Bahan Pembentangan Sistem Pengurusan Sekolah

Report
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kertas Cadangan Pelaksanaan Program Perluasan
Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Sekolah-sekolah Negeri Johor
sebagai penyelesaian kepada
Menangani Isu Beban Tugas Guru
dan
Pengintegrasian Satu Data Pendidikan KPM
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPS
2013
DIKEMUKAKAN KEPADA
Pengarah Pelajaran Johor
DIKEMUKAKAN OLEH
Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Maklumat, JPN Johor
&
Ketua Penolong Pengarah,
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPS
2013
TUJUAN
Mendapatkan Kelulusan Pelaksanaan Program Perluasan Penggunaan Sistem
Pengurusan Sekolah (SPS) bagi Sekolah-sekolah Negeri Johor.
Melaksanakan KPI Pengarah Pelajaran Johor
OBJEKTIF
Memastikan sekolah-sekolah negeri Johor menggunakan SPS
SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data unggul di sekolah.
Memastikan KPI Pengarah Pelajaran Johor dapat dilaksanakan dengan
berkesan
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPS
2013
LATAR BELAKANG
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan(JPP) ke – 199 Bil 2/2102
bertarikh 3 Mei 2012, yang dipengerusikan oleh YAB Tan Sri Dato’ Haji
Muhyiddin bin Haji Yassin telah bersetuju bahawa peluasan aplikasi Sistem
Pengurusan Sekolah (SPS) ke semua sekolah merupakan penyelesaian kepada
pelbagai aplikasi (Multiple Data Entry) di sekolah.
Aplikasi SPS adalah satu pangkalan data tunggal yang akan menjadi Primary
Data Source di sekolah.
Ini bagi memastikan agar semua inisiatif pembangunan aplikasi yang akan
dibangunkan pada masa akan datang oleh mana-mana pihak perlu berintegrasi
dengan pangkalan data SPS bagi mengelakkan kemasukan data berulang oleh
pihak sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPS
2013
1
2
4
3
Kementerian Pelajaran Malaysia
SPS
2013
MAKLUMAN DAN KEPUTUSAN
1
 SPS akan menjadi aplikasi kemasukan data
unggul di sekolah
2
 SPS digunakan di semua sekolah menjelang
penghujung tahun 2013
3
 Pelaksanaan SPS adalah KPI JPN Negeri
Fasa 1
Fasa 2
SPS
6 modul teras SPS di gunakan di semua sekolah
SPS +
Maklumat sekolah, staf dan murid di pindahkan ke
pangkalan data EMIS, SMM, APDM dan SMG
6
JAWATANKUASA INDUK
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS NEGERI JOHOR
PENGERUSI
Pengarah Pelajaran Johor
NAIB PENGERUSI
Timbalan Pengarah Pelajaran Johor
SETIAUSAHA 1
Ketua Sektor, SPM, JPN Johor
SETIAUSAHA 2
KPP, BTPN Johor
JAWATANKUASA
KETUA JNJK JOHOR
KETUA SEKTOR JPN JOHOR
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
PENGERUSI PKPSM
PENGERUSI MGB
Kementerian Pelajaran Malaysia
8
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT NEGERI
PENGERUSI
Ketua Sektor, SPM, JPN Johor
NAIB PENGERUSI
KPP, BTPN Johor
SETIAUSAHA 1
Ketua Unit ICT SPM, JPN Johor
SETIAUSAHA 2
Ketua Unit ICT, BTPN Johor
JAWATANKUASA
Pegawai ICT PPD
Pegawai Teknologi Pendidikan PKG
Kementerian Pelajaran Malaysia
9
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT DAERAH
PENGERUSI
Pegawai Pelajaran Daerah
NAIB PENGERUSI
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
SETIAUSAHA 1
Pegawai ICT, PPD
SETIAUSAHA 2
Penghulu PKG Daerah
JAWATANKUASA
Penyelia ICT PPD
Pegawai Teknologi Pendidikan PKG
GPB Sekolah Bestari Perdana
GPB Sekolah Bestari Luar Bandar
Jurulatih Utama/Pakar SPS
Kementerian Pelajaran Malaysia
10
JAWATANKUASA KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS PERINGKAT SEKOLAH
PENGERUSI
Pengetua / Guru Besar
NAIB PENGERUSI
Guru Penolong Kanan 1
Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Ko-Ku
Penyelia Petang
SETIAUSAHA
Guru Penyelaras Bestari / Guru Data
JAWATANKUASA
Ketua Bidang / Ketua Panitia
Guru Perpustakaan dan Media
Guru Disiplin
Guru Kelas
Kakitangan Sokongan
Juruteknik Komputer Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
11
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
BIL
1
MASA
AKTIVITI
KPI
April 2013 Perjumpaan Bersama
PI3
Pengarah Pelajaran Johor PI4
PI7
STATUS
OUTPUT
Draf Awal Program
Peluasan SPS
OUTCOMES


