UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI

Report
UBEZPIECZENIA W
SPEDYCJI
Rodzaje ubezpieczeń
Ubezpieczenia
OC
Deliktowe
Autocasco
(AC)
Kontraktowe
Cargo
Pojęcia:
– Ubezpieczyciel – firma ubezpieczająca
– Ubezpieczony – często tożsamy z ubezpieczającym
– Ubezpieczający – na rzecz ubezpieczonego, strona
umowy ubezpieczenia
– Suma gwarancyjna – wysokość, do której
ubezpieczyciel przejmuje zobowiązania
odszkodowawcze ubezpieczającego;
Pojęcia:
– Składka ubezpieczeniowa – wynagrodzenie
ubezpieczyciela
– Polisa ubezpieczeniowa – dowód zawarcia umowy
ubezpieczeniowej
– Ogólne warunki ubezpieczenia – zawarte w umowie
ubezpieczenia
– Wyłączenia – szkody, które na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia nie będą refundowane.
OC spedytora:
Deliktowa
Kontraktowa
Deliktowe
Czyny niedozwolone art. 415 k.c. , w ramach
prowadzonej przez siebie działalności lub w związku z
posiadaniem przez siebie mienia spowoduje szkodę
polegającą na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia
ciała, spowodowaniu rozstroju zdrowia, uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie rzeczy należącej do osoby
trzeciej, niezwiązanej ze spedytorem umową spedycji
Kontraktowa
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy spedycji art. 355, 471 i 472 k.c.
Chroni:
– Spedytora
– Usługobiorcę
Ubezpieczenia:
•
•
1.
2.
Generalne;
Jednostkowe
Podwyższenie sumy gwarancyjnej
Jednostkowe rozszerzenie pokrycia
ubezpieczeniowego:
–
–
Jednostkowa umowa spedycji;
Przedmiotowe rozszerzenie - rodzaje usług
Może przekraczać znacznie
sumę gwarancyjną
odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej.
Umowa ubezpieczenia (OC –
informacje):
1. nazwa i adres ubezpieczającego;
2. nazwa i adres ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczonie zawierane jest na
rzecz osoby trzeciej;
3. inne niezbędne informacje na temat ubepzieczającego i/lub
ubezpieczonego;
4. zakres usług świadczonych przez spedytora w ramach umowy spedycji;
5. okres ubezpieczenia;
6. Wysokość wpływów przewidywanych w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia;
7. suma gwarancyjna;
8. wysokość szkód z poprzednich okresów.
Skutki podania niewłaściwych
informacji (art.. 815 k.c.):
» odstąpienie od umowy;
» odmowa zapłaty odszkodowania
W razie wystąpienia szkody ubezpieczający jest
zobowiązany (ogólne warunki ubezpieczenia,
art. 826 k.c.):
»
»
»
»
zmniejszenie rozmiarów szkody;
niedopuszczenie do zwiększenia jej rozmiarów;
jego postępowanie nie może nosić cech rażącego niedbalstwa;
niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie lub o
zdarzeniu, które w przyszłości może być podstawą roszczenia;
» podjęcie kroków mających na celu ustalenie okoliczności powstania
szkody, przyczyn oraz rozmiarów;
» powiadomienie o szkodzie instytucji, zaangażowanych w w dochodzenie
przyczyn i odpowiedzialności (policja, władze sanitarne, właściciel
uszkodzonego lub utraconego mienia);
» ścisła współpraca z ubezpieczycielem w zakresie ustalania przyczyn,
charakteru i rozmiarów szkody, jak też w procesie likwidacji szkód
Ubezpieczyciel w sytuacji, gdy odpowiedzialność
cywilna spedytora będzie wyłączona albo
przepisami natury ogólnej, albo postanowieniami
umowy spedycji, a spedytor – wbrew takim
postanowieniom – zaaprobuje, przyjmie i
potwierdzi swoją odpowiedzialność za powstałe
szkody, ma prawo odmówić pokrycia wynikłych z
tego szkód.
Przejęcie zobowiązania
pieniężnego przez zakład
ubezpieczeń nie oznacza
zwolnienia sprawcy szkody od
odpowiedzialności.
Umowy ubezpieczenia kontrahentów
spedytora
Art. 799 k.c.
