Aplikant

Report
Informativni sastanak
EU CIVIL SOCIETY FACILITY SERBIA PROGRAMME
PROGRAM EU ZA PODRŠKU CIVILNOM DRUŠTVU
PLAN RADA
VREME
TEMA
11:00 – 11:10
Otvaranje skupa
11:10 – 11:30
Pozdravni govor
Martin Kern, Šef operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
11:30 – 11:50
Pozdravni govor
Ivana Ćirković, Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
Vlade Republike Srbije
11:50 – 12:30
Prezentacija novog konkursa
Andreja Tonč, Ekspert za upravljanje i monitoring EU grantova,
projekat: „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“
12:30 – 13:30
Pitanja i odgovori
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
SADRŽAJ PREZENTACIJE
• Ciljevi konkursa
• Finansijski okvir
• Pravila konkursa
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
OPŠTI CILJ
• Doprineti demokratiji, ljudskim pravima,
socijalnoj inkluziji i vladavini prava kroz
efikasnije učešće građana u formulaciji
politika, u procesima i praksama donošenja
odluka na svim nivoima upravljanja.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
SPECIFIČNI CILJEVI
• Jačati učešće organizacija civilnog društva
(OCD) u reformi javne uprave u Srbiji na svim
nivoima.
• Ohrabriti OCD inicijative koje promovišu
kulturnu različitost i pomirenje u regionu.
• Jačati građanske inicijative i kapacitete
organizacija sa ciljem osnaživanja uloge
civilnog društva u razvoju lokalne zajednice.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
OČEKIVANI REZULTATI
• Poboljšano učešće civilnog društva u
osiguranju transparentnosti i odgovornosti
javne administracije na svim nivoima.
• Kulturna raznolikost i tolerancija promovisana
na
lokalnom,
nacionalnom
i
međuregionalnom nivou.
• Ojačani kapaciteti organizacija koje deluju na
lokalu za sprovođenje građanskih akcija i
učestvovanje u razvoju zajednica.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
FINANSIJSKI OKVIR
• Ukupno dostupno u okviru konkursa: 2.000,000
evra.
• Veličina grantova:
– Min: 50,000 evra
– Max: 100,00 evra
• Procenat sufinansiranja:
– Min: 50% ukupnih troškova projekta
– Max: 90% ukupnih troškova projekta
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KO MOŽE DA UČESTVUJE
• Glavni akteri koji mogu da učestvuju u
konkursu su:
– Aplikant (eng. applicant) – podnosilac predloga
– Ko-aplikant (eng. co-applicant/s)
– Pridruženo lice (eng. affiliated entity/ies)
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
APLIKANT
• Da bi ispunio uslove za prijavu, mora da bude:
–
–
–
–
Pravno lice,
Neprofitnog karaktera,
Organizacija civilnog društva,
Osnovana u jednoj od zemalja članica EU ili jednoj od
zemalja IPA-e,
– Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje
projektom zajedno sa ko-aplikantom i pridruženim
licem; aplikant ne može da deluje kao posrednik ,
– U slučaju da aplikant nije OCD osnovan/registrovan u
Srbiji, mora da se prijavi sa najmanje jednim koaplikantom osnovanim u Srbiji.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
APLIKANT
• Potencijalni aplikant ne može da učestvuje u
konkursu ukoliko se nalazi u jednoj od situacija
koje su navedene u Odeljku 2.3.3. PRAG-a.
• U Delu A, sekcija 3, formulara za prijavu (eng.
Application form) nalazi se Izjava aplikanta
(eng. Declaration by the applicant) kojom se
potvrđuje da se niti on, niti ostali učesnici (koaplikant, pridružena lica) nalaze u jednoj od
navedenih situacija.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
APLIKANT
• Može da učestvuje individualno ili sa koaplikantima.
• Ukoliko mu se odobri grant, aplikant i (ako
postoje) ko-aplikanti postaju korisnici projekta.
• Aplikant postaje korisnik identifikovan kao
koordinator. Koordinator je glavni sagovornik sa
ugovornim telom. On predstavlja i deluje u ime
svih korisnika (ukoliko postoje) i koordinira
dizajn i sprovođenje projekta.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KO-APLIKANTI
• Učestvuju u pripremi i sprovođenju projekta, a
njihovi troškovi se ostvaruju pod jednakim
uslovima kao i oni na koje prava ima aplikant.
