meza likuma grozijumi

Report
Meža likuma grozījumi
Meža likuma objekts ir
(ar 01.01.2015.)
3.p.1.d. 2) citas zemes lietošanas kategorijas
zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras ir
izveidojusies mežaudze ar koku vidējo
augstumu vismaz pieci metri un kur
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai
lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu;
Mežs de facto un de jure
Platības dabā, kas neparādās valsts informācijas
sistēmās un līdz ar to nav iespējama un skaidra
to likumīga apsaimniekošana un
apsaimniekošanas uzraudzība - faktiskā (de
facto) zemes izmantošana (mežs) atšķiras no
tiesiskās (de jure) situācijas, kad NĪVKIS
reģistrēts cits zemes lietošanas veids.
Saskaņā ar valsts statistikas datiem atšķirība starp meža
platībām „de jure” un „de facto” ir ap 260 tūkst. ha, no tām
130 tūkst. ha platībā mežaudzes jau atbilst Meža likuma 3.
panta pirmās daļas 2.punktam.
Kas notiks pēc 01.01.2015.?
Mērķis- zemes lietošanas veidu sakārtošana:
• Krūmāji vai mežs?
• lauksaimniecība vai mežsaimniecība?
• plantācija vai mežs?
• Ieaudzēšana un aizaugušas platības!
Konsultācijas ar mežzini- vai vispār ir mežs?
Konsultācijas ar ZM NĪ - meliorētās platības!
Saskaņot ar teritorijas plānošanas dokumentiem!
Kas traucē lemt savā teritorijā?
Teritorijas attīstības plānošanas
likums
funkcionālais zonējums — teritorijas iedalījums zonās, kurām ir
atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un
apbūvei
tematiskais plānojums — teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti
specifiski jautājumi, kas saistīti ar ….vai specifisku tematu
(piemēram, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas)
nacionālo interešu objekti — teritorijas un objekti, kas
nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai,
dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai
Nozaru ministrijas sagatavo priekšlikumus un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā tos virza nacionālo interešu objektu noteikšanai un, ja
nepieciešams, izstrādā tematiskos plānojumus.
Teritorijas attīstības plānošanas
principi
1) ilgtspējības princips —…plāno, lai saglabātu un veidotu
esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo
resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību;
3) vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī
privātpersonu un sabiedrības intereses vērtētas kopsakarībā …
6) integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie
un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek
koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos
plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta
plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi;
Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums
Pašvaldības lauku teritorijai, ievērojot normatīvos aktus, kas
nosaka vispārīgās prasības vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanai un apbūvei, teritorijas izmantošanu var noteikt,
pamatojoties uz vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un aktualizētās topogrāfiskās kartes informāciju.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā
zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumus vai kā lokālplānojumu atbilstoši šā likuma
24.panta trešajai daļai: izmaiņas izstrādā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā kā lokālplānojuma grozījumus.
MEŽA LIKUMA OBJEKTS
Cita zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 ha un lielākā platībā uz kuras
ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz 5 m un
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo
šķērslaukumu
Meža inventarizācija
Pārskats par meža ieaudzēšanu
(līdz 20 gadus vecas mežaudzes)
Atkarībā no meža audzēšanas mērķa, īpašnieks piesaka reģistrēt
Meža valsts reģistrā kā plantāciju mežu vai mežaudzi
Plantāciju meži:
Ieaudzētas mežaudzes:
kritēriji 02.05.2012. MK noteikumos Nr.308
“Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas
un plantāciju meža noteikumi
kritēriji 02.05.2012. MK noteikumos
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas
un plantāciju meža noteikumi
Saskaņā ar 02.11.2003. MK not. Nr. 76 “Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem
atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes” – neapliek ar nekustamā
īpašuma nodokli
Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai
Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr.118
7.punktā noteikts, ka zemes īpašniekam, lai mežā
ierīkotu
lauksaimniecības
zemi,
jāsaņem
pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas zemes īpašums, izsniegta atļauja.
Papildināt noteikumus šādā redakcijā:
Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā līdz
2020.gada 1.janvārim nepiemēro šo noteikumu 7.punktā minēto
atļauju.”
LPS priekšlikums
Papildināt noteikumus šādā redakcijā:
«Lauksaimniecības zemes ierīkošanai aizaugušās
platībās līdz 2020.gada 1.janvārim nepiemēro
šo noteikumu 7.punktā minēto atļauju.»
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.308
„Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju
meža noteikumi”
34. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ne vēlāk kā piektajā
kalendāra gadā pēc plantāciju mežaudzes vienlaidus nociršanas
iesniedz dienestā pārskatu par atkārtotu plantāciju meža vai
mežaudzes ieaudzēšanu vai kompetentās institūcijas izsniegtu
administratīvo aktu darbībai, kuras īstenošanai meža zeme
pārveidojama par zemi citam lietošanas veidam.
Papildināt noteikumus šādā redakcijā:
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības zemes
ierīkošanu mežā šo noteikumu 34.punktā minētais kompetentās
institūcijas administratīvais akts nav nepieciešams, meža īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs
dienestā iesniedz iesniegumu platības
izslēgšanai no Meža valsts reģistra.
LPS priekšlikums:
32.p. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā
30 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai
ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kura Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav
reģistrēta kā mežs un atbilst šo noteikumu 26., 27.
un 28.punktā minētajiem kritērijiem un
nosacījumiem.

similar documents