az állampolgárság hátrányai.

Report
Az állampolgárság mint
stigma:
az állampolgárság hátrányai.
(Mi közöm a könyvégetőkhöz?)
Nagy Boldizsár előadása az
„Állampolgárság, honosítás, integráció - 20 éves az
állampolgársági törvény” című, az
MTA TK Kisebbségkutató Intézet szervezésében
2013 november 25-én
a Magyar Tudományos Akadémián tartott konferencián
Nagy Boldizsár előadása
Az előadás témakörei
• Az előadás célja
• Az állampolgárság kontextusa: állam, politikai közösség, nemzet – a teljes
zavar
• Az állampolgárok közötti egyenlőtlenség
• Az állampolgárság, mint stigma: a rassz nélküli rasszizmus (Balibar) jelei
– Vízum
– „Ellenséges állampolgár”
– A kettős állampolgárság, mint gyanúforrás
• Az EU-s polgárság kétarcúsága
• Az állampolgárság (hazai) terhei
– A kiutazás tilalma
– Katonai szolgálat
– Vallási, szokásrendi előírások, az emberi jogok „nemzeti” korlátozása
• Kiút: valóban rétegzett lojalitások, szabad választás (jus nexi – Shachar)
Nagy Boldizsár előadása
Az előadás célja
A cél
• Annak megmutatása, hogy az állampolgárság nem csak a
szokásos előnyökkel (konzuli védelem, hazai előjogok) jár;
• Emlékeztetés arra, hogy a világ lakosságának nagyobb
részét az állampolgársága zárja ki a jobb élet
lehetőségéből
• Annak érzékeltetése, hogy a magyar állampolgársági
jogalkotás tévutakon jár, politikai filozófiai szempontból
értelmezhetetlen és következetlen rendszert tart fenn;
• Nem cél az állampolgárság intézménye elleni frontális
támadás
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság kontextusa: állam, politikai
közösség, nemzet – a teljes zavar
Az általános zavar a magyar példával illusztrálva
• A kulturális-etnikai „nemzet” - ha értelmezhető – nem az állampolgárok
összessége, beletartoznak a határon túl és a diaszpórában élők, akik más
állam polgárai
• Az állampolgárok körén belül lehetnek olyanok, akiket etnikai-kulturális
tudatuk, identitásuk egy másik nemzethez köt (ahogyan a magyar
kisebbségeket kötheti az anyaországhoz)
• Az állampolgárok összessége magába foglal kb. három millió olyan
külföldön született (vagy ott élő) magyar állampolgárt, aki nem is tartja
számon ezt a tényt – csak a jus sanguinis miatt minősül magyar
állampolgárnak. A magyar hatóságok sem tudják azonosítani őket.
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság kontextusa: állam, politikai
közösség, nemzet – a teljes zavar
• A politikai közösség a szavazópolgárok összessége: ez ma sem az
állampolgárok összességével, sem a Magyarországon élőkkel nem
esik egybe, mert a hazában élők politikai közösségét az új választási
eljárás kibővíti egy politikai felelősséget nem viselő (mert választottjai
döntései által nem érintett) zavaros kritériumok alapján felhatalmazott
(politikai hívő) csoporttal
• A társadalom terheit nem az állampolgárok viselik, (és nem is a
választók összessége) hanem az adózok, elsősorban a vállalatok,
másodsorban mindenki akinek itt jövedelme keletkezik (vagy itt
fogyaszt) függetlenül az állampolgárságától és/vagy a kulturális-etnikai
nemzethez tartozásától
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárok közötti egyenlőtlenség (példák)
•Előny
•Hátrány
•Szavazhat egyén
választókerületben
•Honvédelmi
munkakötelezettség
•Polgári védelmi
kötelezettség
•SZJA fizetési kötelezettség
Magyar lakcímmel
rendelkező, külföldön
élő
• Szavazhat egyéni
választókerületben
•Csak személyesen
szavazhat,
külképviseleten
Magyar nyilvántartásban
szereplő, de lakcimmel
nem rendelkező (egyszerűsítetten honosított)
•Levélben szavazhat
•Csak országos listára
szavazhat, egyéni
választólerületi jelöltre
nem
Semmilyen
nyilvántartásban nem
szereplő, de igazolt
magyar állampolgár
általában
•Közhivatalt viselhet
•Konzuli védelem
•Az EU-ba (és
Magyarországra) költözhet
•Joga van a művelődéshez
•Köteles meghalni
Magyarország
védelmében
Látens magyar
állampolgár – joga van
állampolgárságának
igazolására
•Ha akarja bármikor EU
polgárrá nyilváníttathatja
magát
•Gyakorlatilag semmilyen
állampolgári jogával nem
élhet, amíg állampolgárság a hatóság –
költséges és hosszas
eljárásban nem igazolja
Magyarországon élő
Nagy Boldizsár előadása
Megjegyzés/összehasonlítási alap
Lakcímmel nem
rendelkező – külföldön
élő
Letelepedett külföldi
Külföldön élő áp.