• Mora da zadovolji iste kriterijume prijave kao i
aplikant.
• Mora da potpiše dokument „Mandat“ (eng.
Mandate), koji se nalazi u Delu B, sekcija 4
formulara za prijavu.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KO-APLIKANTI
• Uz već navedene uslove, ko-aplikanti još mogu
da budu i:
– Obrazovne, kulturne, socijalne, zdravstvene i druge
institucije koje rade u oblastima relevantnim za ovaj
Konkurs,
– Pokrajinske i lokalne samouprave.
• Za projekte koji se sprovode pod temom 3, koaplikanti moraju da budu organizacije iz
geografskog područja u kojem se sprovodi
akcija.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
PRIDRUŽENO LICE
• Aplikant i ko-aplikant mogu da sprovode
projekat sa pridruženim licem(ima).
• Isključivo sledeća tela mogu da budu uzeta u
obzir kao pridružena lica:
– Pravna lica koja zajedno formiraju jedno lice/telo,
uključujući i ako su specifično osnovana u svrhu
sprovođenja projekta. U tom slučaju, to lice/telo
može da učestvuje kao aplikant ili ko-aplikant bez
obzira na to da li učestvuje kao drugo lice/telo ili
kao pridruženo lice/telo.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
PRIDRUŽENO LICE nastavak
– Pravna lica/tela koja imaju povezanost sa aplikantom, kao npr.
pravnu ili kapitalnu povezanost, a koja nije ograničena na projekat
niti formirana u specifičnu svrhu sprovođenja projekta pod
uslovima da odgovaraju zahtevima i kriterijumima za prihvatljivost
aplikanta.
• Ukoliko se aplikantu odobri grant, pridruženo lice(a) neće
postati korisnik(ci) granta niti potpisnik(ci) ugovora. Međutim,
oni učestvuju u dizajnu i sprovođenju projekta i troškovi koje
imaju mogu da budu prihvaćeni ko dopušteni troškovi (pod
istim uslovima kao za aplikanta i ko-aplikanta).
• Pridruženo lice mora da zadovolji uslove prijave kao i
aplikant i ko-aplikant.
• Takođe, mora da potpiše Izjavu pridruženog lica koja se nalazi
u Delu B, sekcija 5 prijavnog formulara.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
SARADNICI
• Saradnici (eng. Associates) – druge
organizacije koje mogu biti uključene u akciju,
ali ne mogu da prime sredstva iz granta, osim
troškova putovanja i dnevnica.
• Ne moraju da zadovolje kriterijume za prijavu,
ali moraju da budu predstavljeni u Delu B,
sekcija 6 formulara za prijavu.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
IZVOĐAČI
• Korisnici granta, kao i njihova pridružena lica
mogu da dodeljuju ugovore za radove, robu i
usluge izvođačima (eng. Contractors) pod
uslovima za nabavku propisanim u Dodatku IV
grant ugovora.
• Saradnici i pridružena lica NE mogu da budu i
izvođači u okviru projekta.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOZVOLJENE AKCIJE
• Akcija se sastoji od skupa aktivnosti i mora se
sprovesti u Republici Srbiji.
• Dozvoljeno trajanje akcije:
– min. 12 – max 24 meseci.
