pobierz - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Report
KONTRAKTOWANIE
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:
- CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA,
-
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY oraz
CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01,
Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Leczenie szpitalne
5.51.01.0015001
Q01 - Endowaskularne
zaopatrzenie tętniaka aorty
5.51.01.0015052
Q52 - Dostęp w leczeniu
nerkozastępczym
5.52.01.0001496
Endowaskularne
zaopatrzenie tętniaków aorty
obejmujących tętnice
trzewne i nerkowe
5.53.01.0001435
dotyczy stentgraftów fenestrowanych
oraz stentgraftów z odnóżkami
Wyrób medyczny nie zawarty i pozostałych materiałów wszczepialnych
w kosztach świadczenia
koniecznych
do wykonania zabiegu;
2
leczenie szpitalne
Okres obowiązywania umów:
01.10.2014 – 31.12.2014
3
Leczenie szpitalne
Zgodnie z treścią § 9 ust. 7a zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie
szpitalne, z późniejszymi zmianami,
zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych
kontraktowane są alternatywnie.
Zatem podmiot leczniczy w postępowaniu prowadzonym w trybie
konkursu ofert winien złożyć ofertę wyłącznie w ramach jednego
z wybranych poziomów referencyjnych, tj.:
- w zakresie chirurgia naczyniowa I poziom referencyjnych
albo
- w zakresie chirurgia naczyniowa II poziom referencyjnych.
Złożenie oferty alternatywnej stanowić będzie powód jej odrzucenia
w toku postępowania.
4
Leczenie szpitalne
Zgodnie z treścią § 9 ust. 7 pkt 10 zarządzenia
Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne,
z późniejszymi zmianami,
nie dopuszcza się kontraktowania jako kolejnego
zakresu, następującego zakresu:
- chirurgia naczyniowa - drugi poziom
referencyjny
5
Leczenie szpitalne
kody resortowe komórek organizacyjnych (część VIII)
4530
oddział chirurgii naczyniowej
II poziom
referencyjny
I poziom referencyjny:
kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej 4530 lub inny np.:
4500 (chirurgia ogólna), w przypadku posiadania w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w części X systemu kodów identyfikacyjnych
dziedzinę medycyny: 39 Chirurgia naczyniowa
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu
ich nadawania (Dz. U. z 201 2r. poz. 594)
6
Leczenie szpitalne
W celu prawidłowego przygotowania oferty należy
w pierwszej kolejności uporządkować
informacje zamieszczone w portalu
świadczeniodawcy (serwis internetowy)
dotyczące potencjału wykonawczego oferenta,
a w przypadku stwierdzonych niezgodności należy
dane te zaktualizować poprzez złożenie wniosku
i zgłoszenie zmian!!!
7
Leczenie szpitalne
Sprzęt i aparatura medyczna winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty
lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu
medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie
aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione osoby.
Należy zwrócić szczególną uwagę na numery seryjne aparatury i sprzętu
medycznego, ich zgodność pomiędzy informacjami zamieszczonymi
w portalu (następnie w ofercie) a faktycznymi numerami seryjnymi
oznaczonymi na poszczególnych urządzeniach.
W przypadku niezgodności pomiędzy ww. danymi należy w pierwszej
kolejności dokonać aktualizacji danych w portalu.
W ofercie należy wykazać sprzęt wymagany, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, dla realizacji świadczeń w danym zakresie stanowiącym
przedmiot postępowania konkursowego, odpowiednio w miejscu
udzielania świadczeń lub w lokalizacji, bowiem formularz ofertowy
winien zawierać potencjał wykonawczy dla przedmiotu podstępowania.
W sytuacji braku pozycji słownikowej dotyczącej wymaganego sprzętu
i aparatury medycznej należy do oferty dołączyć oświadczenie
o braku możliwości dokonania wyboru danego urządzenia ze słownika
oraz potwierdzenie dysponowania wymaganym sprzętem.
8
Leczenie szpitalne
W przypadku, gdy w warunkach zawierania umów
dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, należy do
oferty załączyć wykaz podwykonawców (element
oferty) wraz z kopiami umów o podwykonawstwo.
Istotnym jest, aby nie zamieszczać w ofercie
wszystkich umów jakie oferent posiada a wyłącznie
te umowy, których przedmiot stanowią świadczenia
istotne dla realizacji świadczeń w danym zakresie.