Magyarországon élő /
lakcímes, külföldön élő
Letelepedett külföldi
Nem EU polgárok,
beleértve a letelepedetteket is
Belföldi honos és
külföldön lakó, okmánnyal rendelkező áp.
Magyar állampolgársághoz kötött foglalkozások, tisztségek
• köztársasági elnök
• kormánytisztviselő, köztisztviselő (nagyrészt),
• bíró, ügyész,
Miért tenne
• fegyveres biztonsági őr,
megbízhatóvá a
magyar
• természetvédelmi őr,
állampolgárság?
• erdővédelmi szolgálat tagja,
• hivatásos vadász,
Nem tesz – ezért van
• erdészeti szakszemélyzet,
nemzetbiztonsági
• halászati őr,
ellenőrzés
• közterület-felügyelő,
• önkormányzati természetvédelmi őr
és még sok más kategória
Nagy Boldizsár előadása
A VÍZUM, MINT STIGMA
KI KERÜL FEKETELISTÁRA? – A TANÁCS 539/2001/EK
RENDELETE
„Azoknak a harmadik országoknak a meghatározása, amelyeknek
állampolgárait vízumkötelezettség terheli, … számos kritérium –
különösen az illegális bevándorlás,
a közérdek és a közbiztonság,
továbbá az Európai Uniónak harmadik
országokkal fenntartott külkapcsolatai –
súlyozott esetenkénti mérlegelése alapján történik, figyelembe
véve a regionális összefüggéseket és a kölcsönösséget is.”
Nagy Boldizsár előadása
Mi a baj a vízumkötelezettség indokolásával?
1. Mind az „illegális bevándorlás veszélye”, mind a
„közérdek és közbiztonság veszélyeztetése”
általánosít: kevesek korábbi magatartása alapján
mindenkit gyanússá tesz és kollektív büntetéssel
(vízum) sújt.
Alapja megbízhatatlan statisztika és önbeteljesítő
jóslat. A megtagadott vízumok száma mutatja a
küldő ország veszélyességét, de a veszélyesség a
megtagadás alapja.
A vízumlistára vétel: maga a kollektív előítélet, a faj
nélküli rasszizmus, az individualitás tagadása.
(Afrika valamennyi állama, kettő kivételével , a listán)
Nagy Boldizsár előadása
Mi a baj a vízumkötelezettség indokolásával?
2. Az államközi kapcsolatokban (más célok elérésére
használt) vízumkötelezettség az egész érintett
népességet terheli, a civil lakosság politikai játszma
foglyává válik. Ha az autoriter politikai rendszer a büntetés
célpontja, az ártatlan lakosság szenved.
Ráadásul valamely EU tagállam politikai ellenfelének
állampolgárai a közös vízumlista miatt a teljes EU-ból
kirekednek.
3. A közrendre és közbiztonságra - személyesen –
veszélyes egyének (ha ez tudható róluk) a belépésből
vízummentesség esetén is kizárhatók! (SIS II)
4 . A vízumkötelezettség lehetetlenné teszi a menekültek eljutását
az európai biztonságot nyújtó területre.
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság, mint stigma – „ellenséges
állampolgár”
• Az állampolgárság és a civil lakosság bevonása
összefonódik – (francia forradalom) – a haza
védelme immár nem a nemesek és fizetett katonáik
feladata
• A tömeges háború a szembenálló fél valamennyi
állampolgárát ellenséggé teszi (ebből /is/ adódott a
szabad utazás rendszerének alkonya az I.
világháború után)
• Japán származásúak internálása az USA-ban a II vh.
idején, irakiaké és palesztinoké Nagy-Britanniában a
kuwaiti háború idején (1990-91-ben) .
• Nottebohm! (Guatemala – német állampolgár, bár 34
éve ott él.)
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság, mint stigma – a gyanús kettős
állampolgár
•
„A kettős állampolgárság nemkívánatos jelenség amely ártalmas mind a népek
közötti baráti kapcsolatok mind az egyén jóléte szempontjából” (N Bar-Yaacov,
1961)
•
Az Európa Tanács 1963 évi egyezménye a többes állampolgárság eseteinek
csökkentéséről és a többes állampolgárság eseteiben a katonai
kötelezettségekről:
„Tekintve, hogy a többes állampolgárság esetei nehézségekre vezetnek és arra,
hogy a többes állampolgárság tagállamok közötti eseteinek lehetőség szerinti
csökkentését célzó közös fellépés megfelel az Európa Tanács céljainak”
•
2010 május 26 az Országgyűlés lehetővé tette a honosítást Magyarországra
költözés nélkül
•
Ugyanaznap a Szlovák Parlament törvényt hozott arról, hogy ha valaki "kifejezett
akaratnyilvánítás alapján" tesz szert más állampolgárságra, az elveszti a
szlovákot. (Ha születéssel vagy házassággal, az nem)
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság, mint stigma – a gyanús kettős
állampolgár
A dogmatikai küzdelem
Hűségelv, kizárólagosság
„Sűrű állampolgárság” (C.
