1_novads_16052014

Report
Esiet
sveicināti
Esiet sveicināti
Alūksnes
novadā!
Alūksnes novadā!
Alūksnes novads:
Atrodas Latvijas ZA,
Latvijas, Igaunijas un Krievijas
valstu krustpunktā.
PE
PEDDED
EDZZEE
2
00 km
IEPN
PNAA
LLIE
Apvieno 16 bijušās
Alūksnes rajona pašvaldības.
Novada teritorija - 1 764,8 km2
Novada vērtības:
• unikālās dabas
teritorijas,
• saimnieciski neskarta
vide,
• bagāts
kultūrvēsturiskais
mantojums,
• darbīgi un savdabīgi
cilvēki
Iedzīvotāju skaits novada
teritorijās (01.01.2014.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Novadā 18020
Alūksne 8314
Alsviķi 1550
Anna 480
Ilzene 390
Jaunalūksne 1250
Jaunanna 519
Jaunlaicene 468
Kalncempji 209
•
•
•
•
•
•
•
•
Liepna 907
Maliena 444
Mālupe 699
Mārkalne 385
Pededze 740
Veclaicene 390
Zeltiņi 408
Ziemeris 867
Novada centrs - Alūksne - visaugstāk
novietotā pilsēta Latvijā – 217 m.
Augstākā vieta – Tempļa kalns
Vēstures dokumentos pirmoreiz minēta
1284. gadā
OPEKALNA BAZNĪCA
Novada teritorija:
• 57% - meži, 33,6% - LIZ,
3,8% - purvi, 5,6% pārējā zeme.
• Dabas liegumu kopējā
platība -14% no novada
teritorijas.
• Alūksnes ezers 11.lielākais ezers Latvijā
un lielākais novadā.
• 2 valsts nozīmes
vēstures pieminekļi:
- šaursliežu dzelzceļa
līnija Alūksne–Gulbene,
- Alūksnes pilsētas
vēsturiskais centrs.
• Valsts aizsardzībā 50
arheoloģijas pieminekļi.
• 149 aizsargājamie
arhitektūras un dabas
pieminekļi.
Uzņēmējdarbība
• Novadā 1113 ekonomiski aktīvās tirgus
sektora statistikas vienības (62 komersanti
uz 1000 iedzīvotājiem):
4%
1113 mikro,
Pašnodarbinātie
19%
53 mazie,
Komercsabiedrības
8 vidējie.
52%
Z/S
25%
Individuālie
www.csb.gov.lv 2012.g.
• Galvenie uzņēmējdarbības veidi –
mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība,
mazumtirdzniecība, lauksaimnieciskā
ražošana, kravu pārvadājumi, automobiļu
apkope.
• Ar apgrozījumu virs 1,6 miljonam EUR
strādā 10 novada uzņēmumi
• 13 uzņēmumi strādā ar ārvalstu kapitālu,
lielākie ārvalstu investori no Igaunijas,
Zviedrijas, Īrijas, Lielbritānijas un ASV.
(Lursoft, 2013)
Sabiedrība
• 137 biedrības un
nodibinājumi, 11
reliģiskās
organizācijas.
• Izveidots
Alūksnes novada
Sabiedrības
centrs.
Izglītība
• 7 PII,
• 14 vispārējās izglītības
iestādes,
• 4 profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādes,
• 1 pamatskola ar profesionālās
ievirzes izglītības programmām,
• Alsviķu arodskola,
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas filiāle.
Skolēnu skaits (01.09.2013.)
• 1. - 12. klasēs – 1753
• Pirmsskolā - 740
Kultūra
• 2013.gadā 848 pasākumi
novadā.
• 74 amatierkolektīvi ar 1047
dalībniekiem.
• 15 tautas/kultūras/saieta
nami.
• 3 valsts akreditētie, 4
pagastu muzeji, 7 citi muzeji
un vēstures istabas.
• 18 publiskās bibliotēkas.