2
3
April 2013 Mesyuarat Pelaksanaan
Program Perluasan SPS
Negeri Johor
PI3
PI4
PI7
April 2013 Taklimat Pelaksanaan
PI3
Program Perluasan SPS PI4
Sekolah Peringkat Negeri PI7
Kelulusan Kertas

Cadangan Pelaksanaan
Program Perluasan SPS
Surat Punca Kuasa
Penggunaan SPS,

Sekolah-sekolah Negeri
Johor
Pelan Tindakan
Peringkat Negeri,
Daerah dan Sekolah
Pemantapan Pelan

Tindakan
Kemahiran Konsep SPS

TINDAKAN
KEWANGA
N
Pengarah
OS21000 –
Pelajaran Johor Tiada
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam Sektor
kalangan guru
Pengurusan
SPS sebagai Inisiatif Maklumat JPNJ,
Data KPM
BTPN,
JPN Johor
Membudayakan
Penggunaan ICT
BTPN Johor
dalam P&T dalam
PPD
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
OS29000 –
Tiada
OS21000 –
3000.00
OS29000 –
300.00
SPM, JPN Johor OS21000 –
3500.00
UPICT, BTPN
Johor
OS29000 –
600.00
Unit ICT PPD
PKG
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
BIL
4
MASA
AKTIVITI
Mei 2013 Mesyuarat Pelaksanaan
Program Peluasan SPS
Peringkat Daerah
KPI
PI3
PI4
PI7
STATUS
OUTPUT
Pemantapan Pelan
Tindakan Peringkat
Daerah dan Sekolah
OUTCOMES


5
Mei 2013 Latihan Jurulatih
Utama/Pakar SPS Negeri PI3
Johor
PI4
PI7
Jurulatih Utama/Pakar 
SPS
Modul Penggunaan SPS

6
Mei 2013 Taklimat Pelaksanaan
Program Perluasan SPS PI3
Sekolah - Pentadbir
PI4
Sekolah Peringkat Daerah PI7
Peningkatan
pemahaman aplikasi
SPS


Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
TINDAKAN
PPD
PKG
KEWANGA
N
OS21000 –
500.00
OS29000 –
360.00
SPM, JPN Johor OS21000 –
3500.00
UPICT, BTPN
Johor
OS29000 –
6000.00
Unit ICT PPD
PKG
SPM, JPN Johor OS21000 –
Membudayakan
5000.00
Penggunaan ICT
UPICT, BTPN
dalam P&T dalam Johor
OS29000 –
kalangan guru
14400.00
SPS sebagai Inisiatif Unit ICT PPD
Data KPM
PKG dan
Pentadbir
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
BIL
7
MASA
AKTIVITI
KPI
Mei 2013 Latihan / Bengkel
Penggunaan SPS secara PI3
Julai 2013 Hands On Peringkat
PI4
Daerah
Fasa
1,
2,
3,
4
PI7
September
2013
STATUS
OUTPUT
OUTCOMES
Peningkatan kemahiran 
dan motivasi
penggunaan aplikasi
SPS
Data SPS yang

kemaskini
November
2013
8
Jun 2013 Pengisian Data SPS di
sekolah-sekolah secara
Hingga
berterusan
Disember
2013
9
Data Asas SPS
PI3
PI4
PI7
Jun 2013 Khidmat Sokongan,
Pemantauan dan Penilaian PI3
Hingga
PI4
PI7
Disember
2013


