1 - Pradžia

Report
VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS
„VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO APIE
APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 02
Struktūrinių projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Diana Gelžinė
VP3-1.4-AM-09-K PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO
APIE APLINKĄ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠAS (TOLIAU – APRAŠAS) NUSTATO REIKALAVIMUS IR
SĄLYGAS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ
EUROPOS SĄJUNGOS (TOLIAU – ES) FONDŲ LĖŠŲ.
APRAŠE PATEIKIAMA PAGRINDINĖ INFORMACIJA, KURIĄ TURI
ŽINOTI PAREIŠKĖJAI, NORINTYS GAUTI FINANSAVIMĄ IŠ EUROPOS
REGIONINĖS PLĖTROS FONDO.
ŠIUO APRAŠU VADOVAUJANTIS BUS VYKDOMAS PROJEKTŲ,
PATEIKTŲ PARAMAI GAUTI ANTROJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS
METU PAGAL APRAŠO 7 PUNKTE ĮVARDINTĄ VEIKLĄ, PARAIŠKŲ
VERTINIMAS.
Teisės aktai
 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin.,
2008, Nr. 4-132)
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų
išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007,
Nr. 117-4789);
 LR finansų ministro įsakymas “Dėl projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių įgyvendinimo” (2008 m. vasario 20 d. Nr. 1K-066)
 Komisijos reglamento Nr. 800/2008 8 straipsnio reikalavimai (ES viešinimas)
Viešųjų pirkimų įstatymas arba Jurdinių asmenų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašas (2008-06-11 LR finansų mistro įsakymas Nr. 1K-212)
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros
fondo
ir
sanglaudos
fondo
finansavimo
reikalavimams
(http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/235)
Kiti LR ir ES teisės aktai, susiję su projekto, kuriam skiriama ERPF parama,
įgyvendinimu
Planuojama
skirti
finansavimo
suma
–
iki 2 832 164,87 litų Europos regioninės plėtros
fondo lėšų
Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti nevyriausybinės organizacijos
(asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti
juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijų arba Viešųjų įstaigų
arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais, kurių valdyme nedalyvauja
valstybės ar savivaldybės institucijos).
Partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys, valstybės biudžetinės
įstaigos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos
(asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, sąjungos).
Partneriui keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė
už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.
Jeigu paraišką pareiškėjas teikia kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi
būti pridedama partnerio (-ių) pasirašyta deklaracija, kad partneris (-iai) yra
susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant
projektą bei Jungtinės veiklos (partnerystės), jei projekte yra partneris,
sutarties, kurioje būtų labai aiškiai apibrėžtos funkcijos projekte, atsakomybių
pasiskirstymas ir kiti su jungtine veikla susiję klausimai, kopija.
TIKSLAS
• Priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių
įgyvendinimas“ tikslas – užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir
švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais,
sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo
procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką –
skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.
• Bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066
Pagal šį Aprašą remiama veikla – visuomenės informavimo ir švietimo apie
aplinką, jos būklę Lietuvoje ir išsaugojimą priemonių įgyvendinimas.
Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemone ir vienu
informavimo veiklos vienetu laikoma atskira projekte numatyta veikla, kuri
atsiskiria pagal informacijos skleidimo pobūdį. Pagal šį Aprašą remiamos tokios
informacijos skleidimo priemonės – seminarai, konferencijos, viešinimo
renginiai (konkursai, akcijos ir kt.). Konkursai gali būti tik sudedamoji kitų šiuo
Aprašu finansuojamų priemonių dalimi.
Pagal šį Aprašą remiamas visuomenės informavimo ir švietimo projektas
skirtas informuoti tikslinę grupę apie bent vieną iš šių sričių:
- chemikalų naudojimo kasdieniuose produktuose poveikis aplinkai;
- genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo poveikis aplinkai;
- energijos išteklių taupymas ir klimato kaita (išskyrus daugiabučių
modernizavimą);
- didėjantis atliekų kiekis;
- gamtos išteklių eikvojimas.
Tokios informacijos skleidimo priemonės kaip lankstinukai, skrajutės, bukletai,
informacijos sklaida internete, radijo laidose remiamos tik, jei yra sudėtinė
kitokios informacijos skleidimo priemonės dalis ir neviršija 10 % projekto vertės.
Seminaro ir konferencijų dalyvių skaičius – nuo 20 iki 40. Akcijos dalyvių
skaičius – ne mažiau kaip 100.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 20 mėnesių,
išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas
negalėjo numatyti paraiškos pateikimo, vertinimo ir Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo
laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
Projekto finansavimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir administravimo
sutarties įsigaliojimo data.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data.
Pareiškėjas iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo turi
būti pradėjęs vykdyti bent vieną veiklą (pasirašęs paslaugų teikimo sutartį arba
sudaręs darbo ar autorinę sutartį su asmeniu, kuris vykdys minėtą veiklą)
vadovaudamasis nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) tvarka arba Juridinių asmenų, kurie nėra
perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 (Žin.,
2008, Nr. 69-2641).
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
1.Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti (tinkamoms
išlaidoms finansuoti) yra 150 tūkst. Lt, didžiausias skiriamo finansavimo dydis –
250 tūkst. Lt.
2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių, Reglamento Nr. 800/2008 ir šio Aprašo reikalavimus,
patirtos ir apmokėtos nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
numatytos pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo sutarties (paslaugų teikimo,
tiekimo ar kt.) įsigaliojimo datos iki veiklų įgyvendinimo pabaigos.
3.Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti nuosavomis lėšomis, kurios
sudarytų ne mažiau kaip 5 procentus projekto biudžeto.
