dane(1).

Report
DAŇOVÁ SÚSTAVA SR
DAŇ
 Povinná
, zákonom určená platba do štátneho alebo
miestneho rozpočtu, Platí sa v stanovenej výške a
určenej lehote
DAŇOVÁ SÚSTAVA
 Je
súhrn daní, ktoré je možno vyberať na území
určitého štátu
DAŇOVÚ SÚSTAVU SR TVORIA TIETO DANE:
Dane z príjmov
Miestne dane
Dane zo spotreby
Daň z príjmov FO
Daň z príjmov PO
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej
časti mesta
Daň za jadrové zariadenie
Daň za motorových vozidiel
Daň z pridanej hodnoty
SD z vína
SD z piva
SD z tabakových výrobkov
SD z minerálnych olejov
SD z elektriny, uhlia a zemného plynu
ZÁKLADNÉ DAŇOVÉ POJMY
Subjekt dane
– FO alebo PO, ktorá je povinná platiť daň
daňovník - je ten, koho daň v skutočnosti zaťažuje
 platiteľ – je osoba, ktorá je zodpovedná za výpočet dane a jej
odvedenie správcovi dane. Skutočné daňové zaťaženie však neznáša.
 daňový dlžník – FO alebo PO ktorej vznikla povinnosť platiť
spotrebnú daň

Predmet dane


to, z čoho sa daň platí
závisí od typu dane
Daň z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
SD z vína
Daň za psa
Základ dane
– kvantitatívne
vyjadrenie predmetu dane, z ktorého si
daňovník vypočíta svoju daňovú povinnosť
Daň z príjmov
Daň z pozemku
SD z vína
Daň za psa
Sadzba dane
– nástroj, pomocou ktorého si daňovník zo základu dane
vypočíta svoju daňovú povinnosť
Môže byť určená:
percentuálne
(u DPH – 20 % zo základu dane)
pevnou sumou (u dani zo stavieb – 0,3 € za každý m2 zastavenej
plochy)
kombináciou pevnej sumy a percenta (u SD z cigariet)
DAŇ Z PRÍJMOV
 Je
to daň, z ktorou prichádza do kontaktu takmer
každý občan štátu
 Spolu s DPH tvorí predstavuje najdôležitejší príjem
štátneho rozpočtu
DAŇ Z PRÍJMOV FO
SUBJEKT DANE
Daňovník
1.
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou

FO, ktoré majú na území SR trvalý pobyt, alebo sa
tu obvykle zdržiavajú (viac ako 183 dni v roku)

Zdaňujú sa mu celosvetové príjmy – dosiahnuté v
SR aj v zahraničí
b. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou

FO, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt a ani
sa tu obvykle nezdržiavajú

Štátu odvádzajú len daň z príjmov dosiahnutých
na území SR
a.
Platiteľ dane
2.


Je taká osoba, ktorá zráža daňovníkom daň z príjmov a
odvádzajú za nich na daňový úrad
FO, PO ktorá zamestnáva pracovníkov
Subjekt
dane
daňovník
zamestnanec, ktorý má
príjem podliehajúci dani
platiteľ
zamestnávateľ
vypočíta a odvedie daň
ÚLOHA
 Určte,
kto je v týchto prípadoch daňovníkom
a kto platiteľom dane z príjmov FO
 Pani Anna Trpezlivá je zamestnankyňa ZŠ,
kde dostáva plat
 Pán Jozef Zákusok je vyučený cukrár.
Vykonáva remeselnú živnosť, z ktorej
dosahuje pravidelný príjem
PREDMET DANE Z PRÍJMOV FO
Príjmy zo závislej činnosti
1.

Mzdy, platy, funkčné platy
Príjmy z podnikania, inej SZČ a prenájmu
2.

Zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby, podnikania
podľa osobitných predpisov...
Príjmy z kapitálového majetku
3.

Úroky z vkladov, výnosy z CP...
Ostatné príjmy
4.

