.
REALIZACJA PROJEKTU
Uczniowie muszą być postrzegani jako
prawdziwi partnerzy – nie tylko jako
wykonawcy nauczycielskich pomysłów.
Opinie uczniów muszą być brane pod
uwagę na każdym etapie projektu.
Projekt jest przygotowywany przez
uczniów i dla uczniów.
KONTROLOWANIE
Odbywa się przez cały okres trwania projektu,
kiedy jeszcze można coś zmienić, wprowadzić
innowacje, dostosować się do rzeczywistości.
Powołaj zespół kontrolny lub poproś osobę
bezstronną.
Terminy kontroli umieść w planie.
Sporządź sprawozdanie po kontroli.
KONTROLOWANIE
Doceniaj nawet drobne sukcesy.
Motywuj do dalszych działań.
Potknięcia i przeszkody są czymś
normalnym - pomyśl jak wielu rzeczy uczy
ich pokonywanie.
Projekt to współpraca między ludźmi
- dbaj o dobre relacje.
EWALUACJA
Proces zaplanowany, odpowiadający
na pytania:
Co i według jakich kryteriów będzie oceniane?
Jakie są źródła informacji?
Co wynika z interpretacji informacji?
Jakie można wyciągnąć wnioski?
Co zmienimy w przyszłości?
EWALUACJA
Ostateczna ewaluacja powinna uwzględniać:
• osiągnięte rezultaty
• zrealizowane cele
• zarządzanie finansowe
• wpływ na szkołę (na uczniów, nauczycieli,
rodziców, sposób zarządzania, metody
nauczania, współpracę ze środowiskiem)
• proces (zdobyte doświadczenia, dodatkowe
umiejętności, relacje między ludźmi)
EWALUACJA - samoocena
CELE: Co zostało osiągnięte dzięki projektowi?
Czego nie udałoby się uzyskać, gdyby nie projekt?
PLAN: Czy trzymaliśmy się planu? Czy był
realistyczny? Jakie zmiany zostały dokonane?
ZESPÓŁ: Czy wszyscy uczestnicy byli
zaangażowani? Kto był naszym sojusznikiem?
MOTYWACJA: Jakie były moje oczekiwania? Czy
się spełniły? Co zyskałam/em?
Czy zrobiłabym/zrobiłbym to jeszcze raz?
ZAKOŃCZENIE
Po pierwsze: prezentacja uzyskanych
efektów.
Po drugie: formalne zamknięcie projektu.
PREZENTACJA
• Co chcecie zaprezentować?
• W jaki sposób?
PREZENTACJA
Formy prezentacji efektów:
 wystawa prac wykonanych przez uczniów
 wystawa obiektów zebranych podczas prac
badawczych
 przedstawienie teatralne
 koncert
 prezentacja multimedialna z przebiegu prac
 pokaz filmu z przebiegu prac
 kronika realizacji projektu
 inscenizacja przedstawiająca etapy realizacji projektu
PREZENTACJA - ŚWIĘTO
IM DŁUŻSZY PROJEKT,
TYM WIĘKSZE ŚWIĘTO!!!
FORMALNE ZAMKNIĘCIE PROJEKTU
sprawozdanie z realizacji projektu
raport finansowy
wysłanie raportu końcowego do sponsorów
i ofiarodawców/podziękowania
podziękowania dla partnerów i uczestników
dokumentacja projektu
PRODUKTY KOŃCOWE
rezultat pracy uczniów
rezultat pracy nauczycieli
rezultat wspólnej pracy uczniów i nauczycieli
PRODUKTY KOŃCOWE
 książki kucharskie, mini-słowniki
 foldery, przewodniki
 rzeźby, makiety
 wzory ankiet, wywiady
 filmy, prezentacje
 przewodniki turystyczne
 zbiory wierszy, opowiadań, bajek, legend
 scenariusze lekcji
 stroje teatralne, dekoracje
 obrazy, plakaty, strony internetowe
 utworzona sala pamięci, naprawione ogrodzenie
METODA PROJEKTU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W szkole podstawowej nie obowiązują procedury
i wymagania prawne dotyczące pracy metodą projektu
takie jak w gimnazjum, tym łatwiej jest z niej korzystać.
Ważne, by spełnionych było kilka podstawowych warunków
projektu:
 zaplanowany cel i efekt
 rozplanowany czas działań
 rozłożenie zadań w logiczny ciąg czynności realizowanych
krok po kroku
 pozwolenie dzieciom na jak największą samodzielność
w działaniu
 zaplanowanie prezentacji efektów
METODA PROJEKTU
TO STRATEGIA POSTĘPOWANIA
DYDAKTYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ

similar documents