Postup procesu řízení změny

Report







DEFINOVÁNÍ POJMU ZMĚNA
Změnou rozumíme kvalitativní a/nebo
kvalitativní přeměnu určitých charakteristických
parametrů, které popisují určitý stav objektu
nebo děje:
Stav parametrů před změnou  ZMĚNA 
Stav parametrů po změně
nebo také
Původní stav  ZMĚNA  Stav po změně
Pokud naším cílem bylo navodit změnou stav
po změně z určitého stavu, používáme pojmů:
Výchozí stav  ZMĚNA  Cílový stav

MANAGEMENT ZMĚNY
◦ Směr managementu spočívající jednak v připravenosti reakcí na vnější či
vnitřní podněty a jednak zaměřený na volbu předmětu změny, její pružnou
přípravu, realizaci a využívání
◦ Jde o přeměnu celého podniku od jednoho stádia ke druhému, od jedné
kultury ke druhé

Definování pojmu změna
◦



Je to proces, který mění stávající strukturu organismu, a to na základě
faktorů na něj působící
Definování příčin změny
◦
◦
◦
Souhrn vnitřních a vnějších příčin – faktorů, které iniciují změnu
Vytvoření plánu pro proces řízení změny
Vyhotovení plánu na základě předchozích rozhodnutí
◦
◦
Kontrola shody plánu od skutečnosti
Definování příčin odchylek a korekční opatření
Realizace (implementace) plánu pro změnu
Vyhodnocení




Základním předpokladem pro určení změny je stanovení
hodnot takových parametrů, které charakterizují stavy před a
po změně (např. výrobní kapacita staré a nové výrobní linky
v počtech vyrobených výrobků za hodinu, náklady na
spotřebovanou elektrickou energii u staré a nové linky při
hodinovém provozu, cena staré a nové výrobní linky, apod.).
Změna může proběhnout jako jednorázový akt nebo jako
složitý změnový proces (např. postupná několikaletá přírodní
eroze postupně změní reliéf přírodní krajiny).
Příčina změny je důvod, proč změna probíhá (např. přechod
do stávky může být způsoben nespokojeností pracovníků
s nedodržením podmínek kolektivní smlouvy) .
Proto, když máme změnu navodit, musíme zajistit vhodné
podmínky, aby potřebná změna mohla nastat. (např. pokud
chceme získat certifikát, musíme splnit celou řadu podmínek,
které jsou vyžadovány certifikačním předpisem).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikování potřeby změny
Rozhodování o uskutečnění změny
Zpracování návrhu změny
Realizace činností pro navození změny
Fixování nového stavu
Vyhodnocování dosažené změny
Každá změna má své aktéry změny, kterými jsou:
Iniciátor změny – přichází s vizí nutnosti změny
Konstruktér změny – navrhuje způsob, jak změnu provést
Realizátor změny – uskutečňuje vlastní změnu
Uživatel změny – využívá důsledků změny
Investor změny – poskytuje finanční prostředky k uskutečnění
změny

U většiny změn můžeme určit:
◦ Podporovatele změny, kteří jsou jejímu uskutečnění
příznivě nakloněni a podporují její uskutečnění
◦ Odpůrce změny, kteří si nepřejí realizaci změny a kladou
jejímu uskutečnění změny různé překážky
◦ Nezúčastněné strany resp. osoby, kterých se měna netýká
nebo její uskutečnění je zcela mimo jejich zájmy.

Důkladná analýza aktérů změny, podporovatelů a
odpůrců změny umožňuje projektovému
manažerovi stanovit správně strany dotčené
projektem

Když se podnik rozhoduje o svém dalším vývoji, nebo o
způsobu zlepšení své pozice na trhu, má na výběr z různých
variant. A právě modely mu umožní zhodnocení a výběr té
nejlepší varianty, cesty.
Modely založené na portfolio
analýze
BCG
Matice Genreral Elerctric
Barksdale Harris model portfolia
Model růstu trhu
Matice konkurenční yýhody
versus náročnost na investice
Inovační matice
Modely změn podílu na trhu
Westův model
Porterův model
Model ŽC výrovku
Model novosti trhu
Ansoffův model
Vektor trh-výrobek
•
Cílem této analýzy je usměrňovat zdroje do SBU podle vývoje trhu.
BCG matice je zřejmě nejznámějším a nejstarším z tohoto druhu
modelů, zakládá se na využití dvou vývojových determinantů tempa růstu
trhu a relativního tržního podílu[1].
20%
Tempo růstu
•
Hvězdy
VYSOKÉ
Otazníky
10%
NÍZKÉ
Dojné
krávy
10 x
Psi
1x
0,1 x
Relativní podíl
[1] Relativní tržní podíl firmy (RPF) = CPF/PNK (celkový podíl dané firmy
na trhu/podíl největšího konkurenta firmy na trhu, za vysoký je
považován, dosahuje-li hodnot vyšších než 1.




