Zasady czytania Biblii

Report
BIBLIA
Hermeneutyka

Hermeneutyka podająca zasady interpretacji
tekstów literackich i źródeł historycznych.

Prawdy w Biblii nie zostały podane w formie
definicji lecz w różnych formach literackich,
powstałych w różnych czasach, środowiskach
i kulturach.

Hermeneutyka biblijna uwzględnia zasady
literackie i teologiczne w interpretacji Pisma
Świętego.
Zasady literackie

Uwzględnienie tekstu oryginalnego.

Ważność kontekstu.

Uwzględnienie miejsc paralelnych.

Uwzględnienie warunków literackich.

Znajomość powstania tekstu.
Uwzględnienie tekstu oryginalnego

Bezpośrednio natchniony jest tylko autograf. Tj. tekst
oryginalny, który wyszedł spod pióra pisarza
biblijnego.
Tłumaczenie jest natchnione pośrednio, tzn.
zasługuje o tyle na miano Słowa Bożego, o ile wiernie
oddaje autograf. Natchniona jest Księga biblijna a nie
jej tłumacz.


Kościół troszczy się o to aby przekłady Biblii na różne
języki, były opracowane odpowiednio.

Imprimatur.
Ważność kontekstu

Czytając Biblię należy uwzględnić kontekst
gramatyczny, psychologiczny, bliższy
i dalszy.
Myśli autora nie wyczerpuje ani nie jest
w stanie wyrazić jedno krótkie zdanie wyrwane
z kontekstu.

Uwzględnienie kontekstu pozwala wyjaśnić
wiele trudności i głębiej wniknąć w treść Biblii.


Przykładem może być Mk 8,33
Uwzględnianie miejsc paralelnych
Miejsca paralelne – miejsca, w których
powtarzają się te same wyrazy (paralelizm
leksykalny) lub te same treści (paralelizm
rzeczowy).

Szczególne znaczenia mają miejsca
w dziele tego samego autora, jako że
najlepszym interpretatorem Biblii jest sama
Biblia.


Przykłady: Chrzest Jezusa – Mt 3,13-17
Uwzględnianie gatunków literackich
Należy również uwzględnić gatunki literackie,
czyli formy pisania przez ludzi w danym
miejscu i epoce dla wyrażenia tego, co
zamierzali przekazać.

Mnogość gatunków literackich jest znakiem
bogactwa i prawdy oraz wskazuje na rozliczne
i przeróżne sposoby jakimi niegdyś mówił Bóg
do ojców prze proroków (KO 12)


Przykłady: Księga Jozuego, apokaliptyka, itd.
Znajomość okoliczności powstania tekstu
Niezwykle ważna jest znajomość
okoliczności kompozycji dzieła:
-wykształcenie, kultura, psychika autora
-epoka w jakiej żył autor
-cel dzieła
-adresaci, ich potrzeby i środowisko


Św. Hieronim: „Liczni błądzą z powodu
nieznajomości historii”.
Zasady teologiczne

Zgodność z Tradycją Kościoła

Nauka ojców Kościoła

Analogia wiary

Jedność Biblii

Interpretacja prawd zbawczych
Zasady teologiczne
Ponieważ Biblia jest również słowem
Bożym, dlatego też przy jej interpretacji
trzeba uwzględnić obok reguł literackich
także reguły teologiczne.

„Pismo Święte powinno być czytane i
interpretowane w tym samym duchu, w
jakim zostało napisane; należy więc celem
wydobycia właściwego sensu świętych
tekstów nie mniej uważnie także
uwzględnić treść i jedność całej Biblii,
mając na oku żywą Tradycję całego
Kościoła oraz analogię wiary” (KO 12).

Zgodność z Tradycją Kościoła
Egzegeta katolicki, jak i każdy, kto chce
poprawnie interpretować Pismo Święte, przy
tłumaczeniu Biblii musi uwzględniać żywą
Tradycję interpretacji Kościoła


Funkcję wyjaśniania słowa Bożego pełni żywy
Urząd Nauczycielski Kościoła, który
autorytatywnie działa w imieniu Jezusa
Chrystusa.

Urząd Nauczycielski Kościoła nie jest nad
słowem Bożym, lecz jemu służy, święcie je
strzeże i wiernie wyjaśnia (KO 10).
Nauka Ojców Kościoła

Wyrazem żywej Tradycji Kościoła jest
również interpretacja ojców Kościoła.
Obowiązuje ona wtedy, gdy jest
interpretacją powszechną i dotyczy
spraw wiary i moralności.

Analogia wiary
Jest to harmonia jakiejś konkretnej nauki
z całym kompleksem prawd objawionych,
nauczanych przez Kościół. Żaden tekst biblijny
nie może mieć sensu przeciwnego tym
prawdom.


Prawdy objawione, których naucza Kościół,
mają tego samego autora co i Biblia – Boga.

św. Augustyn: „W zawiłych miejscach Pisma
należy odwołać się do reguły wiary, którą się
wyprowadza z miejsc jaśniejszych tegoż
Pisma lub z autorytetu Kościoła”.
Jedność Biblii
„Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg
obydwu Testamentów, mądrze postanowił,
by Nowy Testament był ukryty w Starym, a
Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie.


Biblia przedstawia przedziwną jedność, nie
tylko ze względu na to, że jeden jest jej
Autor główny – Bóg, ale również ze
względu na swą treść religijną, która
koncentruje się na temacie zbawienia,
obiecanego i przygotowanego w Starym
Testamencie, a zrealizowanego w
Chrystusie w Nowym Testamencie.
Interpretacja prawd zbawczych

„Księgi biblijne podają wiernie i bez błędu
prawdę, jaka z woli Bożej miała być przez
Pismo Święte utrwalona dla naszego
zbawienia” (KO 11).
Zadaniem więc interpretatora jest
wyjaśnienie przede wszystkim prawdy
dotyczącej zbawienia oraz komentowanie
poszczególnych tekstów w wielkim
kontekście świętej historii zbawienia.


similar documents