animacja społeczno

Report
Animacja społeczno – kulturowa
jako specjalność kształcenia
studentów
Uniwersytetu
Kazimierza
Wielkiego
Animacja Społeczno – Kulturowa jest
jedną ze specjalności na kierunku
pedagogika – chodzi w niej o
wychowawcze/edukacyjne
oddziaływania w środowisku – głównie
w obszarze i poprzez kulturę
na płaszczyźnie szeroko rozumianej aktywności społecznej
człowieka
Animacja Społeczno-Kulturowa jest więc
Pedagogiką społeczną i pedagogiką twórczości
– w której chodzi o pobudzanie do twórczych
działań i takiej twórczej obecności człowieka:
dzieci młodzieży, dorosłych i osób starszych – w
przestrzeni życia społecznego.
Jest więc to pedagogika stymulowania rozwoju społecznego i
pobudzania społecznego uczestnictwa
Często akcentuje się tu problematykę czasu wolego
Animacja Społeczno – Kulturowa
charakterystyka pedagogiczna - umiejscowienie
opieka
społeczna
ANIMACJA
wsparcie
pomoc
pobudzanie do działania
ped. społeczna - działania edukacyjne w
środowisku
KULTURA
edukacja kulturalne
(wychowanie)
kulturowa
twórczość
kreatywność
odkrywanie
ped. twórczości - działania edukacyjne
na gruncie dziedzin sztuki
Animacja społ. – kult. pojęta głównie jako wychowanie uzyskuje swoją charakterystykę
przede wszystkim na gruncie pedagogiki społecznej i pedagogiki twórczości
Akcentując w strukturze Animacji Społeczno
Kulturowej zagadnienie kultury i sztuki należy
powiedzieć iż:
odwołuje się ona do uzdolnień i możliwości jakie posiada
każdy człowiek szczególnie widocznych w obszarze różnych sztuk ( muzyka,
taniec, teatr, film, malarstwo, rzeźba itp), by je pobudzać
i przy ich pomocy organizować środowisko życia
człowieka.
Chodzi tu jednak również o twórczą i aktywną obecność
człowieka w środowisku lokalnym – jego miejscu życia
Uprawnienia
do wykonywania jakiego zawodu
zdobędziesz wybierając specjalność
animacja społeczno-kulturowa?
Pedagog animacji kulturalnej
według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r. poz. 1268. z późn.zm
numer zawodu 235911
dodatkowo przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia
12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…)
(Dz. U nr 50, poz.400 z późn.zm.)
W Unii Europejskiej
Zgodnie z Międzynarodowym standardem kwalifikacji
ISCO-88 opracowanym przez Międzynarodową
Organizację Pracy i rekomendowaną przez Eurostat do
stosowania w krajach Unii Europejskiej pod
numerem 2359 Other teaching professionals
not elsewhere classified
Uprawnienia zdobyte są
czasowe czy dożywotnie?
Pedagogika animacja społecznokulturowa gwarantuje dożywotnie
uprawnienia 
Potencjalne miejsca pracy
inne w
przyszłości
tradycyjne,
instytucje
miejsca
pracy
własna
działalność
gospodarcza
rzeczywiste
instytucje i
grupy
„TRADYCYJNE”
Centrum Kultury
Teatr Polski
Pałac Młodzieży
Młodzieżowe Domy
Kultury
Gminne Ośrodki Kultury
Mass Media (Telewizja,
Internet, Radio, Prasa)
Biblioteki
Rzeczywiste
Animacja społeczno-kulturalna jest metodą
aktywizacji społecznej różnych środowisk.
Ma na celu integrację wewnętrzną społeczności.
Inicjuje ją animator bądź grupa animatorów, na
zlecenie władz, stowarzyszeń społecznych lub
wyznaniowych.
Animacja społeczna kulturowa to:
• oddziaływania, które mają na celu ułatwienie jednostce
i grupie udziału w bardziej aktywnym i twórczym
życiu, tworzenia kultury,
• łatwiejsze porozumiewanie się z innymi,
• współudział w życiu środowiska
udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu, tworzenia
kultury, „życiu w społeczeństwie” zatem praca z kim?
Ale również
aktywnym i twórczym życiu osób m.in:
w placówkach opiekuńczowychowawczych
w stowarzyszeniach,
fundacjach
w domach pomocy
społecznej
w placówkach
socjalizacyjnych
w placówkach
resocjalizacyjnych
w placówkach medycznych
i leczniczych
Animacja społeczno-kulturowa to również:
Własna działalność gospodarcza
•
•
•
•
•
organizacja wypoczynku dla biur turystycznych
organizacja imprez dla zakładów pracy
organizacja domowych zabaw rodzinnych
prowadzenie własnego muzeum,
organizacja i prowadzenie zabaw
karnawałowych w szkołach , klubach,
Inne w „zależności od przyszłości”
Przygotowanie do pracy
w zakresie różnych specjalności (ról)
•
•
•
•
•
•
•
animatora społeczności lokalnych,
animatora teatru,
animatora tańca,
animatora plastyki,
animatora turystki i rekreacji,
animatora arteterapii.
animator zajęć fotograficznych
Studenci Animacji odbywają praktyki m.in. w:
Centrum Kultury
Teatr Polski
Centrum Sztuki Współczesnej
Centrum Promocji i Kultury
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
WOK, MDK, GOK, Pałac Młodzieży
Telewizja Kujawy , Radio „Pik”
Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Park”
Fundacja „Wiatrak”
Biblioteki
Świetlice środowiskowe
uwaga
Nasza specjalność
nie jest dla wszystkich!!!
Zapraszam na nią ludzi którzy chcą aktywizować
środowiska różnych grup.
Nie musisz być liderem możesz być nawet
nieśmiały ale musisz chcieć działać

similar documents