diagnoza_przedszkolna

Report
Diagnoza
przedszkolna
„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania
związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
wspierać każdego ucznia w jego rozwoju
oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.”
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
31 sierpnia 2013r.
Plan prezentacji
1. Podstawa prawna.
2. Podstawowe założenia diagnozy przedszkolnej.
3. Metoda i techniki – informacje ogólne.
4. Narzędzia do diagnozy.
5. Jak przekazać rodzicom wyniki diagnozy.
6. Podsumowanie.
Podstawa prawna
• Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi
z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
Ustawy o Systemie Oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Podstawowe założenia
diagnozy przedszkolnej
• Termin i rodzaje diagnozy.
Diagnoza: rozróżnienie i osądzanie, rozpoznawanie stanu
rzeczy i jego tendencji rozwojowych.
Diagnoza pedagogiczna: rozpoznanie stanu osiągnięć dziecka
i zmian, jakie w jego rozwoju i osobowości dokonują się pod
wpływem oddziaływań dydaktyczno –wychowawczych.
Diagnoza przedszkolna: rozpoznanie gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole.
Aspekty dobrej diagnozy:
Aspekt medyczny
 Aspekt psychologiczny
 Aspekt społeczny
 Aspekt pedagogiczny


Techniki diagnostyczne to konkretne czynności
praktyczne badacza, odnoszące się do sposobu
zbierania materiału diagnostycznego i jego oceny
obserwacja,
analiza wytworów,
eksperyment diagnostyczny,
wywiad z rodzicami.
Narzędzia do diagnozy






Arkusz obserwacji dziecka.
Karta wywiadu z rodzicami.
Karty pracy dziecka.
Arkusz samowiedzy.
Test niedokończonych zdań.
Testy (arkusz GE-5 i SGS).
Jak przekazać rodzicom wyniki
diagnozy?











Zadbaj o dobry czas i miejsce na rozmowę. Ustal cel spotkania.
Stwórz atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
Nazwij swoją pozytywną intencję, która motywuje Cię do udzielenia
informacji.
Przypomnij pozytywne doświadczenia i osiągnięcia dziecka.
Opisz konkretne zachowanie, które powinno ulec zmianie.
Mów o zachowaniu, a nie o osobie.
Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wnioskach.
Dokonuj opisu, a nie ocen.
Dziel się pomysłami i informacjami, zamiast dawać dobre rady.
Skup się na tym, jaką informację chcesz przekazać odbiorcy, a nie na
korzyści, jaką jest wyrzucenie jej z siebie.
Ogranicz się tylko do takiej liczby informacji, którą odbierająca osoba
może spożytkować.
Praktyczne wskazówki









Opracuj, bądź wykorzystaj gotowy dobry arkusz diagnostyczny.
Stwórz dziecku takie warunki. aby w trakcie diagnozy mogło
zachowywać się naturalnie.
Obserwuj dzieci w małych grupkach.
Nie ujawniaj wobec zachowań dzieci ocen pozytywnych i negatywnych.
Nie wyróżniaj dzieci w żaden sposób.
Wobec dzieci mających trudności stosuj środki mobilizacji.
Obserwuj, czy dziecko stawia sobie wyższe cele.
Dostosuj czas do możliwości dziecka.
Weź pod uwagę, że zarówno dzieci jak i Ty przychodzicie do
przedszkola z różnym nastawieniem.
Cechy dobrego obserwatora



Posiada niezbędną wiedzę do prowadzenia
obserwacji.
Wykazuje zainteresowanie osobami
i zjawiskami, będącymi przedmiotem obserwacji.
Obserwator jest rzetelny, spostrzegawczy,
obiektywny.
Korzyści wynikające z
przeprowadzenia
diagnozy przedszkolnej





Rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka.
Rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie,
radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi i nowymi.
Indywidualizacja w doborze metod pracy.
Zapewnienie potrzebnych doświadczeń edukacyjnych
i społecznych.
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
Błędy w obserwacji
Przedwczesna
interpretacja obserwowanego
zachowania.

Niewłaściwa interpretacja materiału
obserwacyjnego.

Powierzchowność i stronniczość
dokonywanych spostrzeżeń.

Niekompletność, niedokładność
rejestrowania zaobserwowanych danych.
Dziecko dojrzałe do szkoły poradzi sobie z nauką
przy nowej podstawie programowej dostosowanej do
możliwości dzieci sześcioletnich.

Dzieci, które w oparciu o dokonaną diagnozę uzyskają
wsparcie i pomoc w wyrównaniu startu szkolnego, także
mogą z powodzeniem funkcjonować w szkole.

Rzetelna diagnoza pozwala uniknąć niepowodzeń
na początku edukacji szkolnej, co jest szansą dla dzieci
i rokuje dobrą ich karierę szkolną.

POLECANE CZASOPISMA PUBLIKUJĄCE ARTYKUŁY O
DIAGNOZIE PEDAGOGICZNEJ
1. Bliżej Przedszkola
http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik
2. Edukacja
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/
3. Dyrektor Szkoły
http://www.dyrektorszkoly.pl/
4. Wszystko dla Szkoły
http://www.wszystkodlaszkoly.pl/wds/index.php
5. Wychowanie w Przedszkolu
http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
6. Wychowawca
http://www.wychowawca.pl/
1. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice
Marta Guziuk-Tkacz. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.
2. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania
praktyczne
Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
3. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane
problemy i rozwiązania
Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie
"Żak", 2009
4. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania
Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
5. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela
podr. Danuty Wosik- Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2011
6. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej /
Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006

similar documents