tory J. Coufal J. Kukla

Report
AKUMULÁTORY
Pro napájení strojů, přístrojů a osvětlení, které využívají stejnosměrný proud, jsou
nezbytné zásobníky energie, které jsou schopny tuto energii akumulovat.
Tyto zásobníky energie lze rozdělit na systémy s možností nabíjení a na takzvané
jednorázové systémy
Požadavky na akumulátory
V rámci 12V palubní sítě je akumulátor kompromisem mezi požadavky, které si částečně odporují:
akumulátor musí být dimenzována jak pro startování tak i pro napájení palubní sítě. Při startování
je akumulátor zatížen vysokým proudem (300...500 A).
Během jízdy je z akumulátoru odebírán jen nízký proud, pro nějž je rozhodující výlučně kapacita
akumulátoru. Oba požadavky v jednom akumulátoru lze jen obtížně zkombinovat.
Princip činnosti akumulátoru:
 Akumulátor je měničem energie při vybíjení mění chemickou energii na elektrickou, při nabíjení
naopak.
 Kromě akumulace energie plní akumulátor ještě další důležitý úkon, jako tlumič napětovích špiček,
které chrání citlivé součástky.
Spojování zdrojů :
Sériové spojení používáme chceme-li získat vyšší napětí
Paralelní spojení používáme chceme-li získat vyšší proud
Zpět
AKUMULÁTORY JSOU KONSTRUOVÁNY ABY VYHOVĚLY NÁSLEDUJÍCÍM PODMÍNKÁM
PROVOZU:

Při nízké venkovní teplotě musí akumulátor dodávat vysoký startovací výkon.

Hustota kyseliny musí být rovněž přizpůsobena okolní teplotě - v zemích s tropickým podnebím musí být např. hustota
elektrolytu nižší.

V podnikatelské sféře (vozidla taxislužby, autobusy, dodávková vozidla atd.) může v důsledku častějšího odběru proudu
docházet k intenzivnímu cyklickému namáhání (např. při častém používání klimatizace, osvětlení, atd.)

