MATURA 2015 ZCHEMII

Report
"MATURA 2015 ZCHEMII"–
-CO JESZCZE WARTO
WIEDZIEĆ?
MOEN 4 marca 2014 r.
Informacje o egzaminach
maturalnych zostały
przygotowane na podstawie
informatorów zamieszczonych
na stronie internetowej CKE:
http://www.cke.edu.pl/
oraz prezentacji przygotowanej
przez OKE w Gdańsku
A. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU
MATURALNEGO
Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9
ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
W nowej formule będzie on obowiązywał:
 absolwentów liceów ogólnokształcących
– od roku szkolnego 2014/2015
 absolwentów techników
– od roku szkolnego 2015/2016
EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.
Źródła modyfikacji egzaminu maturalnego:
 nowa podstawa programowa kształcenia
ogólnego (realizowana w szkołach ponadgimnazjalnych
od roku szkolnego 2012/2013)
 sugestie uczelni wyższych
(oczekiwanie od absolwentów poszerzonej wiedzy
z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów)
OD NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ DO MATURY 2015
Istota zmiany
• zastąpienie deklaratywnie określonych treści, które powinny
być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy
i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego
etapu edukacyjnego.
• osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia,
dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb
uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje
edukacyjne młodzieży.
EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.
Cele modyfikacji egzaminu maturalnego:
 zakończenie rozpoczętego w 2012 r. procesu harmonizacji
systemu egzaminów zewnętrznych : założony trzykrotny
pomiar (sprawdzian – egzamin gimnazjalny – egzamin
maturalny)
wiadomości i umiejętności z zakresu trzech podstawowych
języków: polskiego, obcego oraz języka „formalnego”,
„symbolicznego”, jakim jest matematyka, po kolejnych
etapach kształcenia
 matura jako narzędzie do lepszego przygotowywania do
cywilizacyjnych wyzwań
 doskonalenie egzaminów maturalnych.
EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.
Obszary zmian w egzaminie maturalnym, takie jak:
 wymagania egzaminacyjne
 struktura egzaminu
 zasady przeprowadzania egzaminu
 rodzaje zadań egzaminacyjnych
 sposoby oceniania zadań egzaminacyjnych,
przedstawione zostały w:
 Informatorach o egzaminie maturalnym od 2015 r.
 Podstawie programowej kształcenia ogólnego…
 Rozporządzeniu „o ocenianiu”.
B. CELE PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy
absolwent szkoły ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje
decyzję o przystąpieniu do niego.
Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
1. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem
poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego,
matematyki i języka obcego.
2. Określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie
przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki
egzaminu maturalnego z danych przedmiotów jako kryteria w procesie
rekrutacji.
Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na wybrany
kierunek studiów. Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni.
C. ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
DO EGZAMINU MATURALNEGO
1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów
obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa
się z części ustnej oraz z części pisemnej.
2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:
a. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu
w części pisemnej
b. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej
niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym
mowa w punkcie a.
c. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której
absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył
się w zakresie rozszerzonym w tej szkole
D. LISTA PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH
1. Przedmioty obowiązkowe (zdawane na poziomie podstawowym):
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
2. Przedmioty dodatkowe (zdawane na poziomie rozszerzonym):
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
informatyka
filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura
antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej,
język regionalny
E. OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU:
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
ustnej i w części pisemnej
b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej.
•Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:
• nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie
powyżej oraz/lub egzamin z któregokolwiek przedmiotu
obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego
egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego
rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.
EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.
Zmiana sposobu oceniania
zadań egzaminacyjnych
Przy
sprawdzaniu
zadań
otwartych
zostanie
zastosowany (wprowadzony już przy nowym egzaminie
gimnazjalnym i obecnym egzaminie maturalnym
z matematyki) holistyczny sposób oceniania, w którym
oceniane będzie pokonanie „zasadniczej trudności
zadania” oraz kolejne niezbędne czynności prowadzące
do pełnego rozwiązania problemu postawionego przed
zdającym.
OCENIANIE HOLISTYCZNE
Ocenianie holistyczne zastępuje tak zwane ocenianie analityczne. Tak
jedno jak i drugie podejście do oceniania wymaga opracowania kryteriów.
Przy podejściu holistycznym budujemy kryteria bardziej uniwersalne,
staramy się, by spełnienie kolejnych kryteriów oznaczało zbliżenie się do
rozwiązania problemu. Oznacza to, że przyznanie kolejnych punktów
będzie informowało o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania.
Schemat oceniania w podejściu holistycznym powinien być starannie
opisany i zawierać przykłady wielu metod rozwiązania, ze wskazaniem
punktów krytycznych (pełne rozwianie, pokonanie zasadniczej trudności,
brak sukcesu).
E. OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU
Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych,
do których absolwent przystępuje dobrowolnie,
nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje
się je jednak na świadectwie dojrzałości.
Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający
uzyskał.
W przypadku egzaminów w części pisemnej podane
będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik
na skali centylowej.
• wynik w procentach to odsetek punktów
(zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent
uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu
egzaminacyjnym.
• wynik na skali centylowej to odsetek liczby
maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy
uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie
wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent
F. Chemia na egzaminie maturalnym
Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny
z chemii może być zdawany wyłącznie jako
przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
 Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.
 Do egzaminu z chemii może przystąpić każdy
absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której
uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył
się w zakresie rozszerzonym.
 W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z:
 linijki
 kalkulatora
 karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych
na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
F. CHEMIA NA EGZAMINIE MATURALNYM
Egzamin maturalny z chemii dotyczy wymagań
zapisanych w:
 podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV
etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym
i rozszerzonym.
 zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również
odnosić się do wymagań przypisanych do etapów
wcześniejszych, tj. III etap edukacyjny (gimnazjum).
Arkusz egzaminacyjny
Arkusz egzaminacyjny z chemii będzie zawierał
około 45 zadań.
Przy numerze każdego zadania podana będzie
maksymalna liczba punktów, którą można
uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
 będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały
różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe
z podstawy programowej
 będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności
złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego,
projektowania doświadczeń i analizy wyników
 będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych
wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także
sposobu udzielania odpowiedzi
 będą występowały pojedynczo lub w wiązkach
tematycznych
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
 będą miały formę zamknięta lub otwartą.
W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego
wyboru , prawda/fałsz, na dobieranie, zdający
wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi,
natomiast w zadaniach otwartych- zdający
samodzielnie formułuje odpowiedź związaną
np. z podaniem wzorów chemicznych, równań
reakcji, obliczeń, wypowiedzi słownych; w arkuszu
będą przeważały zadania otwarte
 będą odnosiły się do różnorodnych materiałów
źródłowych zamieszczonych w arkuszu
np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel,
schematów itp.
WDRAŻANIE ZMIAN EGZAMINU
MATURALNEGO
 Opublikowanie Informatorów z przykładowymi
zadaniami
(lipiec 2013)
 Opublikowanie przykładowego arkusza
(grudzień 2013)
 Przeprowadzenie pilotażu (próbnego
egzaminu)
(grudzień 2014)
Zmiany w materiałach
dodatkowych
Do biologii, chemii i fizyki wspólna karta wybranych
wzorów i stałych fizykochemicznych
 Każdy informator zawiera opis egzaminu/egzaminów
z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania
egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.
 W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić
zadania odnoszące się do wszystkich wymagań
edukacyjnych określonych w podstawie programowej,
w tym także zadania inne niż podane w informatorze
jako przykładowe.
EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.
W zadaniach egzaminacyjnych nacisk został położony
na opanowanie umiejętności takich jak:





korzystanie z wiedzy
samodzielność
twórcze działanie
rozwiązywanie problemów
rozwój myślenia naukowego, np.:
 stawianie hipotez i ich weryfikacja
 wyciąganie wniosków
 krytyczna analiza tekstu/informacji .
Przykładowe zadania:
Zadanie 3. (0-2)
Wodór występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów: 1H
(prot), 2H (deuter), 3H (tryt). Masę atomową wodoru oblicza
się jako średnią ważoną mas atomowych protu i deuteru.
W obliczeniach pomija się tryt, który w przyrodzie występuje
w śladowych ilościach. Masa protu wynosi 1,0073 u, a masa
deuteru 2,0140 u.
Oblicz masę atomową wodoru (stosując dane z dokładnością
do czwartego miejsca po przecinku), jeśli wiadomo, że atomy
1H stanowią 99,98% wszystkich atomów tego pierwiastka w
przyrodzie. Wynik podaj z dokładnością do czwartego
miejsca po przecinku.
Przykładowe zadania:
Zadanie 4. (0-2)
Kryształy metali i ich stopów mają postać sieci przestrzennych.
Węzły tych sieci obsadzone są kationami metali, w tym przypadku
nazywanymi rdzeniami (zrębami) atomowymi. Metale tworzą sieci
różnego rodzaju. Metale, które tworzą taki sam rodzaj sieci, różnią
się wartościami stałej sieciowej a, czyli odległościami pomiędzy środkami
sąsiadujących rdzeni atomowych. W zestawieniu poniżej przedstawiono
wartości stałej sieciowej a wybranych litowców i berylowców.