• Specifične teme na koje se akcije moraju
odnositi:
– Reforma javne uprave
– Kulturna različitost
– Razvoj OCD na lokalu
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
REFORMA DRŽAVNE UPRAVE
TEME:
• Poboljšati transparentnost, efikasnost i uslužnu
orjentaciju državne uprave sa posebnim fokusom na
potrošnju javnih sredstva;
• Promovisati visoke standarde i efikasno sprovođenje
zakonodavnog okvira za prevenciju sukoba interesa
izabranih državnih funkcionera i službenika;
• Promovisati efikasnu, servisno orijentisanu saradnju
između republičke, pokrajinske i lokalne administracije;
• Poboljšati informacije o službama državne uprave.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
REFORMA DRŽAVNE UPRAVE
INDIKATORI:
• Broj građana na koje je pozitivno uticalo unapređeno pružanje
javnih usluga i konkretno unapređenje kapaciteta usluga
državne uprave kroz praćenje i ocenu javnih politika (sektorski
ciljevi, javna nabavka i finansijske alokacije za pružanje usluga);
• Nove inicijative lobiranja, javnog zagovaranja i aktivnog
građanstva koje podržavaju prevenciju konflikta interesa u
državnoj upravi;
• Broj građana koji imaju koristi od unapređenja tematske
saradnje u okviru državne uprave na svim nivoima vezanim uz
specifične potrebe građana i krajnjih korisnika usluga;
• Dodatne održive e-usluge ustanovljene sa ciljem da povećaju
efikasnost javnih servisa.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KULTURNA RAZNOLIKOST
TEME:
• Podrška kulturnim inicijativama koje promovišu
jednakost, ne-nasilje i ne-diskriminaciju;
• Promovisanje kulturne raznolikosti u oblasti
kulture i obrazovanja;
• Povećanje među-kulturalnog dijaloga među
različitim etničkim i religijskim zajednicama;
• Doprinos regionalnom
pomirenju kroz
istraživanje zajedničkih vrednosti i pitanja od
zajedničkog značaja.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KULTURNA RAZNOLIKOST
INDIKATORI:
• Broj inovativnih kulturnih proizvoda koji promovišu
toleranciju i razvijeni su i razdeljeni široj publici;
• Broj osoba na koje su pozitivno uticale inkluzivne kulturne i
obrazovne inicijative u odnosu na kulturnu raznolikost;
• Broj osoba na koje je su pozitivno uticale građanske akcije
koje promovišu među-etničku i među-religijsku toleranciju;
• Broj osoba na koje su pozitivno uticale inicijative regionalne i
kulturne raznolikosti, zajedničkog kulturnog nasleđa, istorije,
jezika, pomirenja, rešavanja konflikata.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
RAZVOJ OCD NA LOKALU
TEME:
• Kapaciteti organizacija koje deluju u lokalnoj zajednici
da pruže usluge građanima na lokalu;
• Podrška lokalnim inicijativama malih OCD-a sa fokusom
na specifične lokalne potrebe u oblastima kao što su
upravljanje i tolerantnost kroz operativne i akcijske
grantove;
• Promovisanje znanja i razumevanja opšte javnosti o
građanskim inicijativama kroz javna događanja i
komunikacione grantove OCD-a;
• Unapređenje umrežavanja OCD-a na lokalnom i
regionalnom nivou.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
RAZVOJ OCD NA LOKALU
INDIKATORI:
• Kapaciteti organizacija koje deluju u lokalnoj zajednici su merljivo
uvećani dopuštajući njihovo povećano učestvovanje u razvoju
zajednice;
• Broj efikasnih i održivih novih mera uvedenih za pružanje usluga na
lokalu i usmerenih na najranjivije grupe i manjine;
• Broj građana koji učestvuju u građanskim akcijama u oblasti reforme
državne uprave i kulturne raznolikosti na lokalu;
• Broj uspostavljenih održivih građanskih platformi koje se efikasno
bave specifičnim potrebama velikih grupa građana na lokalnom i
regionalnom nivou;
• Dodatna sredstva javnog i privatnog sektora obezbeđena u svrhu
podrške civilnom sektoru.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI
•
•
•
•
Sprovođenje istraživanja
Praćenje javnih politika i javnih servisa
Lobiranje i zagovaranje
Organizacija javnih skupova, debata i javnih
slušanja
• Obrazovanje i izgradnja kapaciteta
• Pružanje usluga na lokalu
• Specifične mere i socijalna podrška ugroženim
grupama i manjinama
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI
• Kreiranje i promovisanje umetničkih i
kulturnih proizvoda
• Kulturne i omladinske razmene u kontekstu
regionalnog pomirenja
• Organizacija inovativnih kulturnih događanja,
performansa, izložbi i takmičenja
• Umrežavanje i izgradnja partnerstva
• Druge aktivnosti u kontekstu opšte svrhe
Programa
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
NEDOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI
• Akcije koje se sastoje samo ili pretežno od individualnog
sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima,
konferencijama i kongresima.
• Akcije koje se sastoje samo ili pretežno od individualnih
stipendija za studiranje ili kurseve.
• Akcije primarno usmerene na aktivnosti izgradnje objekata,
nabavku opreme, nabavku i/ili renovaciju zgrada i
kancelarija.
• Akcije usmerene primarno na davanja i donacije, kao i one
profitnog usmerenja.
