ระดับ จำนวนกล่อง คะแนน รายได้/ปี รายได้/ปี จำนวนสมาชิก /อาทิตย์ /อาทิตย์

Report
MonaVie™ โอกาสระดับห้าดาว
ผลิตภัณฑ์ที่ใช่
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาถูกเวลา
ภายใต้การนาที่ดี
ได้ผลตอบแทนที่ดี
เกิดสาเหตุถูกต้อง
ผลิตภัณฑที
ใ
่
ช
่
์
จากผลิตภัณฑควบคุ
มน้าหนักชัน
้ ยอด และน้า
์
ผลไมเพื
่ สุขภาพชัน
้ เยีย
่ ม ผลิตภณฑ ์ โมนาวี
้ อ
เฮลท ์ ซัทเทน เอนเนอรยี
์ ่ ผสมผสานความ
สะดวกสบาย ดวยประโยชน
ทางโภชนาการที
่
้
์
จาเป็ นสาหรับคุณ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช่
น้ าผลไม้เพื่อสุ ขภาพชั้นเยีย่ ม
การทางานร่ วมกันของผลไม้ 19 ชนิด
ทัว่ ทุกมุมโลก ผลิตภัณฑ์ของเรา
มีวติ ามินที่จาเป็ นและไฟโตนิวเทรี ยนท์ที่เป็ น
ประโยชน์ ไปถ้วนทุกส่ วนของร่ างกายคุณ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช่
โมนาวี เอสเซนเซียล®
โดยใส่ พลังการต้านอนุมูลอิสระที่ทางานอย่างได้ผลดีสาหรับคุณมีสารต้านอนุมูล
อิสระที่ทางานให้คุณ
ผลดี
•
•
•
ส่ งเสริ มความมีสุขภาพอย่างถ้วนทัว่ และมีอายุยนื
ปกป้ องร่ างกายคุณ จากระดับไขมันเซลล์ลูล่าร์
ต่อสู ้กบั การทาลายเซลล์ของอนุมูลอิสระและยับยั้งความชรา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช่
อาไซอิ
การค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ดึงศักยภาพพลังของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มี
อยูใ่ นผลไม้อาไซอิ และในเวลานี้ โมนาวียงั ได้ นาผลไม้น้ ีมาคิดค้นเพิม่ เติม
เพื่อที่จะได้ศกั ยภาพสู งสุ ดและบริ สุทธิ์ ที่สุด ที่มีอยูใ่ นผลอาไซอิ
ผลดี
•
•
•
•
มีวติ ามิน อาไซอิ ที่คุณภาพสู งสุ ด
สิ ทธิ บตั รที่คุม้ ครองกระบวนการซึ่ งกักสารอาหารที่สาคัญไว้
ประกอบด้วย Enlivenox™ ซึ่ งส่ งผ่านสารโพลิฟีนอลได้
มากกว่าสารเปรี ยบเทียบอื่นๆ ของ อาไซอิ 10 เท่า
มีการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มนั่ ใจในส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสู ง และมีสารอาหารสู ง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช่
การปลดปล่อยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ที่เสี ยสละอุทิศเพื่อตนเพื่อปลดปล่อย แบ่งบัน ที่มีอยูใ่ นผลไม้อาไซอิ ถึง
แหล่งที่จะทาให้มีสุขภาพ อันเป็ นเอกลักษณ์ของโลก โมนาวีผสมผสาน
วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสู งสุ ด
ผลดี
•
•
•
•
ทุ่มทุนกว่า 1ล้านดอลล่าร์ ในการวิจยั เชิงคลินิก
รับรองจากการศึกษาวิจยั อิสระทางวิทยาศาสตร์ กว่า 72 ที่
ตีพิมพ์กว่า 17 ครั้ง ในวารสาร national peer
reviewed
สิ ทธิบตั รอเมริ กา 7 ฉบับ
เวลาทีเ่ หมาะ
ในปี 2548 โมนาวีปลอยอาไซอิ
ส่ ู
่
ตลาดโลก และบริษท
ั ไดกลายเป็
น
้
บริษท
ั ยักษใหญ
์
่ ในธุรกิจขายตรง
ตอนนี้ เราคิดคนการลดน
ธี
้าหนักดวยวิ
้
้
ทีด
่ ต
ี อสุ
่ ขภาพ และมีประสิ ทธิผล มันไม่
มีเวลาทีด
่ ก
ี วานี
่ ุณจะมาเป็ น
่ ้แลว
้ ทีค
หนึ่งในผูจั
้ ดจาหน่ายโมนาวี
เวลาที่เหมาะ
เป็ นที่รู้จกั
• ว่าติดลาดับที่ 18 จาก 500 บริ ษทั ชั้นนาจากการจัดลาดับของ Inc
ลาดับที่ 1 ในประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