Litowce:
Cez, a = 6,05  10–10 m
Potas, a = 5,33  10–10 m
Sód, a = 4,28  10–10 m
Berylowce:
Stront, a = 6,07  10–10 m
Wapń, a = 5,56  10–10 m
Bar, a = 5,02  10–10 m
Ciąg dalszy zadania 4. (0-2)
Zwykle ze wzrastającą liczbą elektronów walencyjnych i malejącą wartością
stałej sieciowej a wzrasta temperatura topnienia metalu.
a)Na podstawie podanych informacji określ, który spośród wymienionych
berylowców charakteryzuje się najwyższą temperaturą topnienia.
Uzasadnij swój wybór.
b) Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając te określenia spośród oznaczonych
literami A–F, które pozwolą utworzyć poprawny wniosek.
A. mniej
B. więcej
C. mniejszą
D. większą
E. niższa
F. wyższa
Wniosek: Wapń w porównaniu z cezem ma ( A. / B. ) elektronów walencyjnych
i ( C. / D. ) wartość stałej sieciowej a, dlatego temperatura topnienia wapnia jest
( E. / F. ) niż cezu.
Przykładowe zadania:
Zadanie16. (0-3)
Wykonano doświadczenie. Do kolby zawierającej wodny roztwór wodorotlenku
potasu z dodatkiem alkoholowego roztworu fenoloftaleiny dodano roztwór
kwasu azotowego (V). W kolbie zaszła reakcja opisana równaniem:
KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
W doświadczeniu zużyto 78,00 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu
35% masowych i gęstości 1,21 g  cm–3 oraz 250,00 cm3 wodnego roztworu
wodorotlenku potasu o stężeniu 2,00 mol  dm–3.
Po dodaniu kwasu do roztworu wodorotlenku potasu z dodatkiem fenoloftaleiny
zaobserwowano, że malinowa barwa roztworu w kolbie zanikła. Na podstawie
obserwacji postawiono następującą hipotezę:
Zanik malinowej barwy roztworu w kolbie wskazuje na to, że kwas azotowy(V)
przereagował z wodorotlenkiem potasu i roztwór w kolbie uzyskał odczyn
obojętny.
Zweryfikuj tę hipotezę, wykonaj obliczeniami przedstaw je.
Uzasadnij swoją opinię przez wybranie właściwego zwrotu w każdym nawiasie
i dokończenie zdania.
Hipoteza ( była / nie była ) poprawna. Odczyn roztworu ( jest / nie jest )
obojętny, ponieważ…
Przykładowe zadania: zadanie 17. (0-3)
Przeprowadzono dwa doświadczenia w temperaturze T. Podczas
pierwszego doświadczenia do kwasu solnego dodawano kroplami wodny
roztwór wodorotlenku sodu. Podczas drugiego doświadczenia
do wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego) dodawano kroplami
wodny roztwór wodorotlenku sodu. Poniżej podano wartości pH
roztworów otrzymanych po zmieszaniu stechiometrycznych ilości
reagentów.
Doświadczenie 1. pH =7
Doświadczenie 2. pH = 9
Wyjaśnij, dlaczego roztwory otrzymane po zmieszaniu
stechiometrycznych ilości reagentów w obu doświadczeniach mają różne
pH. Zapisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które potwierdzą
Twoje wyjaśnienia dotyczące odczynu roztworów otrzymanych
w obu doświadczeniach.
Ocenianie odpowiedzi zdających
 Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez
egzaminatorów zgodnie ze schematem punktowania określonym
dla każdego zadania.
 Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu
otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego rozwiązania
oraz schematu oceniania opracowanych przez zespół ekspertów
Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 Rozwiązanie to określa wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi
i nie jest ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania
(za wyjątkiem nazw pierwiastków i związków chemicznych, symboli
i wzorów związków chemicznych).
Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki
zadania, zostanie oceniona pozytywnie.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI
UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJĄCYCH W ZADANIACH
OTWARTYCH
1. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie
odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.
2. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (z których
jedna jest prawidłowa, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów
za żadną z nich.
3. Rozwiązanie zadania otrzymane na podstawie błędnego
merytorycznie założenia, uznaje się w całości za niepoprawne.
4. Rozwiązania zadań doświadczalnych (spostrzeżenia i wnioski)
oceniane są wyłącznie wtedy, gdy projekt doświadczenia jest
poprawny, czyli np. prawidłowo zostały dobrane odczynniki.
5. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda
(przedstawiony tok rozumowania), wykonanie obliczeń
i podanie wyniku z jednostką i odpowiednią dokładnością.
6. Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostek
lub z niepoprawnym ich zapisem jest błędny.
7. Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również
dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą
o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego
zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej
odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzyma
0 punktów.
Dziękuję za uwagę….
Życzę wielu sukcesów w pracy z maturzystami.
Jolanta Nowak
[email protected]

similar documents