Joppke)
Formális kapcsolat
„Vékony (könnyű)
állampolgárság” (C.
Joppke)
Az állampolgárság
leválasztása a politikai
közösségről (vagy a politikai
közösségé a területről )
Új törzsiség (T. Franck)
Az állampolgárság tényleges
és effektív kapcsolat állam és
polgára között (Nottebohm),
alkotóeleme az állampolgári
hűség, a honosított „magáévá
teszi az ország érdekeit,
szokásait, életmódját” (1955.
évi ítélet, 26. pont)
Az állampolgárok és
a letelepedettek
közötti különbség
csökken, az
állampolgárság
formalitás
Az állampolgárság az etnikaikulturális nemzet önkényes
módon kialakuló csoportjainak
összetartozását kifejező
kapcsolat,
a jus sanguinis révén
törzsiesítő,
a választójog bevezetése
révén az adott állam
társadalma és a politikai
közösség közötti kapcsolatot
lazító
Janko Rotmann (EuB),2010
Áp = „szolidaritáson és
hűségen alapuló, különös
kapcsolat” (51. p.)
Nagy Boldizsár előadása
EuB: Micheletti ítélet
(1992) – nincs
szükség érdemi
kapcsolatra az
állampolgárság
országával
AZ EU-s állampolgárság felfogás kétarcúsága és
versengő igényei
• A tagállamok polgárai között különbségtétel tilalma
és a diszkrimináció tilalma feltétlen parancs.
• Az állampolgárság szerinti előjogok nagyon szűkre
szabottak és kevés értelmük van.
•
Ezzel szemben a nem-EU polgárok éppen az
állampolgárságuk mentén clusterekbe rendezhetőek
• Az EU egyre növekvő mértékben igényli azt, hogy az
EU polgárság a tagállami állampolgársággal
szemben önálló jogalap/korlátozó tényező legyen
(Grzelczyk, Rotman ügyek)
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság (hazai) terhei - a kiutazás tilalma
A paternalista állam állampolgáraiban
munkaerőt és alattvalót lát.
• a rövid távú kiutazást engedélyhez köti
• a kivándorlást lényegében tiltja
• az illegális kivándorlást büntetéssel sújtja
A nem paternalista állam is ellenőrzi a kiutazást
útlevél-gyakorlata révén
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság (hazai) terhei - a kötelező katonai
szolgálat
• Francia forradalom – két világháború – ma is 22
országban és Taivanon
• A kisebbségek helyzete kötelező bevonulás
során (Jugoszlávia)
• Menekült státusz a nemzetközi közösség által
elítélt konfliktus elől dezertálóknak.
(EU „Kvalifikációs irányelv” 9. § (2) e bek.)
Nagy Boldizsár előadása
Az állampolgárság (hazai) terhei - vallási,
szokásrendi előírások, az emberi jogok „nemzeti”
korlátozása
• Kötelező hit/vallás – a hitváltás és az
ateizmus tilalma
• Mindennapi viseleti, fogyasztási előírások
• A családtervezés korlátai (gyermekszám
korlátozás vagy maximalizálás)
• A politikai hűség kicsikarása
Nagy Boldizsár előadása
A veszélyek összefoglalása
• Az állampolgárság általánosított előítéletek érvényesítését
(a fajok nélküli rasszizmust) teszi lehetővé;
• A jus sanguinis tribalizál, azon az abszurd képzeten
alapszik, hogy a vérrel öröklődik valami esszenciális, a
közösséghez fűző;
• A születés mint állampolgárságot meghatározó tényező
épp oly igazságtalan, mint a feudális előjog: a
perspektívátlan országba születni épp úgy nem
„természetes”, mint rabszolgának vagy jobbágynak
születni
• A vég nélkül öröklődő és a területhez nem kötődő
állampolgárság a politikai közösség önrendelkezésének, a
demokráciának az alapjait támadja, mert a jogalkotó
megnevezését részben olyanokra bízza, akiket az általa
alkotott jog nem kötelez.
Nagy Boldizsár előadása
Kiút: valóban rétegzett lojalitások, szabad választás
• Miből fakadjon a jog arra, hogy legyenek jogaink?
– állampolgárságból?
– emberi mivoltunkból?
– a területhez és a politikai közösséghez kötődésünkből?
• Arendt: a „jog ahhoz, hogy jogaink legyenek … egyet jelent
azzal, hogy az egyén egy olyan társadalmi szervezetben él,
ahol kit-kit tettei és véleményei alapján ítélnek meg…, jog
ahhoz, hogy az ember valamiféle szervezett közösséghez
tartozzék”
• Shachar Ayelet The Birthright Lottery : jus nexi
Az adott területhez kötődés és részvétel társadalmi ténye
teremt jogilag releváns viszonyt: a tagságot a politikai
közösségben
Nagy Boldizsár előadása
Köszönöm a figyelmüket!
Nagy Boldizsár
www.nagyboldizsar.hu
[email protected]
+36 1 2426313
Nagy Boldizsár előadása

similar documents