• Akcije koje su već financirane iz drugih EU programa i one
čije je sprovođenje započelo pre potpisivanja ugovora.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
GRANTOVI TREĆIM STRANAMA
• Aplikant može da predloži davanje grantova
trećim stranama, ali isključivo u okviru Teme 3
i u svrhu postizanja ciljeva projekta.
• Grantovi trećim stranama ne mogu da budu
jedina svrha projekta!
• Maksimalno dozvoljeni iznos jednog granta
trećoj strani iznosi: 10.000,00 evra.
• Maksimalno dozvoljeni iznos za grantove
trećim stranama iznosi 60.000,00 evra.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
GRANTOVI TREĆIM STRANAMA
• Specifični uslovi
stranama:
za
dodelu
granta
trećim
– Aplikant mora da ima godišnji promet od 10.000,00
evra ili manje.
– Aplikant nikada nije bio korisnik EU granta.
– Aktivnosti predviđene za finansiranje ne mogu da se
sprovode duže od 6 meseci.
• Aplikant treba da uzme u obzir mogućnost objave
konkursa za grantove trećim stranama više od
jednog puta (u zavisnosti od kapaciteta za
podnošenje projekata treće strane).
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
GRANTOVI TREĆIM STRANAMA
• Aplikant koji planira dodeliti grantove trećim
stranama treba da obavezno u sekciji 2.1.1.
formulara za prijavu definiše i sledeće:
– Ciljeve i rezultate koji će biti postignuti grantovima
– Fiksnu listu različitih tipova aktivnosti koje treba da
budu dozvoljene za grantove
– Tipove ili kategorije lica koja mogu da prime grant
– Kriterijume za selekciju aplikanata i davanje grantova
– Kriterijume za utvrđivanje tačnog iznosa granta trećoj
strani, i
– Maksimalni iznos granta koji će se dodeliti.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
VIDLJIVOST
• Aplikanti moraju da vode računa o
ispunjavanju zahteva za osiguranje vidljivosti
EU finansiranja.
• Više informacija o ovim zahtevima možete da
potražite na:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility
/index_en.htm
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOZVOLJENI BROJ PRIJAVA
• Jedan aplikant NE može da podnese više od jedne
prijave u okviru ovog konkursa.
• Jedan aplikant može da bude ko-aplikant ili
pridruženo lice u drugoj prijavi u isto vreme.
• Jedan ko-aplikant može da učestvuje u najviše 2
prijave u okviru ovog konkursa.
• Jedan ko-aplikant može da bude pridruženo lice u
drugoj prijavi u isto vreme.
• Pridruženo lice(a) mogu da učestvuju u dve prijave
u okviru ovog konkursa.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOPUŠTENI TROŠKOVI
• Jedino dopušteni troškovi mogu da budu
pokriveni grantom.
• Dopušteni troškovi uključuju popis troškova
navedenih u Opštim uslovima (Aneks G, član 14) i
članu 7 grant ugovora.
• Povraćaj dopuštenih troškova bazira se na jednoj
ili kombinaciji više formi:
– Stvarni troškovi nastali od strane korisnika i/ili
pridruženog lica
– Jedna ili više pojednostavljenih opcija troškova
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
POJEDNOSTAVLJENE OPCIJE TROŠKOVA
OPCIJA
OPIS
JEDINIČNI TROŠAK
pokriva sve ili određene specifične kategorije dopuštenih
troškova koje su jasno utvrđene unapred prema referenci
iznos po jedinici.
UKUPNA SUMA
pokriva u globalnim uslovima sve ili specifične kategorije
troškova koje su jasno utvrđene unapred.
PAUŠAL
pokriva specifične kategorije dopuštenih troškova koje su
jasno utvrđene unapred kroz primenu procenta fiksiranog ex
ante.
U svrhu sprovođenja ovog konkursa ove opcije dozvoljene su isključivo za
budžetske stavke 1.1 i 1.2 Plate.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DOPUŠTENI TROŠKOVI
• U dopuštene troškove spadaju i sledeći:
– Rezerva za nepredviđene situacije – najviše 5% od
predviđenih direktnih dopuštenih troškova.
Korišćenje ovih sredstava treba da bude odobreno
od strane ugovornog tela.
– Dopušteni indirektni troškovi – paušalni iznos od
najviše 7% od predviđenih ukupnih dopuštenih
direktnih troškova pod uslovom da isti troškovi već
nisu navedeni u drugim kategorijama budžeta.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
NEDOPUŠTENI TROŠKOVI
• Porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV).
