Nodok*u politika un administr**ana ES kontekst* * akc*zes nodok*a

Report
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā –
akcīzes nodokļa piemērs
Dr.oec. Māris Jurušs
2013.gada 6.novembrī
Saturs
• Kāpēc akcīzes preces ir visizplatītākās nelegālā
tirgū?
• Vai akcīzes nodokļa palielināšana tiešām
samazina patēriņu?
• Kādi varētu būt ieteicamie risinājumi cīņai ar
nelegālo tirgu?
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
2
Vēsturisks ieskats
Lai samazinātu
kunga tiesu,
latviešu zemnieki
rudziem bēruši klāt
auzas, bet vasku
sakausējuši ar
kviešu miltiem.”
,
Georgs Mancelis 1650
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
3
Ekonomikas teorijas aspekti
B
Nodokļu ieņēmumi, n.v.
C
A
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
• Lafēra teorija: max nodokļu
līmenis ap 50-80% (Francijas
piemērs 75%)
• Tikai netiešie nodokļi
(Akcīze, PVN) cigaretēm >
90%!
• Akcīzes preču pieprasījums
absolūti neelastīgs? Jā, bet
tas neattiecas uz legālo tirgu
• Akcīzes nodokļa
palielināšanai nav
ekonomiska pamatojuma.
Tas ir politisks lēmums!
Nodokļu slogs (%)
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
4
Akcīzes nodokļa harmonizācija
• ES harmonizē minimālās faktiskās nodokļa likmes
(EUR), nevis nodokļa efektīvo slogu
• Harmonizācijā netiek ņemts vērā patērētāju
pirktspējas atšķirības
• Tas der valstīm ar līdzvērtīgām ekonomikām
(«vecajām dalībvalstīm»)
• Rezultāts: nodokļa slogs ir (relatīvi) ļoti atšķirīgs
• Piemēram, cigaretēm Latvijā viens no augstākiem
ES!
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
5
Cik minūtes jāstrādā, lai
nopelnītu vienu cigarešu paciņu?
160
138
140
120
100
89
80
65
64
59
60
46
40
20
52
49
45
45
41
29
27
26
25
20
25
29
21
65
33
38
33
24
27
19
13
0
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
6
Vai tiešām cigarešu patēriņš
samazinās?
100
3
90
2.5
EUR par 1000 cig.
80
70
milj.cig.
• 2006-2012 statistika
liecina, ka patēriņš
samazinājies, jo akcīzes
nodoklis un cenas pieaug
• Taču Veselības iestāžu
pētījumi liecina, ka
smēķētāju skaits nav
samazinājies un to
smēķēšanas paradumi
nav mainījušies!
• Ko viņi pīpē?
2
60
50
1.5
40
1
30
20
0.5
10
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cigarešu patēriņš, miljards cig.
Akcīzes nodokļa slogs, EUR par 1000 cig.
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
7
Nelegālais tirgus «attīstās»
• Auditorfirmas KPMG
veiktais pētījums norāda,
ka Latvijā 2012.gadā bija
lielākais nelegālā cigarešu
tirgus īpatsvars visā
Eiropas Savienībā
• Šajā gadā kopējais
nelegālā cigarešu tirgus
apjoms veidoja 31% no
kopējā cigarešu patēriņa
• Īpaši aktuāla problēma
reģionos (bezdarbs, tuvu
robeža utt)
06.11.2013
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2007
2008
2009
Nelegālais tirgurs, miljards gab.
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
2010
2011
2012
Legālais tirgurs, miljards gab.
8
«Harmonizācija» ES turpinās
Nodokļa likme /laika
periods
Līdz 31.12.2013
No 01.01.2014
(Latvijā no 2018)
Kopējais akcīzes nodokļa
apmērs
57% no vidējās
svērtās cenas
60% no vidējās
svērtās cenas
Minimālā kopējā nodokļa
summa
64EUR par 1000
cig.
90EUR par 1000
cig.
Specifiskā akcīzes nodokļa
īpatsvars no kopējā
No 5% līdz 76,5% No 7,5% līdz 76,5%
nodokļu sloga cigaretēm
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
9
Kādi risinājumi?
Godprātīgi maksātāji
Uz klientu
orientēta
pieeja
06.11.2013
Negodprātīgi maksātāji
Lielāki sodi,
piedziņa,
komercdarbības
aizliegšana
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
10
Nodokļa struktūras maiņa
• Ekonomiski pamatot optimālo akcīzes nodokļa
struktūru cigaretēm
• Mazāku procentuālo, lielāku specifisko likmes
daļu
• Vēlams noteikt procentuālo daļu 25% (līdzīgi
kā Lietuvā)
• Lielāka specifiskā likme izlīdzina cenas
• Mazāka procentuālā likme piemērotāka
legālam tirgum
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
11
Moderns mūsdienīgs monitorings
• Nelegālie tirgotāji neievēro ne akcīzes nodokļa, ne akcīzes nodokļa
marķēšanas, ne citas prasības
• Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par
tabakas uzraudzību Latvijā jāievieš Track&Trace sistēma, ja Latvija
parakstīs attiecīgo protokolu
• Track&Trace sistēmas ieviešana palīdzētu kontroles dienestiem noteikt
tabakas izstrādājumu izcelsmi, novirzīšanās vietu un pārraudzīt,
dokumentēt un kontrolēt tabakas izstrādājumu kustību un to tiesisko
statusu
• Tas vienlaicīgi samazinātu administrēšanas izdevumus, atsakoties no
akcīzes nodokļa marku izdevumiem 1,5 milj.EUR ik gadus
• Ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt kontroles pilnveidošanai vai citām
budžeta vajadzībām
• Vienlaicīgi, ieviešot Track&Trace sistēma būtu jāprasa EK atbalsts un ciešāk
jāsadarbojas ar citām ES valstīm (piemēram, Lietuvu), izmantojot to labo
praksi šīs sistēmas ieviešanā
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
12
Piedziņa
• Palielinot nodokļus (pie jebkuras likmes
struktūras), legālais cigarešu patēriņš kristīsies vēl
vairāk, ja netiks pilnveidota nodokļu
administrēšana un aktīvāk apkarots nelegālais
tirgus
• Nodrošināt akcīzes nodokļa, citu nodokļu un sodu
piemērošanu un piedziņu, arī gadījumos, kad
atklāta kontrabanda vai nelegāla tirdzniecība, jo
atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam
administratīvās atbildības piemērošana neatbrīvo
personu no nodokļu atbildības
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
13
Sadarbība
• Latvija varētu lūgt EK atbalstu arī ES fondu
līdzfinansējuma veidā kontroles pasākumu īstenošanā,
piemēram: muitas kontroles tehniskā aprīkojuma
pilnveidošanai, muitas ierēdņu rotācijai ar citām
dalībvalstīm atbalstam, pieredzes un kvalifikācija
celšanas pasākumiem un citiem kontroles kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem
• Latvija muitas iestādēm būtu jāpilnveido praktiskā
sadarbība ar Krievijas un Baltkrievijas muitas iestādēm,
atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem par
sadarbību muitas jomā
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
14
KPI
• Ieviest muitas un citos kontroles dienestos
īpašu motivācijas sistēmu, piemēram, ik gadus
tam novirzot noteiktu procentu no piedzītiem
nodokļiem
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
15
Nobeigums
• Cīņa ar kontrabandu ir cīņa ar sekām, nevis
cēloņiem
• Kā un kad Latvijā varētu mainīties «cēloņi»?
06.11.2013
M.Jurušs Nodokļu politika un
administrēšana ES kontekstā
16

similar documents