Príjmy z príležitostných činnosti, výhry v lotérii...
ZÁKLAD DANE Z PRÍJMOV FO

Zistíme ako súčet čiastkových základov dane podľa
jednotlivých druhov príjmov
Základ dane
ČZD
ČZD
pri príjmoch
zo ZČ
pri príjmoch
z
podnikania,
prenájmu a
inej SZČ
ČZD
z príjmov z
kapitálového
majetku
ČZD z
ostatných
príjmov
ÚPRAVA ZD O JEHO NEZDANITEĽNÉ ČASTI
 Nezdaniteľná

Každý daňovník si môže znížiť základ dane o 19,2 násobok
životného minima platného k 1.1. daného roku
 Nezdaniteľná

časť ZD na daňovníka
časť ZD na manželku daňovníka
o 19,2 násobok ŽM ak manželka nemá vlastný príjem
Upravený ZD = ZD- nezdaniteľné časti ZD
SADZBA DANE
 19
% z upraveného základu dane
DAŇOVÝ BONUS
 Ide
o systém daňovej úľavy. DB sa uplatňuje na
každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v
spoločnej domácnosti
 Môže si ho uplatniť len 1 z rodičov
prostredníctvom zamestnávateľa, alebo pri
podaní DP
 Daňový bonus sa odpočítava z vypočítanej dane
Daň znížená o DB = daň – daňový bonus
Správca dane

Daňový úrad
Zdaňovacie obdobie
• 1 rok
Upravuje ju:
• Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
DAŇ Z PRÍJMOV PO
DAŇOVNÍK
 Daňovník
s neobmedzenou daňovou
povinnosťou
PO, ktoré majú na území SR sídlo, alebo miesto
skutočného vedenia
 Zdaňujú sa im celosvetové príjmy

 Daňovník


s obmedzenou daňovou povinnosťou
PO, ktoré nemajú na území SR sídlo, ani miesto
skutočného vedenie
Zdaňujú sa im príjmy, ktorých zdroj bol na území SR
PREDMET DANE
PO zriadené na
podnikanie
(zapísané v OR)
• Zdaňujú sa príjmy zo
všetkých činnosti
PO nezriadené na
podnikanie
(nezapísané v OR)
• Zdaňujú sa príjmy len
z podnikateľskej
činnosti
ÚPRAVA ZÁKLADU DANE
 Základ
dane sa upravuje o položky, ktoré sa
nezahŕňajú do základu dane – odpočítateľné položky
(príjmy oslobodené od dane) a o položky, ktoré
zvyšujú základ dane - pripočítateľné položky
(pokuty)
SADZBA DANE
 22
% u upraveného základu dane (od 1.1.2014)
PLATENIE DANE
 Daňové
priznanie sa podáva do 3 mesiacov po
uplynutí zdaňovacieho obdobia
 Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok
MIESTNE DANE
MIESTNE DANE
 spravuje
ich mestský, alebo obecný úrad
 sú jedným so zdrojov príjmov miestnej
samosprávy
MIESTNE DANE, KTORÉ MÔŽE UKLADAŤ MESTO,
ALEBO OBEC:
 daň
z nehnuteľnosti
 daň za psa
 daň za užívanie verejného priestranstva
 daň za ubytovanie
 daň za predajné automaty
 daň za nevýherné hracie prístroje
 daň za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej
časti mesta
 daň za jadrové zariadenie
MIESTNA DAŇ, KTORÚ UKLADÁ VÚC:

daň z motorových vozidiel
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
 daň
z pozemkov
 daň zo stavieb
 daň z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
SUBJEKT DANE
 FO,
PO, ktoré používajú motorové vozidlo na
podnikateľské účely
PREDMET DANE
 Motorové


a prípojné vozidlo
Kategórie M,N,O
Ktoré sa používa v SR na podnikanie
ZÁKLAD DANE
 Pre

Zdvihový objem motora v cm3
 Pre

osobné automobily:
úžitkové vozidlá a autobusy:
Celková hmotnosť vozidlá vyjadrená v tonách a počet
náprav
SADZBA DANE

Určuje ju VÚC prostredníctvom všeobecno – záväzného
nariadenia

similar documents