Hvězdy - velký podíl na trhu a jeho růst. Slib
růstu, přitahují konkurence stálá podpora
k udržení tržní pozice. Nutný i růst investic do
výroby
Krávy - vysoký podíl na trhu, který již neroste.
Nevyžadují se další investice, v budoucnu
pokles. Primární zdroj a zdroj financování
hvězd a problémových dětí
Otazníky (problémové děti) - značná péče.
Investovat jen za předpokladu, že se stanou
hvězdami
Psi - malý zdroj. Vyloučit

Je to metodika řízení změn,obecná filozofie procesu změny

Lewinův model řízené změny je rozdělen na několik části:
◦ každá změna je iniciována určitými faktory, určitými silami,
Klíčové otázky v Lewinově modelu:
 Proč?
◦ tyto síly jsou realizovány prostřednictvím tzv. agenta změny,

Kdo?
◦ na základě těchto sil a jejich agentů je použita určitá intervenční strategie,

Co?
◦ intervenční strategie je implementována určitým způsobem

Kdy? Jak?
◦ implementovaná změna musí být vhodně ohodnocena

Jak? Za kolik?

1. analýza situace
◦ Tato fáze je zakončena rozhodnutím, zda změnu uskutečnit či
nikoliv.
◦ Podklady pro toho rozhodnutí nám poskytne řada analýz:
 analýzy vnějšího okolí = SLEPT analýza
 analýza oborového okolí = Porterova analýza konkurenčních sil
 analýza interních faktorů firmy
 finanční analýza
 analýza rizik

2. identifikace agenta změny
◦ Agent změny je nositel a realizátor celého procesu, měl být mít
zajištěnou podporu ze strany sponzora změny, jinak ani nemá
cenu proces začínat. Jeho základní úkol spočívá v hlubším poznání
všech důležitých skupin, jednotlivců, jejichž role v procesu změny
je nějakým způsobem významná.

3. identifikace intervenčních oblastí
◦
◦
◦
◦

lidské zdroje
organizační struktura
technologie firmy
organizační procesy
4. intervence – vlastní změna – fáze procesu implementace
změny
ROZMRAZENÍ – PROVEDENÍ ZMĚN – ZMRAŽENÍ
◦ Rozmrazení – jde hlavně o přípravu podmínek pro provedení změny –
tedy:
◦ provedení analýz, informování zaměstnanců, minimalizovat odpor,
zdrojově zajistit celý proces
◦ Vlastní provedení změny – změna je zaměřena na jednu z intervenčních
oblastí. Cílem změny je dosažení požadovaných parametrů firmy
◦ Provedení zakonzervování žádoucího stavu- což je úkol agenta změny.


Dílčí změny jsou zpravidla zavedeny
v administrativní oblasti, aby se zlepšila koordinace
a kontrola řídících činností. Jde o změny
organizační struktury, komunikačního propojení,
hierarchii řízení, cílů, strategie a systémů
odměňování. Výsledný efekt lze očekávat při
dodržování pravidel rozhodování a postupu řešení.
Komplexní změna vzniká shlukem dílčích změn, ale
na základě určitých pravidel. Tak jako kreativita u
technických, dílčích změn a dílčích tvůrčích aktivit
technických specialistů, je komplexní změna
orientována na zpracování projektů komplexních
změn jako celku – systému řízení podniku.

Demingův zlepšovací cyklus PDCA probíhá jako opakovaná
sekvence činností:
◦
◦
◦
◦



P = Plan (naplánujte určitý záměr zlepšení)
D = Do (proveďte, uskutečněte plánovaný záměr)
C = Check (ověřte dosažené výsledky s ohledem na záměry plánu apod.)
A = Act (jednejte ve smyslu realizace případných korekčních opatření a dále
zavedení zlepšení do praxe)
Postup pro neustálé zlepšování procesu
Identifikace potřeby na nějakou změnu a provedení této změny
Na jeden uzavřený cyklus PDCA by měl navazovat další.
Zlepšování nemusí být zaměřeno pouze na jeden výrobní proces,
ale může se orientovat na jakoukoli činnost vykonávanou
v organizaci. Použití těchto metod vyžaduje, aby organizace
definovaly své poslání, případně definovaly záměr své
podnikatelské činnosti a následně vymezily klíčové faktory
úspěchu, které jsou nezbytnou podmínkou pro naplnění
podnikatelských záměrů.




Síly na podporu změny a síly bránící změně mají
podstatně opačnou orientaci a různou intenzitu.
Výsledkem jejich působení je zahájení procesu změny,
nebo setrvání v současném stavu. Toto rozhodnutí je
velice důležité pro pozdější období a proto je třeba na
něj klást velký důraz.
Změna by měla nastat ve správný okamžik. Předčasná
změn vyvolá problémy stejně tak jako změna opožděná.
Je třeba tedy správně definovat faktory působící pro
tuto změnu, tzv. akcelerátory změny a změny a faktory
působící proti této změně, tzv. retardéry této změny.
Dále je třeba posoudit významnost těchto faktorů jak
z hlediska kvalitativního, tak i z hlediska
kvantitativního. Je třeba si uvědomit, že obě skupiny
faktorů mohou být různě orientovány, tzn., že nejsou
jen jednoznačně kladné a jednoznačně záporné názory
a situace.