Akumulátory v terénních automobilech, užitkových vozidlech, stavebních strojích, traktorech a vozidlech, která jsou
využívána v zemědělství a lesním hospodářství, musí kromě cyklického namáhání splnit požadavky na vysokou odolnost
vůči vibracím a nárazům při jízdě na polní cestě, staveništi nebo v terénu.
- Na tomto obrázku vidíte účinek nízké
teploty na výkon akumulátoru
Zpět
VELIČINY A POJMY
Napětí článku: Napětí článku odpovídá rozdíl mezi napětím, která vznikají mezi kladnými a zápornými deskami v
elektrolytu. Napětí článku není konstantní veličinou, ale závisí na stavu nabití (hustotě
kyseliny) a teplotě elektrolytu.
Jmenovité napětí: Jde o napětí předepsané! Jmenovité napětí akumulátoru je 12V pro 24V soustavu získáváme
jmenovité napětí sériovým zapojením 2x12V akumulátoru.
Vnitřní odpor: Vnitřní odpor článku se skládá z různých dílčích odporů. Jako je odpor mezi elektrodami a
elektrolytem, odpor, který kladou desky proudu elektronů, odpor, který klade elektrolyt
proudu iontů. Se zvyšujícím se počtem desek vnitřní odpor článku klesá. S postupujícím
vybitím akumulátoru a při nízkých teplotách odpor stoupá
Svorkové napětí: Odpovídá napětí mezi pólovými koncovkami.
Plynovací napětí: Napětí při kterém akumulátor začne výrazně plynovat. Mezní hodnota u 12V akumulátoru je
14,4- 14,7V
Zpět
Dále
VELIČINY A POJMY
Rezervní kapacita: Je definována jako doba, po kterou je akumulátor schopen dodávat energii pro provoz
vozidla, nepracuje-li alternátor, tato rezervní kapacita je udávána v minutách.
Zkušební proud za studena: Odpovídá intenzitě proudu, která je přiřazena danému akumulátoru a slouží k
posuzování chování akumulátoru. Při startu za nízkých teplot a definitivním podmínkám
vybíjení.
Jmenovitá kapacita: Značí se K (s indexem20) a odpovídá množství elektrické energie v Ah, které je
akumulátoru přiřazeno, toto množství energie musí být možné odebrat při stanoveném proudu za
dobu 20hodin při dosažení konečného vybíjejícího napětí 10,5V a teplotě +/- 25°C, +/-2°C.
Samovolné vybíjení akumulátoru: Je způsobena chemickými procesy, je závislé na teplotě, kdy s nárůstem
teploty 10°C se koeficient zdvojnásobuje, proto akumulátor musíme skladovat 100% nabité a v
chladu. Cyklické namáhání: Startovací akumulátory jsou nabíjeny a vybíjeny a tento proces se
nazývá cyklus.
Kapacita akumulátoru: Odpovídá množství odebraného proudu v určitých podmínkách a je výsledkem
násobením proudu a času Ah (Ampér hodiny). Kapacita není konstantní veličinou, ale je závislá na
intenzitě vybíjejícího proudu, hustotě a teplotě elektrolytu, stáří akumulátoru eventuelně na vrstvení
kyseliny
Zpět
Dále
VELIČINY A POJMY
Cyklické namáhání: Startovací akumulátory jsou systematicky vybíjeny a nabíjeny. Tento proces se nazývá
cyklus.Špičkový výkon musí dodat na krátkou dobu. Startování vozidla trvá jen několik sekund. Po spuštění
motoru zajišťuje alternátor (generátor) napájení automobilu akumulátoru, akumulátor je přitom cyklicky
namáhán a jeho životnost se zkracuje.
Spouštění motoru za studena: Nejméně příznivým zatížením akumulátoru je spouštění motoru za studena. Při
spouštění motoru za studena dochází k působení dvou faktorů, které dodatečně zatěžují akumulátor.
Mechanický odpor je vyšší, protože olej v motoru vykazuje při nižší teplotě vyšší viskozitu. Spouštěč tedy
spotřebuje více energie. Akumulátor musí dodávat vyšší proud.Výkon akumulátoru při nízkých teplotách
výrazně klesá. Z uvedených skutečností lze vyvodit, že je důležité, aby se akumulátory při nízkých teplotách
nacházely v dobrém stavu.
Zpět
ZAPOJENÍ DESEK V AKUMULÁTORU
Jednotlivé články musí být vzájemně propojeny. Záporné póly jednoho článku jsou propojeny s kladným pólem
následujícího článku. Tímto sériovým zapojením je dosaženo zvýšení celkového napětí akumulátoru. Startovací
akumulátory mají vnitřní propojky článků, které jsou přes otvor ve stěně akumulátoru vzájemně svařeny.
Pro připojení akumulátoru ke spotřebiči nebo nabíječce je akumulátor vybaven pólovými koncovkami. Póly mají
většinou kuželovitý tvar. Kladný pól je přitom mírně tlustší než záporný, aby bylo zamezeno záměně pólů při
připojování.
Zpět
PRINCIP ČINNOSTI AKUMULÁTORU
Přeměna energie: Slova Aku nebo Akumulátor znamenají „sběrač". Akumulátor střádá (nebo ukládá)
elektrickou energii, aby ji v případě potřeby mohl dodávat. V zásadě existují dvě možnosti
akumulace energie: kondenzátorem v podobě náboje nebo akumulátorem ve formě chemické
energie.Akumulátor je měničem energie. Při vybíjení může chemickou reakci měnit na
elektrickou energii a při nabíjení může naopak elektrickou energii měnit na energii chemickou. Vedle
akumulace energie splňuje akumulátor další důležitý úkol jako např. tlumič napěťových špiček, který
chrání citlivé součástky.
Chemická reakce: Prvky, které se podílejí na chemické reakci uvnitř akumulátoru, se nazývají aktivní hmoty.
Za aktivní hmotu jsou považovány elektrody (desky) a kapalina (elektrolyt). V případě nabitého
akumulátoru jsou to: kladná elektroda: oxid olovičitýPb02 záporná elektroda: olovo Pb elektrolyt:
kyselina sírová H2S04. Při nabíjení a vybíjení akumulátoru chemické látky vzájemně reagují na
povrchu elektrod. Na kladné elektrodě se oxid olovičitý (Pb02) mění na sulfát olova (PbS04). Na
záporné elektrodě se olovo (Pb) mění na sulfát olova (PbS04). Z tohoto důvodu klesá koncentrace
kyseliny sírové. Při nabíjení reagují látky v opačném pořadí. Této skutečnosti vděčí akumulátor za to,
že může být znovu nabit (sekundární článek). Po nabití je dosaženo výchozího stavu.
Vzorec chemické reakce:
Zpět
POPIS AKUMULÁTORU
Zpět
Nové strategie nabíjení akumulátoru nabízejí různé výhody pro životní prostřední a
novinky pro zákazníky :
Cíl dobíjení
Konvenční management energie
Nový management energie
Neustále plné nabití
Minimální úroveň definovaná podle požadavků
v závislosti na:
• kvalitě akumulátoru
• rozličných podmínkách prostředí
jako teplota
Velikost akumulátoru Maximální velikost je definována
následujícími celkovými podmínkami :
• proud při uzavřeném • spotřeba při stání
Vyšší rezerva kapacity, neboť akumulátor se
nikdy nenabíjí úplně.
AGM-akumulátor vzhledem k vyšší stabilitě
cyklu.
Nabíjecí proud
Silně klesá, protože se zvyšuje stav nabití
Značně zvýšený nabíjecí proud i po delších
úsecích jízdy
CO2-strategie
žádná
IGR využívá uvolněnou oblast nabíjení
Zpětné získávání
energie
Minimální možnosti zpětného získávání
energie
(jen krátce po nastartování))
Velký potenciál zpětného získávání energie
Zpět

similar documents