Laporan Bulanan
Khidmat Sokongan
Laporan Bulanan
Pemantauan
Laporan Bulanan
Penilaian


TINDAKAN
KEWANGA
N
SPM, JPN Johor OS21000 –
Membudayakan
5000.00
Penggunaan ICT
UPICT, BTPN
dalam P&T dalam Johor
OS29000 –
kalangan guru
50000.00
SPS sebagai Inisiatif Unit ICT PPD
Data KPM
PKG
Guru Data
Pentadbir
Sekolah
Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam Guru Data
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif GPB/GPICT
Data KPM
Guru-guru
SPM, JPN Johor
Membudayakan
Penggunaan ICT
UPICT, BTPN
dalam P&T dalam Johor
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif Unit ICT PPD
Data KPM
PKG
OS21000 –
00.00
OS29000 –
00.00
OS21000 –
2000.00
OS29000 –
00.00
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
BIL
10
MASA
AKTIVITI
KPI
Jun 2013 Rumusan Penilaian dan PI3
Pemantauan Keseluruhan PI4
Hingga
PI7
Disember
2013
STATUS
OUTPUT
Laporan Bulanan
Pelaksanaan Program
Perluasan SPS Negeri
Johor
OUTCOMES


Membudayakan
Penggunaan ICT
dalam P&T dalam
kalangan guru
SPS sebagai Inisiatif
Data KPM
TINDAKAN
KEWANGA
N
SPM, JPN Johor OS21000 –
2000.00
UPICT, BTPN
Johor
OS29000 –
6000.00
CARTA ALIR
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
PERINGKAT NEGERI
MULA
AKTIVITI
1
2
3
4
Perjumpaan Bersama Pengarah Pelajaran
Johor
Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS
Negeri Johor
Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS
Sekolah Peringkat Negeri
Mesyuarat Pelaksanaan Program Peluasan SPS
Peringkat Daerah
5
Latihan Jurulatih Utama/Pakar SPS Negeri Johor
6
Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS
Sekolah - Pentadbir Sekolah Peringkat Daerah
Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara
Hands On Peringkat Daerah Fasa 1, 2, 3, 4
Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah secara
berterusan
Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Penilaian
7
8
9
10
TAMAT
Rumusan Penilaian dan Pemantauan
Keseluruhan
TINDAKAN
JPN Johor, BTPN Johor
MASA
JPN Johor, BTPN Johor, PPD
April 2013
JPN Johor, BTPN Johor, PPD
dan PKG
PPD, PKG, Jurulatih Utama/Pakar
SPS
April 2013
JPN Johor, BTPN Johor, PPD,
PKG, Jurulatih Utama/Pakar SPS
PPD, PKG, Jurulatih Utama/Pakar
SPS, dan Pentadbir Sekolah
PPD, PKG, Guru Data
Mei 2013
Pentadbir Sekolah, Guru Data,
Guru-guru
April 2013
Mei 2013
Mei 2013
Mei, Julai, Sept,
Nov 2013
Jun– Dis 2013
JPN Johor, BTPN Johor, PPD,
PKG
Jun– Dis 2013
JPN Johor, BTPN Johor, PPD,
PKG
Jun– Dis 2013
CARTA ALIR
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
PERINGKAT DAERAH
MULA
AKTIVITI
TINDAKAN
MASA
1
Mesyuarat Pelaksanaan Program Perluasan SPS
PPD, PKG, Jurulatih
Utama/Pakar SPS
Mei 2013
2
Taklimat Pelaksanaan Program Perluasan SPS Sekolah Pentadbir Sekolah Peringkat Daerah
PPD, PKG, Jurulatih
Utama/Pakar SPS
Mei 2013
3
Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara Hands On