Spedytor jest odpowiedzialny za
przewoźników i dalszych spedytorów,
którymi posługuje się przy
wykonywaniu zlecenia, chyba że nie
ponosi winy w wyborze.
Wina w wyborze
» niezbędne kwalifikacje i uprawnienia;
» Zgodność z przepisami;
» posiadanie stosownych ubezpieczeń
Wymagania ubezpieczyciela
odnośnie ubezpieczającego
np. profesjonalny lub licencjonowany
przewoźnik.
Wyłączenia (ogólnie):
• strajki, zamieszki;
• działanie energii jądrowej;
• naturalne właściwości towaru;
• wina umyślna lub rażące niedbalstwo
ubezpieczonego;
• wady towaru, niewłaściwe opakowanie lub
załadowanie;
• pozostawienie towaru bez nadzoru podczas postoju;
• wypadku drogowe – zły stan techniczny pojazdu,
nietrzeźwość,
• brak uprawnień
Ubezpieczenia ładunkowe cargo:
Jest zawierane na rzecz osoby posiadającej
w tym ładunku ubezpieczalny interes, czyli na
rzecz tej osoby, która ponosi ryzyko szkód w
ładunku w okresie transportu (nadawca,
odbiorca).
Zasadność ubezpieczania ładunku:
• występowanie bezpośrednio u sprawcy szkody -długotrwałe i
uciążliwe;
• przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody i straty, które
miały miejsce w czasie przewozu – wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności;
• Wielkość sumy gwarancyjnej;
• kwotowe ograniczenie odpowiedzialności – odpowiedzialność
wynikająca z umowy;
• franszyza – udział własny ubezpieczonego np. 100 USD;
• przewoźnik odpowiada tylko za szkody, które się wydarzyły gdy
przesyłka znajdowała się pod jego dozorem;
• odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona jeśli przewozu
nie wykonuje profesjonalny przewoźnik lecz sam
ubezpieczający.
Kwota gwarancyjna
Szkoda
Kwota
gwarancyjna
Pokrycie
szkód
Składka
Rodzaje franszyz
Redukcyjna
Integralna
Franszyza redukcyjna
Kwota
gwarancyjna
Szkoda
Franszyza
Franszyza redukcyjna
Kwota
gwarancyjna
Odszkodowanie
Szkoda
Franszyza
Franszyza integralna
Kwota
gwarancyjna
Szkoda
Franszyza
Franszyza integralna
Kwota
gwarancyjna
Odszkodowanie
Szkoda
Franszyza
Spedytor – na rzecz osoby
zainteresowanej:
• jako pośrednik ubezpieczeniowy (agent
ubezpieczeniowy, broker) – ustawa o
działalności ubezpieczeniowej – 28 lipca
1990 (art. 37d ust.1, ust.3; art. 37e ust.2 i
następne);
• na zlecenie kontrahenta, w jego imieniu.
Obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub kierującego
pojazdem
• w kraju - (AOC)
• poza granicami Polski – Zielona Karta
Ubezpieczenia ładunku w handlu
zagranicznym – incoterms
Regulują to dwie formuły - CIF i
CIP:
• ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w czasie przewozu
ponosi kupujący;
• zobowiązanym do ubezpieczenia towaru jest sprzedający.
Dla importera korzystniejsze
może być zawarcie umowy na
warunkach CFR lub CPT –
gestia ubezpieczeniowa.
Inne formuły – do uzgodnienia.
Czas trwania ubezpieczenia
od momentu rozpoczęcia transportu ładunku
do momentu dostarczenia go do
uzgodnionego miejsca
lub z upływem 60 dni po zakończeniu
wyłądunku ze statku w porcie przeznaczenia
– przewóz, przeładunek, magazynowanie.
Umowa generalna
określona grupa towarów,
trasy przewozu.
Klauzule ładunkowe
ubezpieczający jest zobowiązany do
zgłaszać ubezpieczycielowi wysłanie
lub nadejście przesyłki objętej umową
ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia
wartość fakturowana + koszty
transportu + koszty ubezpieczenia +
spodziewany zysk do wysokości 10%
ceny CIF lub CIP towaru.
Przy dokumentowych formach
zapłaty eksporter może
otrzymać polisę
ubezpieczeniową dotyczącą
towaru przesyłanego w ramach
określonego kontraktu.

similar documents