Należy zwrócić uwagę czy podwykonawcy uzupełnili
informacje w portalu potencjału dotyczące umów o
podwykonawstwo.
9
Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) :
W przypadku, gdy oferent nie przedstawi kopii umów z podwykonawcami – oświadczenie, że
będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń
będących przedmiotem umowy.
W przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest
zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię
zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo
zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o
prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie
wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu;
Samodzielna realizacja świadczeń
przez Oferenta - wymagane:
OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNEJ
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
Realizacja świadczeń przy udziale
podwykonawców - wymagane:
WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ
UMOWY Z PODWYKONAWCAMI
ZAWIERAJĄCE ZASTRZEŻENIE O PRAWIE
FUNDUSZU DO PRZEPROWADZENIA
KONTROLI
Z jakich dokumentów składa się oferta
Dokumenty i oświadczenia (składane do wszystkich postępowań) :
Umowa zawarta z podwykonawcą (albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy
z oferentem) musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia
kontroli podwykonawcy,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
w zakresie wynikającym z umowy.
BRAK POWYŻSZEJ KLAUZULI TRAKTOWANY JEST JAKO BRAK FORMALNY!
Załącznik nr 7 do Warunków postępowania
tj.: Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy
Załącznik do zarządzenia Nr 74/2013/DSOZ
Prezesa NFZ
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zgodnie z art. 135 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
oferent może złożyć
oświadczenie, w którym
wnosi o zastrzeżenie
informacji znajdujących
się w ofercie,
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorcy.
NIEDOPUSZCZALNE JEST
ZASTRZEŻENIE CAŁEJ
OFERTY!!!
UWAGA!
Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 57 /2013/DSOZ
Prezesa NFZ
z dnia 2 października 2013 r.
WZÓR
Miejscowość, data
Dane Oferenta:
Nazwa: …………………………………………….
adres: ……………………………………………….
nr telefonu: …………………………………………
Kod postępowania:
OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZASTRZEŻENIU INFORMACJI
STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORCY
Zgodnie z art. 135 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, późn. zm.) wnoszę o
zastrzeżenie w złożonej przeze mnie ofercie następujących informacji, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorcy:
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Element oferty*
2
Zastrzegam**
3
Wykaz podwykonawców
Wykaz personelu
Wykaz sprzętu
Wykaz pojazdów
Wykaz pomieszczeń
Wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi,
obejmujący
również
miejsca
udzielania
świadczeń
przez
podwykonawców
Ofertę w zakresie liczby i ceny dla przedmiotu postępowania i
miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram udzielania świadczeń
Harmonogram pracy personelu lub jego dostępność godzinową
Ankiety dotyczące danego postępowania w części zawierającej
informacje zastrzeżone, wskazane w l.p. 1-9
Inne, niż wymienione w l.p. 1-10, informacje
*Dane (elementy oferty) wymienione w kolumnie 2 oparte są na treści oferty (formularzu ofertowym),
stanowią wyliczenie przykładowe (niewiążące świadczeniodawcy) i do wyłącznej decyzji świadczeniodawcy
należy wskazanie odpowiednich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.
**W przypadku zastrzeżenia informacji należy w kolumnie nr 3 wstawić znak „X”.
Dokumentacja tworzona w celu udokumentowania przebiegu postępowania może zostać udostępniona po
uprzednim usunięciu danych zastrzeżonych przez oferenta. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie całej oferty.
Oświadczenie o zastrzeżeniu całej oferty jest nieskuteczne. Termin złożenia lub modyfikacji oświadczenia
upływa w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
Data i podpis osoby upoważnionej
1
Leczenie szpitalne
Warunki szczegółowe, wymagane wobec świadczeniodawców
dla realizacji poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz
kryteria oceny ofert zostały określono w:
• rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013
roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 Nr 1520),
• zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
leczenie szpitalne, z późniejszymi zmianami,
• zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia
kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z późniejszymi zmianami.
13
Leczenie szpitalne
Wymagania dotyczą:
- liczby i kwalifikacji personelu,
- aparatury i sprzętu medycznego,
- warunków pozostałych, określonych odpowiednio
w załącznikach do ww. aktów prawnych.