Pašvaldības budžets 2014 –
16021745 EUR
Ienākuma nodoklis
36.47%
Nodokļi no īpašuma
Azartspēļu nodoklis
3.90%
0.28% Valsts (pašvaldību) nodevas
0.18%
3.80%
0.12% Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Sodi un sankcijas
12.17%
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
4.39%
0.73%
37.96%
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Atlikums gada sākumā
Izpildvara
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība
2%
8%
13%
1%
Vides aizsardzība
9%
Teritoriju apsaimniekošana
7%
0%
Atpūta, kultūra, sports
8%
0%
11%
Veselība
Izglītība
Sociālā aizsardzība
41%
Aizņēmumu pamatsummu
atmaksa
Akcijas un cita dalība
komersantu pašu kapitālā
Projektu īstenošana
• Kopš novada izveidošanās Alūksnes
novada pašvaldība realizējusi projektus
par kopējo summu 25 miljoni EUR, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums – 5,2 miljoni
EUR.
• Šobrīd realizācijā projekti par kopējo
summu 14,8 miljoni EUR, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums 3,7 miljoni
EUR.
Nozīmīgākie projekti
• „Tranzīta maršruta „Pils iela”
rekonstrukcija Alūksnes
pilsētā”
• „Tranzītceļa P43 maršruta
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”
• „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība” (4 projekti)
• „Alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstīšana Alūksnes
novadā”
• „Valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa
„Vecā pils” renovācijas
pabeigšana Alūksnes
Mākslas skolas un
novada iedzīvotāju
vajadzībām”
• „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Alūksnē un novada
pagastos” – realizēti 7
projekti un realizācijā - 7
• „Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra
izveide Alūksnē”
• „Alūksnes Jaunās pils
kompleksa ēku un muižas
parka objektu rekonstrukcija”
• „Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestāžu
ēku energoefektivitātes
paaugstināšana”
• „Arheoloģija, vara un
sabiedrība: sadarbība
arheoloģiskā mantojuma
saglabāšanai”
• „Divas Austrumeiropas
ainavu parku pērles”
• „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Alūksnes pilsētas
publiskā apgaismojuma
infrastruktūrā”
• „Hidrobūves ,,Tacis”
rekonstrukcija uz Alūksnes
upes”
• „Katlu māju darbības
optimizācija un
energofektivitātes
paaugstināšana Alūksnē”
• „Siltumtrašu rekonstrukcija un
jaunu siltumtrašu izbūve
Alūksnē”
Mūsu draugi citviet
Veri (Igaunija)
Pleskava (Krievija)
Vastselīna
(Igaunija)
Pečori (Krievija)
Reuge (Igaunija)
Jonišķi (Lietuva)
Marsanēlakote
(Francija)
Ļahoviči
(Baltkrievija)
Ostrova (Krievija)
Binnenmaas
(Nīderlande)
Kuopio (Somija)
Sundbiberga
(Zviedrija)
Nozīmīgākie kultūras un sporta
pasākumi 2014.gadā
• 17.-18.05.Latvijas un Baltijas čempionāts
apvidus loka šaušanā
• 7.06.-13.06. Ernstam Glikam – 360. Glika
dienas Alūksnē
• 21.06. Līgo svētku pasākums, Zušu svētki
"Bute zuti precēt brauc" un Starptautiskas
sacensības pludmales volejbolā "Katrīnas
kauss"
• 26.07. Pirmie Vispasaules Malēniešu svētki
• 1.08.-3.08. Alūksnes pilsētas svētki
• 9.08.-10.08. Pasaules un Latvijas
čempionāts ūdens moto sportā
• 16.-17.08. XXXIII Starptautiskās
orientēšanās sacensības "Malienas
Kauss" un pārgājieni ar garšu Veclaicenē
• 06.09. Bānīša svētki
• 13.09. Ražas svētki Kalncempju pagasta
V.Ķirpa Ates muzejā
• 14.-15.12. XVI Starptautiskais
Ziemassvētku džudo turnīrs
Paldies par uzmanību!

similar documents