Peringkat Daerah Fasa 1, 2, 3, 4
PPD, PKG, Guru Data
Mei, Julai, Sept, Nov 2013
4
Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah secara
berterusan
Pentadbir Sekolah, Guru Data,
Guru-guru
Jun– Dis 2013
Khidmat Sokongan, Pemantauan dan Penilaian
PPD, PKG
Mei 2013
Rumusan Penilaian dan Pemantauan Keseluruhan
PPD, PKG
Jun– Dis 2013
5
6
TAMAT
CARTA ALIR
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
PERINGKAT SEKOLAH
MULA
MASA
AKTIVITI
TINDAKAN
1
Mesyuarat / Taklimat Pelaksanaan Program
Peluasan SPS Peringkat Sekolah
Pentadbir Sekolah, GPB/ Guru
Data, Guru-guru
Jun 2013
2
Latihan / Bengkel Penggunaan SPS secara
Hands On Peringkat Sekolah
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data, Guru-guru
Jun 2013
3
Pengisian Data SPS di sekolah secara
berterusan
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data, Guru-guru
Jun– Dis 2013
4
Khidmat Sokongan, Pemantauan dan
Penilaian
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data,
Jun– Dis 2013
5
Rumusan Penilaian dan Pemantauan
Keseluruhan
Pentadbir Sekolah, GPB/Guru
Data,
Jun– Dis 2013
TAMAT
CARTA GANTT
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN SPS
BIL
PERKARA
Perjumpaan Bersama Pengarah
Pelajaran Johor
Mesyuarat Pelaksanaan Program
2
Peluasan SPS Negeri Johor
Taklimat Pelaksanaan Program
3 Perluasan SPS Sekolah Peringkat
Negeri
Mesyuarat Pelaksanaan Program
4
Peluasan SPS Peringkat Daerah
Latihan Jurulatih Utama/Pakar SPS
5
Negeri Johor
Taklimat Pelaksanaan Program
6 Perluasan SPS Sekolah - Pentadbir
Sekolah Peringkat Daerah
Latihan / Bengkel Penggunaan SPS
7 secara Hands On Peringkat Daerah
Fasa 1, 2, 3, 4
Pengisian Data SPS di sekolah-sekolah
8
secara berterusan
Khidmat Sokongan, Pemantauan dan
9
Penilaian
Rumusan Penilaian dan Pemantauan
10
Keseluruhan
1
R- Rancang
L-Laksana
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
PELAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
1
 PUSAT – JNJK, BPPDP, BPSH dan BTP serta
Bahagian-Bahagian KPM yang berkepentingan
2
 NEGERI - JNJK Negeri, JPN dan BTPN
3
 DAERAH/SEKOLAH – PPD dan PKG
Kementerian Pelajaran Malaysia
20
IMPLIKASI KEWANGAN
OS 21000 - RM 28 500.00
OS29000
- RM 77 300.00
SUMBER KEWANGAN
JPN Johor - OS 21000
BTPN Johor - OS 21000 & OS 29000
PPD
- OS 21000
( OS21000 ditanggung oleh jabatan masing-masing)
Kementerian Pelajaran Malaysia
PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN YANG DIPOHON
Sektor Pengurusan Maklumat, Jabatan Pelajaran Negeri Johor
dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor memohon
pertimbangan Pengarah dan Ahli Mesyuarat untuk meluluskan
cadangan
PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN PENGGUNAAN
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS), SEKOLAH-SEKOLAH
NEGERI JOHOR 2013
Kementerian Pelajaran Malaysia
Terima Kasih
sesi soal jawab
Kementerian Pelajaran Malaysia

similar documents