Ko*enové *istírny odpadních vod

Report
Konference „Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava“
17. října 2013
JUDr. Ing. Renata Korcová, Ing. Sylvie Kotásková
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
1

v ČR – celkově 2318 čistíren odpadních vod
(2012)
◦ přes 400 kořenových čistíren odpadních vod



první KČOV – 1989, Petrov u Jílového (okres
Praha-západ)
novodobý trend v oblasti ochrany kvality vod
systém čištění odpadních vod šetrný vůči
životnímu prostředí
2






zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon)
ochrana povrchových a podzemních vod
zachování a zlepšení jakosti povrchových a
podzemních vod
ochrana čistoty vod
odpadní vody = vody použité v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních
prostředcích mající po použití změněnou jakost
povolení vodoprávním úřadem (vodní dílo)
3




do vod povrchových nebo podzemních - na
základě povolení
přímé vypouštění do vod podzemních je
zakázáno
vypouštění odpadních vod do vod podzemních
upravuje nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
odpadních vod a náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod podzemních
vypouštění do povrchových vod upravuje nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
do kanalizací a o citlivých oblastech
4




kořenové čističky, vegetační čistírny, KČOV
samočisticí procesy
průtok odpadní vody kořenovým filtrem
před kořenovým čištěním musí být odpadní voda
zbavena mechanických nečistot
◦ může dojít i k vlastnímu anaerobnímu předčištění, které
může být realizováno ve vícekomorovém septiku nebo u
obecních čistíren v sedimentačních nádržích



po předčištění protéká voda přes filtrační
materiál osázený mokřadní vegetací, tj. přes
vlastní kořenový filtr
cca 10 dnů
možné využít pro jednotlivé RD, ale i na jednotné
či oddílné kanalizační síti
5


vodní díla určená pro čištění odpadních vod do
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - postačí
k jejich provedení ohlášení vodoprávnímu úřadu
v ostatních případech - stavební povolení podle
vodního zákona, případně podle stavebního
zákona
◦ vyžadují vodoprávní řízení a povolení k nakládání
s vodami

samotnému povolení ještě musí předcházet
územní řízení, kdy jsou-li splněny podmínky
podle stavebního zákona, postačuje územní
souhlas, v opačném případě územní rozhodnutí
6
Vysvětlivky:
1 - distribuční zóna (kamenivo, 50 - 200 mm)
2 - nepropustná bariéra
3 - filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo)
4 – vegetace
5 - výška vodní hladiny v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě
6 - odtoková zóna (shodná s distribuční zónou)
7 - sběrná drenáž
8 - regulace výšky hladiny
Zdroj: http://www.kcov-rostliny.cz/
7
Vysvětlivky:
1 - tříkomorový septik
2 - rozdělovací objekt
3 - umělý mokřad osázený vhodnými bažinnými rostlinami
4 - kontrolní odtoková šachta
5 - dočišťovací okrasný rybníček
6 - odpařovací zavlažovaná plocha s porostem stromů a keřů
7 - kompost nebo plocha na odvodňování kalů rostlinami
Zdroj: http://www.aga-studio.com/
8
9
Zdroj: http://www.ekozahrady.com/











schopnost čistit všechny druhy běžných odpadních
vod (převážně z domácností),
celoroční provoz,
minimální údržba,
dlouhá životnost,
k provozu není převážně potřeba elektrická energie,
odolnost vůči povodním či nárazovým vodám,
využití přirozených procesů čištění odpadních vod,
nízké provozní náklady,
estetická úloha,
možnost využití v jednotlivých rodinných domech i na
obecní úrovni,
ekologická šetrnost.
10






větší náročnost na plochu (cca 5 m2 na
ekvivalentního obyvatele),
pokles čisticího efektu mimo vegetační období,
nevhodnost pro průmyslové odpadní vody a
odpadní vody z nemocnic a jiných nebezpečných
provozů,
menší možnost řízení čisticího procesu,
nemožnost přílišného používání desinfekčních
prostředků,
nevhodnost pro čištění koncentrovaných
odpadních vod.
11


Zlínský kraj
severovýchodní část okresu Uherské Hradiště,
CHKO Bílé Karpaty
◦ 246 obyvatel (31. 12. 2012) - z toho 123 žen a 123
mužů
◦ průměrný věk obyvatel obce je 43,5 let
◦ spadá do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Uherský Brod


velké množství ekologických projektů
(fotovoltaické elektrárny, solární kolektory atd.)
vybudována jednotná kanalizační síť, která je
zakončena na kořenové čistírně odpadních vod
(od 1996)
12
13






na okraji obce, na pravém břehu potoka Kolelač
(přítokem nádrže Bojkovice – zdroj pitné vody)
umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami,
tj. rákos obecný a chrastice rákosovitá
čištění vody probíhá díky bakteriím žijícím na
kořenech rostlin, které rozkládají organické
znečištění a tím vodu čistí
projektována pro 280 ekvivalentních obyvatel
funkce vzdělávacího biocentra
nový typ veřejného a rekreačního prostoru pro
vycházky v okolí čistírny
14
Zdroj: http://www.hostetin.cz/
15

Jihočeský kraj, okres Strakonice
◦ 356 obyvatel (k 31. 12. 2012) - z toho 162 žen a
194 mužů
◦ průměrný věk obyvatel je 43,8 let
◦ spadá do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Vodňany

řeší v současné době realizaci kořenové
čistírny odpadních vod
16


výstavba se dokončuje.
bude se jednat o vypouštění předčištěných
odpadních vod z vegetační kořenové čistírny
odpadních vod do vod povrchových, a to do
Trávnického potoka
◦ napájí soustavu rybníků, z nichž vytéká Skalský
potok, levostranný přítok řeky Blanice


plánovaná pro počet 340 ekvivalentních
obyvatel
nebude vyžadovat napojení na rozvod
elektrické energie
17
Zdroj: http://www.drahonice.cz/
18





větší plocha pozemku
větší investiční náklady
provozní náklady jsou již oproti běžným
čistírnám podstatně nižší a mohou souviset
s jednoduchou obsluhou rostlin, případně s
provzdušňováním a čištěním případných rybníčků
estetické hledisko a zejm. pak možnost dalšího
využití vody např. na zalévání zahrady
Stavba
kořenových
čistíren
je
tedy
z dlouhodobého hlediska jistě zajímavým,
ekonomickým a ekologickým způsobem likvidace
odpadních vod z domácností, nebo malých
aglomerací.
19












Damohorský, M.: Právo životního prostředí. C. H. Beck, Praha 2010. ISBN: 978-807400-338-7.
Kavan, Š., Baloun J.: Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska
vodohospodářských zařízení. Vysoká škola evropských a regionálních studií.
České Budějovice, 2013.2020
Vymazal, J.: Kořenové čistírny odpadních vod. ENKI o.p.s., Třeboň 2004.
Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v
roce 2012. Praha 2013.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních.
Návrh územního plánu obce Hostětín, dostupné na: <http://www.hostetin.cz/>.
Obec Drahonice, dostupné na: <http://www.drahonice.cz/>.
Český statistický úřad, dostupné na: <http://www.czso.cz/>.
20
21

similar documents