4.Išlaidos projekto administravimui negali viršyti 20 procentų projekto biudžeto
ir neturi būti didesnės nei 50 tūkst. Lt. Išlaidos, susijusios su projekto priežiūra
ir administravimu (projekto biudžeto 6.1–6.6 eilutės), privalo būti susijusios su
projekto veiklų įgyvendinimu ir pagrįstos realiomis sąnaudomis, proporcingomis
vykstančioms veikloms. Projekto administravimo išlaidos apmokamos pro rata
principu, t. y. atsižvelgus į procentais išreikštą veikloms įgyvendinti patirtų
išlaidų dalį.
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
Partnerio (-ių) padarytos išlaidos projektui įgyvendinti yra
tinkamos finansuoti išlaidos. Projektui įgyvendinti skirtą
finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris
atsiskaito su partneriu (-iais). Partneris (-iai) tiesiogiai
finansavimo lėšų negauna.
Bus vertinama ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar
partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę pagal projektą
(pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto
veiklas, naudosis rezultatais ir pan.).
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
• Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į
projekto išlaidų realumą, būtinumą ir šiame Apraše nustatytus
tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus.
• Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas
išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas
finansavimas, pareiškėjas arba pareiškėjas ir (arba) partneris turi
apmokėti savo lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).
• Netinkamomis finansuoti projekto lėšomis laikomos lėšos,
išvardintos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 19,
20 ir 22 punktuose ir šio Aprašo 35 punkte. Netinkamos finansuoti
projekto išlaidos nėra finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų ir
negali būti įtrauktos į projekto biudžetą.
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI
Be visų finansavimo reikalavimų neatitinkančių išlaidų, nustatytų Išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, netinkamos finansuoti pagal
Aprašą finansuojamų projektų išlaidos yra šios:
- žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;
- nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie
pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo ir eksploatavimo išlaidos;
- statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos;
- įrangos, įrenginių ir kito turto pirkimo išlaidos;
- internetinių portalų, svetainių ir skilčių kūrimo išlaidos;
- projektą administruojančių asmenų komandiruočių išlaidos.
Sudarant projekto biudžetą, turi būti vadovaujamasi „Rekomendacijomis
dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams“, kurios paskelbtos
interneto svetainėje www.esparama.lt.
Projekto pabaigoje turi būti atliekamas galutinis išorinis
projekto išlaidų ir rezultatų auditas, kurį turi atlikti turintis
teisę atlikti tokį auditą atestuotas auditorius. Audito išvada
turi būti pateikta Agentūrai kartu su galutine projekto
ataskaita ir galutiniu mokėjimo prašymu. Audito išlaidos yra
tinkamos išlaidos dengti iš skiriamos finansavimo sumos.
PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Paraiškos priimamos iki 2012 m. sausio 16 d. 17:00 val. Adresu Labdarių g. 3,
LT-01120, Vilnius.
Paraiškos iki kvietime nustatyto termino gali būti išsiųstos laišku, per pašto
kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai nurodytu adresu.
Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos atmetamos.
Po kvietime nustatytos datos pateiktos paraiškos yra grąžinamos jas
pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas
pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.
Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne
vėlesnė, kaip kvietime nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo
pavadinimas, pareiškėjo adresas, Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška.
Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir
pavardė, telefono ir fakso numeriai.
Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką
sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos ir kartu
pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardinti Aprašo 3
priede.
Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba,
kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais
dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos
paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi
paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti
sunumeruoti eilės tvarka.
• Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių
(Paraiškos bendrąją (A), specialiąją (B) dalis ir priedus), ant kurio
pirmojo lapo nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo
lapo nurodoma „KOPIJA“, ir paraiškos versiją elektroninėje
laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas
projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos bei jos priedų
originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.
• Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas paraišką teikiančios
institucijos vadovo arba įgalioto asmens parašu. Paraišką turi
pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas
asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio
dokumento patvirtinta kopija). Kiekvienas priedų lapas turi būti
patvirtintas žyma „Tikra“. Jei teikiamas originalas, jo tvirtinti nereikia.
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:
– administracinės atitikties vertinimas (1 priedas)
– projekto tinkamumo finansuoti vertinimas (2 priedas)
– projekto naudos ir kokybės vertinimas (5 priedas)
Paraiškai neatitikus Administracinės atitikties vertinimo lentelės 3
punkto, jei nėra užpildytų paraiškos (A) dalies 6–11 punktų (projekto
loginis pagrindimas, projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, projekto
biudžetas, biudžeto išskirstymas pagal metus, projekto tinkamų
finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai, tinkamumo finansuoti
reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas) ir paraiškos
specialiosios (B) dalies 1–7 ir 11 punktų (dėl tokių neatitikimų paraiška
negali būti perduota į tolesnį vertinimo etapą), ji turi būti atmesta
neprašius pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų, papildyti ar
patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.
SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO
PRIĖMIMAS
Privaloma surinkti minimali balų suma yra 70. Jeigu projektas naudos ir
kokybės vertinimo etape nesurinko nustatytos minimalios balų sumos,
projektas netinkamas finansuoti ir paraiška atmetama.
Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas pabaigus visus vertinimo
etapus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį
įformindama
projekto
tinkamumo
finansuoti
vertinimo
ataskaitoje.
Atsižvelgdama į šio sprendimo rezultatus ir Komiteto pasiūlymus, Aplinkos
ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.
Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per 10 darbo
dienų nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas
aplinkos ministro įsakymu.
Finansavimo ir administravimo sutartis
•
•
Projekto finansavimo ir administravimo sutartį sudaro bendrosios ir
specialiosios sutarties sąlygos ir nustatytos formos sutarties priedai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. 1K-066.
FAS specialiųjų sąlygų šablonas ir jo priedai skelbiami Agentūros tinklapyje
http://www.apva.lt/body.php?m=1240251045
xxxx
AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!

similar documents