• Carine i uvozne takse ili bilo kakve druge naknade.
• Kupovina, najam ili zakup zemlje i postojećih zgrada.
• Operativni troškovi
• Polovna roba
• Bankarski troškovi, trošak garancija i slični izdaci
• Troškovi konverzije, naknade i gubici pri razmeni valuta
povezani s bilo kojom komponentom određenih evro
računa, kao i ostali isključivo finansijski troškovi.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
NEDOPUŠTENI TROŠKOVI
• Doprinosi u naturi
• Troškovi lizinga
• Troškovi deprecijacije (pada vrednosti opreme, vozila)
• Dugovi i povezani troškovi (kamate)
• Pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
• Troškovi prijavljeni od grant korisnika i finansirani kroz
drugu akciju ili program koji je dobio EU grant
• Krediti trećim stranama
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA
• Obavezna registracija u PADOR sistem!
– Faza 1, koncept projekta (eng. Concept note) –
• Obavezno
– za prijave iznad 60.000,00 evra
• Nije obavezno
– za prijave ispod 60.000,00 evra ili manje
– za ko-aplikanta(e) i pridruženo lice(a)
– Faza 2, finalni predlog (eng. Full proposal)
• Obavezno za sve aplikante, ko-aplikante i pridružena
lica čiji su koncepti odobreni u prvoj fazi (eng. Preselected)
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
PADOR
• Elektronska baza podataka organizacija koja treba
redovno da se ažurira putem:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pad
or/index_en.htm
• Važno je da započnete proces registracije u PADOR
sistem što pre, nikako ne čekajte rok za podnošenje
prijave.
• Kao rezultat prijave u PADOR sistem, dobićete
identifikacioni broj koji treba da se koristi pri
popunjavanju prijave projekta.
• Sva dodatna pitanja uputite na: [email protected]
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KONCEPT PROJEKTA
• Pratiti uputstva za izradu iz prijavnog
formulara.
• Priprema se na engleskom jeziku i u
elektronskom obliku.
• Prijava se šalje poštom ili dostavlja na adresu:
Delegation of the European Union to the Republic of
Serbia
Contracts and Finance Section
Vladimira Popovica 40/V
11070 Belgrade, Serbia
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
KONCEPT PROJEKTA
• Šalju se jedan original i 2 kopije A4 veličine,
svaka posebno uvezana. Uključuje:
– Koncept projekta
– Spisak za proveru (Deo A, sekcija 2 formulara za
prijavu)
– Izjavu aplikanta (Deo A, sekcija 3 formulara za
prijavu)
• Elektronska verzija sa svim materijalima, kao i
štampana verzija.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
VAŽNO
• Prijava treba da bude upakovana u koverat,
zalepljena, a uz adresu Delegacije mora da
stoji i sledeće:
– Reference number: EuropeAid/134254/L/ACT/RS
– Title of the Call for proposals: EU Civil Society
Facility Serbia Programme
– Naziv i adresa aplikanta: ………………………….
– „Not to be opened before the opening
session“/“Ne otvarati pre zvanične sednice
otvaranja“
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
ROK ZA PRIJAVU
• 13. maj 2013.
– Uključujući i datum otpreme, poštanski pečat ili
datum na depozitu o uplati.
– U slučaju lične dostave, rok je isti dan, ali do 15,00h,
evidentirano potpisanom i datiranom potvrdom o
prijemu prijave.
– Iz razloga administrativne efikasnosti, ugovorno telo
može da odbije sve prijave pristigle nakon datuma
predviđenog za odobravanje ocene/evaluacije
koncepta projekta
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
DODATNA PITANJA
• Sva dodatna pitanja mogu da se šalju zaključno sa
21. danom do isteka roka za prijavu (22. april
2013. do 16,00h) na [email protected]
• Odgovori na dodatna pitanja biće objavljeni do
11og dana pre isteka roka za prijavu (30. april
2013.) na
• https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome i na
• http://www.europa.rs
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
FINALNI PREDLOG
• Podnose samo oni koji su pozvani da ih
dostave nakon ocene/evaluacije koncepta
projekta.