• Direct Selling News สาหรับยอดขาย $100 ล้าน ปี
2542
• และ ปี 2543
ออกรายการทางสื่ อ
• รายการ MTV Cribs
• รายการ CBS’ The Doctors
• รายการ Rachael Ray
• รายการ Today Show
• วารสารFortune
• วารสาร Inc. 500
• วารสารVogue
• วารสารPeople.com
• วารสาร BusinessWeek
THE RIGHT TIMING
INTERNATIONAL MARKETS
ภายใต้การนาทีด
่ ี
ดวยประสบการณ
กว
้
์ าทศวรรษใน
่
ธุรกิจขายตรง โมนาวีไดรั
้ บการ
บริหาร โดยฝ่าย ผูบริ
้ หารและ
ผูแทนจ
าหน่ายทีอ
่ ุทศ
ิ ตนเพือ
่
้
เปลีย
่ น ชีวต
ิ คนในโลก
ภายใต้การนาที่ดี
เพื่อมอบเกียรติให้กบั ผูน้ าระดับต้นๆ
•
•
•
•
•
•
ลาดับที่ 18 จาก 500 บริ ษทั ชั้นนาจากการจัดลาดับของ Inc ปี 2552
ลาดับที่ 1 ในประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
คุณ Dallin Larsen รับรางวัล Ernst & Young LLP
Entrepreneur ในปี นั้น
CEO แห่งปี จากนิตยสาร Utah Business
ธุ รกิจเจริ ญเติบโตเร็ วที่สุดในรัฐยูทาห์
อันดับ 1 จากบริ ษทั ที่เติบโตรวดเร็ ว 50
บริ ษทั จากนิตยาสาร Utah Business
ผลตอบแทนทีด
่ ี
เรามีแผนคาตอบแทนที
ป
่ รับปรุงใหม่ ตอบแทน
่
สูงมอบให้ตัวแทนจาหน่าย ดวยอิ
สระทาง
้
การเงิน สรางเส
คคล
้
้ นทางการเติบโตให้แตละบุ
่
และโอกาส ในการสรางความแตกต
าง
ิ
้
่ กับชีวต
คนอืน
่
ผลตอบแทนที่ดี
8 วิธีในการสร้างรายได้
01 การขายตรง การขายปลีกตัวต่อตัว ซึ่งคุณสามารถมีรายได้จาก
การซื้อผลิตภัณฑ์โมนาวีในราคาขายส่ง และสามารถขายผลิตภัณฑื
นั้น ในราคาขายปลีกตามแต่ใจคุณ
02 รางวัลนักขายปลีกยอดเยีย่ ม ผูจ้ ดั จาหน่ายที่มียอดขายปลีกสูง (
ขั้นต่า 300 PV ของยอดขายปลีก ที่ได้รับการรับรอง) มากกว่า
4 สัปดาห์ จะได้รับรางวัล นักขายปลีกยอดเยีย่ ม
03 โบนัสการขยายธุรกิจครั้งแรก ผูจ้ ดั จาหน่ายที่เป็ น 100
ACTIVE และคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับ ค่าขยายธุรกิจครั้ง
แรก FOB จานวน 1 ครั้ง คิดเป็ น 20% ของ PV (สูงสุ ด
ไม่เกิน 20 GBU
04 โบนัสสตาร์ เมกเกอร์ ถ้าคุณคือผูจ้ ดั จาหน่ายที่เป็ น 100
ACTIVE และคุณสมบัติครบถ้วน ทุกๆครั้งที่ผจู ้ ดั จาหน่ายคน
หนึ่งที่คุณสปอนเซอร์ อยูท่ ายอดถึงระดับสตาร์ คุณจะได้รับสตาร์
เมกเกอร์ โบนัส จานวน 20 GBUจากยอดขายของคนเหล่านั้น
05 โบนัสเพิ่มตาแหน่ง เพื่อส่งเสริ มการเติบโตของคุณในองค์กร
คุณสามารถสร้างรายได้จากการเลื่อนระดับตามขั้นตาแหน่งสตาร์
06 โบนัสนักพัฒนาผูบ้ ริ หาร เมื่อคุณทายอด 100 GV จากขา
ที่อ่อนของคุณ โบนัสทีม 10% จะจ่ายเข้าไปใน GV ในสายนั้น
(ซึ่งเทียบเท่ากับคุณได้รับค่าเฉลี่ย 5% จากทั้งสองขา) จะยกยอด
GV ที่คา้ งชาระไปสัปดาห์ถดั ไป ตราบใดที่คุณจะดาเนิ นการใน
ธุรกิจนี้ อยู่
07 โบนัสGROWTH แต่ละสัปดาห์คุณจะได้รับคะแนนการ
เติบโต ตาม ตาแหน่ง “ที่คุณถูกจ่าย” และผูจ้ ดั จาหน่ายที่มีตาแหน่ง
สูงสุดในสาย “ที่คุณถูกจ่าย” ในแต่ละสายของแผนผังต้นไม้
ส่วนตัวของคุณ
08 โบนัส EXECUTIVE CHECK MATCH คุณ
มีรายได้สปั ดาห์สูงสุ ดในสัดส่ วน 2500 GBU ของโบนัสทีม
จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายในแผนผังต้นไม้ของคุณ หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายใน
แผนผังต้นไม้ของพวกเขา
ผลตอบแทนที่ดี
รางวัลและการยอมรับ
ท้องฟ้ าไม่มีขีดจากัดแล้ว โปรแกรมรางวัล และการยอมรับของ โมนาวี จะ
พาคุณท่องไปในโลก หรื อนอกโลก
การเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายของโมนาวี ทาให้คุณมีโอกาส ที่จะได้รับสิ่ งต่อไปนี้:
• เมอร์ซีเดส ซีดาน
• รถนาเข้า
• ทริ ปรอบโลก
• โบนัสเงินสด
• การเข้าใช้เครื่ งอเจ็ตส่วนตัว
• ทริ ปนอกโลก
1 ตอเดื
่ อน
= 4 ขวด
= 100 PV
= 4,510 baht
You
You
1 บ็อก = แอคทีฟบ็อก
A
2 ขวด 2475 Baht – 50PV – 1237.50 @ ขวด
4 ขวด 4510 Baht – 100PV – 1127.50 @ ขวด
8 ขวด 8250 Baht – 200PV – 1031.25 @ ขวด
B
1 บ็อก = แอคทีฟบ็อก
You
100PV
100PV
C
AAB
200PV
200PV
AAA
100PV
A
100PV
B
200PV
AA
Star
Star Maker
– Star
Active
Star
Active
1000
/500
Star
and 250
Qualified
200PV
ABA
100PV
AB
ABB
BAA
200PV
100PV
การคานวณจากคอมมิทชัน
่ ของทีม
Left Team
= 1,200 PV
Right Team
=
1,000 PV
Min
= Right
Allocate Extra 100 to Right
10% of 1,100 = 3,300 B
Left stores 100 PV
200PV
BA
BB
BBA
D
100PV
100PV
BAB
200PV
100PV
First Order Bonus
1,200 B
2,400
Star Maker Bonus
1,200 B
Star 250 Bonus
800 B
Star 500 Bonus
1,600 B
Star 1000 Bonus
3,200 B
Team Commissions
3,300 B
Total Commissions
12,200 B
BBB
100PV
ระดับ
Star 250
Star 500
Star 1000
Bronze
Silver
Gold
Ruby
Emerald
Diamond
Blue
Hawiian
Black
Royal
จำนวนกล่อง
/อำทิตย์
5
10
20
40
60
100
200
300
400
500
750
1500
3000
คะแนน
/อำทิตย์
250
500
1000
2000
3000
5000
10000
15000
20000
25000
37500
75000
150000
รำยได้ /ปี
USD
2,180
3,980
9,282
16,790
29,735
52,902
107,330
155,889
230,882
474,820
723,076
1,114,180
2,672,684
รำยได้ /ปี
บำท
65,400
119,400
278,460
503,700
892,050
1,587,060
3,219,900
4,676,670
6,926,460
14,244,600
21,692,280
33,425,400
80,180,520
จำนวนสมำชิก
15
31
62
123
185
308
615
923
1,231
1,538
2,308
4,615
9,231
ภาพลักษณที
ด
่
ี
์
โครงการ MORE Project ตัง้ ขึน
้ ในปี
2548 ทีย
่ งั คงเปลีย
่ นชีวต
ิ ผูคน
หลายสิ บ
้
พันคน เริม
่ จาก อาหาร ทีพ
่ ก
ั พิง เสื้ อผา้
จนถึงการศึ กษา โครงการ MORE
Project นาความหวังไปสู่ ครอบครัว
ยากจนชาวบราซิล เป็ นวิถข
ี องเราทีจ
่ ะ
คืนกาไรสู่ สั งคม ซึ่งไดมอบสิ
่ งดีๆให้กับ
้
เรา
ฝั นให้ไกล
สมัครสมาชิก
เริ่ มสัง่ ซื้อสิ นค้า
สมัครการสั่งให้ระบบตัดการรักษายอดโดยอัตโนมัติ
สร้างความเชื่อมัน่
http://tasteshare.com/training
5. Document your Goals
6. .สร้างรายชื่อสมาชิกคนต่อไป ทุกคนที่คุณรู ้จกั เริ่ มต้นจากชื่อใน
มือถือ
7. เรี ยนรู ้ที่จะพูดจาเชิญชวน
8. แบ่งบันโอกาส
9. ศึกษาระบบ
10. ช่วยคนอื่นทาเหมือนที่คุณทา ทาซ้ า
1.
2.
3.
4.
โมนาวี โมนาวี เพาวส์ โมนาวี อีเอ็มวี โมนาวี แอคทีฟ
เฮลท ์
ซัทเทน เอนเนอยี
์ ่ และ พรีเมเออร ์ อาไซอิ เบลนด ์
เป็ นเครือ
่ งหมายการคาของ
โมนาวี แอล แอลซี จดทะเบียนที่
้
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ

similar documents