14
Leczenie szpitalne
Świadczeniodawca udzielający świadczeń
gwarantowanych, w tym w trybie
hospitalizacji, jest obowiązany
do spełniania całodobowo warunków
określonych odpowiednio w załącznikach
nr 3 i 4 do rozporządzenia MZ
(§ 5 ust. 3 rozporządzenia).
15
Warunki wymagane
Lekarze
Organizacja
udzielania
świadczeń
Chirurgia naczyniowa – I
poziom referencyjny
Równoważnik co najmniej 2
etatów (nie dotyczy dyżuru
medycznego) – specjalista w
dziedzinie chirurgii naczyniowej.
Chirurgia naczyniowa – II poziom
referencyjny
Równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy
dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie
chirurgii naczyniowej.
Wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we
Zapewnienie całodobowej opieki wszystkie dni tygodnia – lekarz specjalista w
lekarskiej we wszystkie dni
dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w
tygodnia (nie może być łączona z trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii
innymi oddziałami).
naczyniowej (nie może być łączona z innymi
oddziałami).
Wyposażenie
w sprzęt i
1) w miejscu udzielania
aparaturę
świadczeń:
medyczną
1) w miejscu udzielania świadczeń:
a) aparat RTG do badań naczyniowych z
ramieniem C,
a) aparat USG z opcją
kolorowego Dopplera
b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,
b) kardiomonitor
c) kardiomonitor
2) w lokalizacji – aparat RTG
naczyniowy.
2) w lokalizacji – stacjonarny aparat RTG
naczyniowy.
16
Warunki wymagane
Chirurgia naczyniowa – I
poziom referencyjny
Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny
1) udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów otwartych we wszystkich
obszarach naczyniowych: co najmniej 450 operacji (w tym operacje: tętnic
szyjnych, tętnic odchodzących od łuku aorty, aorty, tętnic kończyn dolnych,
przetoki do dializ, pomosty pozaanatomiczne), potwierdzona przez konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej
Pozostałe
wymagania
2) udokumentowana wykonana roczna liczba operacji wewnątrznaczyniowych:
co najmniej 300, w tym co najmniej 40 stentgraftów piersiowych i/lub brzusznych,
potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
naczyniowej
3) udokumentowane roczne wykonanie co najmniej 50 operacji w trybie
natychmiastowym lub w trybie pilnym, potwierdzone przez konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej
1) gabinet diagnostycznozabiegowy – w miejscu
4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń
udzielania świadczeń
5) OAiIT – w lokalizacji
2) blok operacyjny – w
lokalizacji
6) blok operacyjny – w lokalizacji
7) zapewnienie całodobowego dyżuru pielęgniarskiego w obrębie bloku
operacyjnego – równoważnik, co najmniej 2 etatów
3) zapewnienie
przeprowadzenia leczenia 8) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego
wewnątrznaczyniowego
9) zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
Zapewnienie
Radiologicznych
realizacji
naczyniowych.
badań
Radiologicznych naczyniowych.
17
Warunki dodatkowo oceniane – rankingujące
8.3.1
lekarze
8.3.2
pielęgniarki
Chirurgia naczyniowa – I
poziom referencyjny
dodatkowo równoważnik co
najmniej 2 etatów - specjalista
w dziedzinie chirurgii
naczyniowej
Chirurgia naczyniowa – II poziom referencyjny
dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego;
2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego;
1) równoważnik co najmniej 2
3) równoważnik co najmniej 2 etatów etatów - pielęgniarka specjalista pielęgniarka specjalista w dziedzinie
w dziedzinie pielęgniarstwa
pielęgniarstwa operacyjnego;
chirurgicznego;
4) równoważnik co najmniej 2 etatów 2) równoważnik co najmniej 2
pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w
etatów - pielęgniarka po kursie dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;
kwalifikacyjnym w dziedzinie
5) równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarstwa chirurgicznego. pielęgniarka specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki;
6) równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki.
18
Warunki dodatkowo oceniane – rankingujące
Chirurgia naczyniowa – I
poziom referencyjny
wpis w rejestrze: część VIII
8.3.3
kodu resortowego:
organizacja a) 1120 Poradnia chorób
udzielania
naczyń;
świadczeń b) 1530 Poradnia chirurgii
naczyniowej.
8.3.4
pozostałe
warunki
1) łóżka intensywnej opieki
medycznej z wyodrębnioną
opieką pielęgniarską, o których
mowa w § 4 ust. 2
rozporządzenia - w miejscu
udzielania świadczeń wpisane w rejestrze;
2) Pracownia radiologii
zabiegowej - dostępna
całodobowo w lokalizacji.