• Aplikant mora striktno da se drži formulara za
konkurs i ne sme da menja elemente
projektnog koncepta, osim traženog iznosa EU
granta u iznosu od 20% u okviru dopuštenog
minimalnog i maksimalnog iznosa granta.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
FINALNI PREDLOG
• Prati se ista procedura prijave kao i kod projektnog
koncepta, uključujući i slanje sledećih dokumenata:
– Puna prijava (eng. Full Application Form)
– Budžet (eng. Budget)
– Logička matrica (eng. Logical Framework) – opcionalna
za predloge vrednosti manje od 100.000,00 evra
• Elektronska verzija mora da sadrži iste dokumente.
• Lista za proveru (eng. Checklist, Sekcija 7, deo B) i Izjava
aplikanta (Sekcija 8, deo B) moraju da budu posebno
odštampane, uvezane i stavljene u isti koverat.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
PROCES EVALUACIJE
• Korak 1: Otvaranje i administrativna provera i
evaluacija projektnih koncepata
• Korak 2: Evaluacija pune prijave
• Korak 3: Provera kvalifikovanosti aplikanata i
pridruženih lica
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Korak 1
• Proces uključuje proveru:
– Da li je projekat prijavljen na vreme
– Da li su zadovoljeni svi kriterijumi navedeni u
tačkama 1 – 5 Liste za proveru Sekcije 2, deo A
– Evaluaciju koncepta projekta (relevantnost i dizajn
akcije)
– Detaljni formular za evaluaciju nalazi se u
konkursnoj dokumentaciji
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Korak 1
• Projekti se rangiraju na bodovnoj listi od
najbolje do najslabije ocenjenog.
• Najviši bodovni prag je 50 bodova.
• Projekti koji su dobili više od 30 bodova biće
pozvani u drugi krug evaluacije ukoliko je
njihovo mesto na listi iznad praga od duplo
većeg iznosa predviđenog konkursom (u ovom
slučaju 4.000,000,00 evra).
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Korak 2
• Procena pune prijave uključuje:
– Da li je prijava primljena u roku
– Da li prijava zadovoljava tražene zahteve iz Liste za
proveru (sekcija 6, deo B pune prijave)
– Evaluacija pune prijave, uključujući:
• Kriterijume selekcije aplikanata i pridruženih lica operativni i finansijski kapaciteti
• Kriterijume za procenu kvaliteta prijave – delotvornost i
izvodljivost akcije, održivost akcije te budžet i
ekonomičnost akcije
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Korak 2
• Najviši mogući bodovni prag iznosi 80 bodova,
a uključuje i prenos bodova iz koncepta
projekta.
• Priprema rang liste najbolje ocenjenih
projekata u skladu sa dostupnim sredstvima,
kao i rezervna lista.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Korak 3
• Provera kvalifikovanosti aplikanata i pridruženih lica
na osnovu tražene dokumentacije koja treba da
bude dostupna kroz PADOR:
– Statut ili osnivački akt aplikanta, ko-aplikanta i
pridruženih lica;
– Kopija poslednjeg finansijskog izveštaja aplikanta (račun
dobiti/gubitka i bilans stanja) za prethodnu financijsku
godinu
– Formular o pravnom statusu za aplikanta i ko-aplikante
– Finansijski identifikacioni formular (FIF) za aplikanta
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
ODLUKA O DODELI GRANTA
• Svi aplikanti će u pisanom obliku biti
obavešteni o rezultatima konkursa.
• Inidikativni raspored sprovođenja svih faza
konkursa nalazi se u okviru Uputstva za
aplikante.
• Žalbe aplikanata na rezultate konkursa mogu
da se podnesu prateći proceduru opisanu u
okviru 2.4.15. PRAG-a.
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Lista aneksa konkursa
• Dokumenti koji treba da se popune
– Aneks A: Formular za prijavu projekta
– Aneks B: Budžet
– Aneks C: Logička matrica
– Aneks D: Formular o pravnom statusu
– Aneks E: Finansijski identifikacioni formular
– Aneks F: PADOR formular (eng. off Line Form)
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Lista aneksa konkursa
• Dokumenti za informisanje:
– Aneks G: Standardni grant ugovor sa aneksima
– Aneks H: Iznosi dnevnica
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/imple
mentation/index_en.htm
– Aneks K: Uputstva i lista za proveru za procenu budžeta i
opcije jednostavnih troškova
– Uputstva za upravljanje projektnim ciklusom
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications
/publications/manuals-tools/t101_en.htm
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU
Pitanja i odgovori
Projekat je finansiran od strane Evropske unije
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Projekat sprovodi SIPU

similar documents