Jaké faktory iniciují změny?
◦ Změna cílů organizace
◦ Nákup nové technologie, nového strojního vybavení
◦ Nedostatek (přebytek) pracovní síly
◦ Kompletace technologických systémů – tzv. doba
záběhu
◦ Legislativní změny
◦ Zvyšující se požadavky zákazníků především
v činnostech marketingu
◦ Fůze a akvizice společnosti
◦ Změna cen vstupních surovin, případně změny
v dostupnosti

Faktory vyvolávající rezistenci vůči změnám
◦ Pokles morálky
◦ Rozdílnost názorů v skupině
◦ Ztráta produktivity
◦ Ztráta kvalitativních standardů
◦ Odmítání spolupráce
◦ Problémy v rámci odvětví
◦ Rostoucí fluktuace a častá změna pracovníků
◦ Rostoucí agresivita uvnitř organizace


Zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci podnikových
procesů(zcela nové) tak, aby mohlo být dosaženo dramatického
zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou
náklady, kvalita, služby a rychlost.
Částečný r.
◦ změny v určité části podniku(mezietapa)
◦ předmětem změny je práce; procesy,ve kterých vzniká přidaná
hodnota
◦ aplikace na pilotní projekty, cíl je vytvořit vzor, ideál,který se
později uplatní v rámci celého podniku

Podnikový r.
◦ změny v celém podniku,všechny faktory prosperity

Komplexní r.
◦ změny v podniku,iniciace v okolí
◦ tzv. integrace dodavatelů a zákazníků do výrobního procesu


Vlastník procesu – člověk odpovědný za efektivnost
tohoto procesu, jde o mezifunkční odpovědnost.
Úloha vlastníka procesu nezahrnuje řízení
každodenních rutinních povinností všech ani
v některých částech procesu, ale spočívá
v zabezpečování všeho, co potřebuje, aby byl
schopen zaručit, že bude celý proces, stejně jako
každá dílčí část efektivní, výkonný a přizpůsobivý
Lídr týmu – vlivné postavení. Diskuse o tom, zda
by měl na projektu BPR pracovat na plný nebo jen
částečný úvazek. Výběr lídra týmu je otázkou
evidentně důležitosti jak z hlediska efektivního
fungování týmu, tak i z hlediska sdělení, které se
v jeho osobě dává na vědomí zbytku organizace.




Zprostředkovatel – práce s lídrem, ale také s celým
týmem a v zabezpečení toho, že bude projekt úspěšný.
Mezi úkoly patří společná příprava zasedání s lídrem,
účast na zasedáních týmu, školení týmu v technikách,
které bude potřebovat, zhodnocení týmových zasedání
s lídrem.
Člen týmu
Externí konzultant – expertní činnost, příp. procesní
činnost. Člověk, který získává odpovědi od lidí uvnitřní
organizace, k čemu používá kombinace tréninkových,
rozvojových a zprostředkovatelských schopností, a
který poskytuje podporu, když příslušní lidé přistoupí
k realizaci.
Koordinátor – dvě činnosti. První je zaměřena na
kontrolu zdrojového zabezpečení projektu, druhá na
koordinaci spolupráce jednotlivých týmů v řešení
hraničních procesů.








Finanční
Majetková
Výrobní
Obchodní
Organizační
Informační
Personální
Strategická
1. Stanovení zahájení projektu – zbytečně neotálet a
neodkládat počátek prací, protože odklady, které v mnoha
případech vychází z obav ke změnám, se jeví zdržovací
taktikou.
2. Výběr procesů pro reengineering z hlediska zlepšení vztahu
se zákazníky, strategického významu procesu, pohledu na
výkonnosti konkurence (benchmarking) a z hlediska
důsledku změny na ostatní procesy a vztah k efektivnosti
3. Vymezení zdrojů pro řešení projektu:
 jmenování reengineeringového týmu (doporučeno 5-7 členů)
 věková struktura (heterogenní), z toho 2 pracovníky, kteří nejsou
součástí
 řešeného procesu (např. pracovníci IT)
 zvážit účast externích konzultantů
Stanovení průběžné doby projektu, která je ovlivněna
především intenzivní prací týmu, složitostí procesu a projektem
specializovaného softwaru.



Změna struktury určitého organismu
◦ Vyvolaná negativními příčinami (krize, problémy)
◦ Vyvolaná pozitivními příčinami (prevence, sanace)
Reengineering jak synonym slova restrukturalizace
Reengineering jako součást procesu
restrukturalizace

similar documents