Atık Getirme Merkezleri

Report
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı
İKİLİ TOPLAMA SİSTEMİ
VE
ATIK GETİRME MERKEZİ
Haziran 2014
İstanbul
Mevzuat
2872 Sayılı Çevre Kanunu- Madde 11;
“atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır”
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Madde 5;
“Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır.”
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği- Madde 23;
“Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi
tarafından getirilip bırakılacağı getirme merkezi”
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği- Madde 8;
“Belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında getirme
merkezlerinin kurulması”
Amaç
İkili Toplama Sistemi ile;
Geri kazanılabilir atıkların;
* diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını,
* geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesini,
Amaç
Atık Getirme Merkezleri ile;
Kaynağında ayrı toplanan atıkların çevreye olumsuz etkilerinin
önlenmesi, geri kazanıma veya bertarafa gönderilmesi için bırakılacağı
getirme merkezlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi,
İkili Toplama Sistemi
* Biyobozunur atıklar yeşil torbada
* Geri kazanılabilir atıklar mavi torbada
biriktirilir.
Torbalar belediyeler tarafından dağıtılır veya dağıttırılır.
Toplama
Yeşil renkli biriktirme ekipmanlarında biriktirilen atıklar;
belediye tarafından toplanır/toplattırılır.
Mavi renkli biriktirme ekipmanlarında biriktirilecek geri
kazanılabilir atıklar;
belediyenin yönetim sistemi içerisinde, çevre izin ve lisans
belgesine sahip belediyenin/birliğin toplama ayırma tesisi veya
belediyelerin/birliklerin anlaşmalı oldukları toplama ve ayırma
tesisleri tarafından toplanır.
6
Yer Altı Konteynırları
Yer Altı Konteynırları
Özellikleri
* Sitelerde, geniş kaldırımlı yollarda ve yeni imara açılan yerlerde 
* Dar sokaklarda, kaldırımlarda ve özellikle gömülü konteynırlar için yeraltı kablolarının
olduğu yerleşim yerlerinde 
* Daha az koku, görüntü ve sızıntı suyu vb. çevresel sorunlar
* Yatırım maliyeti mevcut sistemde kullanılan konteynır ve araçlara göre yüksek
Atık Getirme Merkezleri
* I. Sınıf getirme merkezleri;
- asgari 1.000 m2,
- 12 atık türü,
- Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri ve Büyükşehirlerde İlçe belediyeler
* II. Sınıf getirme merkezleri;
- asgari 20 m3,
- 7 atık türü,
- alışveriş merkezleri ve üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde
* III. Sınıf getirme merkezleri;
- asgari 2 m3,
- 5 atık türü,
- satış noktaları tarafından kendi mülkiyet alanları içinde
olarak tanımlanmıştır.
Atık Grupları
Atık Grubu Atık Kodu
15 01 01
1
15 01 05
20 01 01
15 01 02
20 01 39
2
02 01 04
16 01 19
15 01 04
02 01 10
20 01 40
3
16 01 17
16 01 18
19 10 01
19 10 02
15 01 07
4
20 01 02
16 01 20
15 01 03
5
20 01 38
15 01 09
6
20 01 10
20 01 11
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
7
16 06 05
20 01 33*
20 01 34
Atık Adı
Kağıt ve karton ambalaj
Kompozit ambalaj
Kâğıt ve karton
Plastik ambalaj
Plastikler
Atık Plastikler
Plastikler
Metalik ambalaj
Atık Metal
Metaller
Demir Metaller
Demir Olmayan Metaller
Demir ve Çelik Atıkları
Demir olmayan atıklar
Cam ambalaj
Cam
Cam
Ahşap ambalaj
20 01 37 dışındaki ahşap
Tekstil ambalaj
Giysiler
Tekstil ürünleri
Kurşunlu piller
Nikel kadmiyum piller
Cıva içeren piller
Alkali piller (16 06 03 hariç)
Diğer piller ve akümülatörler
16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında
geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren
sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
Atık
Grubu
8
Atık Kodu
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
9
09 01 10
09 01 11
09 01 12
10
11
12
20 01 31*
20 01 32
20 01 25
20 01 26*
20 03 07
16 01 03
Atık Adı
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren
atıklar
Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya
çıkartılmış ekipmanlar
20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli
parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış
elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35
dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik
ekipmanlar
Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf
makineleri
16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün
altında geçen pillerle çalışan tek
kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 11 dışındaki pille çalışan tek
kullanımlık fotoğraf makineleri
Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
20 01 31 dışındaki ilaçlar
Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
Hacimli atıklar
Ömrünü tamamlamış lastikler
I. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
III. Sınıf Atık
Getirme Merkezleri
II. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
II. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları münferit atık getirme merkezi
kuramazlar.
II. sınıf atık getirme merkezi kuran alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış
noktaları, ambalaj atığı toplama noktası oluşturmakla yükümlüdür.
Ancak, alışveriş merkezleri dışında faaliyet gösteren münferit satış noktalarında atık
getirme merkezi oluşturulması halinde ayrıca ambalaj atığı toplama noktası
oluşturulmaz.
Alışveriş merkezlerinde kurulan II. sınıf atık getirme merkezlerinde faaliyet gösteren
satış noktaları,
atık getirme merkezlerine atıklarını vermekle ve biriktirilen atıkların geri kazanım
ve/veya bertaraf maliyetlerine katılmakla yükümlüdür.
Uyum Süreci
* Büyükşehir belediyeleri sınırlarındaki ilçe belediyeleri, Tebliğin yayımı tarihi itibariyle
1 (bir) yıl içerisinde,
* diğer belediyeler 3 (üç) yıl içerisinde
I. sınıf atık getirme merkezlerini kurar.
Mevcut atık getirme merkezleri, Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Tebliğde belirlenen
fiziksel koşullara 1 (bir) yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür.
İkili toplama sisteminde kullanılacak torbalar, belediyeler tarafından bu Tebliğin yayımı
tarihi itibariyle 1 (bir) yıl süre ile dağıtılır veya dağıttırılır. Bu süre sonunda torbalar
vatandaşlar tarafından temin edilir.
TEŞEKKÜRLER
Tel : (0312) 586 30 74
e-posta: [email protected]

similar documents