Ko*ció* a Eutanazja

Report
Kościół a Eutanazja
Prezentacje wykonała
……….
Uczennica kl…..
Pojęcie eutanazji
Na samym początku należy wyjaśnić pojęcie
eutanazji. Pojęcie wywodzi się z języka
greckiego i oznacza „dobrą śmierć”. My jednak
rozumiemy to jako skrócenie cierpień chorego
za jego własną zgodą, jednak w polskich
kodeksach prawnych uznaje się to za jeden z
rodzajów zabójstwa.
Eutanazja w oczach Polaków
Jak wspomniałam już wcześniej eutanazja w Polsce
uznawana jest za rodzaj zabójstwa, karanego jednak w
sposób łagodny. Wyrok zazwyczaj ogranicza się do kary
pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.
O eutanazji mówi nam artykuł 150 kodeksu karnego:
• Art. 150. § 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i
pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Art. 150. § 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia.
A ty, pozbawiłbyś życia?
Eutanazja a Wiara
Eutanazja to ZŁO, ponieważ polega na odebraniu
życia istocie ludzkiej, a więc zabójstwo.
Cierpienie jest wpisane w życie każdego
człowieka, stanowi cenę jaką ponosimy za
grzechy. Odebranie człowiekowi życia, aby nie
cierpiał jest w istocie zamachem na Boga i jego
sprawiedliwość. Z perspektywy chrześcijan jest to
również okazja do nawrócenia i zawierzenia Bogu,
oraz przeżywania tego cierpienia razem z nim,
kojenia bólów w jego obecności i miłości, a nie
poprzez przedwczesne rezygnowanie z tego
współistnienia.
Powiedz Panu: Ufam Tobie!
Argumenty przeciwników eutanazji
Nie zapominajmy, że są ludzie, którzy nie akceptują
skracania życia ludzkiego. A więc jakich
argumentów używają?
• Nie do człowieka należy decydowanie o życiu i
śmierci.
• Podważa prawo słabszych do opieki
• Wzbudza obawę, że ludzie chorzy poczują się
bezużyteczni, niepotrzebni, niechciani.
• Prawo do śmierci może przerodzić się w
obowiązek śmierci
To Bóg decyduje o naszej śmierci.
Co mówi Pismo Święte?
Bóg w Piśmie Świętym mówi nam co sądzi na temat
eutanazji:
* „Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i
mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem
śmierci...” - Bóg decyduje o śmierci (Księga Kaznodziei
Salomona)
* „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez
Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.” (Rzymian 6:23)
* O ,,dobrej śmierci” w biblijnym sensie może mówić
tylko ten, kto ,,umiera w pięknej starości, sędziwy i syty
dni”(Rdz 25.8 )
Święty Jan Paweł II o eutanazji
Papież Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae" stwierdza o eutanazji, że
to, co mogłoby wydawać się logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie
okazuje się absurdalne i nieludzkie. Nasz polski, moralny wzór stwierdza
jednoznacznie, że eutanazja jest złem i stanowi zagrożenie dla dzisiejszego
świata. Oto dwa zdania Jana Pawła II na ten temat:
„ Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub
zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje
śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. (...) Od eutanazji należy
odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej "uporczywej terapii", to znaczy z
pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej
sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich
można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla
jego rodziny. (...) Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie
jest równoznaczną z samobójstwem lub eutanazją; wyraża raczej
akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. (...)”
„Zapłatą za grzech jest śmierć”
A teraz porównanie… Zwolennicy
eutanazji
• Każdy ma prawo do wyboru czasu
śmierci
•Jeżeli ktoś z własnej woli chce umrzeć
to np. Narodowy Fundusz Zdrowia
powinien pomóc
•Człowiek ze swojego punktu widzenia
pojawia się przypadkowo ale na zejście
z tego świata powinien mieć wpływ
Czy to nie wydaje się wam
absurdalne?
Eutanazja na świecie…
zielony – eutanazja jest legalna,
jasnozielony – planowana legalizacja
pomarańczowy – eutanazja była
dawniej legalna.
Podsumowanie
• Człowiek ma prawo do godnej śmierci, ale nie jest
nią eutanazja.
• Godna śmierć to śmierć bez bólu, strachu,
odrzucenia; to śmierć człowieka pojednanego ze
sobą, bliźnimi i Bogiem.
• Najważniejszymi wypowiedziami są Deklaracja
Kongregacji Doktryny Wiary „Iura et bona”,
„Evangelium vitae” oraz Katechizmie Kościoła
Katolickiego.
• Eutanazją jest czynne spowodowanie śmierci
człowieka chorego lub cierpiącego.
A ty, chcesz umrzeć w jedności z
Bogiem?
Czy chcesz „godnej śmierci”?
Źródła
•
•
•
•
pl.wikipedia.org/
adonai.pl
Pismo Święte
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pa
wel_II/evangelium_vitae/III.php
• http://www.bioetyka.pl/eutanazja/
Dziękuję za uwagę!


similar documents