Chirurgia naczyniowa – II poziom
referencyjny
wpis w rejestrze: część VIII kodu
resortowego:
1) 1120 Poradnia chorób naczyń;
2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej.
1) co najmniej 2 łóżka intensywnej
opieki medycznej z wyodrębnioną
opieką pielęgniarską, o których mowa w
§ 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu
udzielania świadczeń - wpisane w
rejestrze;
2) Pracownia radiologii zabiegowej dostępna całodobowo w lokalizacji;
3) co najmniej 25 łóżek w oddziale
chirurgii naczyniowej - wpisane w
rejestrze.
19
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne
zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i
brzusznej ( z grupy Q01)
Wymagania formalne
Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.
Personel
1) lekarze:
a) równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki,
lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej
– z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych;
2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.
Organizacja udzielania świadczeń
1) obecność w trakcie zabiegu:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) blok operacyjny – w lokalizacji;
3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość;
4) OAiIT – w lokalizacji.
20
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne
zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzusznopiersiowej i brzusznej ( z grupy Q01)
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z
Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych
i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),
2) strzykawka automatyczna,
3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format
DICOM 3.0),
4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar
ciśnienia
tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,
5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,
6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,
7) stanowisko znieczulenia
– w lokalizacji.
Zapewnienie realizacji badań
1) arteriografia,
2) flebografia,
3) TK
– w lokalizacji.
21
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne ––
naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47) (spełnienie warunków
szczegółowych całodobowo – zgodnie
z § 5 ust. 3 rozporządzenia)
Wymagania formalne
Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej – część VIII kodu resortowego:7230
Personel
1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę:
a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub w dziedzinie angiologii, z
udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk
naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, a w przypadku zabiegów w
obszarze aorty piersiowej – lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z udokumentowanym
doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, lub
b) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę – specjalista w dziedzinie
rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z
udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej;
2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.
Organizacja udzielania świadczeń
1) obecność w trakcie zabiegu:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i
intensywnej terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub
pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki;
2) OAiIT – w lokalizacji;
3) blok operacyjny – w lokalizacji;
4) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość.
22
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi
endowaskularne –– naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45,
Q46, Q47)
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z
Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych
i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),
2) strzykawka automatyczna,
3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format
DICOM 3.0),
4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar
ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,
5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,
6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,
7) stanowisko znieczulenia
– w lokalizacji.
Zapewnienie realizacji badań
1) arteriografia,
2) flebografia,
3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,
4) TK
– w lokalizacji.
23
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji
świadczeń: Zabiegi endowaskularne –– naczynia
obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46,
Q47)
Pozostałe wymagania
1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia
każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza
specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z
udokumentowanym doświadczeniem w radiologii
zabiegowej;
2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy
szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie
chirurgii naczyniowej i neurologii;
3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po
zabiegu na tętnicy szyjnej.
24
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: 5.52.01.0001496 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
Wymagania formalne
Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.
Personel
1) lekarze:
a) równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki,
lub radiologii i diagnostyki obrazowej,
– z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u
chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do
tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego);
2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.
Organizacja udzielania świadczeń
1) obecność w trakcie zabiegu:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) blok operacyjny – w lokalizacji;
3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość;
4) OAiIT – w lokalizacji.
25
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: 5.52.01.0001496 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
1) urządzenie do krążenia pozaustrojowego – w lokalizacji,
2) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi
zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009
(Chirurgia Polska 2009, 11,1),
3) angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C, zgodnie z Polskimi
zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009
(Chirurgia Polska 2009, 11,1)
4) strzykawka automatyczna,
5) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM
3.0),
6) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia
tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,
7) defibrylator, zestaw reanimacyjny,
8) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,
9) stanowisko znieczulenia
– w lokalizacji.
Zapewnienie realizacji badań
1) arteriografia;
2) flebografia;
3) TK
– w lokalizacji.
26
Leczenie szpitalne
WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń:
5.52.01.0001496 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty
obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
Pozostałe wymagania
1) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 300 implantacji stentgraftów u
chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej, potwierdzone przez konsultanta
wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii;
2) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 200 implantacji stentów do tętnic
obwodowych ( w tym 10 do tętnic trzewnych i 20 do tętnic nerkowych),
potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii
naczyniowej i radiologii;
3) zabieg implantacji stentgraftów fenestrownych i stentgraftów z odnóżkami
może wyłącznie:
a) wykonywać lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz
specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki,
lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z odpowiednim doświadczeniem
obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami
aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic
nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego),
b) odbywać się przy użyciu stacjonarnego aparatu rtg do badań naczyniowych w
obrębie sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej.
27
Leczenie szpitalne
8 CHIRURGIA NACZYNIOWA
8.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz.I Lp. 7
8.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
8.2.1 organizacja
udzielania świadczeń
udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia
(nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby
zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego - możliwość
realizacji przez świadczeniodawcę
8.2.2 pozostałe warunki lub udokumentowane zapewnienie przeprowadzenia leczenia
wewnątrznaczyniowego u innego świadczeniodawcy - nie dotyczy w przypadku
realizacji świadczeń z grup : Q01,Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47
8.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
8.3.1 lekarze
8.3.2 pielęgniarki
8.3.3 organizacja
udzielania świadczeń
dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii
naczyniowej
1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego;
2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego.
wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
a) 1120 Poradnia chorób naczyń;
b) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej.
1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których
8.3.4 pozostałe warunki mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze;
2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji.
28
Leczenie szpitalne
50 CHIRURGIA NACZYNIOWA - DRUGI POZIOM REFERENCYJNY
50.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz. I Lp. 8
50.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
50.2.1 organizacja
udzielania świadczeń
udokumentowane zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia: lekarz
specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii
naczyniowej - (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby
50.2.2 pozostałe
OAiIT - w lokalizacji - wpisany w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4260
wymagania
50.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
50.3.1 lekarze
dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
50.3.2 pielęgniarki
1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego;
3) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;
4) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego;
5) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki;
6) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.
50.3.3 organizacja
udzielania świadczeń
wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
1) 1120 Poradnia chorób naczyń;
2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej.
50.3.4 pozostałe
warunki
1) co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa
w § 4 ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze;
2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji;
3) co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej - wpisane w rejestrze.
29
Leczenie szpitalne
50.8 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Zabiegi endowaskularne ––
naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47)
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 12; spełnienie warunków szczegółowych
całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
50.9 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grup: Q41, Q42,
Q43, Q44, Q45, Q46, Q47
50.9.1
wymagania
wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230
formalne
50.9.2
lekarze
równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą:
a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub specjalista w dziedzinie angiologii,
z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk
naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, lub
b) specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii
i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej:
- wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych
w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie
- zaświadczenie potwierdzające 2 - letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur,
o którym mowa § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych
z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób
nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego
Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
50.9.3
organizacja
udzielania
świadczeń
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej
terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie
30
Leczenie szpitalne
50.4 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
- dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej ( z grupy Q01)
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 10; spełnienie warunków szczegółowych
całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
50.5 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grupy Q01
50.5.1 wymagania
formalne
Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 7230
a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii
i diagnostyki obrazowej na każdej zmianie roboczej
50.5.2 lekarze
- z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - wykonanie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach
zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie
- zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa
§ 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki,
radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz.
365 ze zm.) poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej.
50.5.3
organizacja
udzielania
świadczeń
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i
intensywnej terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub
pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.
31
Leczenie szpitalne
50.6 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń: Endowaskularne zaopatrzenie
tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: L.p. 10; spełnienie warunków
szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
50.7 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji
świadczeń: 5.52.01.0001496 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i
nerkowe
50.7.1
wymagania
formalne
50.7. 2
organizacja
udzielania
świadczeń
50.7.3
pozostałe
wymagania
Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
7230
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub
anestezjologii i intensywnej terapii,
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.
udokumentowane posiadanie stacjonarnego aparatu RTG do badań naczyniowych w obrębie
sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej (zabiegowej)
32
Leczenie szpitalne
W przypadku pytań ankietowych należy
zwrócić szczególną uwagę na spójność,
kompatybilność odpowiedzi ankietowych
z treścią wszystkich informacji
zamieszczonych w ofercie.
33
Dziękuję za uwagę!
34

similar documents